උසස්පෙළ -
උසස් පෙළට ICT ( තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ) තෝරා ගැනීම හා එසේ තෝරා ගතහොත් ඇතුලත් විය හැකි විශ්ව ව්ද්යාල හා පාඨමාලා භෞතීක විද්යා (Maths) Combind Maths ...
උසස්පෙළ -
පරිගණක භාවිතයේ වැරදි මත අප එදිනෙදා පරිගණක භාවිතයට හුරුවී සිටිති එහෙත් පරිගණක භාවිතයේදී සිදුවන වැරදි මත නිසා අප හිත් හි යම්කිසි සැකයක් මතුවන අවස්ථා බොහෝ ඇත ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙය ඉතා ප්රයෝජනවත් වන්නේ ජාල කරණය පිලිබඳ මුලික අදහසක් ඇති අයට වන අතර තමන් ඉගෙනගත් ජාල කරණය පිලිබඳ සංකල්ප නැවත ආවර්ජනය කිරීම සඳහායි පරිගණක ජාලකරණය සටහන් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ඕනෑම සංඛ්යා දෙකක් ඇතුලත් කර එහි එකතුව පෙන්වීමට. වාර විභාගයට විෂයන් 05 කට ලබාගත් ලකුණු ඇතුලත් කර ඒවාගේ එකතුව හා සාමාන්ය ගණනය කර පෙන්වීමට. සමචතුරස්රයක පරිමිතිය ගණනය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
7.1 පරිගණකයෙන් ගැටළු විසඳීමේ ක්රියාවලිය උදෑසන අවදි වුනු වෙලාවෙ ඉඳන් රාත්රී නින්දට යන මොහොත දක්වා දිනකට කීප වරක් අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ගැටලු විසඳීමේ ක්රියාවලිය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත වර්ගීකරණය දත්ත ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක යන කොටස් 2 කින් යුක්ත වේ දත්ත වල සොභාවය (Nature Of Data) දත්ත එක්රැස් කරගෙන ගබඩා කල හැකිය දත්ත ගබඩා කර ඇති මාධ්යකින් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මිනිසා අතීතයේ සිට වර්ථමානය දක්වා විවිධ යුග පසුකළා ,ගල් යුගය,එඩේර යුගය,ගොවි යුගය,කාර්මික යුගය,තාක්ෂණ යුගය(වර්ථමානය).මේ එක් එක් යුග කලින් පවතී යුගයට වඩා දියුණු සොභාවයක් ගත්තා උ.දා ගල් ...