බදු


                                                                   බදු

          බදු වර්ග 3යි.

  • වරිපනම් බදු
  • තීරු බදු 
  • ආදායම් බදු 

ස්ෘජුවම අය නොකෙරෙන බදු වක්‍ර බදු ලෙස හදුන්වයි.


 

වරිපනම් බදු 

 නිදසුන :

වාර්ෂික වටිනාකම රු. 36000 ක් ලෙස තක්සේරු කර අති නිවසක් සදහා 4% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදලක් අය කෙරේ. කාර්තුවක් සදහා ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල ගණනය කරන්න.

 

                     වාර්ෂික වරිපනම් මුදල       = රු 36000 × 4/100

                                                    = රු 1440

∴ කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල   = රු1440 ÷ 4

                                                    = රු 360

 

නිදසුන :

නගර සභා බල ප්‍රදේශයක පිහිටි කඩ කාමරයක් සදහා වාර්ෂික තක්සේරු අගය රු 24 000 ක් වන අතර ඒ සදහා කාර්තුවකට අය කෙරෙන වරිපනම් බදු මුදල රු 300කි. අ‍ය කෙරෙන වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

            

                      කඩ කාමරයේ තක්සේරු අගය   = රු 24 000

         කාර්තුවකට අය කෙරෙන වරිපනම් බදු මුදල = රු 300

             ∴ වසරකට අය කරන වරිපනම් බදු මුදල = රු 300 × 4

                                                          = රු 1 200

මේ අනුව , අය කෙරෙන වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය      = 1200/24000 × 100%

                                                          = 5% 


තීරු බදු 

නිදසුන :

         එක්තරා ඔරලෝසු වර්ගයක ආනයනික වටිනාකමකින් 10% ක් තීරු බදු ලෙස ගෙවිය යුතුය. රු 5 000 ආනයනික වටිනාකමක් ඇති ඔරලෝසුවක් සදහා ගෙවිය යුතු තීරු බදු මුදල කොපමණ ද?

                       ගෙවිය යුතු තීරු බදු මුදල = රු 5 000 × 10/100

                                                    =  රු 500

නිදසුන :

     මෝටර් රථයක් ආනයනයේදී එහි වටිනාකමින් ‍60% ක් තීරු බදු ලෙස ගෙවිය ‍යුතුය. රු 2 000 000 ක් වටිනා මෝටර් රථයක් සදහා තීරු බදු ගෙවීමෙන් පසු ආනයනකරුට මෝටර් රථය ඝා වියදම් වී ඇති මුදල සොයන්න.

                                            ගෙවිය යුතු තීරු බදු මුදල   = රු 2 000 000 × 60/100

                                                                           = රු 1 200 000

 

තීරු බදු ගෙවීමෙන් පසු මෝටර් රථය සදහා වියදම් වී ඇති මුදල     = රු 2 000 000 + 1 200 000

                                                                           = රු 3 200 000


ආදායම් බදු

නිදසුන :

      පුද්ගලයෙකුගේ වාර්ෂික ආදායම රු 575 000 ක් නම්, එම වර්ෂය සදහා ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්ද ගණනය කරන්න.

                               ඔහු ලබන මුළු ආදායම = රු 575 000

                        ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් මුදල = රු 500 000

                             බදු අය කෙරෙන ආදායම = රු 575 000 - 500 000

                                                         = රු 75 000

                                  ගෙවිය යුතු බදු මුදල = රු  75 000 × 4 /100

                                                         = රු 3 000

 

 

 

10-වසර - ගණිතය
                                                                   බදු         ...
10-වසර - ගණිතය
නිශ්චිත වශයෙන් වෙන් කර ගත හැකි ද්‍රව්‍ය සමූහයක් කුලකයක් වේ. කුලක අංකනය කුලක අංකනය මගින් අදහස් වනුයේ කුලකයක් ලිය දැක්වීමට යොදා ගන්නා අංකන ක්‍රම වේ. කුලකයක් ක්‍රම 04 කට අංකනය කළ හැකිය. 1. සගල වරහන් තුළ කුලකයක් විස්තර කර ලිවීම A={1ත් 10 ත් අතර වර්ග සංඛ...
තරුෂි කාවින්ද්‍යා

10-වසර ගණිතය

අනෙකුත් ලිපි
4-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 04 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න (1 )කුණු කසළ කා දමන සත්වයකු වන්නේ? (1) කපුටා ය (2) බළලා ය (3) ...

13-වසර - SFT
තීන්ත නිශ්පාදනය තීන්ත කියන්නේ ලෝකේ නිතරම පාහේ පාවිච්චි වෙන රසායනික ද්රව්යක්. අපි මොන ඉදිකිරීම, මොන උපකරණය නිර්මානය කලත් අන්තිමට අපි තීන්ත ආලේප කරනවා. වෙලදපොලේ එක එක නම් වලින් ...

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - කොන්ක්රීට් භාවිතය [ CONCRETE ] ( පලමු කොටස ) යකඩ, දැව, ගඩොල් යන ද්රව්ය යම් ආකාරයකට වැදගත් වනවා සේමකොන්ක්රීට්ද ඉදිකිරීම්තාක්ශනයේදී වැදගත් වෙයි. ගොඩනැගිලි ද්රව්යයක් ...

උසස්පෙළ - සිංහල
ප්රත්යාර්ථ නාම(තද්ධිත නාම) ප්රත්යාර්ථ නාම යනු ප්රත්යාර්ථ වලින් අර්ථ ගැන්වෙන නාම වේ. නාම ප්රකෘතියට සහ ක්රියා ප්රකෘතියට පසුව යෙදී අර්ථ ගන්වන කළ එය ප්රත්යාර්ථ නාම වේ. ...

12-වසර - SFT
මිනුම් උපකරණ විද්යාගාරයේදී මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ආකාරයේ මිනුම් උපකරණ භාවිත කරනු ලැබේ. මෙම සෑම උපකරණයක් සඳහාම පරිමාණයක් (scale) අන්තර්ගත වේ. සමහර පරිමාණ සහිත මිනුම් ...

4-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 04 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න (1 )නිතරම තමුන්ගේ ශරීරය පිරිසිදු කර ගන්නා සතෙකු වන්නේ? (1) ලේනා ය (2) බළලා ...

12-වසර - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර පදනම කෙටි ප්රශ්න - දෙවන කොටස 01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න. අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය HTML අප වේබ් අඩවි නිර්මාණයේ දී භාෂාවන් කිහිපයක් බහුලව භාවිතා කරනු ලබයි.ඒවා නම්, HTML CSS PHP HTML- (Hypertext Markup Language) HTML භාවිතයෙන් නිර්මාණකරන විට අපට Tagභාවිතා කිරිමට සිදුවේ.එවිට සෑමtag ...

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති ශ්රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම ...

12-වසර - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර පදනම (පළමු පාඩම ) 01. ව්යාපාරයක් යනු කුමක්දැයි නිවැරැදිව අර්ථ දක්වන්න. ලාභ හො ලාභ නොවන කිසියම් අරමුණක් ඉටුකරගැනීම සඳහා මිනිස් අවශ්යතා හා වුවමනා ඉටුකරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ...