10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ) Past Papers

10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ) Syllabus

මෙම විෂය යටතේ ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්න පත්‍රය මත ක්ලික් කරන්න

දහම් පාසල (බෞද්ධ)
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සඳකඩපහණ පැරණි විහාර දොරටුවක අංගයක් වන සඳකඩපහණ පසුකාලීනව රජමාලිගා වැනි ප්‍රභූ ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිතවද දක්නට ලැබේ. විහාරයකට ඇතුලු වීමේදී පළමුව පයගැටෙන කැටයම් සහිත වූ අර්ධ කවාකාර ගල් පඩිය "සඳකඩපහණ" ලෙස හදුනාගැනේ. සශ්‍රීකත්වය සහ අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ විශ්වාසයන් සමඟ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
6 ශ්‍රේණියේ සිට 10 ශ්‍රේණිය දක්වා දහම් පාසල් පෙළ පොත් වල එන භාවනා පාඩම් හැර පාලි අභිධර්මය ඇතුලු අනෙකුත් සියලුම පාඩම් ආවරණය වන පරිදි “ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් මාලාව” සකසා ඇත. විභාගයේදී විමසිය හැකි වැදගත් කරුණු සාරාංශ වන පරිදි සෑම පාඩමකටම වෙන වෙනම...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සතර පරමාර්ථ ධර්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා, 1. සම්මුති දේශනා 2. පරමාර්ථ දේශනා වශයෙන් කොටස් දෙකකට ඛෙදා දැක්විය හැකිය. 1. සම්මුති දේශනා - මිනිසා, දෙවියා ආදී වශයෙන් ලෝක වාසීන් විසින් සම්මත කරගත් වචන ඇසුරින් කරන ලද දේශනා සම්මුති දේශනා නම් වේ. 2. පරමාර්ථ දේශනා - ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිබ්බාන ධාතු දෙක නිවනේ අවස්ථා දෙකකි, 1. සඋපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු 2. අනුපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු උපාධි යනු පංචස්කන්ධයට යෙදෙන තවත් නමකි. සේස යනු ඉතිරියයි. පංචස්කන්ධය ඉතිරි වීම සඋපාධිසේසය යි. පංචස්කන්ධය ඉතිරිව තිබියදී එනම් ජීවත්ව සිටියදී අර්හත්වය තුලින් අවිද්&...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිවන IV       අර්හත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා අනාගාමි වූ පුද්ගලයා 1. රූපරාග 2. අරූපරාග 3. මාන 4. උද්ධච්ච 5. අවිජ්ජා යන උද්ධම්භාගිය සංයෝජන 5 සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීමෙන් රහත් වේ. සටහන:- 1. රූපරාග - රූපාවචර ධ්‍යාන ලබාගැනීමටත් රූපාවචර බ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිවන II , III       සකදාගාමී ආර්ය ශ්‍රාවකයා සෝවාන් වූ පුද්ගලයා, 1. කාමරාග 2. පටිඝ යන සංයෝජන ධර්ම දෙක තුනී කිරීමෙන් සකදාගාමී වේ. කාමරාග - පංචකාම වස්තූන්ට ඇලුම් කිරීම කාමරාගයයි. පටිඝ - සිතෙහි ඇතිවන ගැටීම හෙවත් ද්වේශය පටිඝයයි. ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිවන I       සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයා නිවන් ලබන මාර්ගය ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය යි. සෝත යනු අරි අට මගට තවත් නමකි. සෝතයට පැමි‚ පුදගලයා සෝවාන් හෙවත් සෝතාපන්න පුද්ගලයාය. පෘත්ග්ජන තත්වයෙන් ආර්‍ය තත්වයට පත් වන්නේ සෝවාන් වීමෙන...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුනර්භවය        විඤ්ඤාණය(සිත) බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කර්මය කෙතකටත්, විඤ්ඤාණය (සිත) බීජයකටත්, තණ්හාව ජලයටත් උපමා කොට පුනර්භවය පැහැදිලි කළ සේක. අවිද්‍යා, තණ්හාවෙන් යුක්ත සිත කුසල අකුසල කර්ම රැස්කිරීම කර්ම භව ලෙස හැඳින්වේ. ස...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිත් වැල් (චිත්ත වීථී)       චක්ඛුද්වාරික චිත්ත වීථීයක් චක්ඛු ආදී ඉන්ද්‍රියකට (ද්වාරයකට) රූප ආදී අරමුණක් ලැබුණු විට චිත්ත හෙවත් සිත් පහළ වීම සිදුවේ. එම රූප ආදී අරමුණට අදාලව එක් සිතක් පමණක් නොව සිත් සමූහයක්ම පහළ වේ. මෙසේ යම්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිතේ ගති III        ශෝබන චෛතසික (25) කුසල සිත් සමග පමණක් යෙදෙන චෛතසික ශෝබන චෛතසික නම් වේ. ශෝබන චෛතසික 25 කි. විරති යනු වැළකීමයි. ශෝබන චෛතසික අතරින්, 1. සම්මා වාචා - වැරදි වචනයෙන් වැළකීම. 2. සම්මා කම්මන්ත - වැරදි ක්‍ර...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිතේ ගති II       අකුසල චෛතසික (14) අකුසල සිත් සමග පමණක් යෙදෙන චෛතසික අකුසල චෛතසික නම් වේ. අකුසල චෛතසික 14 කි. ඉන් චෛතසික 4ක් සියලූම අකුසල සිත් වල අඩු නැතිව යෙදේ. ඒවා සබ්බ අකුසල සාධාරණ චෛතසික නම් වේ. ඉතිරි චෛතසික 10 ඒ ඒ අක...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      සිතේ ගති - I       චෛතසික (52) සිතෙහි හටගන්නා සිතුවිලි චෛතසික නම් වේ. සියලූම චෛතසික ගණන 52 කි. චෛතසික 52 ප්‍රධාන කොටස් 3 කට බෙදා දැක්වියි හැකිය. අන්‍යසමාන චෛතසික (13) සබ්බචිත්ත සාධ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       ආඛ්‍යාත හෙවත් ක්‍රියා පද ක්‍රියා මූලය හෙවත් ධාතුවක අගට, යම්කිසි ආඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යයක් එකතු වීමෙන් ක්‍රියා පදයක් සෑදෙයි. ක්‍රියා මූල හෙවත් ධාතු, 1. විභක්ති රහිතය 2. ප්‍රත්‍ය ආදියෙන් තොරය උදා:...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       විශේෂණ පද         1. නාම විශේෂණ පද නාම විශේෂණ යනු, නාමයක යම් ගුණයක් හෝ විශේෂත්වයක් ප්‍රකාශ කරන පදයි. මෙහිදී නාම පදය "විශේෂ්‍ය" යනුවෙන්ද නාම විශේෂණ පදය "විශේෂණ" යනුවෙන්ද හඳුන්වයි. විශේෂණ පදය විශේෂ්&...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      උපසර්ග පාලි භාෂාවේ උපසර්ග පද 20කි. ඒවා නම්, අති, අධි, අනු, අභි, අප, අපි, අව, ආ, උ, උප, දු, නී, නි, ප, පරා, පරි, පති, වි, සං, සු උපසර්ග පද, 1. නාමයන් හෝ ක්‍රියාවන් සමග පමණක් යෙදේ. 2. නාමයක හෝ ක්‍රියාවක මුලට පමණක් යෙදේ. උපස...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        කිතක (කෘදන්ත) ධාතුවක් අගට ප්‍රත්‍යයක් එකතු කොට සාදාගනු ලබන්නේ කිතකය. කිතක කෘදන්ත පද නමින්ද හැඳින්වේ. කිතක ප්‍රධාන කොටස් 2කි. ඒවානම්, 1. කිච්ච 2. කිතක 1. කිච්ච කාල විශේෂයක් නොමැතිව, කර්මකාරකයෙහි යෙදෙන, තබ්බ, අනී...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       තද්ධිත තද්ධිත යනු, විශේෂ අර්ථයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා නාමයකට පසුව ප්‍රත්‍ය යොදා සාදන පද ය. තද්ධිත ප්‍රධාන කොටස් 3 කි. ඒවානම්, 1. සාමඤ්ඤ තද්ධිත 2. භාව තද්ධිත 3. අව්‍ය තද්ධිත 1. සාමඤ්ඤ තද්ධිත නාමපද + තද්ධිත...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       සමාස සමාස යනු, පදයන්ගේ කෙටි කිරීමයි. එකිනෙකට සම්බන්ධ අර්ථයක් ඇති පද 2 ක් හෝ කිහිපයක් එක් කොට එක පදයක් සේ ගැලපීම සමාසයි. පද සමාස කිරීමෙහි ප්‍රයෝජන කිහිපයකි. 1. පද කෙටි වීම. 2. උච්ඡාරණයට පහසු වීම. 3. වාක්‍ය අලංකාර වීම. 4....
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        සන්ධි සන්ධි යනු, භාෂාවක වෙන් වූ පද දෙකක පෙර සහ පසු අකුරු සුදුසු අයුරින් සම්බන්ධ කිරීමයි. එසේ සන්ධි කිරීමෙන් භාෂාවකට ඇතිවන ප්‍රයෝජන රාශියකි. 1. උච්ඡාරණයට පහසු වීම. 2. ඉක්මනින් ලිවීමට පහසු වීම. 3. ඉක්මනින් කතා කිරීමට පහසු වීම...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        නාම නාම යනු, විභක්ති රහිත ශබ්ද සමූහයකි. නාම, විභක්ති ගත් විට නාම පද බවට පත් වෙයි. 1. පුරුෂලිංග නාම 2. ස්ත්‍රීලිංග නාම 3. නපුංසකලිංග නාම ලෙස ලිංග වශයෙන් නාම කොටස් 3 කි. 1. පුරුෂලිංග නාම (පුල්ලිංග නාම) පුරුෂ අර්ථයක් ප්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
දුටුගැමුණු රජු දුටුගැමුණු රජු කාවන්තිස්ස රජුගේ වැඩිමහල් පුතුය. ඔහුගේ මව විහාරමහාදේවියයි. සහෝදරයා සද්ධාතිස්ස නම් ය. ළමා කාලයේ ඒ වැඩිමහල් පුතා ගාමිණී යැයි නම් විය. කුමාරයාට දොළොස් වයස් වන කාලයේ එක්දිනක් ඔහුගේ පියා කුමාරවරු දෙදෙනා ආමන්ත්‍රනය කොට දෙමලූන් සමග යුධ වැදී...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා අරඹයා වසලයා සහ වසලකරන ධර්ම හෙවත් පුද්ගලයා පහත් තත්වයට පත්කරන ධර්ම පිළිබඳව පහදමින් වසල සූත්‍රය හෙවත් අග්ගික භාරද්වාජ සූත්‍රය දේශනා කොට වදාළේය. වසල සූත්‍රයෙහි සඳහන් වසලකරන ධර්ම 20 පිළිවෙලින් පහත පරිද...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:-මෙම පාඩමෙහි ඇතුලත් සියලූම ගාථා හා ඒවායේ තේරුම් කටපාඩම් කරගැනීමට දරුවාට උපදෙස් දෙන්න. 1. අසාරෙ සාරමතිනො අසාර - නිසරු, හර නැති සාර - සරු මති - අදහස සාරමතිනො - සරු අදහසින් (සරු ලෙසින්) සාරෙ චාසාරදස්සිනො චාසාරදස්සිනො - ච + අසාරදස්සිනො අසාර - නිසරු දස්සන - ද...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ලංකාව, ඉන්දියාව වැනි ඉංග්‍රීසි යටත් විජිතයන්හි සේවය කළ ඉංග්‍රීසි උගතුන් මගින් ථෙරවාද බුදුසමය යුරෝපීය රටවලට ව්‍යාප්ත විය. මේ ආකාරයට එංගලන්තය, ජර්මනිය, ඇමරිකාව, ප්‍රංශය, බ්‍රසීලය, ඉතාලිය, ස්විස්ටර්ලන්තය, ඩෙන්මාර්කය වැනි රටවල ථෙරවාද බුදුදහම ප...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ථෙරවාද හා මහායාන වශයෙන් මූලික බෞද්ධ නිකාය දෙකකි. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් ලක්දිවට රැගෙන ආවේ බුදුරදුන් වදාළ පිරිසිඳු ධර්මය සහිත ථෙරවාදයයි. මියෙන්මාරය (බුරුමය), තායිලන්තය (සියම), කාම්බෝජය, ලාඕසය, නේපාලය, බංගලිදේශය, ඉන්දියාව වැනි රටවලද ථෙරවාද බුදුදහම ව්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       1. සඳකඩ පහණ "සඳකඩ පහණ" එනමින් හඳුන්වන්නේ සඳෙන් අඩක් බඳු ගල යන අර්ථයෙනි. පොළොන්නරු යුගයේ සඳකඩ පහනට සාපේක්ෂව චාම් බවෙන් හා කලාත්මක බවෙන් ඉහල අනුරාධපුර යුගයේ සඳකඩ පනණෙහි සැකැස්ම පහත පරිදිය. 1. මධ්‍යයෙහි ඇති අර්ධ නෙළුම් මල 2. නෙළ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුරාණයේ බෞද්ධ විහාර බිතු සිතුවමින් අලංකාර කිරීමේ අරමුණු වූයේ, 1. වන්දනා කරුවන් තුල තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ජනිත කරවීමත් 2. චිත්‍ර නරඹන්නන්ට උපදෙස් ලබා දීමත්ය. බුද්ධ චරිතය, ජාතක කතා, බෞද්ධ ඓතිහාසික සිද්ධි, දෙව් ලොව වර්ණනා, අපාය විස්තර ආදී තේමාවන් මු...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
දාගැබ් වහන්සේ, බෝධීන් වහන්සේ, බුදුපිළිම වහන්සේ යන ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයන් සම්බන්ධ බෞද්ධ ගෘහ නිර්මාණ කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ. 1. චේතියඝර (දාගැබ් ගෙය) (අනුරාධපුර ථූපාරාමය) (ගඩලාදෙණිය විහාරයේ ස්ථූපය) දාගැබ් වහන්සේ හා සම්බන්ධ ගොඩනැගිලි විශේෂයකි. ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සෞන්දර්ය යනු සුන්දරත්වයයි. වරක් බුදුරදුන් වෙත පැමිණි දෙවියෙකු සිතෙහි කෙලෙස් ඇති වන්නේ ලෝකයේ ඇති විසිතුරු බව නිසා යැයි චෝදනා කරද්දී, නුවණැත්තා තම සිත රැක ගත යුතු බව බුදුරදුන් විසින් පෙන්වා දීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ සිත රැක ගත හැකිනම් කළාව රස විඳීමට බුදුදහම බාධාවක්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයේ යෙදිය යුතු වැදගත්ම ආගමික කාර්යය නම් අෂ්ඨාංග උපෝසථ ශීලය සමාදන් වීමයි. පෙහෙවස් සමාදන් වීමට අදාළ වත් පිළිවෙත් පහත පරිදි වේ. 1. පිරිසිඳු වී, සිල් ඇඳුමිස් සැරසී හිමිදිරියේම පන්සල වෙත යා යුතුය. 2. අදාල වාක්‍ය කියවා සිල් ඉල්ලීමෙන් පසු ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම වන්දනා ගමන් අනුදැන වදාළ බවට නිදසුනක් නම් සැදැහැතියෙකු විසින් සංවේගයෙන් යුතුව නැරඹිය යුතු ස්ථාන 4ක් පිළිබඳව මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ සඳහන් වීමයි. සටහන:-එම ස්ථාන පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තරය සඳහා 10 ශ්‍රේණිය (පැරණි නිර්දේශය) 32 පාඩම වන "...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බෞද්ධ නිවසක දින චර්යාව පාඩමින් අපේ දිවියට ගත හැකි දේ, 1. අළුයමින් පිබිදී පන්සිල් සමාදන් වී දවස ඇරඹීම යහපත් පුරුද්දකි. 2. හැකි සෑම විටම දෙමාපියන්ට උපකාර කිරීමටත් වැඩිහිටියන්ට සත්කාර සංග්‍රහ කිරීමටත් පුරුදු විය යුතුය. 3. ඉඩ ලැඛෙන සෑම විටකදීම ගේ දොර හා මි...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        දානමය පින්කමක් මියගිය අයට පින් පැමිණවීමට, විවාහ මංගල උත්සව, ගෙට ගෙවැදීමේ උත්සව, උපන්දින උත්සව ආදී විවිධ හේතූන් මත දානමය පින්කම් පවත්වනු ලැබේ. දානමය පින්කමක් පවත්වනු ලබන පිළිවෙල පහත පරිදි වේ. 1. ගෘහ මූලිකයා විසින් දැහැත් වට්ටියක් ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
අතීතයේදී ගමත් පන්සලත් අතර තිබූ සබැඳියාව වර්ථමානය වන විට අඩු වීමට ප්‍රධාන හේතුව නම් බටහිර යටත් විජිත පාලන සමයේදී රටවැසියා පන්සලෙන් දුරස් කරවීමට සියුම් උපක්‍රම යෙදවීමයි. උදා:-1. විහාරස්ථානය කෙන්ද්‍රගතව පැවති ඉපැරණි‚ සිංහල බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        බුද්ධ කාලයේ ගම හා පන්සල අතර පැවති සබැඳියාව. බුද්ධ කාලයේ පටන් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පැවති ගිහි පැවිඳි සබඳතාවය ගම හා පන්සල අතර සබඳතාවය නමින් හැඳින්වේ. බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝ රත්නය ගම් නියම් ගම් හි සැරිසරමින් ධර්ම දේශනා කලද ප...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       1. වෙසක් උත්සවය ලංකාවේ සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම්:- 1. බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනය හා සිරිපා සටහන පිහිටුවීම. 2. විජය කුමරු ලක්දිවට පැමිණීම හා සිංහල ජාතිය ආරම්භ වීම. 3. දුටුගැමු‚ රජතුමා විසින් රුවන්වැලි මහා සෑයේ මූලික ඉදිකිරීම් ඇරඹීම...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:-මෙම පාඩමෙහි සමස්ථ කෙටි සටහන තරමක් දීර්ඝ බැවින් අනවශ්‍ය යැයි හැඟෙන සෑම කරුණක්ම ඉවත් කොට විභාගය සඳහා අත්‍යාවශ්‍යම කරුණු පමණක් සටහන් පොතට ඇතුලත් කරන්න. සොළොස්මස්ථාන වඳින ගාථාව:-  මහියංගනං නාගදීපං කල්‍යාණං පදලාංඡනංදිවාගුහං දීඝවාපී චේතියං මුත...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සැදැහැවත් කුල පුත්‍රයෙකු විසින් දැක සංවේග උපදවාගත යුතු ස්ථාන 4 ක් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ දැක්වේ. 1. බුදුරදුන් උප්පත්ති ස්ථානය - කිඹුල්වත් නුවර ලූම්බිනි සල් උයන පැරණි ලුම්බිනි ග්‍රාමය වර්ථමාන රුමින්දෙයි ගමයි. ධර්මාශෝක රජතුමා විසින් ලුම්බිනිය...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුදුදහමේ ච්රස්ථීතිය පිණිස බුදුරදුන් විසින් ගත් ක්‍රියාමාර්ග :- 1. භික්ෂු භික්ෂුණීන් සඳහා ශික්ෂා පද පැනවීම. 2. භික්ෂුණී සංඝයා ඇතිවීමට කලින්ම අෂ්ඨ ගරු ධර්ම පැනවීම. සටහන:- අෂ්ඨ ගරු ධර්ම1. උපසම්පදාවෙන් වර්ෂ සීයයක් ගතවුවත් භික්ෂුණිය එදින උපසම්පදාව ලැබූ භික්ෂුවට...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සමස්ථ බුදුදහම පිළිබවඳව අවබෝදයක් නැතිව, එක් ඉගැන්වීමක් ගැන පමණක් විචාර ඉදිරිපත් කිරීම නිවැරදි නොවේ. බුදුදහම පරලොව සුගතිය සඳහා පමණක් වෙන් වූ දහමක්ය යන්න එවැනි වැරදි විචාරයකි. ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රයේදී මෙලොව යහපත සඳහා අවශ්‍ය කරුණු 4 ක් බුදුරදුන් විසින්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
අන්‍යන් කෙරෙහි බලපෑම් කල හැකි පුද්ගල එකතුවක් සමාජයක් ලෙස හඳුන්වයි. පරාභව සූත්‍රය, කුල සූත්‍රය, සංවාස සූත්‍රය, සමජීවී සූත්‍රය, වේළුද්වාර සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය ආදියෙහි ගෘහස්ථ හා සාමාජික දියුණුවට බුදුදහමේ එන උපදෙස් අන්තර්ගත වේ. ගෘහස්ථ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුද්ගහයාගේ මෙලොව දියුණුව සලසා ගැනීමට අවශ්‍ය වන උපදෙස් රැසක් චක්කවත්තී සීහනාද, කූටදත්ත, සිඟාලෝවාද, ව්‍යග්ඝපජ්ජ, මහා පරිනිබ්බාන, ආදී සූත්‍ර දේශනා තුලින් ඉදිරිපත් කර ඇත. දේශපාලනික හා ආර්ථීක දියුණුව සලසාගැනීමේදි දැහැමි බව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කි...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සාමයෙන්, සමගියෙන්, සහයෝගයෙන්, එකට ජීවත් වීම සහජීවනය නම් වේ. ජාතිය, කුලය වැනි ඛෙදීම් බැහැර කොට සමානාත්මතා ආකල්පය වර්ධනය කර ගත යුතු බව බෞද්ධ මතයයි.චත්තාරො වණ්ණා සමසමා - චතුර් වර්ණයන් සර්වසම වේ යන උපදේශයෙන් එය වඩාත් පැහැදිලි වේ. සටහන:-චතුර් වර්ණ,1. බ්‍රාහ්ම...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
දේවවාදී ආගම්, පුබ්බේකත හේතුවාදී ආගම් හා  නියතිවාදී ආගම් වලද පුද්ගල නිදහසක් දැකිය නොහැක. සටහන:-දේවවාදී ආගම් - පුද්ගලයා දේව කැමැත්තට අනුවම ක්‍රියා කළ යුතු යැයි ඉගැන්වෙන ආගම්.පුබ්බේකත හේතුවාදී ආගම් - සියල්ල සිදුවන්නේ පෙර කර්මයට අනුව යැයි ඉගැන්වෙන ආගම්....
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බ්‍රහ්ම විහාර යන්නෙන් උසස් පැවැත්ම, ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස හැසිරීම යන අර්ථ ලැබේ. මිනිස් දිවිය උසස් කෙරෙන, මහා බ්‍රහ්මයා සතු වන ගුණ දහම් 4 ක් සතර බ්‍රහ්ම විහරණ නමින් හැඳින් වේ. 1. මෙත්තා - හිතවත් භාවය හෙවත් මෛත්‍රිය යි. 2. කරුණා - අනුන්ගේ දුකකදී පි...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සර්වබලධාරී දෙවි කෙනෙකු විසින් සත්වයා මවන ලදැයි ඇතම් ආගම් වල ඉගැන්වූවද, බුදුදහම එම මතය ප්‍රතික්ෂේප කරයි. උපකරණ කොටස් රාශියක් එකතු වීමෙන් මෝටර් රථය නිර්මිත මෙන් පංචස්කන්ධයේ එකතු වීමෙන් මිනිසා ඇතුලූ සත්වයා නිර්මිතය. ස්කන්ධ වචනයෙහි අර්ථය රාශිය - සමූහය යන...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුනරුප්පත්තිය හා පුනර්භවය යන වචන දෙකෙහි එකිනෙකට වෙනස් අර්ථ දෙකක් පවතී. පුනරුප්පත්තිය ලෙස ඇතැම් ආගමිකයන් කීවේ ස්ථීර වූ ආත්මීය දෙයක් මරණයෙන් පසු පෙර ශරීරයෙන් ඉවත් වී පසුව නව ශරීරයක් ලැබීම වශයෙනි. පුනරුප්පත්තිය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් බුදු දහම පෙන්වා දෙන්නේ ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුද්ධ කාලීන ඇතැම් ආගමිකයෝ පින් පවු කියා දෙයක් නැතැයි කියා ප්‍රතික්ෂේප කළහ. කුසල අකුසලයන්හි විශේෂ විපාක නොමැතිනම් අකුසලයන්ගෙන් වැළකීමට ලැජ්ජාව(හිරි) හා භය(ඔත්තප්ප) ඇති කර ගත් යුතු නොවේ. හිරි, ඔතප් නොමැති සමාජයක සදාචාර සංවර්ධනයට ඉඩක් නැත. හිරි, ඔත...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ජෛන ධර්මයට අනුව කර්මය යනු ආත්මය හා බැඳුනු අංශු විශේෂයකි. නමුත් බුදුදහම මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරයි. බුදු දහමේ කර්මය ලෙස හඳුන්වන්නේ සිතාමතා තිදොරින් සිදු කරන ක්‍රියාවන්ය. බුදුන් වහන්සේ කර්මය යනු කුමක්දැයි මෙසේ දේශනා කළ සේක."චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි. ච...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:-මෙම පාඩමෙන් ලකුණු 15ක රචනා ශෛලියේ ගැටලූවක් විභාගයට අනිවාර්යයෙන් අඩංගු වේ. පටිච්ච සමුප්පාදය යනු ලොව පවතින වස්තු, පුද්ගල, සිද්ධි යන සියල්ලක්ම හේතු ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධයකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන බවයි. මෙහි හේතු යනු ඵලය ඇතිවීම කෙරෙහි බලපාන ප්&zwj...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      හෙලේනා පෙත්‍රොව්නා බ්ලැවට්ස්කි බ්ලැවට්ස්කි මැතිනිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු, උපත - 1831 රුසියාවේදී. කළ සේවය -1. ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පරමවිඥානාර්ථ සමාගම පිහිටුවීමට හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමාට සහාය වීම.2. බෞද්ධ පුනර්ජීවනය සඳහා ධර්මපාල තුමාට ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      ගුණපාල මලලසේකර මැතිතුමා  ගුණපාල මලලසේකර මැතිතුමා පිළිබඳව වැදගත් කරුණු, අධ්‍යාපනය - පානදුර ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලයෙන්. උසස් අධ්‍යාපනය - ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන්,1. B. A උපාධිය (B. A උපාධිය ගත් ලාබාලතමයා)2. ශාස්ත්&...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       දුටුගැමුණු රජතුමා (ක්‍රි.පූ 161 - 137) දුටුගැමුණු රජු පිළිබඳව වැදගත් කරුණු, නම - ගාමිණී අභය, පසුව දුටුගැමුණු. දෙමාපියන් - කාවන්තිස්ස රජු හා විහාරමහාදේවිය. සොහොයුරා - තිස්ස කුමරු. යුධ වැදීමට හේතුව - සොළී රටින් පැමිණි ද්‍රවිඩ ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      වැලිවිට සරණංකර සඟරජ මාහිමිපාණෝ සරණංකර හිමි පිළිබඳව වැදගත් කරුණු, වෙනත් නම් - පිණ්ඩපාතික සරණංකර ගෞරව පදවිය - අසරණ සරණ සරණංකර සංඝරාජ - කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු විසින් උපත - 1698 ජුනි 18 උඩරට තුම්පනේ ගිහි නම - කුලතුංග බණ්ඩාර පැවිද්ද - ව...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      නකුල මාතාව       සිතින් පවා පතිවත රැකි උත්තමාව නකුල මාතාව පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,අග තනතුර - විශ්වාසවන්ත කතා ඇති උපාසිකාවන් අතර අග තනතුරසැමියා - නකුල පිතා නකුල මාතාවගේ චරිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශ,1. ශ්‍රද්ධා, ශීල, ත්‍...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
  උපාලි ගෘහපති උපාලි ගෘහපති නිගන්ඨනාථපුත්ත ගේ ශ්‍රාවකයෙකි. හෙතෙම බුදුරදුන් වෙහෙසට පත් කිරීමට සිතා වචී කර්ම, මනෝ කර්ම දෙකට වඩා කාය කර්මය වඩා බලවත් බව කියමින් බුදුන් සමග වාද කළේය. මනෝ කර්මය වඩා බලවත් බවට බුදුරදුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු ඇසීමෙන්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ධම්මධින්නා තෙරණිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,ගිහිකල සැමියා - විසාඛ සිටුවරයාඅග තනතුර - ධර්ම කථීක භික්ෂුණීන් අතර අග තනතුර සටහන:-සිව්පිළිසිඹියා සහිතව රහත් වීම.සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දේශනා,1. අර්ථ2. ධර්ම3. නිරුක්ති4. පටිබානයන සිවුපිළිසිඹියාපත් ඥාණයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වේ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුණ්ණ තෙරුන්ගේ කතාවේ මතකතබා ගතයුතු වැදගත් කරුණු,1. පුණ්ණ තෙරුන් හා බුදුරදුන් අතර වූ සංවාදය කෙටියෙන් මතක තබා ගත යුතුය. දෝෂාරෝපණය කළොත්...? අතින් පයින් නොගසන නිි්සා හොඳ යැයි සිතනවා අතින් පයින් පහර දුන්නොත්...? ගල් කැට වලින් නොගසන නොසා හොඳ යැයි සිතනවා ගල් කැට වල...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සීවලී මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳව වැදගත් කරුණු, මව - සුප්පාවාසා පියා - කෝලිය නුවර මහා ලිච්ඡවී රජු අගතනතුර - ප්‍රත්‍ය ලාභීන් අතර අගතනතුර අගතනතුර ලැබීමට කළ කුසලය - විපස්සී බුදුරදුන්ට දානය පිණිස දී කිරි හා මී පැණි පූජා කිරීම විශේෂ සිදුවීම් - සීවලී කුමරු මෙලො...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:-මෙම ප්‍රකාශ අතරින් මතක තබාගැනීමට පහසු ප්‍රකාශ 5 ක් පමණක් දරුවාගේ මනාපය අනුව තෝරා සටහන් පොතට ඇතුලත් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වනාහි උන්වහන්සේ විසින් දේශිත සියලූම ගුණ ධර්මයන්ගේ ප්‍රතිමූතියයි. ලෝකයට ඉතාම පරිපූර්ණ ආචාරධම පද්ධතියක් ඉදිරිපත් කලේද බුදුර...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
  බුදුරදුන් නව අරහාදී ගුණ වලින් යුක්ත නිසා, පිරිසිදු නිවැරදි මාර්ගයක් දේශනා කරන නිසා... ආදී හේතු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රුව දැකීමට ලැබීම පවා වාසනාවක් සේ සැලකූ බව සාලෙය්‍යක සූත්‍රයේ සඳහන් වේ. සටහන:-පෙලෙහි - ත්‍රිපිටකයෙහි සෝණදණ්ඩ වැනි බුද්ධ ක...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුදුරදුන් තුල පැවති රහසින්වත් පවු නොකිරීම, මහා කරුණාව, මෛත්‍රිය, අධිෂ්ඨානය, වීර්යය, නිරහංකාරත්වය, අයුක්තියට නොසැලීම, යුක්තියට ගරු කිරීම ආදී විශිෂඨ චරිත ලක්ෂණ නිසා හෙතෙම නායකයෙකු ලෙස පිළිගැනීමට ලක්විය. මීට අමතරව බුද්ධ චරිතයෙන් පිළිබිඹු වන නායකත්ව ලක්ෂණ බොහ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ශිෂ්‍යයෙකුට, ගුරුවරයෙකුට, නායකයෙකුට මෙන්ම අනෙකුත් සියලූ දෙනාටම වැදගත් වන ආදර්ශ බුද්ධ චරිතයෙන් උගත හැකිය. එබඳු ආදර්ශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.1. උගත යුතු දේ දක්ෂව කඩිසරව ඉගැනීමත්, සුදුසු කල්හි තම දක්ෂතා ඉදිරිපත් කිරීමත් කල යුතුය.2. නොදන්නා දේ පිළිබඳව තරාතිරම නො...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුදුරජාණන් වහන්සේ සෙසු සත්ව වර්ගයාටද මහා කරුණාව පතල කල අවස්ථා.1. උදේනි රජු විසින් අත්හරින ලද මහලූ භද්‍රවතිකා ඇතින්නට පිහිට වීම2. දරුවන් පිරිසකගෙන් පීඩා විඳිමින් සිටි ගැරඬියාට පිහිට වීම බුදුරදුන් තුල පැවති අසමසම මහා කරුණාව පිළිබිඹු වන අවස්ථා බොහොමයකි.1. සෝ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
“ඔබ දෙවියෙක්ද, යක්ෂයෙක්ද.....?” ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසූ දෝණ බමුණාට පිළිතුරු දෙමින් හෙතෙම සිය පද්මාකාර ජීවිතය කෙසේදැයි පැහැදිලි කළහ. දෙවි, මිනිස්, බඹුන් තුල කාමාදී කෙලෙස් තිඛෙන බැවිනුත්, තමන් වහන්සේ සියලූ කෙලෙස් දුරු කල නිසාත්, ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පහත දැක්වෙන්නේ බුදුරදුන් තුල ලෝක සත්වයා කෙරෙහි පැවති ජීව හිතවාදී ආකල්පයයි. යුද්ධයෙන් විනාශවීමට තිබුනු මිනිස් ජීවිත බොහෝමයක් බුදුරදුන්ගේ ජීව හිතවාදී ආකල්පය නිසා සුරැකුනි.උදා:-1. රෝහිණි නදියේ ජලය වෙනුවෙන් ශාක්‍ය කෝලිය දෙපිරිස යුධ වැදීම නතර කිරීම.2. මහියංගනය...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
දෙව්දත් තෙර යශෝදරා දේවියගේ සොහොයුරෙකි. දෙව්දතුන් බුදුරදුන් නැසීමට,1. දුනුවායන් යැවුවේය.2. ගිජුකුළු පවුවේ සිට ගලක් පෙරලූවේය.3. රා පොවා නාලාගිරි ඇතු යැවුවේය.4. සංඝ භේදය කිරීමට් උත්සාහ කළේය. අන්‍ය තීර්ථකයන් විසින් බුදුරදුන්ට නින්දා කිරීමට,1. සුන්දරී පරි...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිද්ධාර්ථ ගෞතම තෙමේ 35 වන වියේදී සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූහ. පැවිද්දෙකු විසින් අත්හළ යුතු අන්ත දෙක වන අත්තකිලමතානු යෝගය හා කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය පහදමින් ඇසළ පොහෝ දින බරණැස ඉසිපතණයේදී දම්සක් පැවතුම වදාළහ.අත්තකිලමතානු යෝගය - ශරීරයට දැඩි දුක් දීම.කාමසුඛල්ලිකානු ය...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ක්‍රි:පූ 623 දී ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහල වූහ. 29 වැනි වියෙහි සිටි බෝධිසත්වයෝ ඇසළ පොහෝ දිනකදී මහාභිනිශ්ක්‍රමණය කොට අනෝමා ගංතෙරදී පැවිදි වූසේක. බෝසතුන්ගේ ප්‍රථම ගුරුවරුන් ආලාරකාලාම හා උද්දකරාමපුත්ත යන තවුසන් දෙදෙනාය. අත්තකිලමථානු යෝග...
10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අනෙකුත් ලිපි
10-වසර - ඉතිහාසය
මෙම ලිපිය මගින් පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්රයයන්ට අයත් කාසි හා පුරාණ නටඹුන් ආදිය පිළිබදව සාකච්ඡා කෙරේ. කාසි නාණක හෙවත් කාසි වර්ග ඉතා වැදගත් පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රයකි. මෙමගින්, ඒ ඒ වකවානුවල ලෝහ ...

10-වසර - ඉතිහාසය
පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්ර පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රවලින් ලබා ගන්නා ඕනෑම වස්තුවක් මගින් පුරා විද්යාක්මක සාක්ෂි මතුකර ගත හැකි ය. කිසියම් සිදුවීමක් සිදු වූ කාලයේම සටහන් කර තැබූ හෝ එකල ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල(DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK) දත්ත සන්නිවේදනය(DATA COMMUNICATION) එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්රේෂණය කරනු ...

10-වසර - සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
01.සතරකන්මණ්ත්රණය 1.පන්සිය පනස් ජාතක පොත රචනා කලේකුමන කාලයේද? ................................................................................................................................................................. 2.මෙයට අනුග්රහය දැක්වූයේ කවුද ? .................................................................................................................................................................. 3.ජාතකපොත ඇසුරින් ලියවූග්රන්ථ 3ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 4.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත ගීකාව්ය 3ක්ලියන්න. ................................................................................................................................................................. 5.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත කාව්ය ග්රන්ථ 5ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 6.ජාතක ...

12-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2.3 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය 1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...