ව්‍යාපාරය අධ්‍යනය කෙටි ප්‍රශ්න


ව්‍යාපාර පදනම 

කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස 

 

01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න.

අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනිමට පමණි . නිවාස , ඇඳුම් , ආහාර ආදී අවශ්‍යතා ඔවුන් විසින්ම සපුරා ගන්නා ලදී . එය ස්වයංපෝෂිත යුගය නම් වෙ. 

 

02. ස ෘජු නිෂ්පාදනය යනු කුමක්ද ?

එනම් තමාට අවශ්‍ය සියලු  දේ තමා විසින් ම නිෂ්පාදනය යි. 

 

03. හුවමාරුව කෙටියෙන් අර්ථ දක්වන්න . 

එනම් අපේක්ෂිත නිෂ්පාදිතයක් ලබා ගැනිම වෙනුවෙන් වටිනාකමක් ඇති දෙයක් තවත් පාර්ශවයකට ලබා දිම ය . 

 

04 . බාටර් ක්‍රමය  හෙවත්  භාණ්ඩ හුවමාරුව ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද  ?

තමන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනිම  වෙනුවෙන් අතිරික්ත නිෂ්පාදන හුවමාරු කර ගැනිම .

 

05. භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයේ පැවති දුෂ්කරතා කවරේද ?

* අවශ්‍යතාවන් අතර ද්වික සමපාතයක්  නොමැති  විම. 

* වටිනාකම තක්සේරුව අපහසු වීම.

* රැස් කර තබා ගැනිම අපහසු  විම.

* වටිනාකම කුඩා කොටස් වලට බෙදිය නොහැකි වීම.

* ගෙනයාමේ අපහසුව

 

06 . වුවමනා පිළිබඳව ද්වික සමපාතයක් යන්නෙන් කුමක් අදහස්   වේද ?

හුවමාරුවට සහභාගී වන දෙපා‍ර්ශවයෙ අවශ්‍යතා අනෙයෝන්‍ය වශයෙන් ගැලපිය යුතු විම .

 

07. වාණිජ්‍ය යනු කුමක්ද ?

උපකාරක සේවා හා වෙළෙඳමේ එකතුව ය. 

 

08 . උපකාරක  සේවා නම් කරන්න

* බැංකු 

*  රක්ෂණය 

* ප්‍රවාහනය 

* ගබඩාකරනය

* සන්නිවේදනය 

 

09. විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ( E - Commerce ) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ? 

අන්තර්ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වි ණයපත්  භාවිතා  කරමින්‍ භාණ්ඩ හා  සේවා මිලට ගැනීමේ හා විකිණීමේ කටයුතු ගෝලීය මට්ටමින් සිදු කිරිම. 

 

10 . විද්‍යුත් ව්‍යාපාර ( E - BuBusines ) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ?

අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තාක්ෂණය යොදාගෙන ආයතනයේ සමස්ත කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කිරිම.

 

11. ගෝලීයකරණය යන්න පැහැදිලි කරන්න.

ව්‍යාපාර සම්බාධක ඉවත් කර ලෝකය තනි වෙළෙඳපොළක් බවට පත් වීමේ ප්‍රවණතාව ය .

 

12. ගෝලීයකරණයේ ප්‍රවණතා 02 ක් නම් කරන්න.

* වෙළෙඳ කලාප හා වෙළෙඳ ගිවිසුම් ඇති වීම 

* රටවල් අතර පැවති භූගෝලීය හා සංස්කෘතික දුරස්ථභාවය නැති වි සන්නිවේදනයේ දියුණුව සමඟ සමීප සම්බන්ධතා වර්ධනය 

 

13. ව්‍යාපාර වර්ග කිරිමේ දි යොදාගන්නා නිර්ණායක කවරේද ?

* නිෂ්පාදනයෙ ස්වභාවය අනුව 

* නිෂ්පාදන අංශ අනුව 

* හිමිකාරිත්වය අනුව

*  අරමුණ අනුව 

* පරිමාණය අනුව 

 

14. නිෂ්පාදනයේ ස්වාභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන ආකාර 03 කි. නම් කරන්න.

* ප්‍රාථමික 

* ද්විතීයික 

* ත ෘතික

 

15. නිෂ්පාදන අංශ අනුව ව්‍යාපාර වර්ග  කරන ආකාර නම් කරන්න.

* කෘෂිකාර්මික 

* කාර්මික 

* සේවා

 

16.  හිමිකාරිත්වය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන්න.

*  පෞද්ගලික අංශය සතු

* රාජ්‍ය අංශය සතු

 

17. අරමුණ අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන්න .

* ලාභ අරමුණු කරගත් 

* ලාභ අරමුණු කර නොගත් 

 

18.  පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග කරන්න .

* සුළු පරිමාණ

* මහා පරිමාණ

* මධ්‍ය පරිමාණ

 

19.  ව්‍යාපාර සම්පත් ( යෙදවුම් ) නම් කරන්න .

* භූමිය

* ශ්‍රමය 

* ප්‍රාග්ධනය 

* ව්‍යවසායකත්වය 

* කාලය 

* දැනුම

* තොරතුරු 

 

20. භූමිය යන්න කෙටියෙන්   අර්ථ දක්වන්න .

ස්වාභාවික සම්පත් සියල්ල  භුමිය යි.

 

21. ශ්‍රමය යන්න අර්ථ දක්වන්න .

නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යොමු වු කායික හා මානසික ශක්තිය. 

 

22. ප්‍රාග්ධනය යන්න අර්ථ දක්වන්න 

මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නා ද්‍රව්‍යමය සම්පත් ප්‍රාග්ධනය නම් වේ.

 

23. ව්‍යවසායකත්වය  යන්න  අ‍ර්ථ දක්වන්න .

ඇතිවිය හැකි අවදානම් වලට මුහුණ දෙමින් නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ සම්පත් සංවිධානය කිරිම හා මෙහෙයවීම ව්‍යවසායකත්වය නම් වේ.

 

24.  ව්‍යාපාර කාර්යයන් නම් කරන්න 

* නිෂ්පාදනය 

* මුල්‍යනය

* අලෙවිකරණය

* මානව සම්පත් කටයුතු

* පරිපාලනය 

* පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

 

25.  ශ්‍රමයේ ප්‍රධාන  කොටස් 03  කි. නම් කරන්න .

* නුපුහුණු හා අ‍‍ර්ධ පුහුණු ශ්‍රමය

* පුහුණු ශ්‍රමය 

* ව ෘ ත් ති ය හා කළමනාකාරිත්ව ශ්‍රමය 

 

26.  නිෂ්පාදන දාමයක් යනු කුමක්ද?

ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන , ද්විතීයික නිෂ්පාදන හා  තෘතීයික නිෂ්පාදන අතර පවත්නා  සම්බන්ධතාවය ය.

12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර පදනම  කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස    01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න. අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
පාරිභෝගිකයා ගෙවන මුදලට සරිලන තෘප්තියක් ලබාදීම සහතික කිරීම පිණිස සලසා අැති නීතිමය ආවරණය හා පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම පාරිභෝගික ආරක්ෂණය යන්නෙන් අදහස් වේ. නූතන වෙලඳපල තුල පාරිභෝගිකයාට නොයෙකුත් වෙලඳ විශමාචාරයන්ට මුහුන දීමට සිදුවන බැවින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය අතීතය...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
රජයක් ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තීන් දෙකක් උපයෝගී කරගනු ලබයි. එනම් පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යි. මේ අතුරින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ විමසා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු යැයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලබන ගෙවීමක් බද්දක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකක් ඔස්සේ බදු වර්ග කල හැක.  1) බදු බර උසුලන පාර්ශවය අනුව 2) ආදායම අනුව බදු බර උසුලන පාර්ශ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
                           ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම  1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට 2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට3.උපරිම සම්පත් බා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කළමණාකරණය යනු යම් සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ කාර්යකෂම හා සඵලදායීව ඉටුකරගැනීම සදහා එම සංවිධානය සතුව පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය, සන්නිවේදනය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.  ඉහත නිර්වචනයට අනුව කළමණාකරණයේ ප්...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම් LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය   ඇරඹුම එස් 5 සඳහා සුදානම   මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මිනිස්බලය (MANPOWER)   නිවැරදි තනතුර සඳහා නිවැරදි සේවක පිරිස යනු සංවිධානාත්මක සඑලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇති ස්ථිර අවස්ථා තැන්පතුවක් වේ. කළමනාකරණයෙහි මිනිසා, මානව සම්පතක් ලෙස ආදේශ කෙරේ. සංවිධානයන්හි ඉලක්ක සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ද්‍රව්‍ය, යන්ත්&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
උපකාරක සේවා වාණිඡ්‍යය පහසු කරන සියලුම සේවාවන් උපකාරක සේවාවන්ය. බැංකු කටයුතු (Banking) බැංකුවක් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ මහජනයාගෙන් තැන්පතු භාර ගැනිම,එවාආරක්ෂා කිරිම,ණය පහසුකම් සැපයිම ආදි කටයුතු කරන ආයතනයකි.එ අනුව ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඡංගම ගිනුම් පවත්වා ගන...
සපුනි සෙව්වන්දි

උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය සිදුවූ නව ප්රවණතා.= භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේදී කිරීමේදී ප්රථමයෙන්ම කෘෂි ආර්ථිකයේ සැලකිල්ල පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය කෘෂි ආර්ථිකයේ ගොආර්ථිකයේ ගොවිතැන ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
වජ්ජි රාජ්යය = සොළොස් මහා ජනපද අතරින් ප්රශස්ත සමූහාණ්ඩුව හෙවත් ගණ පත්ර පාලනයක් පැවති රාජ්ය වශයෙන් වජ්ජි රාජ්යය දැක්විය හැකිය.උතුරින් කෝසලය ද ...

12-වසර - සිංහල
පූජාවලිය ග්රන්ථ රචනා කළ අය කවුරුන් හෝ වේවා. ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් හෝ වේවා. කවුරුන් විසින් ලියන ලද වුවත් එම ග්රන්ථය රචනා කළ අයට සුවිශේෂීත අරමුනක් ...

4-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
My country is Sri Lanka. It is an island situated in the Indian Ocean. It is known as the Pearl of the Indian Ocean. It ...

5-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 13 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ශ්රී ලංකාවේ යම් ප්රදේශයක් නාය යාමේ තර්ජනයක් ඇත.එම ප්රදේශයෙන් ජනතාව ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමට දැනුවත් ...

උසස්පෙළ - සිංහල
සද්ධර්මරත්නාවලිය අනුරාධපුර මහා විහාරය ආශ්රිතව වැඩ සිටිී බුද්ධඝෝෂාචාර්යයන් වහන්සේ විසින් ලියන ලද පාලි ධම්මපදට්ඨ කථාව සිංහලයට පරිවර්තනය කිරීමෙන් "සද්ධර්මරත්නාවලිය "ග්රන්ථය සිංහල ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
සාමාන්ය සිමෙන්ති කොන්ක්රීට් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති, රළු සමාහාර, සියුම් සමාහාර හා ජලයයි.කොන්ක්රීට් සකස් කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්රියාවලියට අනුව සකස් කරයි. අදාල අනුපාතයන්ට සියුම් සමාහාර ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෝටර් රථයක රෝද කෙලින්ම චෙසියට සම්බන්ධ කර තිබුණහොත් එය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මාර්ගයේ ඇති විෂමතාවන් නිසා ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වලට භාජනය වේ. මෙම ගැස්සීම් ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
බුද්ධ ප්රතිමාවල ආසන බුද්ධ ප්රතිමා නෙළීමේදිශිල්පියාගේ අවදානය යොමු වූ ලක්ශණයක් ලෙස ප්රතිමා කලාව සම්බන්ද වී ඇති ආසන හදුන්වා දිය හැකිය."ආසන"යන වචනයේ සාමාන්ය තේරුම හිදගැනීම සදහා පාවිච්චි ...

5-වසර - සිංහල
ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ගසේ නම නොකියවෙන මල් වර්ගයක් වන්නේ? (1) පනා මලය (2) මයිල මලය (3) දෙමට මලය (2)බොරු මල් හා ගෙඩි මල් යනුවෙන් මල් වර්ග දෙකක් ...