අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය


 

සලේඛන ණයවර 

මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්‍රමයයි.

“ණයවර ලිපියක්” යනු,  එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ලියවිලිවල ට එරෙහිව

A) තුන්වන පාර්ශවයකට නැතිනම් අර්ථලාභියාට හෝ ඔහුගේ අණට ගෙවීමක් කිරීමට අර්ථලාභියා විසින් අණ කෙරුනු ලැබූ  නැතිනම් විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කොට ගෙවීමට හෝ,

B) එවැනි ගෙවීමක් කිරීම පිණිස එවැනි අණකරයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කොට ගෙවීමට වෙනත් බැංකුවකට බලය ලබාදීමක් හෝ,

C) ගණුදෙනු කිරීමට වෙනත් බැංකුවකට බලය පැවරීමක් 

ගනුදෙනුකරුවකුගේ නැතිනම් අයදුම්කරුවකුගේ ඉල්ලීම හා උපදෙස් මත කටයුතු කරමින් නිකුත් කරන බැංකුව විසින්ම යොදනු ලබන ඕනෑම විධිවිධානයකි.

සරලව ගතහොත් ණයවරයේ අදාළ කොන්දේසි හා විධිවිධාන වලට අනුකූලව නැව්ගත කිරිම සනාථ කෙරෙන, ණයවරය මගින් ඉල්ලා ඇති ලියවිලි අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීමක් මගින් ගෙවීම් කරන බවට අන්තර්ජාතික වෙළදාම යෙදෙන ගැනුම්කරුවකු නැතිනම් ආනයනකරුවකු වෙනුවෙන්  විකුණුම්කරුවකු නැතිනම් අපනයනකරුවකු හට ලබා දෙන කොන්දේසි සහගත පොරොන්දුවකි.

අනුකුලත්ව ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහා සැපිරිය යුතු කොන්දේසි තුනකි.

• එය ණයවරයේ පද හා කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතුය.

• UCP 600 හි අදාළ කොන්දේසි හා නියමයන්ට යටත් විය යුතුය 

• එය අන්තර්ජාතික බැංකු පරිචයන්ට යටත් විය යුතුය.

ණයවරයේ ක්‍රියාදාමය පියවර 11 කින් පහත දැක් වේ.

• ආනයනකරු සහ අපනයනකරු ගනුදෙනුව සඳහා ගිවිසුමකට එළඹීම.

• අපනයනකරු වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් නිකුත් කරන ලෙස ට ආනයනකරු නැති නම් අයදුම් කරු තම බැංකුවෙන් ඉල්ලා සිටී.දැන් ආනයනකරුගේ බැංකුව නිකුතු බැංකුව නමින් හැඳින්වේ.

• අයදුම්කරුගේ බැංකුව නැතිනම් නිකුතු බැංකුව ඔහුගේ අයදුම්පත මත අපනයනකරු  වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් නිකුත් කිරීම.

• නිකුතු බැංකුව මගින් අපනයනකරු වෙනුවෙන් ණයවර ලිපියක් විවෘත කළ බවට  අපනයනකරුගේ  රටේ ඇති තම නියෝජිත බැංකුවට දැනුම් දීම.

• දැන් අපනයනකරුගේ බැංකුව නැතිනම් දැනුම් දෙන බැංකුව ණයවර ලිපිය පිලිබඳව   අපනයනකරුට දැනුම් දෙයි. ඔහු විසින් තමන් වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ණයවර ලිපිය පදනම් කරගෙන විකුණුම් ගිවිසුමට අදාළ භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම සිදු කරනු ලැබේ .

• භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට අදාළ ලියවිලි අපනයනකරු  තමන් ගේ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරයි.

• ලියවිලි අනුකූලව ඉදිරිපත් කිරීමකින් සිදුකර ඇති නම් එම ලියවිලි පදනම් කර ගෙන අපනයනකරුගේ බැංකුව ඔහුට මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කරනු ලැබේ .

• දැන් දැනුම් දෙන බැංකුව මගින් අදාළ ලියවිලි නිකුත්කරන බැංකුවට යවා තමන්ට ලැබීමට නියමිත මුදල ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

• නිකුත්කරන බැංකුව මගින් අදාළ මුදල දැනුම්දෙන බැංකුට ගෙවනු ලැබේ .

• දැනුම්දෙන බැංකුවට ගෙවු මුදල නිකුතු බැංකුව මගින් අනයනකරුගෙන් අයකර ගැනේ.

• නිකුත්කරන බැංකුව මගින් තමන්ට ලැබුණු ලියවිලි පරික්ෂාකර එවා අනයනකරුට නිකුත් කරනු ලැබේ .

ඉන් පසුව අනයනකරුට තමන්ට අවශ්‍ය වුනු විට තමන්ගේ භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කර ගත හැක .

                                                          තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු ඔබට සුභ දවසක් වෙවා!❤

 
ලිව්වේ : Eeshara
අදාල විෂය : බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා
ලියු දිනය : Wed 07 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 55

Eeshara Liyanaarachchi

වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...