උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

විෂයට අදාල ලිපි

 1. දත්ත සන්නිවේදනය සහ පරිගණක ජාල (Data Communication & Computer Networks) ආශ්‍රිත ගැටලු - 1 කොටස
  (Rasika Attanayake / 2018-09-22)
 2. දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න - 1 කොටස
  (Rasika Attanayake / 2018-09-22)
 3. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)
  (Rasika Attanayake / 2018-09-08)
 4. cache memory සහ ක්‍රියාකාරිත්වය
  (Tharindu / 2018-08-16)
 5. CSS පාඩම් අංක 1 (වෙබ් අඩවි නිර්මාණය)
  (Zisco / 2018-07-15)
 6. memmory
  (lalith / 2018-05-22)
 7. මතක වර්ගීකරණය
  (Tenil / 2017-10-31)
 8. can i do hack ?
  (Tenil / 2017-10-17)
 9. මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය
  (Tenil / 2017-10-17)
 10. පරිගණක ජාල කරණය මුලික කෙටි සටහන්
  (ලහිරු / 2017-10-06)
 11. තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමෙහි ලා පද්ධති සංකල්පය ගවේෂණය කර ආකෘති පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රම වේදය භාවිත කිරීම.(සාරාංශ කර ඇත)
  (Dinesh / 2017-07-17)
 12. 06 පාඩම .පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 2
  (Dinesh / 2017-07-11)
 13. 06 පාඩම පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 1
  (Dinesh / 2017-07-08)
 14. Ring,Star,Fully Topology
  (නිරෝෂා / 2017-05-11)
 15. Network Topology
  (නිරෝෂා / 2017-05-11)
 16. computer Network ජාලකරණයේ වාසි හා අවාසි
  (නිරෝෂා / 2017-05-07)
 17. Computer network පරිගණක ජාල වර්ගීකරණය
  (නිරෝෂා / 2017-05-07)
 18. සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත වල ගුණාත්මක බව අඩු වීම
  (නිරෝෂා / 2017-04-30)
 19. දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය Microwave and Multiplexers
  (නිරෝෂා / 2017-04-29)
 20. දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය Unguided Media
  (නිරෝෂා / 2017-04-27)
 21. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය Fiber Optic Cables
  (නිරෝෂා / 2017-04-26)
 22. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය twisted Pair Cable
  (නිරෝෂා / 2017-04-26)
 23. දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය coaxial cable
  (නිරෝෂා / 2017-04-26)
 24. දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය
  (නිරෝෂා / 2017-04-25)
 25. දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති මුර්ජන විධිවේද
  (නිරෝෂා / 2017-04-25)
 26. සන්නිවේදන පද්ධතියක අංග හා අංකිත හා ප්‍රතිසම තරංග
  (නිරෝෂා / 2017-04-24)
 27. python Code ගැටළු නිරාකරණය
  (නිරෝෂා / 2017-04-19)
 28. python program ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් දත්ත ගබඩාවක් සේ යොදාගැනීම.
  (නිරෝෂා / 2017-04-09)
 29. python program function හාවිතා කිරීම
  (නිරෝෂා / 2017-03-31)
 30. python program Break සහ continue භාවිතාකරන ආකාරය
  (නිරෝෂා / 2017-03-28)