ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01

(01) SLS ප්‍රමිති සහතික 

 • සිමෙන්ති  - sls 107,sls1247,sls515,sls1253
 • දියගැසු හුණු - sls 682
 • ගොඩනැගිලි හුණු - sls 552
 • ගඩොල් - sls 39
 • බ්ලොක් ගල් - sls 855
 • වානේ කම්බි - sls 26,sls 375
 • GI නළ - sls 859
 • PVC නළ - sls 147

 

සිමෙන්ති.SLS107

 

 • සාමාන්‍ය සිමෙන්ති SLS 107
 • ස්‍රීග්‍ර සිමෙන්ති SLS 515
 • සල්ෆයිට වලට ඔරොත්තු දෙන සිමෙන්ති SLS 1247
 • ඇලුමිනා අදික සිමෙන්ති SLS 1253 

කෘතිමව සිමෙන්ති නිපදවීම.

 1. අමුද්‍රව්‍ය ලෙස  (අළුහුණු CACO3,ඇළුමිනාAL2O3,සිලිකාSIO3) ලබා ගැනීම.
 2. 1400C0 උෂ්ණත්වයක් දක්වා භ්‍රමණ පොරනුවක් තුළ කුඩු කිරිම, එහිදි ක්ලින්කර් කැට සෑදේ.
 3. එය දෙවන වරටත් කුඩු කිරීමේ යන්ත්‍රයට දමා නැවත වරක් කුඩු කිරිම.
 4. මිශ්‍රණය සඳහා ජිප්සම් එකතු කිරිම.
 5. සිමෙන්ති නිපදවීම.

සිමෙනති සවිවීම සඳහා ගතවන කාලය.

සිමෙනති මූලීක සවිවීම අවසන් සවිවීම
 පොට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති(සාමාන්‍ය සිමෙන්ති)  විනාඩි 30  පැය 10
 ස්‍රීග්‍ර සිමෙන්ති   විනාඩි 05  විනාඩි 30 

 

innocent  සල්ෆයිට් සඳහා සිමෙන්ති බොහෝ විට මුහුඳු ආශිතව ඉදිකිරිම් සඳහා යොදා ගනු ලබයි.

innocent ඇලුමිනා  අධික සිමෙන්ති අඩු උශ්ණත්ව යටතේ බොහොවිට යොදාගැනේ.

 ප්‍රයොජන -

 • ඉක්මනින් සවිවීම.
 • අම්ල වලට ඔරොත්තු දීම.

දිය ගැසු හුණු SLS 682

 භාවිත - 

 • බදාම වශයෙන් භාවිතා කිරිම.
 • බිත්ති කපරාදුව.
 • බිත්ති වල ආලේපයට.
 • සිමෙන්ති නිපදවීමෙදි අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස.

තත්ව පරීක්ෂාව.

→→ හුණු ස්වල්පයක් බඳුනකට ගෙන තත්පර 05 පමණ කාලයක් ජලයේ ගිල්වා තබා එය සමතලා පොළෙවෙක් මත අතුරා තබා එයින් ( ෂු ) ශබ්දයක් නැගෙනම් එය තත්වයෙන් හොඳ හුණු ලෙසත් 

එම ශබ්දය නැගිමට වැඩි කාලයක් ගත වුයේ නම් එම හුණු තත්වයෙන් බාල හුණු ලෙසත් හැඳින්වේ.

tongue-outtongue-out  හුණු භාවිතයට ගැනීමට පෙර අවමය දින 1 1/2 වත් පදම් කලයුතුය. 

 

සිමෙන්ති වැලි බදාම  මිශ්‍රණ අනුපාතය.

 

  1:5 / 1:6 - බිත්ති බැඳිම සඳහා

  1:5 / 1:6 - කපරදු කිරිම සඳහා

      1:5 / 1:1:5 - කළුගල් බැමි සඳහා

          1:2 / 1:3 - තෙත් නිවාරණ වැටි සඳහා

 1:2 / 1:3 -  ජල ටැංකි සඳහා 

 

 

කොන්ක්‍රීට්

innocent සිමෙන්ති,වැලි හා මෙටල් භාවිතා කර යම්කිසි අනුපාතයකට මිශ්‍ර කර සකසා ගන්නා මිශ්‍රණය කෙන්ක්‍රීට් ලෙස හඳුන්වයි.

 

මිශ්‍ර කරනු ලබන අනුපාත

අනුපාතය සිමෙන්ති වැලි මෙටල් මෙටල් හී ප්‍රමාණය ශ්‍රේණිය
1:3:6 1 3 6 15 mm 15 Nmm2
1:2:4 1 2 4 20 mm 20 Nmm2
1:1 1/2:3 1 1 1/2 3 25 mm 25 Nmm2
1:1:2 1 1 2 30 mm 30 Nmm2

1:3:6 (M 15/15 Nmm2)

 • වරගැන්නුම් අවශ්‍ය නොවන ස්ථාන සඳහා.
 • ගෙබිම කොන්ක්‍රීට් කිරිම සඳහා.
 • වරගැන්නුම් නැති ස්ථාන සඳහා.

1:2:4 (M 20/20 Nmm2)

 • කොන්ක්‍රීට් කුළුනණු සඳහා.
 • කොන්ක්‍රීට් බාල්ක සඳහා.
 • කොන්ක්‍රීට් පුවරු සඳහා.

 

 

1:1 1/2:3 (M 25/25 Nmm2)

 • විශාල ගොඩනැගිලි අත්තිවාරම් සඳහා.
 • ජලය ගැවසෙන ස්ථාන සඳහා.

1:1:2 (M 30/30 Nmm2)

 • අතිවිශාල ගොඩනැගිලි පාමුල දැමිම සඳහා.
 • පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් සඳහා.

 

coolමෙහි M 30 මගින් දක්වා ඇත්තේ භාවිතා කරනු ලබන මෙටල් හී ප්‍රමාණයත් (mm),30 Nmmමගින් දක්වා ඇත්තේ ක්ෂත්‍රඵලයක් මත යෙදිය හැකි උපරිම බාරය වේ.

කොන්ක්‍රීට් යෙදීමේ පියවර

 1. අමුද්‍රව්‍ය තොරාගැනිම ( සිමෙන්ති,වැලි,මෙටල්)
 2. අමුද්‍රව්‍ය මැන ගැනිම (ආමාන පෙට්ටි භාවිතයෙන් 
 3. අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කිරිම
  1. යන්ත්‍රානු සාරයෙන් මිශ්‍ර කිරිම
  2. මුසුකුවක් මගින්  මිශ්‍ර කිරිම         
 4. ප්‍රවාහනය කිරිම ( විසංගමනය නොවන පරිදි.)
 5. තැන්පත් කිරිම ( 1.2m උඩක සිට නොවැටෙන පරිදි. )
 6. සුසංහසනය කිරිම ( විසංගමනය නොවන පරිදි. )
  1. අතින් සුසංහසනය කිරිම
  2. යාන්ත්‍රිකව සුසංහසනය කිරිම
 7. පදම් කිරිම (ජලය ඉසිම මගින් හෝ තෙත ගොනි දමා.) 

කොන්ක්‍රීට් වර්ගී කරනය

 • තැන්වාත්තු කොන්ක්‍රීට්
  • තනි සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට්
  • වරගැන්නුම් යෙදු කොන්ක්‍රීට්
 • පෙරවාත්තු කොන්ක්‍රීට්
  • පෙර ආතති කරන කොන්ක්‍රීට්
  • පසු ආතති කරන කොන්ක්‍රීට්

 

 

 

 

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - කොන්ක්‍රීට් භාවිතය [ CONCRETE ]     ( පලමු කොටස )    යකඩ, දැව, ගඩොල් යන ද්‍රව්‍ය යම් ආකාරයකට වැදගත් වනවා සේම කොන්ක්‍රීට් ද ඉදිකිරීම් තාක්ශනයේදී වැදගත් වෙයි. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්&zwj...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම කල යුතුය. මේ සඳහා ශ්‍රි ලංකා නාගරීක සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ව...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 (01) SLS ප්‍රමිති සහතික  සිමෙන්ති  - sls 107,sls1247,sls515,sls1253 දියගැසු හුණු - sls 682 ගොඩනැගිලි හුණු - sls 552 ගඩොල් - sls 39 බ්ලොක් ගල් - sls 855 වානේ කම්බි - sls 26,sls ...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට පවතින ගැටළු වලට විසදුම් ලෙස මෙම නිර්මාණයන් සිදුකරන ආකාරය දැකගත හැකිය.එනම් මිට වසර මිලියන 1.5 කට පමණ පෙර විසු හ...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ගඩොල් (Brick)             ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අතුරෙන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්‍රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
"පවත්නා හෝ මතු විය හැකි තාත්වික ගැටලුවලට මානව යහපත සැලසෙන ලෙස විසදුම් ලබා දීමේ ඉංජිනේරු ශිල්පය ඇතුලත් ක්‍රියාවලිය" ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ලෙස සරලව අර්ථකථනය කළ හැකිය. තාක්ෂණවේදයේ විකාශය තාක්ෂණවේදයේ විකාශය යනුවෙන් හදුනවන්නේ අතීතයේ පටන් තාක්ෂණයේ සිදුව ඇති ක්‍රමික වෙ...
Roshan Thiranjaya

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...

7-වසර - ඉතිහාසය
ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර අප ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර බොහොමයක් ඇත නමුත් 7 ශ්රේණිය මෙම පාඩම සදහා එම ශිෂ්ඨාචාර වලින් ප්රධාන ශිෂ්ඨාචාර 2ක් මේ සදහා ඉදිරිපත් කොට ඇත.එනම්, ග්රීක ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 4 වන කොටස HTML (Hyper Text Markup Language) HTML යනු අන්තර්ජාලයේ www (wold wide web) පිටු සැකසීම සඳහා භාවිතා ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 3 වන කොටස මාධ්ය සම්පත් තොරා ගැනීම වෙබ් අඩවියකට ඇතුළත් කිරීම සඳහා විවිධ රූප, ශබ්ද, වීඩියෝ, ...

12-වසර - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත ...