ගුරුවරුන් හා ආයතන
විෂයන්
උ. පාලි උ. ජනමාධ්‍ය උ. තර්ක ශාස්ත්‍රය උ. ඉතිහාසය උ. සිංහල උ. සංයුක්ත ගණිතය උ. භෞතික විද්‍යාව උ. රසායන විද්‍යාව උ. ජීව විද්‍යාව උ. ආර්ථික විද්‍යාව උ. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උ. දේශපාලන විද්‍යාව උ. තොරතුරු හා සන්නිවේදන උ. ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය උ. සංස්කෘත උ. චිත්‍ර කලාව උ. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේද උ. කෘෂිකර්මය උ. භූගෝල විද්‍යාව උ. SFT උ. බුද්ධ ධර්මය උ. ගිණුම්කරණය සා. නර්තනය (සිංහල) සා. නාට්‍ය හා රංග කලාව සා. තොරතුරු හා සන්නිවේදන සා. ඉතිහාසය සා. පුරවැසි අධ්‍යාපනය සා. සිංහල සා. සිංහල හා සාහිත්‍යය සා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව සා. දෙමළ භාෂාව සා. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සා. කතෝලික ධර්මය සා. ඉස්ලාම් ධර්මය සා. ගණිතය සා. බුද්ධ ධර්මය සා. චිත්‍ර කලාව සා. සංගීත අපරදිග සා. සාමාන්‍ය දැනුම සා. සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අ සා. ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව සා. කෘෂිකර්මය සා. භූගෝල විද්‍යාව සා. සංගීත පෙරදිග සා. ධීවර හා ආහාර තාක්ෂණය සා. ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයන සා. ශිල්ප කලා සා. නිර්මාණකරණය හා යාන්ත 10 සිංහල සාහිත්‍ය රසාස් 10 සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අ 10 ඉංග්‍රීසි භාෂාව 10 චිත්‍ර කලාව 10 නර්තනය (සිංහල) 10 සංගීත අපරදිග 10 නාට්‍ය හා රංග කලාව 10 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 10 දහම් පාසල (බෞද්ධ) 10 සිංහල සාහිත්‍යය සංග් 10 සිංහල භාෂාව හා සාහිත 10 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය 10 තොරතුරු හා සන්නිවේදන 10 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂ 10 ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකර 10 ගණිතය 10 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකි 10 ක්‍රිස්තු ධර්මය 10 කෘෂිකර්මය 10 කතෝලික ධර්මය 10 ඉස්ලාම් ධර්මය 10 ඉතිහාසය 10 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයන 10 විද්‍යාව හා තාක්ෂණය 10 භූගෝල විද්‍යාව 10 බුද්ධ ධර්මය 10 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 10 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත 10 දෙමළ භාෂාව 9 භූගෝල විද්‍යාව 9 දහම් පාසල (බෞද්ධ) 9 ක්‍රිස්තු ධර්මය 9 සිංහල භාෂාව හා සාහිත 9 ජීවන නිපුණතා හා පුරව 9 ඉංග්‍රීසි භාෂාව 9 දෙමළ භාෂාව 9 ගණිතය 9 විද්‍යාව හා තාක්ෂණය 9 කතෝලික ධර්මය 9 බුද්ධ ධර්මය 9 චිත්‍ර කලාව 9 නර්තනය (සිංහල) 9 සංගීත අපරදිග 9 ඉතිහාසය 9 සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අ 9 ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණ 9 ඉස්ලාම් ධර්මය

සමාවන්න මෙම වෙබ් පිටුව තවමත් ස්ථාපිත කර නොමැත.