උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
6.0 අනුමාන ප්රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්යවූහගත රචනා - ප්රශ්න සහ පිළිතුරු 21 01. පරිගණකයක මධ්ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) පහත දක්වා ඇති කවරකින් සමන්විත වන්නේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක විද්යා පද විවරණය - 1 කොටස 01. 16 bit: දත්ත බසයක (Data bus) ප්රමාණය විස්තර කිරීමට යොදන පදයකි. ඕනෑම මොහොතක බිටු 16 ක දත්ත එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පද්ධති ආශ්රිත ප්රශ්න - නව නිර්දේශය 01. පද්ධතියක් (System) යනු කුමක්ද? පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අන්තර් ක්රියාකරීත්වයෙන් යුක්තව සාමුහිකව ක්රියා කරන්නාවූ සම්පත් සමුහයකි. 02. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 27. පරිගණක ආශ්රිත දත්ත සන්නිවේදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? පරිගණක ජාලයක් යනු පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් එක් කොට ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 22. සාම්ප්රධායික දත්ත සන්නිවේදන ක්රම වල අවාසි මොනවා ද? පණිවුඩය හරියාකාරවම අදාල පුද්ගලයා වෙත ලඟාවූයේ ද නැද්ද යන්න දැනගත නොහැකි වීම ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 17. දත්ත සම්ප්රේෂණ විධි (Data Transmission modes) 3 ලියා දක්වන්න. එක් එක් විධියක් පිළිබඳව කෙටි සටහන් දෙන්න. ඒකපථ (Simplex): දත්ත ගමන් කරනුයේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 08. සමමුහුර්තකරණය (Synchronization) යන්නෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද? දත්ත සන්නිවේදනයේදී දත්ත ග්රාහකය වෙත ලැබෙන සෑම දත්ත බිටුවකම හෝ දත්ත ඒකකයකම ආරම්භක බිටුව ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 01. දත්ත සන්නිවේදනය යනු කුමක් ද? දත්ත එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්රේෂණය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 27. පරිගණක ආශ්රිත දත්ත සන්නිවේදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? පරිගණක ජාලයක් යනු පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් එක් කොට ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 22. සාම්ප්රධායික දත්ත සන්නිවේදන ක්රම වල අවාසි මොනවා ද? පණිවුඩය හරියාකාරවම අදාල පුද්ගලයා වෙත ලඟාවූයේ ද නැද්ද යන්න දැනගත නොහැකි වීම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 17. දත්ත සම්ප්රේෂණ විධි (Data Transmission modes) 3 ලියා දක්වන්න. එක් එක් විධියක් පිළිබඳව කෙටි සටහන් දෙන්න. ඒකපථ (Simplex):දත්ත ගමන් කරනුයේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 08. සමමුහුර්තකරණය (Synchronization) යන්නෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද? දත්ත සන්නිවේදනයේදී දත්ත ග්රාහකය වෙත ලැබෙන සෑම දත්ත බිටුවකම හෝ දත්ත ඒකකයකම ආරම්භක බිටුව ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 01. දත්ත සන්නිවේදනය යනු කුමක් ද? දත්ත එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
41. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS Learning Management System) මගින් ගුරුවරුන් හට සැලසෙන සේවාවන් / වාසි මොනවා ද? ගුරුවරයාට පාසලේ දී ඉගෙන්වීම් ආධාරකයක් ලෙස තොරතුරු සන්නිවේදන ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රයේ (SDLC Software Development Life Cycle) ක්රියාකාරකම් මොනවා ද? පද්ධති හදුනාගැනීම (System Investigation) පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis) පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System Design) පද්ධති සංවර්ධනය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රයේ (SDLC Software Development Life Cycle) ක්රියාකාරකම් මොනවා ද? පද්ධති හදුනාගැනීම (System Investigation)පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis)පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
29. දත්ත සම්ප්රේෂණ මාධ්ය වර්ග 2 කි. නියමු මාධ්ය (Guided Medium) නියමු නොවන මාධ්ය (Un Guided Medium) 30. නියමු මාධ්ය (Guided Medium) සාමාන්ය ආකාරයේ වයර / ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
16.ආචයනයේ ප්රධාන කොටස්: ප්රාථමික ආචයනය (Primary storage) ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage) ප්රාථමික ආචයනය (Primary storage) ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage) උපාංග නිෂ්පාදනය කරනුයේ අර්ධ සන්නායක මගිනි. උපාංග නිෂ්පාදනය කරනුයේ චුම්භක, ප්රකාශ තාක්ෂණය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පරිගණකයක් යනු: දත්ත, තොරතුරු බවට පත් කරන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණයකි. 02. පරිගණකයේ සුවිශේෂීත: වේගය ඉහළයි, නිරද්යතාවය වැඩිය, කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිය, බහුකාර්යය වේ, තැපත් කල දේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
05. සකසන (Processors) නිෂ්පාදනය කරන ආයතන : Intel AMD Cyrix Motorola NEC 06. පරිගණක පරම්පරාවන් සහ භාවිත කළ තාක්ෂණික උපාංග පරම්පරාව භාවිත කළ තාක්ෂණය / උපකරණය 1. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක රික්තක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. දත්ත: කිසිදු ආකාරයකට සකස් කිරීමකට ලක් නොකල කරුණු වේ. 02. දත්ත පැවතිය හැකි ආකාර: ලිඛිත සටහන් (Text) දෘශ්ය (Video) ශ්රව්ය (Audio) රූප (Images) 02. තොරතුරු : ලබන්නාට ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
28. රජය මගින් ව්යාපාර වලට (G2B Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් මොනවා ද? මුදල් ගෙවීම් සේවා බැංකු තොරතුරු ව්යාපාර ලියාපදිංචිය ව්යාපාර සහ ආයෝජන වාණිජ සංවිධාන තොරතුරු 39. රජය මගින් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
19. ගුණාත්මක තොරතුරක ලක්ෂණයක් වන්නේ අදාලත්වය (Relativeness). උදාහරණයක් ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්න. යම් සංඛ්යාවක වර්ගමූලය දශමස්ථාන 4 කට සෙවීමට ගණිතඥයෙකුට අවශ්ය වුව ද සාමාන්ය පුද්ගලයෙකුට එය අවශ්ය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
11. වර්ථමානයේ ඇතැම් ආයතන වල සුලභව දැකිය හැකි උපාංගයක් වන්නේ ඇඟීලි සලකුණු කියවන යන්ත්රය (Finger Print Reader). මෙය සේවකයින් ගේ පැමිණීම (Employee attendance) සටහන් කිරීම ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1. දත්ත (Data) යනු මොනවා ද? වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. 02. පද්ධතියක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
161. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ, චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage) ය. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) ය. ඒඩා ඔගස්ටා ලෝවිලස් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
151. ට්රාන්සිස්ටරය(Transistors) භාවිතා වනුයේ, පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි පිළිතුරු: ට්රාන්සිසිටරය දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා විය. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
144. අංක තාක්ෂණය යෙදූ හැඳුනුම්පතක් (Digitalized Identity Card) ලබා දී භාවිතා කිරීම මගින් රජයට හෝ සමාජයට ලැබියහැකි වාසියක් නොවන්නේ, තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම අවශ්ය බවයි වැඩි ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
137. ලෝකයේ ප්රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස නම් කෙරෙනුයේ, ඇනී ඔගස්ටා ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස් වුලී බෙන්ජමින් චාල්ස් බැබේජ් පිළිතුරු: ලෝකයේ ප්රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
125. ඉංජිනේරු විද්යාව(Engineering) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කළ හැකිය. මෙහිදී භාවිතා කරන CAM යන්නෙහි තේරුම වනුයේ, පරිගණක සහායක වෙළඳාම (Computer Aided Marketing) පරිගණක සහායක කළමනාකරණය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
116. ලොව ප්රථමවිද්යුත් සංඛ්යාංක පරිගණකය (Electrical Digital Computer) වනුයේ, 1. UNIVAC 1 2. ABC 3. IBM704 4. ENIAC පිළිතුරු: ලොව ප්රථමවිද්යුත් සංඛ්යාංක පරිගණකය ENIAC ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
111. අන්තර්ජලය ඔස්සේ මෙරට හෝ පිටරටක ඇති වෙළඳ ආයතන විසින් භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීමත්, පාරිභෝගිකයින් විසින් භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගැනීමත් හඳුන්වන තනි නාමය වන්නේ, විද්යුත් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
106. CCTV යන්නෙහි දිගු නාමය වන්නේ, Closed Circuit TV Computer Controlled TV Controlled Circuit TV Closed Controlled TV පිළිතුරු: CCTV යන්නෙහි දිගු නාමය වන්නේ වේ. ආයතනවල හෝ නිවාස වල හෝ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
101. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය, කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture) සමග සම්බන්ධ වීම තුලින් සැලසෙන වාසිය නොවන්නේ, විවිධ කෘෂි කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය සහ ඉලෙක්ට්රොනිකතැපෑල භාවිතය. කෘෂිකර්මාන්තයට අත්යවශ්යවන කාලගුණික දත්ත හුවමාරුව. ගොවියාට සිය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
96. සෞඛ්ය ක්ෂේත්රයේ දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයන් පිළිබඳව අඩංගු නොවන පිළිතුර වන්නේ, දුරස්ථ සෞඛ්ය රැකවරණය (Telemedicine) නිවසේ සිට අධීක්ෂණය විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගැනීම. රුධිර පීඩනය සහ හෘද ස්පන්දන ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
91. MRI ස්කෑනර් යන්ත්රයයනු x- ray භාවිතා නොකර ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වල පින්තූර (Images) ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපකරණයකි. මෙහි දිගු නාමය වනුයේ, Magnetic ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
86. හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ හෘදයේ සිට ශරීරයේ අනෙකුත් ඉන්ද්රියයන් වෙත රුධිරය සැපයීමේ දී ඇති වන විද්යුත් ස්පන්දනයට අනුව නිපදවන තරංග ප්රස්ථාරිකව කඩදාසියක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
81. ඉගෙනීම හෝ ඉගැන්වීම තොරතුරු සන්නිවේදන මෘදුකාංග / උපාංග ඇසුරින් සිදු කිරීම වර්ථමාන්යේ දී මෙන්ම අනාගතයේදී ද අප සමාජයේ දැකිය හැකි නැඹුරුවකි. මේ සඳහා දිය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
75.තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග ම ඕනෑම රටක සිට , තමන්ට කැමති ආකාරයට අධ්යාපන ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීම තුළින් ඉතා අඩු වියදමකින් උසස් පාඨමාලාවක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
71. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS Learning Management System) මගින් පාසල් කළමනාකරණ අංශයට සැලසෙන සේවාවක් වන්නේ, පාසල් පැවරුම් නිවසේ දී ම නිමා කර එසැණින් උඩුගත (Upload) ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
66. වර්ථමාන ලෝකයේ වෙබ් අඩවි උපයෝගී කර ගනිමින් අධ්යාපනය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා ස්වයං අධ්යයනයේ යෙදීමට පුළුවන. එසේ ම නිවසේ සිට ම අන්තර්ජාලය යොදා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
60.පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද? අ.පො.ස සාමාන්ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
56. රජයක් , තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන් , සමාගම්, රාජ්ය හා රාජ්ය නොවන සංවිධාන සහ වෙනත් රටවල රාජ්යයන් සමග සම්බන්ධතා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
50.ඉතාමත් හොඳ තොරතුරක ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ, පරමාර්ථය සඳහා අදාල වීම භාවිතා කරන්නාට විශ්වාසයක් ඇතිවීම භාවිතා කරන්නාට සතුටක් ඇතිවීම අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම. පිළිතුරු: තොරතුරු යනු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
46. ආයතනයක සේවකයින් ගේ ඇතුළුවීමේ සහ පිටවීමේ වේලාව සටහන් කරන පහසු ක්රමවේදයක් ලෙස ඇඟිලි සලකුණු හඳුනා ගැනීමේ යන්ත්ර වර්තමානයේ බොහෝ ආයතන වල සුලභව දැකිය හැකිය. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
41. පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් අසත්ය ප්රකාශය වන්නේ, පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අන්තර් ක්රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත ව සාමුහික ව ක්රියාකරන්නා වූ සම්පත් සමූහයක චකතුවකි. සෑම පද්ධතියක් ම ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
35. පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද? අ.පො.ස සාමාන්ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
31. පහත වගන්ති වලින් සාවද්ය වන්නේ +, -, x, / වැනි සලකුණු වෙන් වෙන් වශෙයෙන් ගත් කල අර්ථයක් ලබා නොදෙන අතර මෙම සලකුණු අංක සමග එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
26. තොරතුරු (Information) වල වටිනාකම කාලයත් (Time) සමග, වැඩිවේ අඩුවේ සමානවේ ශුන්ය වේ පිළිතුරු: තොරතුරු නිකුත් කරන ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
21. පරිගණකගත (Computerized) කිරීම සඳහා සුදුසු නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද? පාසලක ශිෂ්ය ඇතුළත් වීම (Student Registration) පාසල් පුස්ථකාලය (School Library) විභාගයක රචනා වර්ගයේ පිළිතුරු පත්රලකුණු කිරීම. පිළිතුරු පත්රලකුණු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
15. දත්ත යනු, විශ්ලේෂණයට භාජනය නොවූ අමුද්රව්යසේ පවතින දේ විශ්ලේෂණයට භාජනය වූ දේ අර්ථවත් ආකාරයට සැකසූ දේ තීරණ ගැනීමට අවශ්ය දේ පිළිතුරු: දත්ත යනු කිසිදු ආකාරයකට භාජනය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
10. තොරතුරු පද්ධති මගින්.............. සකස් කර ........... බවට පත් කරනු ලැබේ. ඉහත හිස්තැන් සඳහා ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කවරක් ද? තොරතුරු, දත්ත දත්ත , තොරතුරු දත්ත, උපදෙස් උපදෙස්, තොරතුභ්a පිළිතුරු: තොරතුරු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
06. පන්සල් යාමට සූදානම් වූ සාමා තම ගෙවත්තේ වූ සුදු ඉද්ද මල් සහ රෝස මල් පහක් කඩා මල් වට්ටියක් පිළියෙල කළාය. මෙහි සඳහන් සුදු ඉද්ද ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. දත්ත සහ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් සාවද්ය වන්නේ ද? වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
263. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ, බ්ලේයිස් පැස්කල් (Blas Pascal) ය. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) ය. ඒඩා ඔගස්ටා ලෝවිලස් (Ada Augusta ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
11. HTML HEAD TITLE/TITLE /HEAD BODY BHello/B IHello/I UHello/U BIGHello/BIG ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
257. දෙවන පරම්පරාවේ (Second Generation) පරිගණක වල භාවිත වන්නේ පහත සඳහන් කවර තාක්ෂණය ද? අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits (ICs)) මහා පරිමාණ අනුකල (Large Scale Integration (LSI)) ක්ෂුද්ර ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
252. 2014, T-20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ශ්රී ලංකා ක්රිකට් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්නා ලදී. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ලෝලීන් හට මෙම තොරතුර වඩාත් ඉහළ ම අගයක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1. HTML HEAD TITLE/TITLE/HEAD BODY Hello /BODY /HTML ප්රතිදානය : Hello නම් වූ වාක්ය ඛණ්ඩය වෙබ් පිටුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
247. ක්ෂුද්ර සකසන සාමාන්යයෙන් සසඳනු ලබන්නේ. වලින් මනිනු ලබන ඝටිකා වේගයෙන් (Clock speed) හෝ ඒක ඝටිකා චක්රයක දී (single clock cycle) සකසා ගත හැකි පදයේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
241. බහුවරණ ප්රශ්න පත්රයක (MCQ Paper) පිළිතුරු පත්රයක් කියවිය හැක්කේ1. සංඛ්යාංකකය (Digitizer) 2. ආලෝක පෑන (Light Pen)3. චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (Magnetic Ink Character Reader)4. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
225. සකසා ගන්නා ලද පද්ධතියක් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආකාර වන්නේ, සෘජු ක්රියාත්මක කිරීම (Direct Implementation) සමාන්තර ක්රියාත්මක කිරීම (Parallel Implementation) නියමු ක්රියාත්මක කිරීම (Pilot Implementation) පියවර ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
213. ඉගෙනුම් සඳහා පෞද්ගලික පරිගණකයක් (Personal Computer) භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද? අවශ්ය වේලාවට අවශ්ය ස්ථානයක සිට පරිගණකය ආශ්රයෙන් ඉගෙන ගත හැකිය. පාසලේ දී උගන්වනු ලබන විෂය කරුණු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
199. පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්රධාන කාර්යය වන්නේ, පරිගණක මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග කළමනාකරණය කර දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග වල ඇති සංකීර්ණ බව පරිශීලකයන්ගෙන් සඟවා පරිශීලකයින්ට එම සම්පත් වලට ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
186. පන්ති කාමරයේ දී පරිගණකය හා අන්තර්ජාලය පහසුකම් ඵලදායීව යොදා ගන්නා ආකාරය පහදන්න. පරිගණක ආශ්රිත සමර්පන (Presentations) මගින් අමාරු විෂය කොටස් ඉතාමත්ම සරලව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
168. Telebanking / Phone banking මගින් මූල්යමය කටයුතු පහසු කර ගන්නා ආකාරය පහදන්න. ගනුදෙනු කරුවන්ට බැංකුවට හෝ බැංකු ශාඛාවට නොගොස් සිය ගිණුම් කටයුතු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හෝ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
158. පරිගණක වල භාවිතා කරනු ලබන කේත ක්රම, BCD Binary Coded Decimal (4 bits) EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (8 bits) ASCII American ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
148. පහත දැක්වෙන්නේ රියඳුරන්ට මහා මාර්ගයක රථ වාහන ගමනාගමන තත්ත්ව පිළිබඳ තොරතුරු සපයන පද්ධතියකි. මෙම පද්ධතිය මහා මාර්ගයේ එක් විශේෂී ප්රදේශයක ඇති රථ වාහන සංඛ්යාව, ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
138. පරිගණකයක උපදෙස් සකසනු ලබන, ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබන, තර්කානුකූල තීරණ ගනු ලබන හා පරිගණක පද්ධතිය හරහා දත්ත ගලා යාම කළමනාකරණය කරනු ලබන කොටස ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
133. පරිගණක යන්ත්රයකට "නිර්භාධක ජව සැපයුමක් " සවි කිරීමේ ප්රධානතම අරමුණ කුමක් ද? පරිගණක යන්ත්රයක උපාංග වල ආයු කාලය (Warranty period) නිසි ආකාරයට පවත්වාගෙන යාමට නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
128. "චාල්ස් බැබේජ්" (Charles Babbage) පරිගණකයේ පියා (The father of Computer) ලෙස සැලකීමට වඩාත්ම සුදුසු වනුයේ, චාල්ස් බැබේජ් විසින් පළමු යාන්ත්රික පරිගණකය සඳහා අවශ්ය කරන ආකෘතියක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
123. නිවසේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවා ද? නිවසේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේ දී පහත කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
114. දත්ත සැකසීම සිදු කළ හැකි අවස්ථාවක් ලෙස වෙළඳ පොළ තොරතුරු සැකසීමක් පෙන්වා දිය හැකිය. මෙහිදී යොදා ගනු ලබන ආදාන, ප්රතිදාන සහ ක්රියාවලි වෙතොත් ඒවා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
106. පද්ධතියක (System) ප්රධාන කාර්යය කුමක් ද? පද්ධතියක ප්රධාන කාර්යය වන්නේ දත්ත ලබා ගැනීමත් , ඒවා සකස් කිරීමත් , අවශ්ය වු විට අවශ්ය තොරතුරු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
103. ද්විතීයක මතකය (Secondary memory / Auxiliary memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ මතකයක් ද? දත්ත හා තොරතුරු ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
97. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකයේ (ALU Arithmetic and Logic Unit) කාර්යය භාරය කුමක්ද? පරිගණක පද්ධතියක සිදුවන දත්ත එකතු කිරීම්, අඩු කිරීම් , ගුණ කිරීම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
91. පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කර පාලනය කිරීමේ සංකල්පය (Stored program control concept) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? පරිගණකයක් යනු දී ඇති උපදෙස් මත ක්රියාකරණ යන්ත්රයකි. වෙනත් ඕනෑම යන්ත්රයක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
87. විශ්ව ශ්රේණිගත බස් (USB Universal Serial Bus) කෙවෙණි වල විශේෂතා මොනවාද? උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්ය වේ. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
85. ක්ෂුද්ර පරිගණක (Microcomputers) යටතට ගැනෙන පුද්ගලික පරිගණක ආකාර මොනවාද? ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක (Desktop Computers) වැඩහල් (Workstations) උකුල් / ලැප්ටොප් පරිගණක (Laptop Computers) අත්ල / පාම්ටොප් පරිගණක (Palmtop Computers) නෝට්බුක් පරිගණක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
77. තොරතුරු තාක්ෂණයේ සමාජයීය හා ආර්ථික ප්රතිලාභ (Benefits created by ICT - Social, Economical) මොනවාද? ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල සිය නිෂ්පාදන කාර්යය ශක්තිමත් කිරීමට තොරතුරු සන්නිවේදන ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
76.පරිගණකයේ ඉතිහාසය (The history of computer) පිළිබඳව සංක්ෂිප්ත වාර්ථාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඇබකසය (Abacus) : ඇබකසය යනු මිනිසා තම ගණිත කටයුතු පහසු කර ගැනීම පිණිස ක්රි.පූ. 3000 ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
70. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ස්වයංක්රීය ක්රම (Automatic methods) යනු මොනවාද? පරිගණක ආශ්රිත උපාංග හෝ මෙවලම් මගින් දත්ත එක් රැස් කිරීමයි. ස්වයංක්රීයව සිදුකළ හැකිය. ප්රකාශ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
64. "ජංගම වෛද්ය" යනු ඉක්මන් වෛද්ය ප්රතිකාර අවශ්ය වූවන් සඳහා හදිසි සේවා සපයන ගිලන් රථ සේවයකි. දැනට ඔවුන් පරිගණක තොරතුරු පද්ධතියක් භාවිතා නොකරයි. එම සේවා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
52. සන්නිවේදන උපාංගයක් වන මොඩම් උපකරණයේ (MODEM) කාර්යය භාරය විස්තර කරන්න. සංඥා දෙවර්ගයකි. එනම් සංඛ්යාංක / අංකිත සංඥා (Digital signals) සහ ප්රතිසම සංඥා (Analog signals) වේ. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
45. මුද්රණ යන්ත්ර වලින් පිටපත් ලබා ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද? දෘඩ පිටපතේ ගුණාත්මක බව පිටපතක් සඳහා දැරිය යුතු වියදම පිටපතක් සඳහා ගතවන කාලය භාවිතයේදී නගන ශබ්දය 46. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
36. දත්ත (Data) සහ තොරතුරු (Information) අතර වෙනස එක් වාක්යයකින් පැහැදිලි කරන්න. දත්ත යනු අපට එදිනෙදා ජීවිතයේදී මූලික අර්ථයක් ලබා දෙන, කිසිදු ආකාරයක සකස් කිරීමකට භාජනය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
32. එක්තරා පාසලක පුස්තකාලාධිපති, එම පුස්තකාලය සඳහා වෙබ් අඩවියක්(Web site) නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කළේය. එවැනි වෙබ් අඩවියකින් සිසුන්ට ලබා ගත හැකි වාසි තුනක් ලියන්න. විද්යුත් පොත්(e - ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
24. ඔබේ මිතුරකු ඔබට බලපත්ර නොමැති මෘදුකාංග පිටපතක් සහිත සංයුක්ත තැටියක් (CD) ඔබට ලබා දේ. මේ සඳහා ඔබ එකඟ වන්නේ ද ? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
18. ඔබගේ මාමා කෙනෙකු මාරගගත සාප්පු සවාරි (Online Shopping) යාම භාවිතා කිරීමට තීරණය කර ඇති අවස්ථාවක ආරක්ෂාකාරී ව මාර්ගගතව සාප්පුයාම සඳහා ඔහු ඔබගෙන් උපදෙස් පතයි ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
12. පරිගණක ක්රීඩා වල වාසි මොනවාද? බුද්ධිය දියුණු වීම. ක්ෂණික වුත් ඉක්මන් වූත් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව. විනෝදාංශයක් ලෙස. ඒකාකාරී බවින් මිදී මනසට විවේකයක් ලබා දීමට. 13. ජංගම දුරකථන වලින් ඇතිවිය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
06. ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්රය දියුණු කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගත හැකි වන්නේ කුමන අයුරින් ද? විවිධ කෘෂි කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය සහ විද්යුත් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. ඉගෙනුම් සඳහා පෞද්ගලික පරිගණකයක් (Personal Computer) භාවිතා කිරීමේ වාසි මොනවාද? අවශ්ය වේලාවට අවශ්ය ස්ථානයක සිට පරිගණකය ආශ්රයෙන් ඉගෙන ගත හැකිය. පාසලේ දී උගන්වනු ලබන විෂය කරුණු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පසුගිය විභාග ප්රශ්න පත්ර විවරණය - පළමු වන ප්රශ්නය 2011 O/L 01. පරිගණක එහි අරමුණු අනුව කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න. පොදු කාර්යය පරිගණක (General Purpose Computer) විශේෂ කාර්යය පරිගණක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2010 Ordinary Level 1. ඉවත් කළ හැකි ගබඩාකරණයේ ඇති වාසි මොනවා ද? වැදගත් තොරතුරු උපස්ථ (Backup) කළ හැකිය. රැගෙන යා හැකිය. නිතර ප්රයෝජනයට නොගන්නා මෘදුකාංග හෝ දත්තග් ගබඩා කල ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2009 Ordinary Level 1. තොරතුරු හා සන්නිවේදනයේ ප්රවර්ධනය සිසුන්ට නිවසේ සිට ඔවුන්ගේ අධ්යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීමට ඉවහල් වන අවස්ථා දෙකක් ලියා දක්වන්න. දුරස්ථ අධ්යාපනය මගින් ගුරුවරයා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පසුගිය විභාග ප්රශ්න පත්ර විවරණය - පළමු වන ප්රශ්නය 2007 Ordinary Level පද්ධතියක් එහි ආදාන අග්රයේ දී දත්ත ලබා ගන්නා අතර, ප්රතිදානය ලෙස තොරතුරු සැපයීම සඳහා අර්ථාන්විත ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
33. දත්ත සම්ප්රේෂණ ආකාර : ශ්රේණිගත දත්ත සම්ප්රේෂණය (Serial Data Communication) සමාන්තරගත දත්ත සම්ප්රේෂණය (Parallel Data Communication) 34. ශ්රේණිගත දත්ත සම්ප්රේෂණය (Serial Data Communication) දත්ත බිටු එකක් පිටුපස එකක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
17. විශ්ව ශ්රේණිගත කෙවෙනි (USB Universal Serial Bus) වල විශේෂ ලක්ෂණ: උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්ය වේ. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පරිගණකයක් යනු: දත්ත, තොරතුරු බවට පත් කරන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණයකි. 02. පරිගණකයේ සුවිශේෂීත: වේගය ඉහළයි, නිරද්යතාවය වැඩිය, කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිය, බහුකාර්යය වේ, තැපත් කල දේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
06. පරිගණක පරම්පරාවන් සහ භාවිත කළ තාක්ෂණික උපාංග පරම්පරාව භාවිත කළ තාක්ෂණය / උපකරණය 1. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක රික්තක නල (Vacuum Tubes) 2. දෙවන පරම්පරාවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. දත්ත: කිසිදු ආකාරයකට සකස් කිරීමකට ලක් නොකල කරුණු වේ. 02. දත්ත පැවතිය හැකි ආකාර: ලිඛිත සටහන් (Text) දෘශ්ය (Video) ශ්රව්ය (Audio) රූප (Images) 02. තොරතුරු : ලබන්නාට ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
66. ඉංජිනේරු විද්යාවේ දී(Engineering) පරිගණක ආධාරක සැලසුම්කරණය (CAD) යොදා ගනියි. මෙහිදී යොදාගත හැකි මෘදුකාංග (Software) නොවන්නේ, 1. Auto CAD 2. 3D Max 3. Adobe Premier 4. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
61.සෞඛ්යක්ෂේත්රයේදී (Health) නවීන රෝහල් වල තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT`) භාවිතා කරයි. මෙහිදී භාවිත කරන ස්කෑන් යන්ත්රයක් (Scan Machine) නොවන්නේ, 1. MRI (Magnetic Resonance Image) 2. CT ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
56.තොරතුරු (Information) වල වටිනාකම කාලයත් (Time) සමග, 1. වැඩිවේ 2. අඩුවේ 3. සමානවේ 4.ශුන්ය වේ. පිළිතුරු : 2 තොරතුරු වල වටිනාකම ඒවා නිපදවන මොහොතේ හෝ නිකුත් කරන මොහොතේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
51.දත්ත (Data) වල ස්වභාවය අනුව සත්යනොවනුයේ, 1. දත්ත එක් රැස් කරගෙන ගබඩා කළ හැකිය 2. දත්ත ගබඩා කර ඇති මාධ්යකින් (Storage Media) නැවත ලබාගත හැකිය (Retrieve). ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
46. තොරතුරු පද්ධති මගින් X සකස් කර Y බවට පත් කරනු ලැබේ. X හා Y සඳහා පිළිවෙලින් ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කුමක් ද? 1. තොරතුරු, දත්ත (Information, ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පහත පරිපථයෙන් දැක්වෙන්නේ නිවසක සොර සතුරු කරදරයක් ඇති වීමක දී ඒ බව නිවෙස් හිමියාට හැඟවීමට භාවිතා කෙරෙන සංඥා පද්ධතියකි. මෙය තාර්කික ද්වාර (Logic Gates) ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
41.වෛද්යවරයෙකු පැය 5 ක් පුරා උණ රෝගියෙකුගේ උශ්ණත්වය අධීක්ෂනය කරනුයේ, a. පැයකට වාරයක් රෝගියාගේ නළලට අත තබා බැලීමෙන්ය. b. පැයකට වරක් උණ තත්වය කෙසේදැයි රෝගියාගෙන් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
36.අන්තර්ජාලය (Internet) පිළිබඳව අසත්ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද, එය කිසිවෙකුටවත් අයත් නොවේ එහි මධ්යගතපාලනයක් නොමැත එය පරිගණක ජාලවල ජාලයකි එයින් ලබා ගත හැකි සියළුම තොරතුරු අතිශය නිරවද්යතාවයෙන් හා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
31.පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් අරමුණු කරගෙනද, රොබෝ තාක්ෂණය කෘතීම බුද්ධිය සුපිරි පරිගණකය කුඩා පරිගණකය 1. a, b, d 2. b, ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
26.අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC) භාවිතා කළ පරිගණක පරම්පරාව වනුයේ, පළමු පරම්පරාව (1st Generation) දෙවන පරම්පරාව (2nd Generation) තෙවන පරම්පරාව (3rd Generation) සිව්වන පරම්පරාව (4th Generation) පිළිතුරු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
21.පරිගණකයේ පරිනාමය සමග අඩුවනුයේ, 1. වේගය (Speed) 2. මතක ධාරිතාවය (Memory Capacity) 3. ප්රමාණය (Size) 4. නිවැරදි බව (Accuracy)පිළිතුරු : 3මුල් කාලයේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
16.ඉතාමත් හොඳ තොරතුරක ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ, පරමාර්ථය සඳහා අදාල වීම භාවිතා කරන්නාට විශ්වාසයක් ඇතිවීම භාවිතා කරන්නාට සතුටක් ඇතිවීම අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම. පිළිතුරු : 3 තොරතුරු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
11.පරිගණකයක භෞතිකාංග විස්තර කිරීමට බහුලව භාවිතා කරනු ලබන පොදු පදය වනුයේ, 1. මෘදුකාංග (Software) 2. දෘඩාංග (Hardware) 3. ස්ථීරාංග (Firmware) 4. ජීවාංග ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
06.තුන්වන පරම්පරවේ (3rd Generation) පරිගනක පදනම් වනුයේ පහත සඳහන් කුමක් මතද? රික්තක බට (Vacuum Tubes) ට්රාන්සිස්ටර (Transistors) අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC) ඉතා විශාල ප්රමාණයේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පරිගණක භෞතික ප්රමානය අනුව වර්ගීකරනයට අයත් වන්නේ, Super Computer Digital Computer ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
14. දත්ත සැකසීම සිදු කළ හැකි අවස්ථාවක් ලෙස වෙළඳ පොළ තොරතුරු සැකසීමක් පෙන්වා දිය හැකිය. මෙහිදී යොදා ගනු ලබන ආදාන, ප්රතිදාන සහ ක්රියාවලි වෙතොත් ඒවා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
7. පද්ධතියක් (System) සඳහා සුදුසු අර්ථ දැක්වීමක් දෙන්න. පද්ධතියක් (System) යනු යම් කිසි කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සංඝටක කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ ව ක්රියා කිරීමකි. 8. පරිගණකය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
173. මතක විභජනයෙහි (Memory Allocation) ඇති වැදගත් කම පහදන්න. පරිගණක යන්ත්රයක් ක්රියාත්මක වීමේ දී අපේක්ෂිත ප්රතිදානය ලබා ගැනීම සඳහා ඊට අදාළ ක්රමලේඛය (Program) ප්රධාන මතකයට පිවිසිය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
167. මතක ධූරාවලියේ (Memory Hierarchy) ඉහළ සිට පහළට යනවිට බාහිර මතක (External memory) ආකාරයන්හි සිදුවන විශේෂතා මොනවා ද? ධාරිතාවය වැඩිවේ. ප්රවේශ වේගය අඩුවේ. ප්රවේශ කාලය වැඩිවේ. ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
160. රෙජිස්තර මතකය (Register memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? එය පිහිටා ඇත්තේ පරිගණකයේ කුමන ස්ථානයක ද? රෙජිස්තර මතකය (Register memory ) පිහිටා ඇත්තේ පරිගණකයේ සකසනයේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
152. මධ්යකාලීන නියමකාරක (Midterm scheduler) වල කාර්යය කුමක් ද? මධ්ය කාලීන නියමකාරක මගින් ක්රියායන ප්රධාන මතකයේ සිට අතත්ය මතකය අතර මාරු කරවීම සිදු කරනු ලබයි. මෙම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
142. නියමකරණය (Scheduling) අවශ්ය වන්නේ ඇයි? මෙහි දී පරිගණකයේ ඇති සකසන හෙවත් මධ්ය සැකසුම් ඒකක ප්රමාණයට වඩා වැඩි ක්රියායන (Processes) ප්රමාණයක් සකසනය තුළ ක්රියාත්මක වන බැවින් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
137. ප්රතිහරණය කළ සහ රැඳී සිටින (Swapped out and waiting) " තත්ත්වය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කිනම් ආකාරයේ තත්ත්වයක් ද? සූදානම් තත්ත්වයේ (Waiting / Ready state) පවතින ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
126. නව / නිර්මිත (New / Created) තත්ත්වයේ පැවති ක්රියායනයක් ඊලඟට පත්වනුයේ කිනම් ක්රියායන තත්ත්වයකට ද? සූදානම් / රැඳී සිටින / ක්රියාත්මක කළ (Ready ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
118. මූලික ක්රියායන තත්ත්වයන් (Process states) 5 නම් කරන්න. නිර්මිත (නව ) තත්ත්ව ය (Created / New state) රැඳී සිටීම හෝ සූදානම තත්ත්ව ය(Waiting / Ready / ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
109. නූතන මෙහෙයුම් පද්ධති වල එක් ක්රියායනයක් (Process), අනු ක්රියායන (Threads) ගණනාවකින් සමන්විත වේ. එවැනි අනු ක්රියායනයක් Thread එකක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙවැනි අනු ක්රියායන වලට ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
103. බහු ක්රමලේඛිත (Multiprogramming) පරිගණක යනු මොනවාද? වැඩසටහන් (Programs) කිහිපයක් එකවර ක්රියාත්මක කළ හැකි පරිගණක බහු ක්රමලේඛිත පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ. 104. පුනරාදානය (Re - entered) යන්නෙන් අදහස් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
98. ජංගම දුරකථන (Mobile Phone) ඇමතුමක් සමග සම්බන්ධව සිටින විට තවත් ඇමතුමක් ලැබේ නම් ඒ පිළිබඳව ශබ්ද සංඥාවක් (Audio Signal) මෙන්ම තිරයේ දිස්වන පණිවිඩයක් (Message) ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙම ලිපිය " 4.1: මූලික තර්ක ද්වාර සහ එහි ක්රියාකාරිත්වය - 1 කොටස" යන ලිපිය සමග සම්බන්ධ වේ. මූලික තාර්කික ද්වාර (Basic Logic Gates) තර්ක ආදාන (Logic ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බූලීය තර්කනය (Boolean Logic) පරිගණකයේ සිදු කරනු ලබන ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් කරයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU Arithmetic Logic ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙම ලිපිය " 3.4 : පරිගණකයෙහි ලකුණුවත් සංඛ්යා නිරූපණය - 2 කොටස" සමග සම්බන්ධ වේ. 2 හි අනුපූරක සංඛ්යා නිරූපනය (2s Complement Representation) ඕනෑම සංඛ්යාවක 2 හි ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙම ලිපිය " 3.4 : පරිගණකයෙහි ලකුණුවත් සංඛ්යා නිරූපණය - 1 කොටස" සමග සම්බන්ධ වේ. Sign Magnitude Representation මෙම ආකාරයෙන් පූර්ණ සංඛ්යා නිරූපනය කිරීමේ දී ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණකයෙහි දත්ත නිරූපනය (Data representation of a computer) වර්තමාන පරිගණක වල ඉලක්කම් / අක්ෂරයන් නිරූපනය වන්නේ බිටු 64 ( 64 bits) කිනි. මෙසේ බිටු ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බිටු අනුසාරිත තාර්කික මෙහෙයුම් (Bitwise Logical Operations) පරිගණක යන්ත්රයෙහි බහුලව භාවිතා කරන මෙම තාර්කික මෙහෙයුම් මගින් ද්වීමය සංඛ්යා වල බිටු සන්සන්දනය කිරීමක් සිදුවේ. ප්රධාන වශයෙන් බිටු ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙම ලිපිය " 3.3 : ද්වීමය, අෂ්ටක හා ෂඩ්දශමය සංඛ්යා වල මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් - 2 කොටස " සමග සම්බන්ධ වේ. ෂඩ් දශමක සංඛ්යා පද්ධතිය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙම ලිපිය " 3.3 : ද්වීමය, අෂ්ටක හා ෂඩ්දශමය සංඛ්යා වල මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් - 1 කොටස " සමග සම්බන්ධ වේ. අෂ්ටක සංඛ්යා අඩු කිරීම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ද්වීමය සංඛ්යා පද්ධතිය (Binary Number System) ද්වීමය සංඛ්යා පද්ධතිය සමන්විත වන්නේ ඉලක්කම් දෙකකිනි. ඒවා නම් 1 සහ 0 වේ. මෙහි ඕනෑම සංඛ්යාවක් නිරූපනය කිරීම සඳහා 0 ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක වල භාවිත කරන කේත ක්රම (Coding methods) පරිගණකයට ඇතුළු කරන ඕනෑම දත්තයක් හෝ විධානයක්, ද්වීමය සංඛ්යා (1 සහ 0) බවට පත් කළ යුතුවේ. ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු වල ඒකක (Units of Information) තොරතුරු වල ඒකක (Units of information) යනු පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණය (Data representation) කිරීම සඳහා සකසාගත් දෙයකි. දත්ත ආකෘති සෑදී ඇත්තේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙමෙ ලිපියේ මුල් කොටස "3.1 : සංඛ්යා පද්ධති අතර පරිවර්තන - 2 කොටස" යන ලිපිය සමග සම්බන්ධ වේ. 09. අෂ්ටක සංඛ්යා ෂඩ් දශමය සංඛ්යා බවට පරිවර්තනය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙම ලිපියෙහි පළමු කොටස සඳහා " 3.1 : සංඛ්යා පද්ධති අතර පරිවර්තන - 1 කොටස "ලිපිය පරිශීලනය කරන්න. 3. දශමක සංඛ්යා ෂඩ් දශමය සංඛ්යා බවට පරිවර්තනය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
සංඛ්යා පද්ධති (Number Systems) ද්වීමය සංඛ්යා පද්ධතිය (Binary Number System) 0,1 දශමය සංඛ්යා පද්ධතිය (Decimal Number System) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 අෂ්ටමය සංඛ්යා පද්ධතිය (Octal Number System) 0,1,2,3,4,5,6,7 ෂඩ්දශමය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
89. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ගොනු සහ දත්ත ගබඩාකිරීම හා කළමනාකරණය කළ හැකි ආකාර / ක්රමවේදයන් 4 ක් ලියා දක්වන්න. සුචි වෙන් කිරීම (Indexed Allocation) ප්රතිභාගීකරණය (Defragmentation) පංගු බෙදීම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
76. ප්රවේශ වරප්රසාද (Access privileges) යනු මොනවාද? ප්රවේශ වරප්රසාද (Access privileges) භාවිතා කර ගොනුව සාදන පුද්ගලයාට එම ගොනුවට ප්රවේශ විය හැකකේ කුමන අයටද, ඔවුන්ට එම ගොනුව ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
69. ගොනු (Files) භාවිතා කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය කුමක් ද? පරිගණකයේ තොරතුරු ගබඩා කර ඒවා අවශ්ය වූ විට නැවත ලබා ගැනීම (Retrieve) සඳහා ගොනු භාවිතා කරයි. 70. ගොනු ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
57. "නාමාවලි ගොනු (Directory files)" යන්න පහදන්න. පරිගණක යන්ත්රයේ ඇති ගොනු කළමනාකරණය (File management) සඳහා නාමාවලි ගොනු (Directory files) භාවිතා කරයි. ගොනුවක් සෙවීමේ දී මෙම නාමාවලි ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
46. පරිගණකයේ නිතර භාවිතයට ගැනෙන ගොනු සංකල්පයට (File concept) හේතු වූ කාරණා මොනවා ද? පරිගණකයේ ප්රධාන මතකය (Main memory) ලෙස සළකනු ලබන්නේ සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයයි (RAM ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
33. ගොනුවක් (File) යනු කුමක්ද? ගොනුවක් යනු ද්විතීයීක ආචයන මාධ්යයක තොරතුරු (Information) රැඳවිය හැකි කුඩාම ඒකකය වේ. පරිගණකයේ දත්ත තොරතුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා ත් අවශ්ය විට ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
23. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ලබා දෙන "අතත්ය යන්ත්රයක (Virtual machine)" ඇති වැදගත්කම කුමක්ද? පරිගණකය දෘඩාංග මට්ටමෙන් ගත් කල ඉතා සංකීර්ණ පද්ධතියකි. එම නිසා එය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
13. මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය (Classification of Operating Systems) කළ හැකි ආකාර මොනවාද? තනි පරිශීලක තනි කාර්ය (Single User Si