මූල්‍ය පද්ධතිය - මුදල් වෙළඳපොළ


මුදල් වෙළඳපොළ

 

කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයි එනම්, වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව ගණුදෙනු කිරීම සඳහා සංවිධානය වී ඇති වෙළඳපොළයි. මුදල් වෙළඳපො‍ළේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ ආර්ථිකයේ ද්‍රවශීීලතාවය කළමනාකරණය යි.

 

මුදල් වෙළඳපොළ සමන්විත වන උප වෙළඳපොළවල්

1. අන්තර් බැංකු ඒක්ෂණ මුදල් (ණය)

2. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළඳපොළ

3. අන්තර් බැංකු විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ

4. වාණිජ පත්‍රිකා වෙළඳපොළ

5. වාණිජ බැංකු කෙටි කාලීන ණය ගනුදෙනු වෙළඳපොළ

 

 

අන්තර් බැංකු ඒක්ෂණ මුදල් වෙළඳපොළ

වාණිජ බැංකු අතර කෙටි කාලීන ණය ගැනීම සහ ණය සැකසීම සිදුවන වෙළඳපොළයි.  

ද්‍රවශීලතා හිඟයෙන් පෙ‍ෙළන වාණිජ බැංකු සිය ද්‍රවශීවශීලතා අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට අතිරික්ත ද්‍රවශීලතාවයක් සහිත වාණිජ බැංකු වලින් ඉතා කෙටි කාලීනව මුදල් ණයට ගැනීම ඒක්ෂණ ණය ගනුදෙනු ලෙස හැඳින්වේ. මෙහි සිදුවන ගණුදෙනු වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් එක් දිනක් / එක් රැයක් තුල කල් පිරේ

 

 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළඳපොළ

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සම්බන්ධ ගනුදෙනු සිදුවන වෙළඳපොළ මින් අදහස් වේ. මෙම වෙළඳපොළ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කෙරේ.

1. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රාථමික වෙළඳපොළ

Primary Treasure Bill Market

රජයට අවශ්‍ය කෙටි කාලීන ණය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රථම වරට ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අලෙවිකරණ වෙළඳපොළයි.

මෙහිදී සතිපතා වෙන්දේසි ක්‍රමය යටතේ බිල්පත් අලෙවිකරන අතර ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ට පමණක් ඒ සඳහා විද්‍යුත් ලෙස ලංසු තැබීමට අවසර ඇත. ඉතිරිවන බිල්පත් තිබේනම් ඒ්වා මහ බැංකුව විසින් දරයි.

 

2. භාණ්ඩාගාර බිල්පත ද්විතීක වෙළඳපළ

Secondary Treasury Bill Market

ප්‍රාථමික වෙළඳුන් මිළඳී ගත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කල් පිරීමට ප්‍රථම අතින් අත හුවමාරු කිරීම සිදුවන වෙළඳපොළයි. එනම් ආයොජිකයින් අතර භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගනුදෙනු වන වෙළඳපොළයි.

බැංකු හා බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වල අධි ද්‍රවශීලතාවය අවම කර ගැනීම සඳහා සුදුසු මාර්ගයක් ලෙස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ද්වීතියික වෙළඳපොළ වර්ධනය වී ඇත. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සම්බන්ධයෙන් පහත ද්වීතියික වෙළඳපොළ තත්වයන් දැකිය හැකිය.

1.  මධ්‍යම බැංකු ප්‍රතිමිලට ගැනීමේ වෙළඳපොළ හා ප්‍රති විකුණුම් වෙළඳපොළ

2. මධ්‍යම බැංකු වට්ටම් සහ ප්‍රති වට්ටම් වෙළඳපොළ

 

ප්‍රති මිළඳී ගැනුම් වෙළඳපොළ 

මහ බැංකුව දරන භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, නැවත මිළඳී ගැනීමේ ගිවිසුමක් මත කල් තබා එකඟ වු මිළකට එකඟ වු දිනයක දී වාණිජ බැංකු වලට (ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ට ) අලෙවි කිරීමයි.

ප්‍රති මිළඳී ගැනීමේ ගිවිසුම් වල සාමාන්‍ය කල් පිරීමේ කාලය දින 01 සිට දින 180ක් දක්වා වේ. මින් වඩාත් ජනප්‍රියව ඇත්තේ එක් දිනයක් සඳහා ප්‍රති මිළඳී ගැනීමයි.

 

ප්‍රති විකුණුම් වෙළඳපොළ 

නැවත විකිණීමේ ගිවිසුමක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, ප්‍රාථමික වෙළඳුන් හරහා නැවත මිළට ගැනීම ප්‍රති විකුණුම් වෙළඳපොළයි.

 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වට්ටම් වෙළඳපොළ 

මහ බැංකුව විසින් දරා සිටින භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගිවිසුමකින් තොරව නැවත වාණිජ බැංකු වලට විකිණීම ඳවෙළඳපොළ ලෙස හැඳින් වේ.

 

ප්‍රති වට්ටම් වෙළඳපොළ 

වාණිජ බැංකු විසින් මිලඳී ගෙන තිබෙන පරිණත නොවු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ගිවිසුමකින් තොරව නැවත මහ බැංකුවට විකිණීම සම්බන්ධ වෙළඳපොළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රති වට්ටම් වෙළඳපොළ ලෙස හැඳින් වේ.

 

3. අන්තර් බැංකු විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ 

වාණිජ බැංකු වල විදේශ ව්‍යවහර මුදල් ගණුදෙනුවලට අදාළව සිදු වන කටයුතු මින් අදහස් වේ. මෙය අභ්‍යන්තර විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ, දේශීය විදේශීය විනිමය වෙළඳපොළ ලෙස ද හැඳින් වේ. එනම් විදේශ විනිමය මිලඳී ගැනීම හා විකිණීම ආශ්‍රිත වෙළඳපොළයි.

 

4. වාණිජ පත්‍රිකා වෙළඳපොළ

සීමිත පොදු සමාගම් කෙටි කාලීන අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම සඳහා නිකුත් කරන වාණිජ පත්‍රිකා හුවමාරු වන වෙළඳපොළයි. වාණිජ පත්‍රිකා ගණුදෙනු කළ හැකි ලියවිල්ලක් බැවින් පහසුවෙන් අයිතිය පැවරිය හැකිය. කෙටි කාලීන මුදල් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් හා ඉහළ කීර්තිනාමයක් සහිත මූල්‍ය සමාගම් වාණිජ පත්‍රිකා නිකුත් කරයි.

 

මුදල් වෙළඳපොළ තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන

 1. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
 2. බලපත්‍රලාභි වාණිජ බැංකුව
 3. ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්
 4. මුදල් තැරැව්කාර සමාගම්
 5. බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු
 6. ව්‍යාපාර බැංකු
 7. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල ඇතුලු විශ්‍රාම අරමුදල්
 8. ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්
 9. රක්ෂණ සමාගම්
 10. සාධ්‍යකරණ සමාගම්

 

මුදල් වෙළඳපොළෙහි භාවිතා වන මූල්‍ය උපකරණ

 

මුදල් වෙළඳපොළෙහි භාවිතා වන මූල්‍ය උපකරණ පහත දැක්වේ.

 1. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් (Treasury Bills)
 2. මහ බැංකු සුරැකුම්පත් ( Central Bank Securities)
 3. තැන්පතු සහතිකපත් ( Saving Deposits)
 4. වාණිජ පත්‍රිකා ( Commercial Paper)
 5. ප්‍රති මිළඳී ගැනුම් ගිවිසුම් ( Pre- Purchase Agreement)
 6. ප්‍රති විකුණුම් ගිවිසුම් ( Reserve Purchase Agreement)

 

 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්

රජයට අවශ්‍ය කෙටි කාලීන ණය දේශීය මුදලින් සපයා ගැනීම සඳහා රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කරනු ලබන නිර්ලේඛන සුරැකුම් විශේෂයයි.

මාස 3 (දින-91) මාස6 (දින-182) මාස 12 ( දින-364) යනාදී කල්පිරීම් කාල සහිතව නිකුත් කරයි.

 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදායී ආයෝජන මාර්ගයක් ලෙස සැලකීමට හේතු,

 1. ඉහළආයොජනආදායමක්ලැබීම

අනෙක් ආයෝජන සමඟ සසඳන විට ස්ථීර ඉහළ පොළී ආදායමක් ඉපයිය හැකි වීම.

 1. ඉහල ද්‍රවශිලතාව

කෙටි කාලීන නිසාත්, පහසුවෙන් ගනුදෙනු කළ හැකි නිසාත්,     ප්‍රති     ගැනුම් හා ප්‍රති විකුණුම් වෙළඳපොළ කටයුතුවල යෙදිය හැකි නිසාත් ද්‍රවශීලතාවය ඉහළ වීම

 1. ඉහළ මට්ටමේ ආරක්ෂාව/ අවදානම් රහිත ආයෝජනයක් වීම

මුදල් ආපසු ගෙවීමේ වගකීමට රජය වෙනුවෙන් මහා භාණ්ඩාගාරය වගකීමට බැඳෙන නිසා ආයෝජන ආරක්ෂාව තහවුරු වීම

 1. බැංකු ක්ෂේත්‍රය තුළ පිළිගත් මූල්‍ය සුරැකුම් වීම/ ඇප වශයෙන් භාවිත කල හැකි වීම
 2. ඵලදායී කෙටිකාලීන ආයෝජනයක් වීම/ බහුවිධ කල්පිරීම් සහිත බිල්පත් නිසා කාලය අනුව ආයෝජනය කළ හැකි වීම
 3. නිර්ලේඛන සුරැකුම් පතක් ලෙස නිකුත් කිරීම නිසා ලංකාසෙක්‍යු පද්ධතිය තුළින් පහසුකම් අත් වීම
 4. පහසුවෙන් පැවරිය හැකි වීම
 5. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ තුළින් ගනුදෙනු කළ හැකි වීම.
 6. මුද්දර බද්දෙන්නිදහස්වීම

 

මහ බැංකු සුරැකුම්පත්

මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන කෙටි කාලීන සුරැකුම්පත් විශේෂයයි. මුදල් වෙළඳපොලේ පවතින අතිරික්ත ද්‍රවශීලිතාව අවශෝෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින් මේවා නිකුත් කරයි.

 

තැන්පතු සහතිකපත්

මධ්‍ය කාලීන අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හා ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම් විසින් තැන්පතු සහතික නිකුත් කෙරේ. තැන්පත්කරුගේ නම හා විස්තර මෙහි සඳහන් නොකෙරෙන අතර නියමිත කාළය අවසානයේ සහතිකය බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරන්නාට මුදල් ගෙවනු ලබයි.

 

වාණිජ පත්‍රිකා

සීමාසහිත පොදු සමාගමකට කෙටි කාලීන මූල්‍ය අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා නිකුත් කරන මූල්‍ය පත්‍රිකාවයි.

 

ප්‍රති මිලඳී ගැනුම් ගිවිසුම්

නියම කර ගත් ඉදිරි දිනකදී ස්ථාවර මිළකට එම සුරැකුම්පතම හෝ ඒ සමාන සුරැකුම්පත් නැවත මිළඳී ගැනීම පොරොන්දුවක් සහිතව මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා සුරැකුම්පත් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධව පවත්නා විධිවිධානයි.

 

ප්‍රති විකුණුම් ගිවිසුම්

නියම කර ගත් ඉදිරි දිනකදී ස්ථාවර මිළකට එම සුරැකුම්පතම හෝ ඒ හා සමාන සුරැකුම්පත් නැවත මුදලට විකිණීම් පොරොන්දුවක් සහිතව ලබා දීම සඳහා සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම සම්බන්ධව පවත්නා විධිවිධානයි.

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ‍්‍ර්‍්‍රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 වුවමනා නිර්මාණය කිරීම7 ආර්ථික කටයුත්තක් වීම 1. විකුණුම් හෝ හුවමාරුවීම් සිදු වීමසෑම ව්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රමයන්  අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්‍රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්‍රමයන් කණ්ඩ  හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය.    * අවදානම් වැළැක්වීම. * අවදානම් බාරගැනීම. * අවදානම් පැවරීම. * අවධානම අවම කිරිම. ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අරමුණු වලට  බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම.  විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ඇත එම සංවිධානය ක්‍රම සෑම සංවිධානයක්ම එයටම අයත් වූ අරමුණු රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා සහිත පොදු සමාගම්ය.   කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගමකට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ විශාල ප්‍රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. ප්‍රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( Primary Share Market) ද්විතීයික කොටස් වෙළඳපොළ( Secondary Share Market)   ප්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ යි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ.   ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ වර්ග කොටස් වෙළඳපොළ සාංගමික ණයක...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ   කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයි එනම්, වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව ගණුදෙනු කිරීම සඳහා සංවිධානය වී ඇති වෙළඳපොළයි. මුදල් වෙළඳපො&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මූල්‍ය පද්ධතික් යනු   ආර්ථිකයක මූල්‍ය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්‍ය වෙළඳපොළ මූල්‍ය ආයතනල මූල්‍ය උපකරණ සහ මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්‍ය පද්ධතිය තුළ සිදුවන වැදගත් කාර්යභාර්ය වන්නේ මූල්‍ය අ...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර පදනම  කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස    01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න. අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
පාරිභෝගිකයා ගෙවන මුදලට සරිලන තෘප්තියක් ලබාදීම සහතික කිරීම පිණිස සලසා අැති නීතිමය ආවරණය හා පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම පාරිභෝගික ආරක්ෂණය යන්නෙන් අදහස් වේ. නූතන වෙලඳපල තුල පාරිභෝගිකයාට නොයෙකුත් වෙලඳ විශමාචාරයන්ට මුහුන දීමට සිදුවන බැවින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය අතීතය...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
රජයක් ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තීන් දෙකක් උපයෝගී කරගනු ලබයි. එනම් පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යි. මේ අතුරින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ විමසා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු යැයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලබන ගෙවීමක් බද්දක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකක් ඔස්සේ බදු වර්ග කල හැක.  1) බදු බර උසුලන පාර්ශවය අනුව 2) ආදායම අනුව බදු බර උසුලන පාර්ශ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
                           ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම  1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට 2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට3.උපරිම සම්පත් බා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කළමණාකරණය යනු යම් සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ කාර්යකෂම හා සඵලදායීව ඉටුකරගැනීම සදහා එම සංවිධානය සතුව පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය, සන්නිවේදනය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.  ඉහත නිර්වචනයට අනුව කළමණාකරණයේ ප්...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම් LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය   ඇරඹුම එස් 5 සඳහා සුදානම   මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මිනිස්බලය (MANPOWER)   නිවැරදි තනතුර සඳහා නිවැරදි සේවක පිරිස යනු සංවිධානාත්මක සඑලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇති ස්ථිර අවස්ථා තැන්පතුවක් වේ. කළමනාකරණයෙහි මිනිසා, මානව සම්පතක් ලෙස ආදේශ කෙරේ. සංවිධානයන්හි ඉලක්ක සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ද්‍රව්‍ය, යන්ත්&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
උපකාරක සේවා වාණිඡ්‍යය පහසු කරන සියලුම සේවාවන් උපකාරක සේවාවන්ය. බැංකු කටයුතු (Banking) බැංකුවක් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ මහජනයාගෙන් තැන්පතු භාර ගැනිම,එවාආරක්ෂා කිරිම,ණය පහසුකම් සැපයිම ආදි කටයුතු කරන ආයතනයකි.එ අනුව ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඡංගම ගිනුම් පවත්වා ගන...
ගයාන් සංජය

උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...

7-වසර - ඉතිහාසය
ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර අප ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර බොහොමයක් ඇත නමුත් 7 ශ්රේණිය මෙම පාඩම සදහා එම ශිෂ්ඨාචාර වලින් ප්රධාන ශිෂ්ඨාචාර 2ක් මේ සදහා ඉදිරිපත් කොට ඇත.එනම්, ග්රීක ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 4 වන කොටස HTML (Hyper Text Markup Language) HTML යනු අන්තර්ජාලයේ www (wold wide web) පිටු සැකසීම සඳහා භාවිතා ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 3 වන කොටස මාධ්ය සම්පත් තොරා ගැනීම වෙබ් අඩවියකට ඇතුළත් කිරීම සඳහා විවිධ රූප, ශබ්ද, වීඩියෝ, ...

12-වසර - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 2 වන කොටස සන්ධාරය සංවිධානය (Conect Management) මෙමගින් අදහස් කෙරෙන්නේ වෙබ් අඩවියක් සඳහා තෝරාගත් අන්තර්ගතය ක්රමවත් පිළිවෙළකට පෙළ ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 1 වන කොටස වෙබ් අඩවි භාවිතය (Application of Web Site) වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්යතා තොරතුරු සන්නිවේදනය (Information Communication) එනම් අන්තර්ජාල ...