ව්‍යාපාර අරමුණු වලට බලපානු ලබන අවදානම්


ව්‍යාපාර අරමුණු වලට  බලපානු ලබන අවදානම්.

අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම.

 විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ඇත එම සංවිධානය ක්‍රම සෑම සංවිධානයක්ම එයටම අයත් වූ අරමුණු රාශියක් පවතී සංවිධාන මුහුණපාන දක්වන ප්‍රධාන ප්‍රධාන ගැටලුව වනුයේ එහි අනාගතය පිළිබඳ අවිනිශ්චිත භාවයයි අපේක්ෂා නොකළ අනාගත සිදුවීම් නිසා ව්‍යාපාර සංවිධානය කලින් ස්ථාපිත කරන ලද ඉලක්ක ළඟාකර ගැනීමටත් අසමත් විය හැකිය. ව්‍යාපාර සංවිධාන සඳහා අවදානම් යනු සත්‍ය ප්‍රතිඵල අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල වලින් වෙනස් වීමේ හැකියාව වේ. එය ව්යාපාර ව්‍යාපාර සංවිධානයේ ව්‍යාපාර සංවිධානයේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමේ හැකියාව බලපෑම් කරනු ලැබේ. සමහර අවදානම් සැලකිය යුතු අවදානම් වන අතර ඒවා විශාල අලාභවලට හේතු හේතුවිය හැකි එමගින් සංවිධානය අඛණ්ඩ පැවැත්මට තර්ජනයක් ඇති කිරීමට හැකියාවක් පවතී.

එම නිසා ව්‍යාපාර සංවිධානයට අවදානම්වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කියන හැකි බැවින් ඒවා හොඳින් කළමනාකරණය කළ යුතුය.

ඒ සඳහා, සංවිධානයට අදාළ අවදානම් හදුනා ගැනීම සඳහා කර හොඳින් අර්ථදැක්වූ යාන්ත්‍රණයක් තිබීම අවශ්‍ය වේ.

 

  අවදානම් ප්‍රභේදයන් 

-අවදානම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකිය-

 

සෘණාත්මක අවදානම් හා සමප්‍රෙක්ශණාත්මක අවදානම්.

* අභ්‍යන්තර අවදානම් සහ බාහිර අවදානම්.

 

සෘණාත්මක අවදානම -   සත්‍ය ප්‍රතිඵල හෝ සිද්ධින් නිශ්චිතවම අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල වලට වඩා  අයහපත් විම.

උදාහරණ....

* ප්‍රධාන සැකකරුවකු හො ගනුදෙනුකරුවෙකු අහිමි විම.

* මෙහෙයුම් අලාභ නිසා ණය සැපයීම බැංකු මිගින් නවතා දැමීම.

* සේවක වර්ජන.

* ආදේශනයක් නොමැතිව ප්‍රධාන කළමණාකරන පුද්ගලයන් ආයතනය හැරයාම.

සමප්‍රෙක්ශණාත්මක  අවදානම -  සත්‍ය ප්‍රතිඵල හෝ සංසිද්ධීන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය වඩා යහපත් හෝ අයහපත් වීම.

උදාහරණ....

* නව නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොලට හඳුන්වා දීම. සත්‍ය විකුණුම් අපේක්ෂිත විකුණුම් වලට වඩා වැඩි හෝ අඩු විය හැක.

* නව නිශ්පාදන තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම.සත්ව නිෂ්පාදන පිරිවැය,අපේක්ෂිත කිරීමට වඩා වැඩි හෝ අඩු විය හැක.

 

අභ්‍යන්තර හා බාහිර අවදානම්  

* අභ්‍යන්තර අවදානම්

අභ්‍යන්තර අවදානම සංවිධානය තුළින් ජනනය වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කළමනාකරණය විසින් අභ්‍යන්තර අවදානම් සඳහා ප්‍රමාණවත් පාලනයක්  හඳුන්වා  දෙ. මෙවැනි අවදානම් සාමාන්‍යයෙන් සංවිධානයේ මෙහෙයුම් අවදානම හා බැඳී පවතී . ප්‍රධාන වශයෙන් අභ්‍යන්තර අවදානම් හතරක් පවතී.

                     * මෙහෙයුම් අවදානම.

                     * වංචා අවදානම්.

                     * අනුකුල වීමේ අවදානම.

                     * කීර්තිනාම අවදානම.

මෙහෙයුම් අවදානම 

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලින් සහ මෙහෙයුම් හෝ මෙහෙයුම් හා සම්බන්ධ පාලනය බිඳ වැටීමේ  ප්‍රතිපලය ලෙස අලාභයක් සිදු වීමේ අවදානම මෙලෙස ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණ....

* සංවිධානයේ තොරතුරු පද්ධතියට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම හෝ තොරතුරු සොරකම් කිරීම.

* නියමිත වෙලාවට ණය නැවත අයකර ගැනීමට අපොහොසත් වීම මගින් මෙහෙයුම් ප්‍රාග්ධන ගැටලු මතුවීම.

* අනපේක්ෂිත සේවක වර්ධනයක් සහ එමගින් එමඟින් පාරිභෝගික ඇනවුම්  සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම.

වංචා අවදානම

සේවකයින්ගේ හෝ බාහිර පාර්ශ්වයන් ගේ වංචනික ක්‍රියා මගින් අලාභයන් ඇතිවීමේ අවදානම මෙලෙස හැදින්වේ.

උදාහරණ....

* සංවිධානයේ වත්කම් සොරකම් කිරීම.

* වංචනික ගනුදෙනු සිදු  කිරීම.

* වංචාවක  නිරත වීමේ අරමුණෙන්  නිවැරදි නොවූ මූල්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම.

අනුකුල වීමේ අවදානම

සැලකිය යුතු අවදානම් හේතුවෙන් විශේෂිත රෙගුලාසි වලට යටත්ව සමහර කර්මාන්තයන් පවතී. මේ නිසා එවැනි කර්මාන්තයක් තුළ මෙහෙයුම් කටයුතු කරන සංවිධාන වලට නිරන්තරවම නියාමන ආයතන විසින් පනවනු ලබන නිශ්චිත රෙගුලාසි සමූහයකට අනුකූල වීමට සිදුවේ. අනුකුල වීමේ අවදානම යනු නීතියෙන් සහ රෙගුලාසි සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම වේ.දඩ හෝ වන්දි ගෙවීමට සිදුවීම රෙගුලාසි වලට  වීම රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවී මේ ප්‍රතිවිපාකයන් වේ.

සංවිධානයේ නීති රීතිවලට අනුකූල වීමට සේවකයන් වීමද එම අවදානම වලට ඇතුලත් වේ.බැංකු සහ රක්ෂණ කර්මාන්තය මෙවැනි වර්ගය කර්මාන්තයේ කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවැනි දැඩි රෙගුලාසි වලට යටත් වූ කර්මාන්තයන් දෙකක් වේ.

කීර්තිනාම අවදානම්

සංවිධානය පිළිබඳ මහජනයා තුළ ඇති ප්‍රසිද්ධිය නැතිවීම කීර්තිනාම අවදානම් ලෙස හැඳින්වේ.අවාසි සහගත සිදුවීම් හෝ ක්‍රියාවන් පෙළක් නිසා සංවිධානය කීර්තිනාමයට හානි ඇති විය හැකිය.

උදාහරණ....

* සෞඛ්‍යයට අහිතකර ආහාර සැපයීම.

* පාරිභෝගිකයින් සැපයුම්කරුවන් සහ බැංකු වැනි බාහිර පාර්ශවයන් අතර පවතින ගිවිසුම් වල කොන්දේසි ඉටු කිරීමට අසමත් වීම.

* පාරිසරික හිතකාමී බවින් අඩු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් භාවිතය ,සේවක නීතින් හා අනුකූල නොවීම, වැනි සදාචාර හැසිරීම්.

 

බාහිර අවදානම්

අභ්‍යන්තර පරිසරයෙන් ඇතිවන අවදානම් වලට අමතරව , බාහිර පරිසරයෙන් ඇතිවන අවදානම් වලට මුහුණදීමට සංවිධානවලට සිදුවේ  (සංවිධාන මෙහෙයුම් කටයුතු කරන ලබන ව්‍යාපාර පරිසරය සහ කර්මාන්ත). මේවා බාහිර අවදානම් ලෙස හැඳින්වේ. සංවිධානයකට බාහිර පරිසරය පාරට එකට හැකි බැවින් එමගින් ඇතිවන අවදානම් ද පාලනය කළ හැකි නොවේ. බාහිර අවදානම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකිය ය.

 

                -- සාමාන්‍ය  ව්‍යාපාර  පරිසරය                           අවදානම්

             

             -- කර්මාන්ත පරිසරයේ පවතින                      අවදානම් 

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර පරිසරයේ පවතින අවදානම්

සංවිධාන වලට බලපානු ලබන බාහිර පරිසරය පිළිබඳව පිළිබඳව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළින් සාකච්ඡාව කරයි. එහිදී දේශපාලන පරිසරය ආර්ථික පරිසරය සමාජයීය හා තාක්ෂණික පරිසරය එම පාරිසරික සාධක ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් කටයුතුවලට කටයුතු වලට බලපානු ලබන ආකාරය සාකච්ඡා කරන ලදී.මෙහි අරමුණ වනුයේ එම බාහිර පරිසරයෙන් ඇතිවන අවදානම් හදුනා ගැනීමයි.

දේශපාලන හා නෛතික පරිසරය

* බදු සේවක නීති පොලී අනුපාත ජාත්‍යන්තර වෙළදාම නව වෙළද ගිවිසුම් වැනි ක්ෂේත්‍ර වලට අදාළව රජයේ නීති රීති වෙනස් වීම.

* රජයේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්වීම මගින් ඇතිවන අස්ථාවරත්වය.

* නව පාරිසරික නීති හඳුන්වා දීම.

* ව්‍යාපාර සඳහා නව බදු හඳුන්වාදීම.

ආර්ථික පරිසරය 

* උද්ධමන අනුපාතය පොලී අනුපාතය විනිමය  අනුපාතයේ වෙනස්වීම.

* ආර්ථික අවපාතයන්

සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරයහා  

* සේවා නියුක්ති අනුපාතය වෙනස් වීම.

* ව්‍යාපාර වලට අහිතකර ලෙස බලපාන ආකාරයට ජනගහනයෙන් බහුතරයකගේ ආකල්ප වෙනස්වීම.

 

තාක්ෂණික පරිසරය

* සංවිධානයකට දැරියන් කළ නොහැකි නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම.

* ජංගම දුරකථන මෝටර් රථ වැනි කර්මාන්තයන් තුළ නවතම තාක්ෂණයන් නිසා නිෂ්පාදිතයන් යල් පැනීම.

කර්මාන්ත පරිසරයන් තුළ පවතින අවදානම්

විශේෂ කර්මාන්තයන් තුළ පවත්නා සංවිධානයන් වලට බලපානු ලබන ලබන සහ එයටම විශේෂිත වූ අවදානම් මෙලෙස හැදින්වේ.බැංකු  කල් බදු  සමාගම් රක්ෂණ සමාගම් සංචාරක හෝටල් යන ආයතන එම කර්මාන්ත වලට විශේෂිත වූ අවදානම බලපෑමක් ඇති කරයි . උදාහරණ ලෙස මෝටර් රථ ජංගම දුරකථන වානේ කර්මාන්තය ට හානි කර්මාන්තයට තාක්ෂණික අවදානම් දැඩි ලෙස පවතී .

 

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ‍්‍ර්‍්‍රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 වුවමනා නිර්මාණය කිරීම7 ආර්ථික කටයුත්තක් වීම 1. විකුණුම් හෝ හුවමාරුවීම් සිදු වීමසෑම ව්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා  ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය  සමාජයීය ව්‍යවසායකත්වය  හරිත ව්‍යවසායකත්වය  අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය    ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද,...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රමයන්  අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්‍රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්‍රමයන් කණ්ඩ  හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය.    * අවදානම් වැළැක්වීම. * අවදානම් බාරගැනීම. * අවදානම් පැවරීම. * අවධානම අවම කිරිම. ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අරමුණු වලට  බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම.  විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ඇත එම සංවිධානය ක්‍රම සෑම සංවිධානයක්ම එයටම අයත් වූ අරමුණු රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා සහිත පොදු සමාගම්ය.   කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගමකට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ විශාල ප්‍රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. ප්‍රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( Primary Share Market) ද්විතීයික කොටස් වෙළඳපොළ( Secondary Share Market)   ප්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ යි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ.   ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ වර්ග කොටස් වෙළඳපොළ සාංගමික ණයක...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ   කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයි එනම්, වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව ගණුදෙනු කිරීම සඳහා සංවිධානය වී ඇති වෙළඳපොළයි. මුදල් වෙළඳපො&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මූල්‍ය පද්ධතික් යනු   ආර්ථිකයක මූල්‍ය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්‍ය වෙළඳපොළ මූල්‍ය ආයතනල මූල්‍ය උපකරණ සහ මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්‍ය පද්ධතිය තුළ සිදුවන වැදගත් කාර්යභාර්ය වන්නේ මූල්‍ය අ...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර පදනම  කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස    01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න. අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
පාරිභෝගිකයා ගෙවන මුදලට සරිලන තෘප්තියක් ලබාදීම සහතික කිරීම පිණිස සලසා අැති නීතිමය ආවරණය හා පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම පාරිභෝගික ආරක්ෂණය යන්නෙන් අදහස් වේ. නූතන වෙලඳපල තුල පාරිභෝගිකයාට නොයෙකුත් වෙලඳ විශමාචාරයන්ට මුහුන දීමට සිදුවන බැවින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය අතීතය...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
රජයක් ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තීන් දෙකක් උපයෝගී කරගනු ලබයි. එනම් පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යි. මේ අතුරින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ විමසා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු යැයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලබන ගෙවීමක් බද්දක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකක් ඔස්සේ බදු වර්ග කල හැක.  1) බදු බර උසුලන පාර්ශවය අනුව 2) ආදායම අනුව බදු බර උසුලන පාර්ශ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
                           ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම  1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට 2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට3.උපරිම සම්පත් බා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කළමණාකරණය යනු යම් සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ කාර්යකෂම හා සඵලදායීව ඉටුකරගැනීම සදහා එම සංවිධානය සතුව පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය, සන්නිවේදනය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.  ඉහත නිර්වචනයට අනුව කළමණාකරණයේ ප්...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම් LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය   ඇරඹුම එස් 5 සඳහා සුදානම   මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මිනිස්බලය (MANPOWER)   නිවැරදි තනතුර සඳහා නිවැරදි සේවක පිරිස යනු සංවිධානාත්මක සඑලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇති ස්ථිර අවස්ථා තැන්පතුවක් වේ. කළමනාකරණයෙහි මිනිසා, මානව සම්පතක් ලෙස ආදේශ කෙරේ. සංවිධානයන්හි ඉලක්ක සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ද්‍රව්‍ය, යන්ත්&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
උපකාරක සේවා වාණිඡ්‍යය පහසු කරන සියලුම සේවාවන් උපකාරක සේවාවන්ය. බැංකු කටයුතු (Banking) බැංකුවක් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ මහජනයාගෙන් තැන්පතු භාර ගැනිම,එවාආරක්ෂා කිරිම,ණය පහසුකම් සැපයිම ආදි කටයුතු කරන ආයතනයකි.එ අනුව ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඡංගම ගිනුම් පවත්වා ගන...
Savindu Perera

උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙහි පළමු කොටස මෙතනින්කියවන්න. බ්රෙට්න්වුඞ්ස් සිටර්ස් නමින් හදුන්වන ජාත්යන්තර සංවිධාන දෙක මොනවා ද? යුරෝ මුදල් භාවිතා ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
1.ආර්ථිකවිද්යාව යනු සමාජය විසින් ඵලදායි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සදහා සම්පත් භාවිතා කරනු ලබන්නේ කෙසේ ද එලෙස නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා සමාජයේ විවිධ ...

උසස්පෙළ - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ ස්වරූපය වඩා ක්රමානුකූලව හඳුනාගැනීමට සන්නිවේදන ආකෘති ඉවහල් වේ.මෙකී ආකෘති මගින් යම් කරුණක් පරීක්ෂා කර බලා ඒ පිළිබඳව සමාජයට පිළිගත හැකි අදහස්,කරුණු,මත ආදිය ඉදිරිපත් කිරීමට ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සාමාන්ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය විෂයට නියමිත, සිංහල සාහිත්යය සංග්රහයේ එන "දෑතේ කරගැට සිඹසනසන්නට" නම් නිර්මාණය බිහි කළ සුප්රකට කලාකරුවා අන් කවරෙකුත් නොව මහගම ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය අනුරාධපුර යුගය තරම් ඈතට විහිද යන්නකි. ඓතිහාසික සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ෂි සීගිරි කුරුටු ලිපි අතරින් හමු වේ. හය ...

සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...