භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ


විභව මානය ක්‍රමාංකනය කිරීම 

Y කෝෂය සම්මත කෝෂයක් විය යුතුය.මේ සඳහා 1.018 V විද්‍යුත්ගාමක බලයක් සහිත වෙස්ටන් කැඩ්මියම් කෝෂයක් භාවිතා වේ. R1 යනු 1000 Ωපමණ විශාල ප්‍රතිරෝධයක් වේ.මෙම ප්‍රතිරෝධය ගැල්වනෝමීටරය හා සම්මත කෝෂය හරහා විශාල ධාරා ගැලීමෙන් විය හැකි හානිය වලක්වයි. S ස්පර්ශක යතුර කම්බියේ විවිධ ලක්ෂවල ස්පර්ශ කරනු ලැබේ.එක්තරා අවස්ථාවක ගැල්වනෝමීටරයේ පාඨාංකය ශුන්‍ය වේ.ගැල්වනෝමීටරයේ පාඨාංකය ශුන්‍යයට සමාන වූ විට R1 ප්‍රතිරෝධයේ පාඨාංකය ශුන්‍ය අවස්ථාවේ L0 දිගක විභව අන්තරයට සම්මත කෝෂය සංතුලනය වී ඇතැයි කියනු ලැබේ.

මෙවිට,  

 K යනු ඒකක දිගක විභව බැස්මයි.ව්භවමානය ක්‍රමාංකනය කිරීම යනු K හි අගය සෙවීමයි.                                                                        

 

පරීක්ෂණාගාර විභවමානයක රූපයක් පහත දැක්වේ

1.X කෝෂයට තිබිය යුතු විශේෂ ගුණ කුමක්ද?

නියත ධාරාවක් සැපයිය යුතුය

2.E0 කෝෂයට තිබිය යුතු විශේෂ ගුණ කුමක්ද?

සම්මත කෝෂයක් විය යුතුය

3.AB කම්බියට තිබිය යුතු විශේෂ ගුණ කුමක්ද?

ඒකාකාර විය යුතුය

4.AB සඳහා ඝනකම තඹ කම්බියක් භාවිතා කිරීම සුදුසු නොවීමට හේතුව කුමක්ද?

ප්‍රතිරෝධය අඩු නිසා X කෝෂය ලුහුවත් වී විශාල ධාරාවක් ඇද ගනි.

5.සංතුලිත  පරිපථයේ ‍ය් කෝෂයට තිබිය යුතු විශේෂ ගුණය කුමක්ද?

සම්මත විද්‍යුත්ගාමක බලයක් තිබිය යුතුය

6.ඔබට දී ඇත්තේ එක් ස්විච්චයක් නම් එය යොදන්නේ k1 ලෙසද k2 ලෙසද හේතු දෙන්න

k2 ලෙස  R ලුහුවත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නිසා

7.යතුර සඳහා කරාම යතුර භාවිතය සුදුසු නොවේ හේතුව දක්වන්න

කරාම යතුර තද කරන විට ප්‍රතිරෝධය වෙනස්වේ

8.පරිපථය නිවැරදිදැයි සොයාබලන්නේ කෙසේද?සෑම විටම උත්ක්‍රමණය වන දිශාව එකම දිශාවට නම් එයට හේතුව කුමක්ද?

S යතුර A කෙලෙවරට ආසන්නයෙන් තබා උත්ක්‍රමණ දිශාවේ බලන්න B කෙලවරට ආසන්නයෙන් තබා උත්ක්‍රමණ දිශාව බලන්න දිශා දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ විය යුතුය.හැම විටම එකම දිශාවට නම් පරිපථය කුමන හෝ ලක්ෂයකින් විසන්දි වී ඇත.

9.S යතුර කම්බිය දිගේ ඇඳගෙන යාම හෝ තදින් ස්පර්ශ කිරීම සුදුසු නොවීමට හේතු කුමක්ද්?

ඒකාකාරි බවට හානි පැමිණීම

10.සංතුලිත ලක්ෂය ලබාගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න?

S යතුර කම්බිය දිගේ විවිධ ලක්ෂ්‍ය වල ස්පර්ශ කෙරේ උත්ක්‍රමණය ශුන්‍ය අවස්ථාවේ k2 යතුර සංවෘත කර නිවැරදි සංතුලිත දිග ලබා ගන්න

11.ගැල්වනෝ මීටරයට තිබිය යුතු ගුණ කුමක්ද?

මධ්‍ය ශුන්‍ය විය යුතුය සංවේදිතාව ඉත ඉහළ විය යුතුය

12.පරික්ෂණයේ නිවරද්‍යතාව රඳා පවතින්නේ ගැල්වනෝමීටරයේ කුමන ගුණය මතද?

සංවේදීතව මත

13.සංතුලිත ලක්ෂ්‍යය ඒ කෙලවරට ආසන්නයේ ලබාදේ නම්  R0 නම් ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

X කෝෂයට ශ්‍රේණිගතව

14.R0 සම්බන්ධ කිරීමෙන් කම්බියේ සිදුවන වෙනස කුමක්ද?

ඒකක දිගක විභව අන්තරය අඩුවේ.

15.R0 සම්බන්ධ කිරිමේ වාසිය කුමක්ද?

වැඩි සංතුලිත දිගක් ලැබීම.

16.ආර් ප්‍රතිරෝධයේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

ගැල්වනෝමීටරය හරහා විශාල ධාරා ගැලීම වැලක්වීම

17.R ප්‍රතිරෝධය නිසා ගැල්වනෝමීටරයේ කුමන වෙනසක් සිදුවේද?

සංවේදීතාව අඩුවේ

18.k1 යතුර භාවිතා කරන්නේ කුමන අවස්ට්ථාවේද?එය භාවිතා කල විට කුමක් නිරීක්ෂණය වේද?

ආසන්න සංතුලිත අවස්ථාවේ

19.මෙහිදී මිනුම්වලට බලපෑ හැකි දෝෂ 3 ක් දක්වන්න

ආන්ත දෝෂය,ගැල්වනෝමීටරයේ සංවේදීතාව අඩුවීම, කම්බිය ඒකාකාර නොවීම

 

කෝෂ දෙකක විද්‍යුත් ගාමක බල සන්සන්දනය.ඒ සඳහා පහත රුපසටහන උපයෝගි කර ගන්න

1.සංතුලිනය සඳහා අත්‍යව්ශ්‍ය පියවර ලියා දක්වන්න

E1 ට සම්බන්ධ කොට S යතුර කම්බිය දිගේ විවිධ ලක්ෂ්‍ය වල ස්පර්ෂ කොට සංතුලිත දිග L1ලබා ගන්න.ඉන් පසු E2 සම්බන්ධ කොට L2 ලබා ගන්න

2.R0 හි අවම අගයකදී සංතුලනයේ අවම දිග කම්බිය මුළු දිගට ආසන්න විය මේ ගැටලුව නිරාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

R0 වැඩි කිරීම මගින්

3.E1 හා E2 ට සංතුලිත දිග පිලිවෙලින් L1 හා L2 ඇත මේවා අතර සම්බන්ධතව කුමක්ද?

4.ප්‍රස්තාරික ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා පාඨාංක කිහිපයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

R0 වෙනස් කොට L1හා L2 අගයන් කීපයක් ලබා ගැනීම

5.මෙමගින් කම්බියේ කෙළවරේ ආන්ත දෝෂය ලබාගත හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න

ඉහත පාඨාංක දෙකට අමතරව E1 හා E2 ප්‍රතිවිරුද්ධයෙන් සම්බන්ධ කොට නැවත සංතුලිත දිග L1 ලබා ගන්න

6.ගන්නා මිනුම් දක්වා ආන්ත ශෝධනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න

e  යනු දෙකෙලෙවර කම්බියේ ආන්තශෝධනය වේ.

7.මුළු කාලය තුළට කම්බිය හරහා  ධාරාව නියතව පැවතියේ  දැයි හදුනාගන්නේ කෙසේද?

ආරම්භක පාඨංක නැවත ගෙන සංතුලිත දිග වෙනස් වී ඇතිදැයි බැලීම මගින්

 

 

 

උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) හතරවන කොටස - අවසන් කොටස තරල යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Fluid Mechanics ) ද්‍රව සහ වායු යන දෙවර්ගයම පොදුවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ තරල යන නමිනි.   ඝනත්වය ( Density ) ඒකක - kgm-3 මාන - ML-3 අදිශ රාශියකි. ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) තුන්වන කොටස කාර්යක්ෂමතාවය ( Efficiency ) ඒකක නැත. මාන නැත. අදිශ රාශියකි. කාර්යක්ෂමතාවය = Wout × 100% / Win   අයින්ස්ටයින්ගේ ශක්ති ස්කන්ධ සම්බන්ධය ( Einstein's Mass Energy Relation Ship ) ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) දෙවන කොටස බල යුග්මය ( Couple Of Force ) විශාලත්ව සමාන, සමාන්තර, අභිදිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ එකම ක්‍රියා රේඛාවේ නොපිහිටන බල දෙකක් බල යුග්මයක් ලෙස හඳුන්වයි. බල යුග්මයක සම්ප්‍රයුක්තය සෑම විටම ශුන්‍ය වේ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) පළමු කොටස විස්ථාපනය ( Dislacement ) තෝරාගත් අනුබද්ධ ලක්ෂයක සිට සලකනු ලබන වස්තුවට ඇති සරල රේඛීය දුර එම මොහොතේදී එම වස්තුවේ විස්ථාපනය වේ. ඒකක - m මාන - L දෛශික රාශියකි විස්ථාපන වෙනස (s) = d පසු - d පෙර  ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
පළමු ඒකකය - මිනුම් ( MEASUREMENTS )   භෞතික රාශී (Physical Quantities) සෘජුව හෝ වක්‍ර ආකාරයට රාශියකට ප්‍රමාණය නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ හැකි නම් එය භෞතික රාශියක් ලෙස හඳුන්වයි. මූලික භෞතික රාශි 7කි. එනම් දිග, ස්කන්ධය, කාලය, තාපගතික උෂ්ණත්වය, විද්‍යුත...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
~ හරිම සරල සිද්දින් මත දිග හැරෙන මහා පෙරලි කාර කතන්දරය ~ 1 සාපේක්ෂතා වාදය පටන්ගැන්ම 1.1 මුලින්ම සාපේක්ෂතා වාදය ගැන ලොකයට කියන්නෙ ගැලිලියෝ ගැලලි (Galileo Galilei),   ගැලිලියො ගැලලි කියන්නෙ සමාජයෙක් කොන් කරපු පුද්ගලයෙක්!. මොකද මෙයා තමයි විද්‍යා...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෝලන හා තරංග සරල අනුවර්තීය චලිතය යම් අංශුවක් යම් ලක්ෂයක් වටා දෙපසට චලිත වේනම් එය අනුවර්තීය චලිතයක් නම් වේ. අංශුවකට මේ ආකාරයෙන් අනුවර්තීය චලිතයක් සිදු කිරීමටනම් එම මධ්‍යස්ථ පිහිටුම දෙසට යොමු වූ බලයක් දිගටම ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. මෙහිදී මෙම වස්තුව මත ක්‍ර...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
පදාර්ථ හා විකිරණ ඝන ද්‍රව හෝ වායු වැනි කිසිම මාධ්‍ය සහභාගිත්වයකින් තොරව වුවද එනම් රික්තයක් තුලින් වුවද සිදුවන ශක්ති සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලිය විකිරණය ලෙස හැදින්වේ. සියලුම වස්තු අවට පරිසරයට විකිරණ විමෝචනය කරන අතරම පරිසරයෙන් විකිරණ අවශෝෂණය කරගනී. විකිරණ යන...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
                                                                   තරංග වල ගුණතරංග වල ගුණ පහක් පිලිබ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
නිදහස් කම්පන කම්පන චලිතයට එරෙහිව බලපෑමක් නොමැතිව සිදුවන කම්පනයක් නිදහස් කම්පනයක් ලෙස හැදින්වේ.මෙහිදි විස්තාරය කාලය සමග වෙනස් නොවි පවතින අතර පද්දතිය ස්වාභාවික සංඛයාතයෙන් කම්පනය වේ.එකම පද්ධතියක ස්ව්භාවික සංඛයාත එකකට වඩා වැඩි ගණනක් පැවතිය හැකිය.   පරිමන්දිත කම...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
විභව මානය ක්‍රමාංකනය කිරීම  Y කෝෂය සම්මත කෝෂයක් විය යුතුය.මේ සඳහා 1.018 V විද්‍යුත්ගාමක බලයක් සහිත වෙස්ටන් කැඩ්මියම් කෝෂයක් භාවිතා වේ. R1 යනු 1000 Ωපමණ විශාල ප්‍රතිරෝධයක් වේ.මෙම ප්‍රතිරෝධය ගැල්වනෝමීටරය හා සම්මත කෝෂය හරහා විශාල ධාරා ගැලීමෙන්...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ස්කන්ධයක හෝ ස්කන්ධ සමූහයක ආකර්ෂණ බලය පැතිර පවතින ප්‍රදේශ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ලෙස හැදින්වේ. යම් ස්කන්ධයක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රායෝගිකව සීමාසහිත ප්‍රදේශයකට පැතිර පවති. නමුත් සෛද්ධාන්තිකව එය අනන්තය දක්වා පැතිර ඇතැයි සැලකිය හැක. &...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
..........................චල අන්වීක්ෂය...................                  අපි මුලින් ම චල අන්වීක්ෂයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)-සිරස් වර්නියර් පරිමාණ සියුම් සීරුමාරු ඇණය 02.(B)-සිරස් ප්‍රධ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඝර්ෂණ බලය.....      ඝර්ෂණ බලය අධ්‍යනය කිරීම සඳහා ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුම භාවිතා කළ හැකිය.තුලා තැටියට ස්කන්ධයන් එකතු කරන විට තන්තුවෙහි ගොඩනැගෙන්නා වූ ආතතියෙ හි විශාලත්වය එමගින් වැඩි කළ හැකිය.(T=mg) එවිට M කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන්න...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
  ..............ගෝලාමානය...........   අපි මුලින් ම ගෝලාමානයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)-වට පරිමාණය- 02.(B)-ඉස්කුරුප්පු කඳ 03.(C)-ගෝලාමානයේ පාද 04.(D)-ප්‍රධාන පරිමාණය 05.(E)-ඉස්කුරුප්පු කඳ   කාසියක ඝනකම,අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම,උත්තල දර්පණයක වක්&...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය........ අපි මුලින් ම මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A) -කලම්ප 02.(B) -ඉද්ද 03.(C)- කිණිහිරිය 04.(D) - වට පරිමාණය 05.(E) - රේඛීය පරිමාණය 06.(F) - දිදාලය 07.(G) - දිදාල හිස   මයික්&...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
..............වර්නියර් කැලිපරය‍ ...............   අපි මුලින්ම වර්නියර් කැලිපරයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)ඇතුල් හනු: මේවා සිලින්ඩරයක් වැනි උපකරණයක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මැනීමට භාවිතා කරයි.           ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
උසස් පෙල ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව සඳහා එහි මූලික ලිපි පෙලේ පලමු වන කොටස(#1) සන්නායක හා පරිවාරක විවිද ද්‍රව්‍යවලට  විද්‍යුතය සන්නයනය කිරීමේ හැකියාව අනුව ඒවා සන්නායක හා පරිවාරක යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කල හැකිය.සියලුම ලෝහ වර්ගද මිනිරන් වැ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
සංකේත භාවිතයේදී සැලකිය යුතු කරුණු     පූද්ගල නාමයක් ඒකකය ලෙස භාවිතා කරනවිට සංකේතයේ මුල් අකුර සදහා ඉංග්‍රීසිකැපිටල් අකුරු භාවිතා කරයි. අනෙක් ඒකක වල සංකේත සදහා ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරුභාවිතා කරයි. උදා-A, W, K, Pa, m, s, cd   ඒකක දෙකක ගුණි...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඉහත මූලික ඒකක සහ පරිපූරක ඒකක පහත පරිදි අර්ථ දැක්වාඇත. මීටරය තප්පර 1/299 792 458 කාලයක් ඇතුලත, රික්තයක් තුළ ආලෝක කිරණයක් ගෙවායන පථයේදිග. කිලෝග්රෑම් කිලෝග්රෑමයේ අන්තර්ජාතික ප්‍රතිරූපකයේ ස්කන්ධය. තප්පරය සිසියම්-133 පරමාණුවෙහි භූමි අවස්ථාවෙහි අධිසූක්ෂ්...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඒකක (Units)   භෞතික විද්‍යාව ගණිතමය පදනමක් මත පිහිටා ඇති පරීක්ෂනාත්මක විද්‍යාවක් වේ. මෙයසදහා පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සටහන් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ නිගමනයන් කිරීමට නිවරද්‍යමිනුම් මූලික වේ. ක්‍රමවත්ව මිනුම් ලබාගැනීම සදහා ඒකක පද්ධතියක් තිබීම අත්‍යාව...
Bulathge Damith

උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 1 වන කොටස වෙබ් අඩවි භාවිතය (Application of Web Site) වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්යතා තොරතුරු සන්නිවේදනය (Information Communication) එනම් අන්තර්ජාල ...

උසස්පෙළ - ගිණුම්කරණය
අසම්පූර්ණ සටහන් (Incomplete Recods) ව්යාපාර ආයතනයක හටගන්නා සියලු ගනුදෙනු හා සිදුවීම් ද්විත්ව සටහන් ක්රමය භාවිතාකර ක්රමවත්ව වාර්තා කර නොමැති තත්වයක් මින් අදහස් වේ. මෙවැනි තත්වයක් තුළ කාලච්ඡේදයක් ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
ප්රාග් බෞද්ධ භාරතීය ආගමික සමාජයේ පැවති ප්රධාන ආගමික සංස්කෘති 2 ක් වෙයි. 1. බ්රාහ්මණ ආගමික සංස්කෘතික සමාජය 2. ශ්රමණ ආගමික සංස්කෘතික සමාජය බෞද්ධ ත්රිපිටක ග්රන්ථවල බහුලව භාවිත පද ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්රියාවලිය 1 කොටස පද්ධතියක් (System) යනු කුමක්ද? පද්ධතියක් යනුවෙන් හඳුන්වනේ යම්කිසි කාර්යයක් හෝ අරමුණක් සපුරා ගැනීම සඳහා අන්තර් සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව ක්රියාකරනු ලබන අවයව (Components) සමූහයක ...

12-වසර - නර්තනය (සිංහල)
තාලය යනු ........ භරත මුනිවරයාගේ නාට්ය ශාස්ත්රය නම් ග්රන්ථයේ තාලය තාල අධ්යාය යනුවෙන් සඳහන් වේ. එහෙත් එහි ඊට නිර්වචන සපයා නැත.එය සංස්තෘත භාෂාවෙන් තාලය යන්නට යෙදෙන ...

6-වසර - බුද්ධ ධර්මය
01.අසිරිමත් බෝසත් කුමරු1 අප මහා බෝසතානන් වහන්සේ තුසිත දිව්යලෝකයේදෙව්සිරි විදිමින් සිටි කාලයකි.එකල උන් වහන්සේගේ ...

උසස්පෙළ - සිංහල
මං ශිෂ්ටාචාරය සමතික්රමණය කරමින් මානව ශිෂ්ඨාචාරය ක්රමයෙන් වර්ධනය වූ බව සැබවි. මනුෂ්යයා ශීර්ෂයත් කශේරුකාවක් සිරස වඩා ගැනීමෙන් තිරස්චිනයන්ගෙන් මිදුනෙ වී යනු සැබවි. මන්ද බුද්ධික භාවයේ ...

උසස්පෙළ - සිංහල
නාට්ය ප්රබේද කිහිපයකි. එනම් : ලෝකධර්මී - (ස්වභාවික) නාට්යධර්මී - (ශෛලීගත) අර්ධ ශෛලීගත 01. ස්වභාවික නාට්ය ස්වභාවික නාට්ය යනු ලෝකධර්මී නාට්ය සම්ප්රධායයි. මෙයට විරුද්ධ වන්නේ නාට්ය ධර්මී හෙවත් ශෛලීගත නාට්ය ...