දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න - 1 කොටස


                                                                                                          දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න - 1 කොටස

1. දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
2. සන්නිවේදන ආකෘතියක ප්‍රධාන සංරචක මොනවා ද? රූපසටහනක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.
3. සම්ප්‍රේෂකය හෙවත් ප්‍රේෂකයා (Sender) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කවරහු ද?
4. ප්‍රේෂකයා (Sender) සහ සම්ප්‍රේෂකය (Transmitter) අතර වෙනස කුමක් ද?
5. ග්‍රාහකයා (Receiver) යන්න හඳුන්වන්න.
6. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය (Data transmission medium) යනුවෙන් හඳුන්වනුයේ කුමක් ද? උදාහරණ දෙන්න.
7. නියමාවලියක් (Protocol) යන්න අර්ථදක්වන්න.
8. ඔබ දන්නා නියමාවලි කිහිපයක නම් ලියා ඒ එකක කාර්යයන් ලියා දක්වන්න.
9. පරිගණක ජාලයක් යන්න අර්ථ දක්වන්න.
10. දත්ත ප්‍රතිග්‍රහණය (Computer network) යනු කුමක් ද?
11. සමමුහුර්තකරණය (Synchronization) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?
12. පිළිදැන්වීම (Acknowledgement - Ack) රූපසටහනක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න. (දත්ත පැකට්ටු 2 ක් යොදා ගන්න)
13. පිළිදැන්වීමේ අවාසි මොනවා ද?
14. පිළිදැන්වීමේ වාසි මොනවා ද?
15. සංඥාවක් (Signal) යනු කුමක් ද?
16. ප්‍රතිසම සංඥා (Analog Signals) යනු මොනවා ද?
17. ප්‍රතිසම සංඥාවක රූපමය නිරූපනයක් දෙන්න.
18. ප්‍රතිසම සංඥා යොදා ගනු ලබන අවස්ථා මොනවා ද?
19. සංඛ්‍යාංක සංඥා (Digital Signals) යන්න හඳුන්වා දෙන්න.
20. සංඛ්‍යාංක සංඥා යොදා ගනු ලබන අවස්ථා මොනවා ද?
21. ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ ප්‍රතිසම සංඥා ද සංඛ්‍යාංක සංඥා ද?
22. 0100001110000110 යන්න සංඥා ආකාරයෙන් නිරූපනය කරන්න.
23. සංඥාවක ගුණාංග (Characteristics of a signal) මොනවාද?
24. විස්තාරය (Amplitude) යන්න හඳුන්වා සයිනාකාර තරංගයක විස්තාරය නිරූපනය කරන්න. එහි ඒකක ලියා දක්වන්න.
25. තරංගයක ශක්තිය කෙරෙහි බලපානුයේ කිනම් ගුණාංගය ද? එහි විචලනය පෙන්වා දෙන්න.
26. සයිනාකාර තරංගයක සංඛ්‍යාතය (Frequency) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? එහි ඒකක මොනවා ද?
27. ප්‍රතිසම තරංගයක ' කලාව (Phase) ' යන්න අර්ථදක්වන්න.
28. සයිනාකාර තරංගයක (Sinusoidal Signal) තරංග ආයාමය (Wavelength) යනු කුමක් ද? රූපසටහනක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න. ඒකක ලියා දක්වන්න.
29. දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි ආකාරයන් 2 ලියා දක්වන්න.
30. ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය (Serial data transmission) යන්න හඳුන්වා දෙන්න.
31. සමාන්තරගත සම්ප්‍රේෂණය (Parallel data transmission) යන්න හඳුන්වා දෙන්න.
32. ඉහත ආකාර දෙක අතුරින් වඩා වේගවත් වන්නේ කිනම් ආකාරය ද?
33. ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සහ සමාන්තරගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය යොදා ගන්නා පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග මොනවා ද?
34. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධි ආකාර 3 ලියා දක්වන්න.
35. ඒක පථ දත්ත සන්නිවේදනය (Simplex data transmission) හඳුන්වන්න. උදාහරණ දෙන්න.
36. අර්ධ ද්වීපථ දත්ත සන්නිවේදනය (Half Duplex data transmission) හඳුන්වන්න. උදාහරණ දෙන්න.
37. පූර්ණ ද්වීපථ දත්ත සන්නිවේදනය (Full Duplex data transmission) හඳුන්වන්න. උදාහරණ දෙන්න.
38. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය යන්න අර්ථ දක්වා එහි ඒකක ලියා දක්වන්න.
39. මොඩම් යන්ත්‍රයක (Modem) අවශ්‍යතාවය කුමක් ද?
40. මූර්ජනය සහ ප්‍රති - මූර්ජනය (Modulation & Demodulation) යන ක්‍රියාවලි පැහැදිලි කරන්න.
41. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයක් යනු කුමක් ද?
42. සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ආකාරයන් 2 ලියා දක්වන්න.
43. නියමු මාධ්‍ය (Guided medium) සඳහා උදාහරණ දෙන්න.
44. නියමු නොවන මාධ්‍ය (Unguided medium) සඳහා උදාහරණ දෙන්න.
45. විවෘත රැහැන් (Open wires) යොදා ගනුයේ කිනම් ආකාරයේ සම්ප්‍රේෂණයක් සඳහා ද?
46. දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ නියමු මාධ්‍යයක් වන ඇඹරි කම්බි යුගල රැහැන් (Twisted pair cables) වල ස්වභාවය විස්තර කරන්න.
47. ඇඹරි කම්බි යුගල රැහැන් වර්ග කළ හැකි ආකාර 2 ලියන්න.
48. නොවැසුණු ඇඹරි කම්බි යුගල රැහැන් (UTP) යොදා ගනුයේ කුමන කාර්යයකට ද?
49. නොවැසුණු ඇඹරි කම්බි යුගලයන්හි ලක්ෂණ මොනවා ද?
50. නොවැසුණු ඇඹරි කම්බි යුගල (UTP) රැහැන් සහ වැසුණු ඇඹරි කම්බි යුගල රැහැන් (STP) වල සමානකම් වෙනස්කම් සසඳන්න.


රසික අත්තනායක
Engineer - SQA, BSc.Special (Hons) in IT, MCP, AJD, IPICT
ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය 2 - II
0714486249
ලිව්වේ : Rasika Attanayake
අදාල විෂය : තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ලියු දිනය : Sat 22 Sep 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 554

Rasika Attanayake Lakmal

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

විෂයට අදාල ලිපි

 1. දත්ත සන්නිවේදනය සහ පරිගණක ජාල (Data Communication & Computer Networks) ආශ්‍රිත ගැටලු - 1 කොටස
  (Rasika Attanayake / 2018-09-22)
 2. දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න - 1 කොටස
  (Rasika Attanayake / 2018-09-22)
 3. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)
  (Rasika Attanayake / 2018-09-08)
 4. cache memory සහ ක්‍රියාකාරිත්වය
  (Tharindu / 2018-08-16)
 5. CSS පාඩම් අංක 1 (වෙබ් අඩවි නිර්මාණය)
  (Zisco / 2018-07-15)
 6. memmory
  (lalith / 2018-05-22)
 7. මතක වර්ගීකරණය
  (Tenil / 2017-10-31)
 8. can i do hack ?
  (Tenil / 2017-10-17)
 9. මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය
  (Tenil / 2017-10-17)
 10. පරිගණක ජාල කරණය මුලික කෙටි සටහන්
  (ලහිරු / 2017-10-06)
 11. තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමෙහි ලා පද්ධති සංකල්පය ගවේෂණය කර ආකෘති පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රම වේදය භාවිත කිරීම.(සාරාංශ කර ඇත)
  (Dinesh / 2017-07-17)
 12. 06 පාඩම .පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 2
  (Dinesh / 2017-07-11)
 13. 06 පාඩම පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 1
  (Dinesh / 2017-07-08)
 14. Ring,Star,Fully Topology
  (නිරෝෂා / 2017-05-11)
 15. Network Topology
  (නිරෝෂා / 2017-05-11)
 16. computer Network ජාලකරණයේ වාසි හා අවාසි
  (නිරෝෂා / 2017-05-07)
 17. Computer network පරිගණක ජාල වර්ගීකරණය
  (නිරෝෂා / 2017-05-07)
 18. සම්ප්‍රේෂණය වන දත්ත වල ගුණාත්මක බව අඩු වීම
  (නිරෝෂා / 2017-04-30)
 19. දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය Microwave and Multiplexers
  (නිරෝෂා / 2017-04-29)