අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය


 

සලේඛන ණයවර 

මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්‍රමයයි.

“ණයවර ලිපියක්” යනු,  එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ලියවිලිවල ට එරෙහිව

A) තුන්වන පාර්ශවයකට නැතිනම් අර්ථලාභියාට හෝ ඔහුගේ අණට ගෙවීමක් කිරීමට අර්ථලාභියා විසින් අණ කෙරුනු ලැබූ  නැතිනම් විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කොට ගෙවීමට හෝ,

B) එවැනි ගෙවීමක් කිරීම පිණිස එවැනි අණකරයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කොට ගෙවීමට වෙනත් බැංකුවකට බලය ලබාදීමක් හෝ,

C) ගණුදෙනු කිරීමට වෙනත් බැංකුවකට බලය පැවරීමක් 

ගනුදෙනුකරුවකුගේ නැතිනම් අයදුම්කරුවකුගේ ඉල්ලීම හා උපදෙස් මත කටයුතු කරමින් නිකුත් කරන බැංකුව විසින්ම යොදනු ලබන ඕනෑම විධිවිධානයකි.

සරලව ගතහොත් ණයවරයේ අදාළ කොන්දේසි හා විධිවිධාන වලට අනුකූලව නැව්ගත කිරිම සනාථ කෙරෙන, ණයවරය මගින් ඉල්ලා ඇති ලියවිලි අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීමක් මගින් ගෙවීම් කරන බවට අන්තර්ජාතික වෙළදාම යෙදෙන ගැනුම්කරුවකු නැතිනම් ආනයනකරුවකු වෙනුවෙන්  විකුණුම්කරුවකු නැතිනම් අපනයනකරුවකු හට ලබා දෙන කොන්දේසි සහගත පොරොන්දුවකි.

අනුකුලත්ව ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා සැපිරිය යුතු කොන්දේසි තුනකි.

• එය ණයවරයේ පද හා කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතුය.

• UCP 600 හි අදාළ කොන්දේසි හා නියමයන්ට යටත් විය යුතුය 

• එය අන්තර්ජාතික බැංකු පරිචයන්ට යටත් විය යුතුය.

ණයවරයේ ක්‍රියාදාමය පියවර 11 කින් පහත දැක් වේ.

• ආනයනකරු සහ අපනයනකරු ගනුදෙනුව සඳහා ගිවිසුමකට එළඹීම.

• අපනයනකරු වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් නිකුත් කරන ලෙස ට ආනයනකරු නැති නම් අයදුම් කරු තම බැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටී.දැන් ආනයනකරුගේ බැංකුව නිකුතු බැංකුව නමින් හැඳින්වේ.

• අයදුම්කරුගේ බැංකුව නැතිනම් නිකුතු බැංකුව ඔහුගේ අයදුම්පත මත අපනයනකරු  වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් නිකුත් කිරීම.

• නිකුතු බැංකුව මගින් අපනයනකරු වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් විවෘත කළ බවට  අපනයනකරුගේ  රටේ ඇති තම නියෝජිත බැංකුවට දැනුම් දීම.

• දැන් අපනයනකරුගේ බැංකුව නැතිනම් දැනුම් දෙන බැංකුව ණයවර ලිපිය පිලිබඳව   අපනයනකරුට දැනුම් දෙයි. ඔහු විසින් තමන් වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ණයවර ලිපිය පදනම් කරගෙන විකුණුම් ගිවිසුමට අදාළ භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම සිදු කරනු ලැබේ .

• භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට අදාළ ලියවිලි අපනයනකරු  තමන් ගේ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරයි.

• ලියවිලි අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීමකින් සිදුකර ඇති නම් එම ලියවිලි පදනම් කර ගෙන අපනයනකරුගේ බැංකුව ඔහුට මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කරනු ලැබේ .

• දැන් දැනුම් දෙන බැංකුව මගින් අදාළ ලියවිලි නිකුත්කරන බැංකුවට යවා තමන්ට ලැබීමට නියමිත මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

• නිකුත්කරන බැංකුව මගින් අදාළ මුදල දැනුම්දෙන බැංකුට ගෙවනු ලැබේ .

• දැනුම්දෙන බැංකුවට ගෙවු මුදල නිකුතු බැංකුව මගින් අනයනකරුගෙන් අයකර ගැනේ.

• නිකුත්කරන බැංකුව මගින් තමන්ට ලැබුණු ලියවිලි පරික්ෂාකර එවා අනයනකරුට නිකුත් කරනු ලැබේ .

ඉන් පසුව අනයනකරුට තමන්ට අවශ්‍ය වුනු විට තමන්ගේ භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කර ගත හැක .

                                                          තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු ඔබට සුභ දවසක් වෙවා!❤

 

වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
  සලේඛන ණයවර  මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්‍රමයයි. “ණයවර ලිපියක්” යනු,  එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ලියවිලිවල ට එරෙහිව A) තුන්වන පාර්ශවයකට නැතිනම් අර්ථලාභියාට හෝ ඔ...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ  කිසියම්  වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට හෝ යම් සඳහන් කරන  ලද නිශ්චිත  අනාගත දිනයකදී ගෙවන බවට  අණකර   අත්ස...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
      විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය  මෙම ක්‍රමයේ දී ප්‍රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ලැබේ .විකුණුම් ගිවිසුමට අනුව තමන් ඇණවුම් කළ භාණ්ඩ තමන් වෙත ලැබුණු පසු...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ  ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්‍රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු  (ප්‍රධානියා)  වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව කලින් එකඟ වූ පරිදි භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර ප්‍රවාහන ලියවිල...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්‍රධාන ගෙවුම් ක්‍රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. • අත්තිකාරම් ගෙවීම  • විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය  • සලේඛන රැස් කිරිම  • සලේඛන ණයවර   යන ප්‍රධාන ක්‍රම හතරයි  මෙම පරිච්ඡේදයේ අපි පළ...
Eeshara Liyanaarachchi

වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අනෙකුත් ලිපි
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...

7-වසර - ඉතිහාසය
ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර අප ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර බොහොමයක් ඇත නමුත් 7 ශ්රේණිය මෙම පාඩම සදහා එම ශිෂ්ඨාචාර වලින් ප්රධාන ශිෂ්ඨාචාර 2ක් මේ සදහා ඉදිරිපත් කොට ඇත.එනම්, ග්රීක ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 4 වන කොටස HTML (Hyper Text Markup Language) HTML යනු අන්තර්ජාලයේ www (wold wide web) පිටු සැකසීම සඳහා භාවිතා ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 3 වන කොටස මාධ්ය සම්පත් තොරා ගැනීම වෙබ් අඩවියකට ඇතුළත් කිරීම සඳහා විවිධ රූප, ශබ්ද, වීඩියෝ, ...

12-වසර - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත ...