6. පරිගණක ජාල


 

දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල(DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK)

දත්ත සන්නිවේදනය(DATA COMMUNICATION)

 • එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ.
 • මෙහිදී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන තැනැත්තා ප්‍රේෂකයා (Sender / Transmitter) ලෙසත් අවසානයේ දත්ත ලබා ගන්නා තැනැත්තා ග්‍රාහකයා (Receiver) ලෙසත් හඳුන්වයි.
 • ප්‍රේෂකයා සතු දත්ත ග්‍රාහකයා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
 • දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය (Data transmission medium) යොදාගනු ලබන්නේ සුරක්ෂිතව අවශ්‍ය ස්ථානයකට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහාය.
 • දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී දත්ත හෝ තොරතුරු ප්‍රේෂකයා විසින් කෙසේ නිපදවන්නේද හෝ ග්‍රාහකයා විසින් ලබාගත් දත්ත හෝ තොරතුරු කෙසේ හසුරවන්නේ ද යන්න සලකා නොබලන අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම හා සම්ප්‍රේෂණයේ දී දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරේ.

දත්ත සන්නිවේදන පද්ධතියක අඩංගු සංරචක

 

 •  සම්ප්‍රේෂකය / ප්‍රේෂකයා (Sender / Transmitte) - දත්තය නිර්මාණය කරන පුද්ගලයා හෝ පරිගණකය
 • ග්‍රාහකයා (Receiver) - දත්තය ලබාගන්නා පුද්ගලයා හෝ පරිගණකය
 • දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය (Data Transmission Medium) - රුහැන් හෝ කිරණ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් සම්ප්‍රේශනය කරයි 
 • නියමාවලි (Protocols) - දත්ත සම්ප්‍රේශනයට අදාල නීති රීති මාලාව
 • පණිවිඩය (Message) - ප්‍රේශකයා විසින් නිිරිමාණය කළ දත්තය හෝ තොරතුර

සංඥාව(Signal)

දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා භාවිතා කරන සංඥා මූලික ආකාර දෙකකි.

ප්‍රතිසම සංඥා(ANALOG SIGNAL) - සාමාන්‍ය පරිපථවල භාවිතාවන ශක්ති මට්ට්ම් වෙනස්වෙමින් නොනැවතී ගමන් කරන සංඥාවකි. මෙහි විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය හා කලාව භාවිතා කරමින් දත්ත සම්ප්‍රේශනය සිදු කරයි.

 

 

අංකිත සංඥා(DIGITAL SIGNAL) - එකිනෙකට වෙනස් ශක්ති මට්ටම් දෙකකට අයත්ව වියුක්තව සම්ප්‍රේෂණය වන සංඥා විශේෂයකි. මෙයි වෝල්ට් 0ත් 5ත් අගයන් දෙක අතර පවතී. නමුත් අතරමැද අවස්ථා නොමැත. එම නිසා 0 හා 1 ලෙස ප්‍රකාශ කරයි.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ආකාර 

ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය (Serial Data Transmission) - මෙහිදී දත්ත එකක් පිටුපස එකක් බැගින් ශ්‍රේණිගත් ආකාරයට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කරයි. දත්ත සම්ප්‍රේශන වේගය සාපේක්ෂව අඩු වේ. බිටු ආකාරයට සම්ප්‍රේශනය වේ.

සමාන්තරගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය (Parallel Data Transmission) - මෙහිදී එකවර බිටු කිහිපයක් සමාන්සතරව සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදුවේ. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ඉහළයි.

 

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධි (Data Transmission modes)

 • ඒකපථ (Simplex): දත්ත ගමන් කරනුයේ එක් දිශාවකට පමණි. එනම් ප්‍රේෂකයාගේ සිට ග්‍රාහකයා දක්වා පමණි. එනෙක් දිශාවට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා කිසිදු අවකාශයක් නොමැත.

උදා: රූපවාහිනී / ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණය (Television / Radio Transmission)

 • අර්ධ ද්වීපථ (Half Duplex): එක් වරකට එක් දිශාවකට පමණක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය. මෙහිදී දිශා දෙකටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි නමුත් එක් දිශාවකට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය අවසන් වූ                                         පසුව අනෙක් දිශාවට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කළ හැකිවේ.

      උදා: වෝකි - ටෝකි උපකරණය (Walkie - Talkie), SMS, CHAT

 • පූර්ණ ද්වීපථ (Full Duplex): එකම අවස්ථාවේදී දිශා දෙකටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.

      උදා: දුරකථනය

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය (Data transmission speed)

 • දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ බිටු (Bits) ඇසුරු කරගෙනයි.
 • එම නිසා දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය මැනීම සඳහා තත්පරයකදී සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන බිටු ප්‍රමාණය (Bits per seconds) දැක්විය හැකිය.
 • මෙය bps ඒකක වලින් මනිනු ලැබේ.  වර්ථමානයේ kbps, Mbps, Gbps යන ඒකක භාවිතා කෙරේ 

 

 129

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
129

ලිපිය බෙදාගන්න
ලිව්වේ : DILHARA
අදාල විෂය : තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ලියු දිනය : Mon 02 Mar 2020
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 129
"තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි
10-වසර - ඉතිහාසය
මෙම ලිපිය මගින් පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්රයයන්ට අයත් කාසි හා පුරාණ නටඹුන් ආදිය පිළිබදව සාකච්ඡා කෙරේ. කාසි නාණක හෙවත් කාසි වර්ග ඉතා වැදගත් පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රයකි. මෙමගින්, ඒ ඒ වකවානුවල ලෝහ ...

10-වසර - ඉතිහාසය
පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්ර පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රවලින් ලබා ගන්නා ඕනෑම වස්තුවක් මගින් පුරා විද්යාක්මක සාක්ෂි මතුකර ගත හැකි ය. කිසියම් සිදුවීමක් සිදු වූ කාලයේම සටහන් කර තැබූ හෝ එකල ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල(DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK) දත්ත සන්නිවේදනය(DATA COMMUNICATION) එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්රේෂණය කරනු ...

10-වසර - සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
01.සතරකන්මණ්ත්රණය 1.පන්සිය පනස් ජාතක පොත රචනා කලේකුමන කාලයේද? ................................................................................................................................................................. 2.මෙයට අනුග්රහය දැක්වූයේ කවුද ? .................................................................................................................................................................. 3.ජාතකපොත ඇසුරින් ලියවූග්රන්ථ 3ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 4.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත ගීකාව්ය 3ක්ලියන්න. ................................................................................................................................................................. 5.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත කාව්ය ග්රන්ථ 5ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 6.ජාතක ...

12-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2.3 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය 1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...