ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය හදුනා ගනිමු


 

නම්‍යතාවය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.එනම්,

1.ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය  - ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන්ගේ වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය වේ.එනම් ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන් වන:සලකා  බලන භාණ්ඩයේ මිල,අනෙකුත් භාණ්ඩ වල මිල ගණන් එනම් ආදේශක හා අනුපුරක භාණ්ඩ වල මිල ගණන්,පාරිභෝගික ආදායම,පාරිභෝගික රුචිකත්වය,ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ අනාගත අපේක්ෂාවන් වැනි දෑ වල වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය වේ.

ඉල්ලුම් නම්‍යතා සංගුනකයේ අගය අනුව කොටස් කිහිපයකට බෙදිය හැකිය.එනම්,

1.පුර්ණ නම්‍ය ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය = ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය අපරිමිත වේ.

උදා: x නම් භාණ්ඩයේ මිල 0% කින් වැඩි වූ අතර එම භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය 5%කින් අඩු විය. x නම් භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

 

2.පුර්ණ අනම්‍ය ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය = ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය ශුන්‍ය වේ.

උදා: x නම් භාණ්ඩයේ මිල 10% කින් වැඩි වූ අතර එම භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය 0%කින් අඩු විය. x නම් භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

 

3.ඒකීය නම්‍ය ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය = ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගයඑකක් වේ.

උදා: x නම් භාණ්ඩයේ මිල 10% කින් වැඩි වූ අතර එම භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය 10%කින් අඩු විය. x නම් භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

 

4.නම්‍ය ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය = ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය එකට වඩා වැඩි වේ.

උදා: x නම් භාණ්ඩයේ මිල 10% කින් වැඩි වූ අතර එම භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය 14%කින් අඩු විය. x නම් භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

 

5.අනම්‍ය ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය = ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය එකට වඩා අඩු වේ.

උදා: x නම් භාණ්ඩයේ මිල 30% කින් වැඩි වූ අතර එම භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය 15%කින් අඩු විය. x නම් භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

 

2.සැපයුම් නම්‍යතාවය  

 

ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය නැවත කොටස් කිහිපයකට බෙදිය හැකිය.එනම්,

1.මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය - යම් නිශ්චිත අවස්ථාවක දී ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවර ඇති විට දී, සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිලෙහි ඇතිවන ප්‍රතිශතාත්මක වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය වේ.එය පහත පරිදි ගණනය කල හැකිය.

Edp = (ΔQD%) / (ΔP%)

උදා: x නම් භාණ්ඩයේ මිල 20% කින් වැඩි වූ අතර එම භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය 5%කින් අඩු විය. x නම් භාණ්ඩයේ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

Edp = (ΔQD%) / (ΔP%)

Edp = (-5%) / (20%)

Edp = (-0.25)

 

මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය නැවත කොටස් දෙකක් යටතේ සාකච්චා කර හැකිය.එනම්,

1.ලක්ෂයක මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය - එක් ලක්ෂයක පමණක් මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කිරීම වේ.මෙය පහත සදහන් සුත්‍ර මගින් සෙවිය හැකිය

Edp=( ΔQd/ΔP)*(p/Qd)

2.චාප මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය - ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කිරීම වේ. මෙය පහත සදහන් සුත්‍ර මගින් සෙවිය හැකිය

 Edp= (ΔQd/ΔP)*(p1+p2/Qd1+ Qd2)

 

2.ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය - ආදායම්  ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය යනු දෙන ලද කාල සීමාවක් තුලදී ඉල්ලුමට බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී ආදායම වෙනස් වීමට අනුකුලව සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය මනින මිනුමයි.මෙය පහත සදහන් සුත්‍ර මගින් සෙවිය හැකිය

Edp= (ΔQd/Δy)*(y/Qd)

3.හරස් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය - හරස් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය යනු දෙන ලද කාල සීමාවක් තුලදී ඉල්ලුමට බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී ආදේශක හෝ අනුපූරක භාණ්ඩයේ මිල පමණක් බලපාන විට ආදේශක හෝ අනුපූරක භාණ්ඩයේ  මිලෙහි වෙනස් වීමට  සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය මනින මිනුමයි.මෙය පහත සදහන් සුත්‍ර මගින් සෙවිය හැකිය

Edc= (ΔQdx/ΔPy)*(py/Qdx) හෝ Edc= (ΔQdx/ΔPz)*(pz/Qdx)

y = ආදේශක භාණ්ඩයේ මිල

z = අනුපූරක භාණ්ඩයේ මිල

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ලිව්වේ : ECON with
අදාල විෂය : ආර්ථික විද්‍යාව
ලියු දිනය : Sun 18 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 36

ECON with SAMITH

12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය හදුනා ගනිමු
  (ECON with / 2018-11-18)
 2. ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි කටහන් 2
  (Shan / 2018-10-24)
 3. ව්‍යාපාර චක්‍ර
  (ECON with / 2018-04-28)
 4. ආර්ථිකයේ පොදු මිල මට්ටම
  (ECON with / 2018-04-28)
 5. ආර්ථික විද්‍යාව සැකවින්
  (ECON with / 2018-04-24)
 6. නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-12)
 7. ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය 2 (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-11)
 8. ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය 1 (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-11)
 9. තරගකාරී වෙලදපොලේ සමතුලිතය තිරණය වීම සහ වෙළදපොල සමතුලිතය වෙනස්වීම (ප්‍රශ්න පත්තරය)
  (ECON with / 2016-08-11)
 10. සැපයුම් න්‍යාය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-11)
 11. පාරිභෝගික හැසිරීම කෙරෙහි බලපාන සාධක (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-05)
 12. විවිධ ආර්ථික ක්‍රම (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-05)
 13. ආවස්ථික පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-05)
 14. ආර්ථික විද්‍යා විෂයේ ස්වභාවය, ක්‍රමවේදය සහ විෂය ක්ෂේත්‍රය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-05)
 15. මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ විවිධ ආර්ථික ක්‍රම (ප්‍රශ්න පත්‍රය)
  (ECON with / 2016-08-05)
 16. මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න
  (ECON with / 2016-08-03)
 17. මූලික ආර්තික සන්කල්ප (basic economic consepts)
  (devika / 2016-05-31)
 18. මුදල් සහ මුදලේ කාර්යයන්
  (හර්ෂ / 2016-02-21)
 19. විවට වෙළඳපොල කටයුතු
  (හර්ෂ / 2016-02-21)
 20. මුදල් ඉල්ලුම
  (හර්ෂ / 2016-02-20)

අනෙකුත් ලිපි
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

2 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...


ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි
(medhanga විසින් 2018-12-04 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ගඩොල් (Brick) ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අතුරෙන් ප්රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු මැටි පවතී.මේවාට අවශ්ය ...


විජය සිට මහසෙන් රජ සමය දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්‍ර වල වටිනාකම
(Samishka විසින් 2018-11-24 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්ර වල වටිනාකම ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී දේශීය හා විදේශීය සාහිත්ය මූලාශ්ර ද පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්ර ද ...


සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-23 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශ නිරීක්ෂකයකු වූ ඇල්බට් ගෝව් විසින් 1952 අගෝස්තු 14 ලියන ලද ලිපියක "තුන්වන ලෝකය" (Third world) යන වචනය සඳහන් වේ. එය ප්රංශ විප්ලව සමයේදී එමානුවෙල් ...

1 නෙක් කැමතියි

3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-11-20 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වැරදි නිවැරදි කරගත් අයට යහපත් පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව සනාථ කරන බුදු දහමේ එන උදාහරණයකි අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. කුඩා කල අහිංසක නම් වූ ...


චෝල නාවික කටයුතු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-20 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දියාව මුල් කරගනිමින් සමුද්රාන්තර අධිරාජ්යක් ගොඩ නැංවූ රාජ වංශයක් ලෙස චෝල රාජවංශය හැඳින්විය හැකිය. ක්රි.ව 1013 සියවස් අතර කාලය තුළදී චෝළ අධිරාජ්යය ව්යාප්තව පැවතුණි. නමුත් ...

1 නෙක් කැමතියි

බදු
(තරුෂි විසින් 2018-11-19 දින 10-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

...


ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය හදුනා ගනිමු
(ECON with විසින් 2018-11-18 දින 12-වසර යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නම්යතාවය ප්රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.එනම්, 1.ඉල්ලුම් නම්යතාවය - ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන්ගේ වෙනසට ඉල්ලුම් ප්රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය වේ.එනම් ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන් වන:සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල,අනෙකුත් භාණ්ඩ වල ...


සංස්කෘත නාට්‍ය කලාවේ ප්‍රභවය
(Tharindu විසින් 2018-11-14 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සෘග් වේදයෙහි එන සංවාදාත්මක ස්තෝත්ර ඔස්සේ සංස්කෘත නාට්ය කලාවෙහි ප්රභවය සිදු වී ඇතැයි ඇතැම් වියත්හු අනුමාන කරති. "විද්" ධාතුවෙන් නිපන් වේද යන්නෙහි වාච්යාර්ථය දැනුම හෙවත් ...