ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01

(01) SLS ප්‍රමිති සහතික 

 • සිමෙන්ති  - sls 107,sls1247,sls515,sls1253
 • දියගැසු හුණු - sls 682
 • ගොඩනැගිලි හුණු - sls 552
 • ගඩොල් - sls 39
 • බ්ලොක් ගල් - sls 855
 • වානේ කම්බි - sls 26,sls 375
 • GI නළ - sls 859
 • PVC නළ - sls 147

 

සිමෙන්ති.SLS107

 

 • සාමාන්‍ය සිමෙන්ති SLS 107
 • ස්‍රීග්‍ර සිමෙන්ති SLS 515
 • සල්ෆයිට වලට ඔරොත්තු දෙන සිමෙන්ති SLS 1247
 • ඇලුමිනා අදික සිමෙන්ති SLS 1253 

කෘතිමව සිමෙන්ති නිපදවීම.

 1. අමුද්‍රව්‍ය ලෙස  (අළුහුණු CACO3,ඇළුමිනාAL2O3,සිලිකාSIO3) ලබා ගැනීම.
 2. 1400C0 උෂ්ණත්වයක් දක්වා භ්‍රමණ පොරනුවක් තුළ කුඩු කිරිම, එහිදි ක්ලින්කර් කැට සෑදේ.
 3. එය දෙවන වරටත් කුඩු කිරීමේ යන්ත්‍රයට දමා නැවත වරක් කුඩු කිරිම.
 4. මිශ්‍රණය සඳහා ජිප්සම් එකතු කිරිම.
 5. සිමෙන්ති නිපදවීම.

සිමෙනති සවිවීම සඳහා ගතවන කාලය.

සිමෙනති මූලීක සවිවීම අවසන් සවිවීම
 පොට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති(සාමාන්‍ය සිමෙන්ති)  විනාඩි 30  පැය 10
 ස්‍රීග්‍ර සිමෙන්ති   විනාඩි 05  විනාඩි 30 

 

innocent  සල්ෆයිට් සඳහා සිමෙන්ති බොහෝ විට මුහුඳු ආශිතව ඉදිකිරිම් සඳහා යොදා ගනු ලබයි.

innocent ඇලුමිනා  අධික සිමෙන්ති අඩු උශ්ණත්ව යටතේ බොහොවිට යොදාගැනේ.

 ප්‍රයොජන -

 • ඉක්මනින් සවිවීම.
 • අම්ල වලට ඔරොත්තු දීම.

දිය ගැසු හුණු SLS 682

 භාවිත - 

 • බදාම වශයෙන් භාවිතා කිරිම.
 • බිත්ති කපරාදුව.
 • බිත්ති වල ආලේපයට.
 • සිමෙන්ති නිපදවීමෙදි අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස.

තත්ව පරීක්ෂාව.

→→ හුණු ස්වල්පයක් බඳුනකට ගෙන තත්පර 05 පමණ කාලයක් ජලයේ ගිල්වා තබා එය සමතලා පොළෙවෙක් මත අතුරා තබා එයින් ( ෂු ) ශබ්දයක් නැගෙනම් එය තත්වයෙන් හොඳ හුණු ලෙසත් 

එම ශබ්දය නැගිමට වැඩි කාලයක් ගත වුයේ නම් එම හුණු තත්වයෙන් බාල හුණු ලෙසත් හැඳින්වේ.

tongue-outtongue-out  හුණු භාවිතයට ගැනීමට පෙර අවමය දින 1 1/2 වත් පදම් කලයුතුය. 

 

සිමෙන්ති වැලි බදාම  මිශ්‍රණ අනුපාතය.

 

  1:5 / 1:6 - බිත්ති බැඳිම සඳහා

  1:5 / 1:6 - කපරදු කිරිම සඳහා

      1:5 / 1:1:5 - කළුගල් බැමි සඳහා

          1:2 / 1:3 - තෙත් නිවාරණ වැටි සඳහා

 1:2 / 1:3 -  ජල ටැංකි සඳහා 

 

 

කොන්ක්‍රීට්

innocent සිමෙන්ති,වැලි හා මෙටල් භාවිතා කර යම්කිසි අනුපාතයකට මිශ්‍ර කර සකසා ගන්නා මිශ්‍රණය කෙන්ක්‍රීට් ලෙස හඳුන්වයි.

 

මිශ්‍ර කරනු ලබන අනුපාත

අනුපාතය සිමෙන්ති වැලි මෙටල් මෙටල් හී ප්‍රමාණය ශ්‍රේණිය
1:3:6 1 3 6 15 mm 15 Nmm2
1:2:4 1 2 4 20 mm 20 Nmm2
1:1 1/2:3 1 1 1/2 3 25 mm 25 Nmm2
1:1:2 1 1 2 30 mm 30 Nmm2

1:3:6 (M 15/15 Nmm2)

 • වරගැන්නුම් අවශ්‍ය නොවන ස්ථාන සඳහා.
 • ගෙබිම කොන්ක්‍රීට් කිරිම සඳහා.
 • වරගැන්නුම් නැති ස්ථාන සඳහා.

1:2:4 (M 20/20 Nmm2)

 • කොන්ක්‍රීට් කුළුනණු සඳහා.
 • කොන්ක්‍රීට් බාල්ක සඳහා.
 • කොන්ක්‍රීට් පුවරු සඳහා.

 

 

1:1 1/2:3 (M 25/25 Nmm2)

 • විශාල ගොඩනැගිලි අත්තිවාරම් සඳහා.
 • ජලය ගැවසෙන ස්ථාන සඳහා.

1:1:2 (M 30/30 Nmm2)

 • අතිවිශාල ගොඩනැගිලි පාමුල දැමිම සඳහා.
 • පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් සඳහා.

 

coolමෙහි M 30 මගින් දක්වා ඇත්තේ භාවිතා කරනු ලබන මෙටල් හී ප්‍රමාණයත් (mm),30 Nmmමගින් දක්වා ඇත්තේ ක්ෂත්‍රඵලයක් මත යෙදිය හැකි උපරිම බාරය වේ.

කොන්ක්‍රීට් යෙදීමේ පියවර

 1. අමුද්‍රව්‍ය තොරාගැනිම ( සිමෙන්ති,වැලි,මෙටල්)
 2. අමුද්‍රව්‍ය මැන ගැනිම (ආමාන පෙට්ටි භාවිතයෙන් 
 3. අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කිරිම
  1. යන්ත්‍රානු සාරයෙන් මිශ්‍ර කිරිම
  2. මුසුකුවක් මගින්  මිශ්‍ර කිරිම         
 4. ප්‍රවාහනය කිරිම ( විසංගමනය නොවන පරිදි.)
 5. තැන්පත් කිරිම ( 1.2m උඩක සිට නොවැටෙන පරිදි. )
 6. සුසංහසනය කිරිම ( විසංගමනය නොවන පරිදි. )
  1. අතින් සුසංහසනය කිරිම
  2. යාන්ත්‍රිකව සුසංහසනය කිරිම
 7. පදම් කිරිම (ජලය ඉසිම මගින් හෝ තෙත ගොනි දමා.) 

කොන්ක්‍රීට් වර්ගී කරනය

 • තැන්වාත්තු කොන්ක්‍රීට්
  • තනි සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට්
  • වරගැන්නුම් යෙදු කොන්ක්‍රීට්
 • පෙරවාත්තු කොන්ක්‍රීට්
  • පෙර ආතති කරන කොන්ක්‍රීට්
  • පසු ආතති කරන කොන්ක්‍රීට්

 

 

 

 

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - කොන්ක්‍රීට් භාවිතය [ CONCRETE ]     ( පලමු කොටස )    යකඩ, දැව, ගඩොල් යන ද්‍රව්‍ය යම් ආකාරයකට වැදගත් වනවා සේම කොන්ක්‍රීට් ද ඉදිකිරීම් තාක්ශනයේදී වැදගත් වෙයි. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්&zwj...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම කල යුතුය. මේ සඳහා ශ්‍රි ලංකා නාගරීක සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ව...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 (01) SLS ප්‍රමිති සහතික  සිමෙන්ති  - sls 107,sls1247,sls515,sls1253 දියගැසු හුණු - sls 682 ගොඩනැගිලි හුණු - sls 552 ගඩොල් - sls 39 බ්ලොක් ගල් - sls 855 වානේ කම්බි - sls 26,sls ...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට පවතින ගැටළු වලට විසදුම් ලෙස මෙම නිර්මාණයන් සිදුකරන ආකාරය දැකගත හැකිය.එනම් මිට වසර මිලියන 1.5 කට පමණ පෙර විසු හ...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ගඩොල් (Brick)             ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අතුරෙන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්‍රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
"පවත්නා හෝ මතු විය හැකි තාත්වික ගැටලුවලට මානව යහපත සැලසෙන ලෙස විසදුම් ලබා දීමේ ඉංජිනේරු ශිල්පය ඇතුලත් ක්‍රියාවලිය" ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ලෙස සරලව අර්ථකථනය කළ හැකිය. තාක්ෂණවේදයේ විකාශය තාක්ෂණවේදයේ විකාශය යනුවෙන් හදුනවන්නේ අතීතයේ පටන් තාක්ෂණයේ සිදුව ඇති ක්‍රමික වෙ...
Roshan Thiranjaya

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි
13-වසර - SFT
01. පහත සඳහන් පද අර්ථ දක්වන්න, (a) දෛශික රාශි (b) අදීශ රාශි (c) ස්කන්ධය (d) ගම්යතාව 02. නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය අර්ථ දක්වන්න. 03. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය අර්ථ ...

13-වසර - SFT
01. (i) දිලීරයක් ඇඳ ප්රධාන කොටස් 5 ක් නම් කරන්න. (ii) දිලීර වල පෝෂණ ක්රමය සඳහන් කරන්න. (iii) ඒකසෛලීය දිලීරයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න. (iv) දිලීර වල වංශ ...

13-වසර - SFT
01. පෘථිවියේ සෑම ස්ථානයකම ක්ෂුද්රජීවීන් හමු වේ. එම ක්ෂුද්රජීවීන්ගෙන් කිහිපදෙනෙකු පහත සඳහන් කොටුව තුළ ලැයිස්තු ගත කර ඇත. එම කොටුව තුළ දී ඇති ක්ෂුද්රජීවීන් ඇසුරින් ...

13-වසර - SFT
ක්ෂුද්රජීව විද්යාව ප්රශ්න අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්යාව විෂයේ අන්තර්ගත පාඩමක් වන ක්ෂුද්රජීව විද්යාව කියන පාඩමෙන් විභාගයට පැමිණිය හැකි ප්රශ්ණ පහත දක්වා ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1. HTML ආශ්රිත පහත දැක්වෙන ප්රකාශ සලකන්න. (2018 A/L -14) A - අතරික්සු කවුළුවක් බහුවිධ කොටස් වලට බෙදීමට HTML රාමු භාවිත කෙරේ. B - ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1.පරිගණක පද්ධතියක වැඩසටහනක් හෝ ක්රියාවලියක් හෝ සමගාමීව ක්රියාත්මක කරන ක්රමවේදය ලෙස ද........... .A .............. , සංකීර්ණ ගැටළුවක් විසඳීම සඳහා එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ විශාල පරිගණක සංඛ්යාවක ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1. ගබඩා කළ ක්රමලේඛ යොදා ගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකය ලෙස සැලකෙන්නේ, (1) ENIAC (2) EDVAC (3) MARK 1 (4) Pascaline (5) Analytical Engine 2. තෙවන ...

10-වසර - දහම් පාසල (බෞද්ධ)
සඳකඩපහණ පැරණි විහාර දොරටුවක අංගයක් වන සඳකඩපහණ පසුකාලීනව රජමාලිගා වැනි ප්රභූ ගොඩනැගිලි ආශ්රිතවද දක්නට ලැබේ. විහාරයකට ඇතුලු වීමේදී පළමුව පයගැටෙන කැටයම් සහිත වූ අර්ධ කවාකාර ගල් පඩිය ...

10-වසර - ඉතිහාසය
ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්ර. මූලාශ්රයක් යනු කුමක්ද? මූලාශ්රයක් යනු, ඒ ඒ අවධිවල මිනිසුන් ලියා තැබූ දේ හා ඔවුන් භාවිතා කළ දේ මගින් අතීත මිනිස් කටයුතු පිළිබද තොරතුරු ලබා ...

4-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 10 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ආහාරයට ගනු ලබන මල් වර්ගයක් නොවන්නේ? (1) වැටකොළු ය (2) කතුරුමුරුංගාය (3) කෙහෙල්මුව ය (2)පිරිමි ...