ශක්ති විද්‍යාව. එන්තැල්පි වර්ග


සිදුවන ක්‍රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 

01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්‍රව්‍ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාස වේ .

උදාහරණ: co2 (gas) වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය :  -394 Kjmol-1

සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්බන්ධ වැදගත් කරුණු .

1.කිසියම් ද්‍රව්‍යයක සම්මත එන්තැල්පි යනු එහි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ම වේ .

2.ඇතැම් මූල ද්‍රව්‍ය වල සම්මත දහන එන්තැල්පි ඇතැම් සංයෝග වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි වලට සමාන වේ .

3.සම්බන්ධ උත්පාදන එන්තැල්පිය සෘන බව වැඩිවන විට සංයෝගවල ස්ථායිතාවය වැඩිවේ .

උදාහරණ :හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ වල ස්ථායිතාව කාණ්ඩය ඉහලට වැඩි වේ.

02.සම්මත දහන එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ ඇති මුලද්‍රව්‍යයක හෝ සංයෝගයක හෝ මවුලයක් වැඩිමනත් ඔක්සිජන් තුළ පූර්ණ දහනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

උදා: ඉතින් වල සම්මත දහන එන්තැල්පිය: -1540 kjmol-1

හේස් නියමය 

ප්‍රතික්‍රියක සහ ප්‍රතිඵල වලට අදාල තත්ත්ව යටතේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාස ප්‍රතික්‍රියාව කුමන මාර්ගය ඔස්සේ සිදුකළ ද නියත අගයක් ගනී.

Hess law

03.සම්මත බන්දන විගටන එන්තැල්පිය

සම්මත අවස්ථාවේ ඇති වායුමය ප්‍රභේදයක බන්ධන මවුලයක් බිද වායුමය තත්ත්වයේ සංඝටක බවට පත් කිරීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

 

මෙහි ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය සම්මත බන්ධන එන්තැල්පිය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය ඉහත අගයට සමාන තාප දායක වන ක්‍රියාවලියකි .

C-H වැනි බන්ධනයක් එකම අනුව තුළ වැඩි සංඛ්‍යාවක් පවතින අනූ විශාල ගණනක ද පවතින බන්ධනයක් නිසා සෑම බන්ධනයකට ම එක ම අගයක් නොමැති බැවින් භාවිතය ඉතා අපහසු වේ මේ නිසාම මධ්‍යන බන්දන විගටන එන්තැල්පි හඳුන්වා දෙනු ලැබේ .

අනුවක් සඳහා මධ්‍යම බන්දන විගටන එන්තැල්පි ය 

අණුවක එකම වර්ගයේ බන්ධන පමණක් වැඩි සංඛ්‍යාවක් පවතින විට අනුව මුළු බන්දන විගටන එන්තැල්පි ය බන්ධන සංඛ්‍යාවෙන්  බෙදූ විට ලැබෙන අගය වේ .

පොදු මධ්යන්ය බන්දන විගටන එන්තැල්පිය

සියලුම අණු තුළ පවතින c-H බන්ධන සමාන යැයි උපකල්පනය කොට ඒ සියල්ලටම එකම මධ්යන්ය අගයක් යොදාගැනීම මෙමඟින් සිදු කෙරේ .

බන්ධනයේ මධ්යන්ය එන්තැල්පි පමණක් භාවිතයෙන් ගැටළු විසඳිම .

සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාසය = බිඳෙන බන්ධන වල විඝටන  එන්තැල්පි - සෑදෙන බන්ධන වල විඝටන එන්තැල්පි 

සම්බන්ධ පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය /සම්මත තූකරන එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ ඇති මුළ ද්‍රව්‍යකින් වායුමය පරමාණු මවුලයක් ලබා ගැනීමේදී සිදුවන සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

සම්මත අවස්ථාවේ මුලද්‍රව්‍යයක ස්වභාවය පවතින ආකාර රාශියක් ඇති නිසා පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය විවිධ වේ .

1.වායුමය පරමාණුක මූල ද්‍රව්‍ය 

මෙලෙස පවතින්නේ උච්ච වායු පමණක් වන අතර උච්ච වායු ක සම්මත පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය ශුන්‍ය වේ .

2.ද්‍රව පරමාණුක මූල ද්‍රව්‍ය 

මෙලෙස පවතින්නේ රසදිය පමණක් වන අතර රසදිය වල සම්මත පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය එහි වාෂ්පීකරණය එන්තැල්පිය ට සමාන වේ .

3.ඝන පරමාණුක මූලද්‍රව්‍ය 

මෙවැනි ුලද්‍රව්‍යවල පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය සම්මත ඌර්දවපාතන එන්තැල්පිය ට ම සමාන වේ .

4.වායුමය අනුක මුලද්‍රව්‍ය 

මෙවැනි මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණු කරන පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය සම්බන්ධ බන්දන විගටන එන්තැල්පි බාගෙකට සමාන වේ .

5.ද්‍රව අණුක මුලද්‍රව්‍යය .

මෙලෙස පවතින එකම මූල ුලද්‍රව්‍ය බ්‍රෝමීන් පමණක් වන අතර එහි පරමාණුකරණ එන්තැල්පිය වාෂ්පීකරණ එන්තැල්පිය සහ බන්දන විගටන එන්තැල්පි හි අයික්‍යයේ භාග්‍යයකට සමාන වෙයි .

6.ඝන අණුක මුලද්‍රව්‍ය .

මෙවැනි මුලද්‍රව්‍ය මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුකරණ එන්තැල්පියේත් ඌර්ධවපාතනය එන්තැල්ප‍යේත් බන්දන විගටන එන්තැල්පි යෙහි අයික්‍යයේ භාග්‍යයකට සමාන වෙයි .

සම්මත ඌර්දවපාතනය එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ පවතින ඝන මූල ද්‍රව්‍ය මවුලයක් හෝ ඝන සංයෝග මවුලයක් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වායුමය අවස්ථාවට පත් කිරීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසය.

සම්මත වාෂ්පීකරණය එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ පවතින ඝන මූල ද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුලයක් වායුමය මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුල බවට පත් කිරීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

සම්මත  වාෂ්පීකරණ එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ පවතින ද්‍රව මුලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග ුලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුලයක් වායුමය මුලද්‍රවය හෝ සංයෝග මවුලයක්  බවට පත් කිරීමේ දී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

සම්මත විලයන එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ පවතින ඝන මූල ද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුලයක් ද්‍රව මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුලයක් බවට පත් කිරීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි .

අයනික සංයෝග සම්බන්ධයෙන් එන්තැල්පි විපර්යාස 

1.පළමුවන අයනීකරණ සම්මත එන්තැල්පි ය 

සම්මත අවස්ථාවේ පවතින වායුමය මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු මවුලය කින් න්‍යෂ්ටියට ලිහි ව ම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ඉවත් කර වායුමය ඒක ධන අයන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

2.දෙවන අයනීකරණ සම්මත එන්තැල්පි ය 

.සම්මත අවස්ථාවේ පවතින වායුමය ඒක  සංයුජ කැටායන මවුලයකින් න්‍යෂ්ටියට ලිහිල්ව ම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන බැගින් ඉවත් කර වායුමය ද්වී ධන අයන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාස.

3.ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ සම්මත එන්තැල්පිය .

සම්මත අවස්ථාවේ වායුමය අවස්ථාවේ පවතින පරමාණු මවුලයකට ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ලබාදී වායුමය අවස්ථාවේ පවතින ඒක සෘණ අයන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි

වැදගත් : 

1.විශාලතම සෘණ අගය අපේක්ෂා කරන්නේ F වලට වුවද විශාලතම සෘණ අගය Cl වල පවතී .

2.සියලු මූල ද්‍රව්‍ය දෙවන ඉලෙක්ට්‍රොන ලබාගැනීමේ එන්තැල්පිය ධන අගයක් වේ .

3.සම්මත දැලිස් එන්තැල්පිය .

සම්මත අවස්ථාවේ වායුමය ධන හා සෘණ අයන වලින් ඝන අවස්ථාවේ ඇති අයනික සංයෝගයක මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි.

දැලිස් එන්තැල්පිය හි ප්‍රමාණාත්මක අගය ට බලපාන සාධක 

1.අයන වල ආරෝපණය වැඩිවන විට දැලිස් එන්තැල්පිය වැඩි වේ .

2.අයන වල අරය අඩුවන විට දැලිස් එන්තැල්පිය වැඩිවේ .

4.සම්මත ජලීකරන එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ ඇති වායුමය අයන මවුලයක් වැඩිමනත් ජලය ප්‍රමාණයක් සමග ද්‍රාවණ තත්ත්වයට පත්වීමේ දී සිදුවන සිදු වන එන්තැල්පි විපර්යාසයයි .

සම්මත ජලීකරන එන්තැල්පියට බලපාන සාධක 

1.ආරෝපණය වැඩිවන විට ජලි කරන එන්තැල්පිය වැඩි වේ 

2.අරය අඩු වෙන විට ජල කරන එන්තැල්පිය වැඩිවේ .

5.සම්මත ද්‍රාවන එන්තැල්පිය 

සම්මත අවස්ථාවේ ඇති යම් ද්‍රව්‍ය මවුලයක් වැඩිමනත් ද්‍රව්‍ය කර දිය කර ද්‍රාවණයක් සෑදීමේ දී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය.

අයනික සංයෝග ජලයේ දිය වීම පහදාදීම .

යම් අයනික සංයෝගයක අයන සජලනයේදී පිටවන තාපය දැලිස් බ්ඳිමට ප්‍රමාණවත් වේ නම් එම අයනික සංයෝග ජලයේ දිය වේ. එනම් අයන සජලන එන්තැල්පි වල සෘණ බව දැලිස් විගටන එන්තැල්පි එහි ධන බවට වැඩි නම් එම අයනික සංයෝග ජලයේ දිය වේ .

බෝන් හේබර් චක්‍රය 

අනික සංයෝගයක දැලිස් එන්තැල්පිය සෙවීම සඳහා ගොඩනගන තාප රසායනික චක්‍රය මෙලෙස ලෙස හඳුන්වයි.

රූපය.

 

 
309 0

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
309

ලිපිය බෙදාගන්න


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                              ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
මීළඟට අපට ඇත්තේ කැල්සියම් අඩංගු සංයෝග වල  කාර්මික යෙදීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටයි. උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අදාලව මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්මික යෙදීම් තුනක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට සිදුවේ. ඒවා පහත දැක්වේ. 1.පිළිස්සූ හුණු නිෂ්පාදනය 2.විරංජන කුඩු නිෂ්පාදනය ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
.....................සබන් නිෂ්පාදනය....................      කාර්මික සබන් නිෂ්පාදනය පියවර හතරකින් යුක්ත වේ. මෙහිදී ශාක හෝ සත්ත්ව තෙල්, මේදය , හෝ ඒවායේ මේද අම්ල ද ජල ද්‍රාව්‍ය අකාබනික භෂ්ම ද අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදා ගැනේ. මෙහිදී භෂ්මය...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
............සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය..........       සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය “සෝල්වේ ක්‍රමය “ ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී ආරම්භක ලෙස ඇමෝනියා, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ සාන්ද්‍ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය (බ්&zwj...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                             ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
....................................ලුණු නිෂ්පාදනය............................... ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කරනුයේ සූර්ය තාපය උපයෝගී කර ගනිමින් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා වන මුහුදු ජලය වාෂ්පීභවනය කිරීමෙන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්ඵඨිකීකරණය වීමට සැලැස්වීම මගින් ය. මෙහිදී...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                    ..........................රසායනික කර්මාන්ත.........................
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
පහන්සිලු පරීක්ෂාවේදි ලබාදෙන වර්ණ Li - රතු Na - කහ K - දම් Rb - දම් Cs - නිල් Be - අවර්ණ Mg - අවර්ණ Ca - තැඹිලි Sr - රතු Ba - කොළ I A මූලද්‍රව්‍ය {ක්ෂාර ලෝහ} ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ හා H2 සාදයි. කාණ්ඩයේ පහලට යනවිට ප...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
කාබන්-කාබන් අතර බන්ධන දිග වෙනස් වන අයුරු C≡C < C=C < C—C යන අයුරින් බන්ධන දිග වැඩිවේ.බන්ධන ශක්තිය අඩු වේ. තනි බන්ධන දෙකක් සැසදීමේදි තනි බන්ධනය සාදන කාබන්හි මුහුම්කරණය sp< sp2 <sp3 අකාරයට බන්ධන දිග වැඩි වේ. කාබන්-හයිඩ්‍...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
S ගොනුවේ මුලද්‍රව්‍ය වල රසායනය  H   Li Be Na Mg K Ca Rb Sr Sc Ba Fr Ra   ඉහත මුලද්‍රව්‍ය s ගොනුවට අයත් මුලද්‍රව්‍ය වේ. මෙම මුලද්‍රව්‍ය සියල්ලෙහිම අවසන් කවචයෙහි ඇති ඉලෙක්ට...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
අයනික සමතුලිතතාව ඈත අතීතයේ පටන් ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍ය අම්ල  ලෙසත් ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍ය භෂ්ම ලෙසත් හැඳින්වීමට මිනිසා පුරුදුව සිටියේය. අම්ල ලෙස හැඳින් වූ ද්‍රව්‍ය වල විශේෂ  ලක්ෂණය වූයේ ඇඹුල් රසයක් තිබීම,නිල් පැහැති ශාකමය ඩයි වර්ග ර...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
රසායනික කර්මාන්තයක් ස්ථාපනයේ දී සැපිරිය යුතු අවශ්‍යතා ප‍්‍රාග්ධනය,අමු ද්‍රව්‍ය සැපැයුම, ශ‍්‍රමය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය,රාජ්‍ය නීති හා රෙගුලාසි තාක්ෂණය,බලශක්තිය විද්‍යුතය, ඉන්ධන ආදි ප‍්‍රවාහන පහසුකම් හා වෙළඳපොළ,පරිස...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
විද්‍යුත් සෘණතාව අණුවක පවතින බන්ධනයක දී ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා දෙසට ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව මූලද්‍රව්‍යයෙන් මූලද්‍රව්‍යයට වෙනස් වේ. ප‍්‍රමාණාත්මක ව ප‍්‍රකාශ කළ මෙම හැකියාව මූලද්‍රව්‍යයක විද්‍යුත් ඍණතාව ලෙස හැඳින් වේ. &nbs...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
අයනික බන්ධන විද්‍යුත් ඍණතා වෙනස අධික පරමාණු යුගලයක් අතර බන්ධනයක් ඇති වීමේ දී එක් පරමාණුවක සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෙනත් පරමාණුවකට ලබා දී ඇති වන ධන හා ඍණ අයන අතර හට ගන්නා ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණය අයනික බන්ධනයක් ලෙස හැඳින්වේ. ඝන අවස්ථාවේ පවතින සෝඩියම් ක්ලෝරයිඞ් ස...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
 විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ කෝස්ටික් සෝඩා කාර්මික නිෂ්පාදනය  ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ 1.අතුරු කර්මාන්තයක් ලෙස HCl නිෂ්පාදනය කරන නිස එමගින් පරිසරය දූෂණය වේ.ශාක හා සත්ව  ප්‍රජාවට හානිකර බලපෑම්  ඇති කරයි. 2.ප්‍රාචිර වශය...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
කාර්මිකව නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදය ආශ්‍රිත පාරිසරික ආචරණ 1.නිදහස් වන ඇමෝනියා මඟින්  වායුගෝලය දූෂණය වීම ශ්වසන ආබාධ හා වෙනත් රෝගී තත්ව ඇති වීම නිසා ජීවීන්ට හානිකර වීම. 2.ඇමෝනියා ජලයට හා පසට මිශ්‍ර වීම නිසා ශාක හා සතුන්ට හානිකර බලපෑම් ඇතිවේ. 3.නයිට්&zwj...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
ආවර්තිතා වගුව   1829 දී ජේ ඩ්බ්ලිව් ඩොබරයින පරමාණුක ස්කන්ධය අනුව මූල ද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණයක් කරන ලදී.එය ඩොබරයිනගේ ත්‍රික නියමය ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.   ත්‍රික නියමයේ ලක්ෂණ 1.මැද පිහිටි මූලද්‍රව්‍යයේ ගුණ දෙපසින් පිහිටි මූලද්‍රව්‍...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
පදාර්ථ හා විකිරණ තාප විකිරණ වස්තුවක් තම උෂ්ණත්වය හේතු කොට ගෙන වීමෝචනය කරන්නා වූ විකිරණ තාප විකිරණ ලෙස හැඳින්වේ.අධෝරක්ත කිරණ මූලික වශයෙන් තාප විකිරණ ලෙස හැදින්වේ. තාප විකිරණ යනු තාපය සංක්‍රමණය වන තවත් ස්වරූපයකි.අධෝරක්ත කිරණ විද්‍යුත් චුම්භක  තරංගයක් බැවින...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                               භෞතික අවස්ථාව නිරීක්ෂිත ගුණය නිරික්ෂිත ගුණය පැහැ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන විට බන්ධන බිඳීමෙන් හා අලුතින් බන්ධන සෑදීමක් සිදුවේ.මෙහිදී පිළිවෙලින් ශක්තිය අවශෝෂණයක් හා ශක්තිය විමෝචනය  වීමක් සිදුවේ.එවිට සිදුවන ශක්ති විපර්යාසය මෙහිදී සලකා බැලේ. රසායනික සංයෝගය සතු නියමිත නිශ්චිත ශක්තියක් තිබේ.රසායනික විපර...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
H                                             ...
රසායන_විද්‍යාව
උද්හිද විද්‍යා නාමය-Osheckia octandra කුලය-melastomataceae ශ්‍රීලංකාවට ආවේනික ඖෂධ ශාකයකි.අතීත වෙදදුරන් විසින් හීං බෝවිටියා ශාකය රෝගාබාධ රැසක් සඳහා යොදාගෙන ඇත. මෙම ශාකය පිළිබඳව ආයුර්වෙද මූලික ග්‍රන්ථවල සඳහන්ව නොතිබුනද,දේශීය වෙදකමෙදී විශේෂ ස්ථානයක් ලබා දී ඇත.ර...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
 මූලද්‍රව්‍යක ඔක්සිකරණ අංකය  කිසියම් මූලද්‍රව්‍යක් රසායනික සංයෝජනයකදී අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණ වශයෙන් ලබා ගන්නා හෝ පිටකරන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ ඔක්සිකරණ අංකය ලෙස අර්ථ දක්වනු ලැබේ. කිසියම් මූලද්‍රව්‍යක් අර්ධ ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
ප්‍රතික්‍රියවක සීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක 1.ප්‍රතික්‍රියක වල භෞතික ස්වභාවය 2.ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය 3.වායුමය ප්‍රතික්‍රියා සදහා පීඩනය 4.උෂ්ණත්වය 5.උත්ප්‍රේරක 6.ආලෝකය   ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාව කෙරෙ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
පදාර්ථයේ විද්‍යුත් ස්වභාවයට සාක්ෂි 1.ස්ථිති විද්‍යුත්ය පහලට වැටෙන සිහින් ජල කඳක් අසලට ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපිත එබනයිට් දණ්ඩක් රැගෙන ආවිට එම ජල කඳ දණ්ඩ දෙපසට ආකර්ෂණය වේ.එමගින් ජලයට  විද්‍යුත් ස්වභාවයක් ඇතිබව සනාථ වේ. 2.විද්‍යුත් කෝෂ තනුක   H2...
රසායන_විද්‍යාව
ලෝකය තුල නොයෙක් ක්‍රීඩා ඇත....සමහර ඒවා රටෙහි ස්වාභවය අනුව වෙනස් වේ..උදා:අයිස්ලන්තය වැනි සීත කලපයෙ රටවලට වෙනම අවේනික ක්‍රීඩ ඇත...එසේ ගත්කල...ක්‍රිකට්,පාපන්දු වැනි ලොව ජනප්‍රියම ක්‍රීඩා කරන රටවල් බොහෝ ඇත..බාස්කට් බෝල්,වොලි බෝල්,දැල් පන්දු,රග්බි මෙවා දැ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                      ලෝහක බන්ධනය          &...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                                   විකිරණශීලතාවය                     ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
                                         ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුක වාදය                             &...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
අම්ල සහ බශ්ම                                                            ඈත අතීතයේ පටන් ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍ය අ...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
අයනීකරණ ශක්තිය.   පරමාණුවක හෝ අයනයක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පවතින ස්ථානයේ සිට අනන්තය නම් වූ ශක්ති මට්ටම තෙක් උද්දීපනය කිරීමට   සැපයිය යුතු ශක්තිය අයනීකරණ ශක්තිය ලෙස පොදු වශයෙන් සලකනු ලබයි. ඕනෑම පරමාණුවකට ම එහි තිබෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට සමාන අයනීක...
උසස්පෙළ - රසායන_විද්‍යාව
01.   Br2(l) / CCl4 මගින් හදුනා ගැනීම් ඇල්කීන හා ඇල්කයින දුඹුරු වර්ණය විවර්න වේ ෆිනෝල් අනිලීන් සුදු අවක්ශේප ලබා දේ 02. ඇල්කීන හා ඇල්කයිනවල අසංතෘප්ත ස්වභාවය මගින් Br2 දුඹුරු වර්ණය විවර්න කිරීම. ආම්ලික KMnO4  දම් වර්ණය විවර්න කිර...
Panduka Wickramasinghe

උසස්පෙළ රසායන විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය හා රංග කලාවෙි මුලික සංකල්ප ෴ සමාරෝපය (Impersonation ) ක්ෂණික නිරූපණය(Quick portray) අවස්ථා නිරූපණය(Situation portray ) භූමිකා නිරූපණය(Caractor portray) සමාරෝපය (Impersonation ) පවතින සැබෑ යථා ස්වරූපයෙන් බැහැරව වෙනත් අයෙකුගේ ව්ලිසය ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
අනුකරණය(Imitation) අනුකරණය ,ප්රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට පැවෙතෙන සහජ මානව ක්රියාවලියකි.මිනිසා විද්යාත්මක, තාර්කික චින්තනයෙන් ලෝකය හැසිරවීමට පටන් ගැනීමට පෙර මිත්යාවෙි දැඩිව එල්බ සිට්යේය. ස්වභාවධර්මයේ වස්තූන්ට හා ක්රියාවන්ට ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය ඉහත සඳහන් නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය යන මෙි වචන තුන නාට්ය ශාස්ත්රයේ යේදී ඇත්තේ ඊට ආවෙිණික විශේෂ අර්ථ පදනමි කරගෙනය. මෙ⁣ම වචන තුන සංස්කෘත "නෘත්" ධාතුවෙන් ද එසේත් ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
කලාව "කලාව"යන වචනය කවදත් විවිධ මත පළකරනු ලබන පදයකි.පැරණි බ්රාහ්මණ පඬිවරු කලාව,රසාස්වාදය සඳහා හේතුවන බව කීහ. කලාව(Art) යනු 'කුසලතාව'යි. කලාව පිළිබදව අර්ථ නිරූපනයට වෙහෙස වුවෝ ඒ ...

11-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
මුලින්ම කියන්න ඕන මේක මගේ පළවෙනි අධ්යාපනික ලිපිය අධ්යන පොදු සහතික පත්රයේ දී ලකුණු දහයක ප්රශ්නයක් වන ප්රස්තාර විස්තර කිරීම හෙවත් bar graph බොහෝ ළමුන් උනන්දුවක් ...