අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව


විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව.

සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ  කිසියම්  වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට හෝ යම් සඳහන් කරන  ලද නිශ්චිත  අනාගත දිනයකදී ගෙවන බවට  අණකර   අත්සන යොදා නිකුත් කරන ලද ලිඛිත ලියවිල්ලකි. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බලපවත්නේ 1927 අංක 25 දරන විනිමය බිල්පත් ආඥා පනතයි.විනිමය බිල්පතකට සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන පාර්ශව තුනකි. එනම්,

ප්‍රධානියා හෙවත් අණකරු- සරලව ගත් කල අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ දී හෝ යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී ප්‍රධානියා හෝ අණකරු ලෙස හැඳින්වෙන්නේ අපනයනකරු හෝ විකුණුම්කරු වේ.  

අණලදු- යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී මුදල් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම පාර්ශවයෙන්ය.බොහෝ විට ගනුදෙනුවකදී ගැනුම්කරු වන්නේ මෙම පාර්ශවයයි. විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමේදී මොහු විසින් සරල අත්සනක් යෙදීමෙන් ඔහු එය ප්‍රතිග්‍රහණය කළ බව තහවුරු කරන කරනු ලැබේ. එනම් විනිමය බිල්පතේ සඳහන් කොන්දේසි වලට එකඟ වීමෙන් යම්කිසි අනාගත කාලසීමාවක දී හෝ නිශ්චිත අනාගත දිනකදී  ගෙවන බවට පොරොන්දු වීමයි.

ආදායකයා-  එනම් අණලදු  විසින් නිශ්චිත ගනුදෙනුවට අදාල මුදල ගෙවිය යුත්තේ මෙම පාර්ශවය වෙතයි. ආදායකයා ප්‍රධානියා ද විය හැක. ආදායකයා තුන්වන පාර්ශවයක් ද විය හැක .එසේ වනුයේ ප්‍රධානියා විසින්  විනිමය බිල්පත පිටසන් කර තුන්වන පාර්ශ්වයක් වෙත පවරා දීමෙන්ය.

 මෙය මත විකුණුම්කරුවෙකුට ගැනුම්කරුවකු  පිළිබඳව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත හැක .

රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ පාර්ශව

ප්‍රධානියා(principal)- රැස් කිරීම සඳහා බැංකුවට ලියවිලි භාර දෙන පාර්ශවය.

ප්‍රේෂණ බැංකුව(Remmiting bank)- ප්‍රධානියා විසින් රැස් කිරීමක් සඳහා ලියවිලි භාර දෙනු ලැබූ බැංකුව.

රැස්කරන බැංකුව(collecting bank)-  ප්‍රේෂණ බැංකුව හැර රැස්කිරීමක් භාර ගන්නා වෙනත් ඕනෑම බැංකුවක්.

ඉදිරිපත්කරන බැංකුව (presenting  bank)- අණලදු වෙත ලියවිලි භාර දෙන්නා වූ බැංකුව.

මෙහිදි  ආනයනකරුගේ හා  අපනයනකරුගේ නැතිනම් විකුණුම්කරුගේ සහ ගැනුම්කරුගේ අභිමතය පරිදි ඔවුන් තොරාගත් බැංකුවක් මෙම ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගත හැකි අතර මෙවැනි බැංකුවක් තෝරා නොගැනීමකදී එම කාර්යය රැස් කරන බැංකුවකටද කල හැක.

අණලදු(Drawee)- රැස් කිරීමේ උපදෙස් අනුව ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරිම කල යුත්තේ මෙම පාර්ශවය වෙතයි.

 

                                                         තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු. ඔබට සුභ දවසක් වේවා!

වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
  සලේඛන ණයවර  මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්‍රමයයි. “ණයවර ලිපියක්” යනු,  එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ලියවිලිවල ට එරෙහිව A) තුන්වන පාර්ශවයකට නැතිනම් අර්ථලාභියාට හෝ ඔ...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ  කිසියම්  වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට හෝ යම් සඳහන් කරන  ලද නිශ්චිත  අනාගත දිනයකදී ගෙවන බවට  අණකර   අත්ස...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
      විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය  මෙම ක්‍රමයේ දී ප්‍රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ලැබේ .විකුණුම් ගිවිසුමට අනුව තමන් ඇණවුම් කළ භාණ්ඩ තමන් වෙත ලැබුණු පසු...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ  ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්‍රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු  (ප්‍රධානියා)  වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව කලින් එකඟ වූ පරිදි භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර ප්‍රවාහන ලියවිල...
වෙනත් - බැංකුකරණය_සහ_මූල්‍ය_සේවා
අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්‍රධාන ගෙවුම් ක්‍රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. • අත්තිකාරම් ගෙවීම  • විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය  • සලේඛන රැස් කිරිම  • සලේඛන ණයවර   යන ප්‍රධාන ක්‍රම හතරයි  මෙම පරිච්ඡේදයේ අපි පළ...
Eeshara Liyanaarachchi

වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අනෙකුත් ලිපි
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...

7-වසර - ඉතිහාසය
ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර අප ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ඨාචාර බොහොමයක් ඇත නමුත් 7 ශ්රේණිය මෙම පාඩම සදහා එම ශිෂ්ඨාචාර වලින් ප්රධාන ශිෂ්ඨාචාර 2ක් මේ සදහා ඉදිරිපත් කොට ඇත.එනම්, ග්රීක ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 4 වන කොටස HTML (Hyper Text Markup Language) HTML යනු අන්තර්ජාලයේ www (wold wide web) පිටු සැකසීම සඳහා භාවිතා ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 3 වන කොටස මාධ්ය සම්පත් තොරා ගැනීම වෙබ් අඩවියකට ඇතුළත් කිරීම සඳහා විවිධ රූප, ශබ්ද, වීඩියෝ, ...

12-වසර - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත ...