සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව Past Papers

සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව Syllabus


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
 Modal verbs It can be done easily Permission could be got Passive voice - method: can +  be  +  past participle berb could shall should will would may might must ought to need to ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple future tense He will win the competition. (Active voice) The competition will be won by him (Passive voice) Passive voice - method:   The competition         will be            ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple past tense She bought a new car. (Active voice) A new car was bought by her. (Passive voice) Passive voice - method:A new car    was              bought         ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple present tense He writes a letter. (Active voice) A letter is written by him.(Passive voice) Passive voice - method:A letter            is          &nbs...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
A television set today is considered as much a part of any household as a refrigerator or a cupboard. It has become one of the most widespread forms of entertainment. Not only does it provide entertainment, but also allows us access to a great variety of information and...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Computer is perhaps the most controversial inventions of the 20th century. Ever since Bill Gates made it a household name, people have been debating over its merits and demerits. Most students would agree that the computer is the greatest invention on earth because it h...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
A good citizen has to imbibe many qualities. The fact that he has some duties and responsibilities to bear is true. But at the same time he also enjoys some rights and privileges as a citizen of a free state. While he has every right to participate in the judicial, lega...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
අද අපි බලමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සරල වචන යොදාගෙන කොහොමද කෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකු හදුන්වා දීමේදී විවිධ අංග ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. 1 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ භාහිර පෙනුම. 2 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ    වයස 3 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ හැකියාවන්. 4 ඔහුගේ හෝ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Time      (ටයිම්)     කාලය 1 day             (ඩේ)    දිනය 2 today         (ටුඩේ)    අද 3 tomorrow (ටුමොරෝ) හෙට 4 yesterday (යස්ටර්ඩේ) ඊයේ 5 everyday   (එව්රිඩේ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
  According to the passage, what do the following words mean? Select your are the answer and underline it. 1 .      e-mail means Electricity mail Entertainment mail Early mail Electronic mail   2 .      large...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
The classes will be conducted ………………… ( at, with, on ) Fridays and Saturdays. Thank you ……………… ( to, with, for ) responding to our advertisement. We’re looking forward &hel...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
    Select the correct form and fill in the blanks. ………………….. ( its, it’s ) a lovely day for a walk, but I’m too tired. That cupboard has been placed all wrong …………&helli...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
                                GRAMMAR EXERCISE   Now use your knowleage of the rules and examples given abov...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
                                                             A visi to the past the time was 7.30 in the moring. Th...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
T.B Jayah was born in galagesara on 1st january 1890. after his primary education,his family moved to colombo and he was admitted to S.thomas' college, Mt. lavinia for his secondary education. after passing the london mattriculation examination he became a teacher. whil...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
 THE usual ways to form plurals(නාමපදයක බහු වචනය සාදා ගැනිම‍ෙ සාමාන්‍යය ක්‍රම) 1.Most noun take "S"(බොහ‍ො නාම පද අගට "s" යෙද‍ෙ) 1. pen = pens පෑන   =   පෑන් 2.nail = nails නියපොත්ත =  නියපොතු 3.paper = papers කඩදාසිය  = &nbs...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Nouns   noun is a name of aperson place animal or a thing    example: person=Natasha place=play ground animal=dog thing=bulb   There are five kinds of nouns in the english language.They are divided in two groups. (ඉංග්‍රිසි භාෂාවේ නාම පද වර්ග ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Present Perfect continuous Tenses - වර්තමාන කාල “මින් ලා”   Positive Sentences   අපේ ගෙදර තියෙන රූපවාහිනිය අවුරුදු 10 ක් තිස්සෙ පාවිච්චි කරමින් ඉදල තියෙනවා The television in our house has been using for the last ten years   කසුන් හෝමාගම කඩයක ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Future Perfect Tenses - අනාගත කාල “ලා”   Positive Sentences   කසුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සමත් වෙලා තියේවි Kasun will have passed the interview   අපේ දුව සුදුසු සහකරුවෙක් සොයාගෙන තියේවි Our daughter will have found a suitable partner    ව...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Past Perfect Tenses - අතීත කාල “ලා”   Positive Sentences   කසුනි මගේ ලේන්සුව අරන් තිබුණා Kasuni had taken my hand kerchief   අපේ මාමා එයාගෙ ලොරිය පේන්ට් කරල තිබුණා Our uncle had painted his lorry   දසුන් ගෙදර අයත් එක්ක සත්තු වත්ත බලන්න ග...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Present Perfect Tenses - වර්තමාන කාල “ලා”     Positive Sentences   චතුර ඊයෙ කමල්ගෙන් ඔයා ගැන අහලා Chathura has asked kamal about you yesterday   මම ඔයාව දැකලා තියෙනවා නුගේගොඩ බස් නැවතුම් පොළේදි I have seen you in the Nugegoda bus stand &...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Future Continuous Tenses - අනාගත කාල “මින්”     Positive Sentences   තාරකී සහ තරිදු ඔයා එනකන් බලාගෙන ඉදීවි. Tharaki and Tharindu will be waiting for you   මදුරි ඇයගේ අම්මා ගැන හිතහිතා ඉදීවි. Maduri will be thinking of her mother   න...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Past Continuous Tenses – අතීත කාල “මින්”   Positive Sentences   අපේ තාත්තා එළවළු කපමින් සිටියා. Our father was cutting the vegetable.   සරෝජනී ඇයගේ චිත්‍රය පාට කරමින් සිටියා. Sarojani was painting her art.   දිදුල විහංගි එක්ක ක...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Present Continuous Tenses - වර්තමාන කාල “මින්”     Positive Sentences   පූර්ණිමා වටලප්පම් හදනවා. Purnima is making Watalappam.   කවිදු කාර් එකක් පදවනවා. Kavindu is driving a car.   දිමුතු ලස්සනට එළවළු කපනවා. Dimuthu is cutting the v...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
  Good morning. (Before 12 o'clock) ගුඩ් මෝර්නින් සුභ උදැසනක් Good afternoon. (After 12 o'clock) ගුඩ් ආෆ්ටර් නූන් සුභ මධ්‍යාහනක් Good evening. ගුඩ් ඉවිනින් සුභ සන්ද්‍යාවක්   Introducing People ඉන්ට්රො ඩියුසින් පීපල් (පුද්ගලයින් හදුන්වා දීම) &...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
පහත දැක්වෙන පරිදි එය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 8 කට බෙදා දැක්වේ. 1.       nouns -  නවුන්ස් නාමපද 2.       pronouns - ප්‍රෝනවුන්ස් සර්වනාමපද 3.       verbs - වර්බ්ස් ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
pronoun present past future present past future i am was will be have to had to will have to we are were will be have to had to will have to they are were will be have to had to will have to you are were will be have to had to will have to he ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Infinitive Simple Past Past Participle arise එරයිස් පායනවා arose එරෝස් පෑව්වා arisen එරිසන් පායලා awake එවේක් අවදි    වෙනවා awoke එවෝක් අවදි    උනා awoken එවේකන් අවදි වෙලා beat බීට් ගහනවා beat බෙට් ගැහැව්වා beaten බීටන් ගහලා become බිකම් ප...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple Future Tenses - සරල අනාගත කාලය   Positive Sentences   ඔයාට මාව හැමදාම මතක් වේවි. You will remember me daily   මම ඒක අමතක කරන්නම්. I will forget that   හිරුණිකා ඔයාට කෝල් කරාවි. Hirunika will call you   යෙහන්සා මගේ අයියව විවාහ කර ගනීවි. Y...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple Past Tenses - සරල අතීත කාලය   Positive Sentences   නිසංසලා කේක් එකක් හදලා. Nisansala made a cake.   මම ඔයාව බස් නැවතුම් පොළේදි දැක්කා. I saw you in the bus stand.   අපේ අම්මා වටලප්පම් හදලා. Our mother made Watalappam.   මගේ අක්කා අලුත් ඇ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple Present Tenses සරල වර්තමාන කාලය   Positive Sentences   විහංගි අදින්නෙ නිල් පාට ගවුම්. Vihangi wears the blue flock.   මගේ අක්කා රෝස මල් වලට ආසයි. My sister likes rose.   අපේ අම්මා උපන්දින කේක් හදනවා. Our mother makes birthday cake.   අපි...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Spoken English Patterns I Like to ……..    - මම ආසයි / මම කැමතියි   01. I like to speak in English nicely.       මම කැමතියි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න.   02. I like to go to Anuradhapuarawith my school friends. &n...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Every (Countable Singular) – සෑම / ඔක්කොම Every student likes to play cricket.          සෑම සිසුවෙක්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න කැමති.    Every mother knows the answer.          සෑම...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
a (ඒ), an (ඇන්), the (ද / දී)  “A” or “An” is used for beginning of unknown word.  And “The” is used for a person or a thing that we know. Also “An” is used if there is one of vowels A, E, I, O, U for the first l...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Conjunctions - සම්බන්ධක පද වාක්‍ය දෙකක් හෝ කිහිපයක් තනි වාක්‍යක් ලෙස ලිවීමට සම්බන්ධක පද භාවතා කරනු ලබයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන වශ යෙන් භාවිතා කරනු ලබන සම්බන්ධක පද පහත සදහන් වේ.                    &nb...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Voice  Positive Positive Question Nagative Negative Question Simple Present TenseS + V + O + R I go home මම ගෙදර යනවා. Do i go home?මම ගෙදර යනවාද? I don't go homeමම ගෙදර යන්නෑ. Don't i go home?මම ගෙදර යන්නැද්ද? Simple PastTenseS + V2 + O + R I...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
This is, These are, That is, Those are, There is and There areලඟ තිබෙන, දුරතිබෙන සහ තියනවා ඉන්නවා යන අර්ථයන් පහත ආකාරයෙන් ඔබට ප්‍රකාශ කල හැක. This isලඟ තිබෙන එක් දයක් හෝ පුද්ගලයෙක් විස්තර කිරීමට භාවිතා කල හැක. This is a book = මේ තියෙන්නේ පොතක් This is...
සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

අනෙකුත් ලිපි
10-වසර - ඉතිහාසය
මෙම ලිපිය මගින් පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්රයයන්ට අයත් කාසි හා පුරාණ නටඹුන් ආදිය පිළිබදව සාකච්ඡා කෙරේ. කාසි නාණක හෙවත් කාසි වර්ග ඉතා වැදගත් පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රයකි. මෙමගින්, ඒ ඒ වකවානුවල ලෝහ ...

10-වසර - ඉතිහාසය
පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්ර පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රවලින් ලබා ගන්නා ඕනෑම වස්තුවක් මගින් පුරා විද්යාක්මක සාක්ෂි මතුකර ගත හැකි ය. කිසියම් සිදුවීමක් සිදු වූ කාලයේම සටහන් කර තැබූ හෝ එකල ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල(DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK) දත්ත සන්නිවේදනය(DATA COMMUNICATION) එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්රේෂණය කරනු ...

10-වසර - සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
01.සතරකන්මණ්ත්රණය 1.පන්සිය පනස් ජාතක පොත රචනා කලේකුමන කාලයේද? ................................................................................................................................................................. 2.මෙයට අනුග්රහය දැක්වූයේ කවුද ? .................................................................................................................................................................. 3.ජාතකපොත ඇසුරින් ලියවූග්රන්ථ 3ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 4.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත ගීකාව්ය 3ක්ලියන්න. ................................................................................................................................................................. 5.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත කාව්ය ග්රන්ථ 5ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 6.ජාතක ...

12-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2.3 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය 1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...