සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය


ලිඟු අදියර

සිදතේ බොහෝ මතබේදයකට තුඩු දුන් මාතෘකාවකි.ඊට හේතුව වන්නේ භාෂවේ ස්ත්‍රි ලිංග,පුරුෂ ලිංග,නපුංශක ලිංග යනුවෙන් ලිංගත්‍රයන් තිබියදි සිදත් සඟරා කතු ස්ත්‍රි ලිංග ,පුරුෂ ලිංග පමණක් ඇති බව පැවසිමයි.සං අදියරේදි ලිංග පැහැදිලි කරන කතුවරයා “මේය මෝය වහරට කරුණු වුයේ ලිඟු නමි“ යනුවෙන් දක්වමින් මේ තෝමෙය,මේ තෝමෝය යනුවෙන් ලිංග දෙකක් පමණක් භාවිත කරන බව පවසයි.

               ලිඟු අදියර නම් පාඩම ලිංග පිළිබඳව පුළුල්ව විමසිමකට ලක් කරන අයුරු දක්නට ලැබේ.ඒ අනුව සිදතේ ලිංගාධිකාරය මෙසේ ගියකින් හදුන්වා දෙයි.

 

“සකු සන් අනුසරෙන්

අතද සඳනට ලිඟු වේ

නොපෙනේ වහර වෙසෙසෙක්

පුනු ඉතිරි ලිඟු දෙක විනා“

 

(තේරුම)  “සංස්කෘත නාම අනුසාරයෙන් සිංහල නාම වලටත් ලිංග භේදයක් ඇතත් පුරුෂ ලිංග ස්ත්‍රි ලිංග දෙක විනා වෙනත් ව්‍යවහාරයක් කාව්‍යකරණයේ නොවේයි.

ඉහත අදහසට අනුව පැහැදිවම සිදත් කතුවරයා සිංහලයේ ස්ත්‍රි ලිංග හා පුරුෂ ලිංග දෙක පමනක් ඇති බව අවධාරණය කරයි.සිදත් කතු එසේ පැවසිමට හේතු සාධක ද දක්නට ලැබේ.සිදත් සඟරාව ලියවෙන්නේ සමස්ථ භාෂාවටම අදාළ සාර්ව ව්‍යාකරණයක් සම්පාදනය කිරිමේ අරමුණින් නොවේ.තෝරා ගත් විෂම පරිපථයකට අදාළ ශුක්ෂම ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථයක් ලෙසය. එනම් කව් ලියන ආධුනිකයන්ගේ දැන ගැනිම උදෙසාය.හුදෙක් කවි ලියන ඕනැම අයෙකුට අප්‍රාණවාචි නපුංශක ලිංග පද ප්‍රාණාප්තාවරණය කොට ස්ත්‍රි ලිංග හා පුරුෂ ලිංග ලෙස භිවිත කිරිමට කවිනිට නිදහසක් ඇත.සිදත් කතු තම කෘතිය ඔස්සේ ගෙනහැර දක්වන්නට ඇත්තේ ඒ අදහසයි.මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාරන පවසා ඇත්තේ,

“සිදත් සඟරා කතුට යටත් පිරිසෙන් එළු බස ගැන සලකා බලන කලී පමණක් වත් ව්‍යාකරණයේ ලිංග බේදය අතින් සිංහලයෙහි පුරුෂ ලිංග ,ස්ත්‍රි ලිංග දෙක විනා අන් කිසි බේදයක් නැතැයි කිමට හේතු පෙනේ.“

පරණවිතාන මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් සිගිරි ගී වල භාෂාවෙහි බොහෝ තැන්වල නපුංශක ලිංග ශබ්ධ ස්ත්‍රි ලිංග ,පුරුෂ ලිංග වශයෙන් වර නැගෙන අවස්ථා දක්නට ලැබෙන බව පවසමින් සිදත් කතුගේ අදහස තව දුරටත් නිවරදි බව දක්වා ඇත.

කල (කාන්තාව) කල් (කාන්තාවෝ) කලක් (කාන්තාවක්) ලෙස වර නැගෙන්නා සේම ගල,ගල් ,ගලක් ලෙස නපුංශක ලිංග ශබ්ධ ද  වර නැගිය හැකි බව කතුවරයා පෙන්වා දි ඇත.තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන කතු කව් සිථිමිණ, සසදාවත,මුවදෙව්දාවත ආදි පොත් ගෙනහැර දක්වමින් අප්‍රාණවාචි නාම ශබ්ධ ප්‍රාණවාචිව යොදා ඇති අවස්ථා ද නිදසුන් ලෙස දක්වමින් තම අදහස නිවරදි බවට තහවුරු කිරිමට උත්සහ ගෙන ඇත.

       කුසුම්+කුසුමන්  (සසදාවත)

       කොකුම්+කොකුමන් (එම)

       තඹරු+තඹරන් (කව් සිථිමිණ)

       නිලුපුල් +නිලුපුලන් (එම)

මෙසේ ලිංග පිළිබඳව ස්වකිය මතය ප්‍රකාශ කළ සිදත් කතු ඉන් අනතුරුව ස්ත්‍රි ලිංග ,පුරුෂ ලිංග යනු කුමක් දැයි හදුන්වා දෙයි.

 “ පණන් හදන් යුත් පවසනුයේ

      පුනි ලිඟු නම් “

පුරුෂ නිමිත්ත සහිත ප්‍රාණින් හඟවන ශබ්ධ පුරුෂ ලිංග වේ.

සහයෙන් සකුන් කියෙලු සඳ නම්

       ඉතිරි ලිඟු නම් “

යෝණිය සහිත සත්වයින් ස්ත්‍රි ලිංග වේ.

ඉන් පසුව පුරුෂ ලිංගය සඳහා නිදසුන් ගණනාවක් සිදත් කතු ගෙනහැර දක්වයි.

බඹ (බ්‍රහ්මයා)

සුර (දෙවියා)

අසුර (අසුරයා)

නර (මිනිසා)

              ඉන් පසුව ස්ත්‍රි ලිංගය සඳහා ද නිදසුන් ලබා දේ.

දෙව්දු (දෙවතාවිය)

නැයිනි (නාග දෙන )

අඹු  ( බිරිඳ )

සුහුල් (නැන්දම්මා)

 මේසේ ස්ත්‍රි ලිංග හා පුරුෂ ලිංග වලට නිදසුන් ලබා දෙන කතුවරයා ඉන් නෙනැවති නපුංශක ලිංග වලට අයත් ස්ත්‍රි ලිංග ,පුරුෂ ලිංග නාම පද ගොනුවක්ම දැක්විම ද සිදතේ දක්නට ලැබෙව සුවිශේෂි අවස්ථාවකි.පුරුෂ ලිංගය සඳහා දිය , දළ ,ඇඳුරු,මේ ,අඹර,රෝ, මරුආදි ලෙසද, ස්ත්‍රි ලිංගය සදහා විදු ,ලිය ,වසා,පෙළ,නිසා,පෝ,ලඳ,මෙවුල් ආදි ලෙස නිදසුන් දක්වයි.

මේ සිදත් කතු ලිංග පිළිබඳව තම අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් ඉන් නොනැවති ස්ත්‍රි ලිංග නාම පදයක් සදා ගන්නා අකාරය පිළිබදවද අවධාණය යොමු කරයි.

අරුත් කිරිය සඳ-ගුණ සසද වත ඉතා ඇතැ

පුම සඳද ඉති පවසද -ඊ ඇ පස බුහුසු

 (තේරුම )

 1)අර්ථ ක්‍රියා නාම ප්‍රකෘතිද ( කෘදන්ත නාම ) ගුණ නාම ප්‍රකෘතිද ස්ත්‍රි අර්ථයේ වන කල්හි පුරුෂ ලිංග නාම ප්‍රකෘති ස්ත්‍රි අර්ථය ප්‍රකාශ කරන කළ ඊ ආදි ප්‍රත්‍ය බෙහෝ සෙයින් යෙදේ.

අර්ථ ක්‍රියා යනු කුදන්ත නාමයි.වර්තමාක කුදන්ත ප්‍රත්‍යකට පසුව ඊ ප්‍රත්‍ය යොදා ගනිමින් ස්ත්‍රි ලිංග පදයක් සකසා ගැනේ.

තෙමන +ඊ = තෙමන්නි

මාවන +ඊ =මාවන්නි ආදි ලෙසින්ද,තෙමන +ඕ =තෙමන්නෝ  ,මාවන +ඕ  = මාවන්නෝ ලෙසින් බහුවචන ස්ත්‍රි ලිංගික පද සදා ගත හැකි බව සිදත් කතු පෙන්වා දෙයි.

2)ගුණ වාචි ශබ්ධ යනු නාම විශේෂ ශබ්ධ වලටය.ඒවාට ද ඊ ප්‍රත්‍යන් එකතු කරගත් විට ස්ත්‍රි ලිංග පදයක් සදා ගත හැක.

  හෙළලු +ඊ  =හෙළිල්ලි

කොමළ +ඊ  =කොමළි

3)පුරුෂ ලිංග පදවලට පරව ඊ ප්‍රත්‍ය යොදා ගත් විට ස්ත්‍රි ලිංග පදයක් සකසා ගත හැක.

 නළු + ඊ  =නිළි

සතුරු + ඊ  = සැතිරි

කුමර +ඊ  =කුමරි

සිදත් සඟරාව දක්වා ඇත්තේ ඊ ප්‍රත්‍ය පමණි.එහෙත් අවසානයේ “ඊ ඇ පස බුහුසු“ යනුවෙන් දක්වමින් සිදත් සඟරා කතු ඊ ආදි ප්‍රත්‍ය යොදා ගත් හැකි බව තවදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

 

 

 

 
ලිව්වේ : අනුර
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Fri 10 Mar 2017
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 1315

අනුර කැකුලන්දර

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...