ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි

බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති

ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම කල යුතුය.

මේ සඳහා ශ්‍රි ලංකා නාගරීක සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් විශේශිත වූ නීති මාලාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.Srilanka Urban Devolopment Authority

 

ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිර හා රේගුලාසි 1976 අංක 41 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම සඳහා අවධානය යොමුකර ඇති ප්‍රධාන අංග

 • ගිනි ආරකෂණය
 • කාළගුණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
 • ශබ්දය හා තාප පරිවරණය
 • බලශක්ති කාරයයක්ශමතාව

සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව තහවුරු කිරිම සඳහා අවධානය යොමු කර ඇති අංග.

 • ආරක්ෂාව
 • විදි රේඛා හා ගොඩනැගිලි රේඛා
 • අපවාහන පද්ධතිය
 • ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලාබා ගැනිම
 • අනුකුලතා සහතික

ගොඩනැගිලි වර්ගීකරණය

 • A ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිලි
 1. ගොඩනැගිල්ලක මහල් 03 ක් හෝ ඉට වඩා පැවතිය යුතුය.
 2. ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියේ ඇති විධියේ සිට ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙලවරට ඇති උස 15m හෝ ඉට වඩා වැඩි විය යුතුය.

 

 

 

 1. B ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිලි

 

 1. 400m2 ට වඩා වැඩි ක්ෂත්‍රපලයක් සහිත ඉදිකිරි්ම් වේ.
 2. පහුරු හෝ කොට්ට අත්තිවාරම් භාවිත කරනු ලබන ගොඩනැගිලි වේ.
 3. මහජනයා එක්රැස්වන ගොඩනැගිලි වේ.
 4. කර්මාන්ත ශාලා සඳහා බහුලව යොදාගනු ලබයි.

 

 1. c ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිලි

 

 1. 300m2 ට වඩා අඩු ක්ෂත්‍රඵලයක් සහිත ගොඩනැගිලි වේ.
 2. තනි පදිංචිය සඳහා භාවිත කරනු ලබන ගොඩනැගිලි වේ.

 

ආරක්ෂාව

 1. ගිනි ආරක්ෂාව
 2. කාලගුණ ආරක්ෂාව
 3. අනේකුත් ආරක්ෂාවන්

ගිනි ආරක්ෂාව

 • ගොඩනැගිල්ලේ ක්ෂත්‍රඵලය 400m2 ට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යන්ම ගිනි නිවන උපකරණ ස්ථානගතකල යුතුය.
 • මහල් 02 කට වඩා වැඩිනම් ජල තටාකයක් පවත්වාගේන යා යුතුය.
 • ගොඩනැගිල්ලක ගිනි ආරක්ෂණ දොරටුවක් පවත්වාගෙන යා යුතුය.

 

 

 

 කාළගුණ ආරක්ෂාව

 1. ගොඩනැගිල්ලක් එම නිර්මාණය සැලසුම් ලත් පුද්ගලයෙකු ලවා සාදා ගත යුතුය.
 2. කාළගුණයෙන් ආරක්ෂා වන ලෙස බිත්ති, වහලය, දොර,ජනේල යන සියල්ල නිසි පරිදි සෑදිය යුතුය.

අනේකුත් ආරක්ෂාවන්

 • විදුලි රැහැන් වලට ඇති පරතරය(සිරස්ව)
 •        ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අධි වොල්ටියතා රැහැනක් පවති නම්,ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අවවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති දුර 4.5m විය යුතුය.
 •        ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අව වොල්ටියතා රැහැනක් පවති නම්,ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අවවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති දුර 1.5m විය යුතුය.
 • විදුලි රැහැන් වලට ඇති පරතරය(තිරස්ව)
 •       ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අව වෝල්ටියතා රැහැනක් පවතින නම්, ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අධිවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති උස 1.5m විය යුතුය.
 •       ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අධි වෝල්ටියතා රැහැනක් පවතින නම්, ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අධිවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති උස 2.5m විය යුතුය.

විථි රේඛා

 1.  ප්‍රධාන වීදිය
 2. ද්විතික විදිය
 3. ප්‍රාදේශිය විදිය

විථි රේඛා වල සිට ගොඩනැගිල්ලට පැවතිය හැකි දුර.

 1. ප්‍රධාන වීදිය - 15m
 2. ද්විතික විදිය - 9m
 3. ප්‍රාදේශිය විදිය - 6m

 

****** ගොඩනැගිල්ල විථිරේඛාව හා ගොඩනැගිල්ල අතර කිසිදු ගොඩනැගිල්ලක් නොතිබිය යුතුය.******

නමුත්, පහත දෑ පැවතිය හැක.

 1. 2m වඩාඋස වු පටු මායිම් තාප්ප
 2. m2 වඩා පළල් වු සඳලුතල
 3. m2 වඩා පළල් වු තීරු ආවරණ

විථි කොන් රවුම් කිරිමට හේතුව

 • මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට පහසුව සඳහා
 • ගොඩනැගිලි රේඛාවට පවතින දුර වෙනස් වන බැවින්

♠සම්මත ආලෝක තලය යනු

  ගොඩනැගිල්ලට බාහිරින් පිහිටන බිත්තියේ මුහුණත සිට කාමරයේ පොළොව මතට වැටෙන ආලෝක කෝණය 63 1/20 වේ නම් එය සම්මත ආලෝක තලය ලෙස හඳුන්වයි.

♠සම්මත ආලෝක තලය පවත්වා ගැනිමට හේතුව

 • ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය බාධා රහිතව ලබා ගැනීමට
 • ක්ෂුද්‍රජීවි වර්ධනය අඩපන කිරිමට
 • නැවුම් වාතාශ්‍රය නිවස තුලට ලබා ගැනිමට

♠කාමරයේ වරගඵලය මෙන්

නාන කාමරය -  

 • කවුළුවල වර්ගඵලය කාමරයේ වර්ගඵලය මෙන්-1/10
 • විවෘත කළ හැකි ඉඩෙහි ප්‍රතිශතය - 100%

ගරාජය -  

 • කවුළුවල වර්ගඵලය කාමරයේ වර්ගඵලය මෙන්-1/10
 • විවෘත කළ හැකි ඉඩෙහි ප්‍රතිශතය - 50%

සාමාන්‍ය කාමරය -  

 • කවුළුවල වර්ගඵලය කාමරයේ වර්ගඵලය මෙන්-1/7
 • විවෘත කළ හැකි ඉඩෙහි ප්‍රතිශතය - 50%

 

 

 

 

 

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - කොන්ක්‍රීට් භාවිතය [ CONCRETE ]     ( පලමු කොටස )    යකඩ, දැව, ගඩොල් යන ද්‍රව්‍ය යම් ආකාරයකට වැදගත් වනවා සේම කොන්ක්‍රීට් ද ඉදිකිරීම් තාක්ශනයේදී වැදගත් වෙයි. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්&zwj...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම කල යුතුය. මේ සඳහා ශ්‍රි ලංකා නාගරීක සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ව...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 (01) SLS ප්‍රමිති සහතික  සිමෙන්ති  - sls 107,sls1247,sls515,sls1253 දියගැසු හුණු - sls 682 ගොඩනැගිලි හුණු - sls 552 ගඩොල් - sls 39 බ්ලොක් ගල් - sls 855 වානේ කම්බි - sls 26,sls ...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට පවතින ගැටළු වලට විසදුම් ලෙස මෙම නිර්මාණයන් සිදුකරන ආකාරය දැකගත හැකිය.එනම් මිට වසර මිලියන 1.5 කට පමණ පෙර විසු හ...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
ගඩොල් (Brick)             ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය අතුරෙන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්‍රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු...
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
"පවත්නා හෝ මතු විය හැකි තාත්වික ගැටලුවලට මානව යහපත සැලසෙන ලෙස විසදුම් ලබා දීමේ ඉංජිනේරු ශිල්පය ඇතුලත් ක්‍රියාවලිය" ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ලෙස සරලව අර්ථකථනය කළ හැකිය. තාක්ෂණවේදයේ විකාශය තාක්ෂණවේදයේ විකාශය යනුවෙන් හදුනවන්නේ අතීතයේ පටන් තාක්ෂණයේ සිදුව ඇති ක්‍රමික වෙ...
Roshan Thiranjaya

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය සිදුවූ නව ප්රවණතා.= භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේදී කිරීමේදී ප්රථමයෙන්ම කෘෂි ආර්ථිකයේ සැලකිල්ල පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය කෘෂි ආර්ථිකයේ ගොආර්ථිකයේ ගොවිතැන ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
වජ්ජි රාජ්යය = සොළොස් මහා ජනපද අතරින් ප්රශස්ත සමූහාණ්ඩුව හෙවත් ගණ පත්ර පාලනයක් පැවති රාජ්ය වශයෙන් වජ්ජි රාජ්යය දැක්විය හැකිය.උතුරින් කෝසලය ද ...

12-වසර - සිංහල
පූජාවලිය ග්රන්ථ රචනා කළ අය කවුරුන් හෝ වේවා. ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් හෝ වේවා. කවුරුන් විසින් ලියන ලද වුවත් එම ග්රන්ථය රචනා කළ අයට සුවිශේෂීත අරමුනක් ...

4-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
My country is Sri Lanka. It is an island situated in the Indian Ocean. It is known as the Pearl of the Indian Ocean. It ...

5-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 13 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ශ්රී ලංකාවේ යම් ප්රදේශයක් නාය යාමේ තර්ජනයක් ඇත.එම ප්රදේශයෙන් ජනතාව ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමට දැනුවත් ...

උසස්පෙළ - සිංහල
සද්ධර්මරත්නාවලිය අනුරාධපුර මහා විහාරය ආශ්රිතව වැඩ සිටිී බුද්ධඝෝෂාචාර්යයන් වහන්සේ විසින් ලියන ලද පාලි ධම්මපදට්ඨ කථාව සිංහලයට පරිවර්තනය කිරීමෙන් "සද්ධර්මරත්නාවලිය "ග්රන්ථය සිංහල ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
සාමාන්ය සිමෙන්ති කොන්ක්රීට් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති, රළු සමාහාර, සියුම් සමාහාර හා ජලයයි.කොන්ක්රීට් සකස් කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්රියාවලියට අනුව සකස් කරයි. අදාල අනුපාතයන්ට සියුම් සමාහාර ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෝටර් රථයක රෝද කෙලින්ම චෙසියට සම්බන්ධ කර තිබුණහොත් එය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මාර්ගයේ ඇති විෂමතාවන් නිසා ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වලට භාජනය වේ. මෙම ගැස්සීම් ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
බුද්ධ ප්රතිමාවල ආසන බුද්ධ ප්රතිමා නෙළීමේදිශිල්පියාගේ අවදානය යොමු වූ ලක්ශණයක් ලෙස ප්රතිමා කලාව සම්බන්ද වී ඇති ආසන හදුන්වා දිය හැකිය."ආසන"යන වචනයේ සාමාන්ය තේරුම හිදගැනීම සදහා පාවිච්චි ...

5-වසර - සිංහල
ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ගසේ නම නොකියවෙන මල් වර්ගයක් වන්නේ? (1) පනා මලය (2) මයිල මලය (3) දෙමට මලය (2)බොරු මල් හා ගෙඩි මල් යනුවෙන් මල් වර්ග දෙකක් ...