සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

විෂයට අදාල ලිපි

 1. නමස්කාරය
  (Damith / 2019-02-12)
 2. පෙරහැර සංස්කෘතිය හා බැදි නර්තන අංග
  (kelum / 2016-04-23)
 3. සරඹ අභ්‍යාසය සහ එහි අවශ්‍යතාව
  (kelum / 2016-03-25)
 4. බැලේ නර්තනය
  (kelum / 2016-02-17)
 5. නර්තන කලාවේ විකාශණය
  (kelum / 2016-02-01)
 6. දේශීය නර්තන කලාවේ විකාශණය
  (kelum / 2016-01-31)
 7. දහඅට සන්නිය ශාන්තිකර්ම
  (kelum / 2016-01-30)
 8. දෙවොල් මඩු ශාන්තිකර්ම
  (kelum / 2016-01-30)
 9. සන්නියකුම ශාන්තිකර්මය
  (kelum / 2016-01-24)
 10. සබරගමු වන්නම් වල ඉතිහාසය
  (Danushka / 2015-08-25)
 11. පහතරට වන්නම්වල ඉතිහාසය
  (Danushka / 2015-08-25)
 12. උඩරට වන්නම් වල ඉතිහාසය
  (Danushka / 2015-08-25)
 13. වන්නම් ගැන හැදුනාගනිමු.
  (Danushka / 2015-08-24)
 14. කංකාරිය තුළ දක්නට ලැබෙන සාමුහිකත්වය
  (Danushka / 2015-08-24)
 15. කොහොඹා යක් කංකාරියේ දක්නට ලැබෙන සමානාත්මතාව හා වැරදි නිවැරෙදි කිරීම
  (Danushka / 2015-08-24)
 16. හටන් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 17. සරල කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 18. සඳකිඳුරු ජාතකයේ කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 19. වීරමුණ්ඩ දෙවියන්ට කීම
  (Danushka / 2015-06-16)
 20. ලී කෙලි කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 21. රබන් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 22. මව්පියගුරු වන්දනාව
  (Danushka / 2015-06-16)
 23. මල් යහන් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 24. මංගල ගායනාව
  (Danushka / 2015-06-16)
 25. ඵල වැල දානය
  (Danushka / 2015-06-16)
 26. ප්‍රශස්ති ගායනා
  (Danushka / 2015-06-16)
 27. පන්තේරු කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 28. පන් නෙලීමේ කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 29. නෙළුම් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 30. නුර්ති ගී
  (Danushka / 2015-06-16)
 31. නව නැටුම්
  (Danushka / 2015-06-16)
 32. දේවාරාධනාව
  (Danushka / 2015-06-16)
 33. දළදා අෂ්ඨකය
  (Danushka / 2015-06-16)
 34. දරුනැළවිලි කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 35. තාලම් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 36. තාල් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 37. චාමර කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 38. ගොයම් කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 39. ගැට බෙරයේ උපත
  (Danushka / 2015-06-16)
 40. ග්‍රහපන්ති කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 41. ගජගා කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 42. කුළු කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 43. කුසුම පිපිපෙන්නයා කියන්නේ.....
  (Danushka / 2015-06-16)
 44. කියන්න බෑ මට...........
  (Danushka / 2015-06-16)
 45. කරත්ත කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 46. කන්දේ දෙවියන්ගේ කීම
  (Danushka / 2015-06-16)
 47. කඩතුරා කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 48. උඩැක්කි කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 49. අඬහැරපෑම
  (Danushka / 2015-06-16)
 50. ජසයාගේ කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 51. ගැට බෙරයේ උපත
  (Danushka / 2015-06-16)
 52. බලි ශාන්තිකර්ම කවි
  (Danushka / 2015-06-16)
 53. ජන කවිය (ටීකා කවි)
  (Danushka / 2015-06-16)
 54. පැල් කවි
  (Danushka / 2015-06-09)
 55. ශාන්තිකර්මවල කප සිටුවීම මගින් මූර්තිමත් වන සශ්‍රිකත්වය
  (Danushka / 2015-01-09)
 56. පහන් මඩුව ශාන්තිකර්මයේ කප සිටුවීමේ අවස්ථාව
  (Danushka / 2015-01-09)
 57. පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය 02
  (Danushka / 2015-01-07)
 58. පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය 01
  (Danushka / 2015-01-07)
 59. මංගලම් නර්තනය හා මල් හත් පදය
  (Danushka / 2015-01-06)
 60. මංගලම් නර්තනය හා මල් හත් පදය
  (Danushka / 2015-01-06)
 61. දුනුමාලප්පුව
  (Danushka / 2015-01-06)
 62. කෝල්පාඩුව
  (Danushka / 2015-01-06)
 63. ආවැන්දුම
  (Danushka / 2015-01-06)
 64. උඩරට මඟුල් බෙර
  (Danushka / 2015-01-06)
 65. සබරගමුව පහන් මඩු ශාන්තිකර්මයේ උපත් කථා කවියෙන්
  (Danushka / 2015-01-05)
 66. දෙවොල් ගොඩ බැසීම හා පන්දම් පද කොටසක්
  (Danushka / 2015-01-05)
 67. දළුමුර පාලිය හා මණ්ඩුක වන්නම
  (Danushka / 2015-01-05)
 68. කෙණ්ඩි පාලිය හා වඩිග පටුන කවිකීපයක්
  (Danushka / 2015-01-05)
 69. මල් පදය
  (Danushka / 2015-01-05)
 70. අත්මිණි උපත හා සිංදු මාත්‍රය
  (Danushka / 2015-01-05)
 71. අනිලා වන්නම කදම්භපක්ෂි වන්නම කිදුරු වන්නම
  (Danushka / 2015-01-05)
 72. සුරබා වල්ලිය, සිංදු වන්නම, එක් තාලය , දෙතාලය , තුන්තාලය
  (Danushka / 2015-01-04)
 73. කහදියර පදය (පහතරට )
  (Danushka / 2015-01-04)
 74. දේවාරාධනාව හා දළදා අෂ්ඨකය
  (Danushka / 2015-01-04)
 75. කොහොඹා හෑල්ල
  (Danushka / 2015-01-03)
 76. පා සරඹ
  (Danushka / 2014-12-26)
 77. ගොඩ සරඹ
  (Danushka / 2014-12-24)
 78. අස්නෙ
  (Danushka / 2014-12-19)
 79. හනුමා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 80. සුරපති වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 81. සිංහරාජ වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 82. සැවුලා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 83. වෛරොඩි වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 84. මුෂලඩි වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 85. මයුරා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-19)
 86. නෛයඩි වන්නම
  (Danushka / 2014-12-18)
 87. තුරගා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-18)
 88. ගම්පොළ යුගය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 89. කෝට්ටේ යුගය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 90. දේශිය මුද්‍රා නාට්‍ය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 91. සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රධාය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 92. පහතරට නර්තන සම්ප්‍රධාය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 93. උඩරට නර්තන සම්ප්‍රධාය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 94. ගැමියන් සතුටු කළ සොකරී නාට්‍ය 2
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 95. ගැමියන් සතුටු කළ සොකරී නාට්‍ය 1
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 96. ජන කවි 4
  (ගයාන් / 2014-12-17)
 97. ගාහක වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 98. ගණපති වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 99. ගජගා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 100. උරගා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 101. උදාර වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 102. උකුසා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 103. ඊරඩි වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 104. කිරළා වන්නම
  (Danushka / 2014-12-17)
 105. අසදෘස වන්නම
  (Danushka / 2014-12-16)
 106. කොතල පදය
  (Danushka / 2014-12-16)
 107. යක් ඇනුම
  (Danushka / 2014-12-15)
 108. ගිරි දේවිය,ශුද්ධ මාත්‍රය නර්තනය පහතරට
  (Danushka / 2014-12-15)
 109. කුදාංත ගත දොං වට්ටම
  (Danushka / 2014-12-14)
 110. නර්තන කලාවේ දියුණුව සදහා දායක වූවන්
  (ගයාන් / 2014-11-26)
 111. බෙර ගැන
  (ගයාන් / 2014-11-26)
 112. කෝලම් නාටක 5
  (ගයාන් / 2014-10-28)
 113. කෝලම් නාටක 4
  (ගයාන් / 2014-10-27)
 114. කෝලම් නාටක 3
  (ගයාන් / 2014-10-27)
 115. කෝලම් නාටක 2
  (ගයාන් / 2014-10-26)
 116. කෝලම් නාටක 1
  (ගයාන් / 2014-10-26)
 117. ජන කවි 3
  (ගයාන් / 2014-10-22)
 118. ජන කවි 2
  (ගයාන් / 2014-10-22)
 119. ජන කවි 1
  (ගයාන් / 2014-10-22)

අනෙකුත් ලිපි
ශු. මරියා ගොරෙත්ති මුනිතුමිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මරියා ගොරෙත්ති තුමිය උපත ලැබුවේ 1890 ඔක්තෝම්බර මස 16 වන දින දීය. දෙමව්පියන් සමග ඇය ජීවත් වූයේ ඉතාලියේ කොරිනැල්ඩෝ නමැති කුඩා නගරයේය. ඇගේ පියා ලුවිස් ...


ජේසුගේ කුඩාමල වන ලීසියේ ශු. තෙරේසා මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශයේ ඇලන්සෝන් නගරයේ දී ක්රි.ව. 1873 ජනවාරි 02 වන දින මාරි ප්රැන්ෂුවා තෙරෙස් මාටින් උපත ලැබුවාය. ඇය නව දෙනෙකුගෙ න් යුත් පවුලක බාල දැරිය විය. ...


ශු. ඡෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. ජෝන්රි මේරි වියානි මුනිතුමා ප්රංශයේ ආර්සස් හී පියතුමා ලෙස ප්රසිද්ධියට පත්විය. ප්රංශ විප්ලවය ආරම්භවූයේ මෙතුමාගේ වයසඅවු 03 දීය. එනම් 1789 දී ප්රංශ විප්ලව වාදීන් ...


ශු. දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා (1842 - 1857)
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. දොමිනික් සාවියෝ තුමා, ශු.ජෝන් බොස්කෝ තුමාගේ ප්රථම ශිෂ්යයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු උපත ලැබුවේ 1842 අප්රේල් මස 02 වන දින ඉතාලියේ, මුර්තාන නගරයේ පිහිටි මුරිඅල්ඩෝ ග්රාමයේය. ඔහුගේ ...


ශු. ඇග්නස් මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව. 2 වන සියවසේ විසු ප්රාණ පත්යාගින් අතර තරුණ වියේදී ම ප්රාණපරිත්යාගී කිරීටය හිමිකරගත් ශුද්ධවතුන් අතුරින් ශු. ඇග්නස් මුනිවරියට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. වැලේරියානු අගරජ සමයේ ...


ශු. ඇලෝසියස් මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රෝමානු අධිරාජ්යයේ කුමරෙකු හා මත්තුවාහි ආදිපාදව සිටි පරඬිනන්ඩ් ගොන්සාගා තුමාගේ වැඩිමහල් පුතනුවන් විය. වංශවත් පවුලකට අයත් වූ ඔහුගේ මවද යහපත් ක්රිස්තු භක්තිකයකු වුවාය. 1568 මාර්තු ...


6 පාඩම, රථන සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2019-02-13 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඛුද්දක පාඨය හා සුත්ත නිපාතය යන ග්රන්ථ දෙකෙහිම ඇතුලත් වන රථන සූත්රය ආරක්ෂක පිරිතක් ලෙස භාවිතා කෙරෙයි. තුන් සූත්රයෙන් එකක් වන රථන සූත්රයෙහි ත්රිවිධ රත්නයෙහි ගුණ ...


නමස්කාරය
(Damith විසින් 2019-02-12 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ නර්තනය (සිංහල) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නමස්කාර ගාථා ත්රිවිධ රත්නයට මෙරුං විරාජිත සමං ...


ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...


ආර්ථික මිතිය
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...