01. ගිණුම්කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය


යම් ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ගිණුම්කරණය මගිනි.

 

ගිණුම්කරණයේ අරමුණ 

ගිණුම්කරණ ඒකකය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සදහා ගිණුම්කරණ ඒකකයට අදාළ ආර්ථික තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම ගිණුම්කරණයේ අරමුණ වේ.

 

ඇල් මැති පාර්ශව

ව්‍යාපාරය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව ඇල් මැති පාර්ශව ලෙස හැදින්විය හැකි ය.

 

ඇල්මැති පාර්ශව හා එසේ ඇල්මක් දැක්වීමට හේතු

 

ඇල් මැති පාර්ශවය

එසේ ඇල්මක් දැක්වීමට හේතු

අයිතිකරු

 • ආයෝජනයට සරිලන ප්‍රතිලාභයක් තිබේ ද
 • තවදුරටත් ආයෝජනය කළ යුතු ද යන්න

කළමනාකරුවන්

 • සැලසුම් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ
 • ව්‍යාපාරය වර්ධනය සද හා ගත යුතු තීරණ මොනවද

සේවකයන්

 • රැකියාවේ සුරක්ෂිත බවක් තිබේ
 • වැටුප් වැඩි කිරීමට ව්‍යාපාරයට හැකියාවක් ඇත් ද

රජය

 • නියමිත පරිදි බදු ගෙවන්නේ
 • ගුණාත්මක භාණ්ඩ සාධාරණ මිලට වෙළඳපොළට සපයන්නේ

ගනුදෙනුකරුවන්

 • ව්‍යාපාරයට හොඳ පැවැත්මක් තිබේ
 • වගකීම් සහතික ඉටු කිරීමට ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්වය සතුටුදායක

ණය හිමියන් ණය සපයන ආයතන

 • සපයා ඇති ණය ආපසු ලබා ගත හැකි
 • තවදුරටත් ණය සැපයීම සුදුසු

 

 

ගිණුම්කරණයේ ප්‍රභේද

ගිණුම්කරණ තොරතුරු ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පාර්ශව අනුව ගිණුම්කරණයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි.

 • මූල්‍ය ගිණුම්කරණය
 • කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය

 

 • මූල්‍ය ගිණුම්කරණය

ගිණුම්කරණ ඒකකයක අතීත ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් වලට අදාළ තොරතුරු ආර්ථිකමය තීරණ ගැනීමට සුදුසු වන ආකාරයට සකස් කර බාහිර පාර්ශව යන්ට ඉදිරිපත් කිරීම මූල්‍ය ගිණුම්කරණයයි.

 

මූල්‍ය ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය

 

 • කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය

ආයතනයක සියලු ම කළමනාකරණ මට්ටම් වලට අවශ්‍ය වන පරිදි සැලසුම් කිරීම, පාලනය කිරීම, තීරණ ගැනීම, වගකීම් ඉටු කිරීමට හැකි වන සේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපයීම කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය වේ.

 

කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය

 

 

 •  මූල්‍ය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අතර වෙනස්කම්

 

මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය
 • ඓතිහාසික තොරතුරු පමණක් සටහන් කරයි
 • ඓතිහාසික හා පුරෝකථන තොරතුරු යොදා ගනී
 • බාහිර හා අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන්ට තොරතුරු සපයයි
 • අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන්ට තොරතුරු සපයයි
 • ගිණුම්කරණ කාලච්ඡේදයක් සදහා තොරතුරු සපයයි
 • කළමනාකරණයට අවශ්‍ය අවස්ථාවන් හි තොරතුරු සපයයි
 • ගිණුම්කරණ සංකල්ප, නීති රීති, සම්ප්‍රදායන් හා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත යොදා ගනී
 • අදාල නොවේ

 

ගිණුම්කරණ පරිසරය

ව්‍යාපාරයක ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලියට බලපෑම් ඇති කරන පරිසරය ගිණුම්කරණ පරිසරයයි.

 

 • ගිණුම්කරණ පරිසර සාධක හැදින්වීම හා ඒවාට අයත් විචල්‍යන්

 

පරිසර සාධක හැදින්වීම  විචල්‍ය
ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය කිසියම් රජයක් තම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තීන් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගන්නා තීරණ ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය ලෙස හැදින්වේ.
 • බදු ප්‍රතිපත්ති
 • විනිමය අනුපාතිකය
 • මිල මට්ටම්
 • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති (පොලී අනුපාතය, වැටුප්)
 • වෙළදපොල තත්වය (මූල්‍ය / ප්‍රාග්ධන)
ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලියේදී ව්‍යාපාර සම්පත් ප්‍රමාණාත්මකව හා මූල්‍යමය වශයෙන් මැනීම හා තක්සේරු කිරීමට යොදාගන්නා විවිධ ශිල්ප ක්‍රම ඇතුලත් පරිසරය.
 • ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත
 • ගිණුම්කරණ ශිල්ප ක්‍රම
 • ගිණුම්කරණ වෘත්තීය ආයතන
නෛතික පරිසරය ව්‍යාපාර විසින් ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලියේදී අනුගමනය කල යුතු නෛතික තත්වයන් මින් අදහස් වේ.
 • 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත
 • 1890 හවුල් ආඥා පනත
 • දේශීය අදායම් පනත
 • ගිණුම්කරණ හා විගණන ප්‍රමිත පනත
 • ගිණුම්කරණයට අදාල නඩු තීන්දු
තාක්ෂණික පරිසරය ව්‍යාපාරවල ගිණුම්කරණ පහසු කිරීම සදහා විවිධ තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම මින් අදහස් වේ.
 • පරිගණක තාක්ෂණය
 • නව තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය
 • සන්නිවේදන තාක්ෂණය
සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය සමාජයේ සිටින පුද්ගලයින්ගේ සිතුම් පැතුම් හා ආකල්ප සහිත වටපිටාවක් මින් අදහස් වේ.
 • ආකල්ප
 • සිරිත් විරිත්
 • පුරුදු
 • විශ්වාස
 • ජන සංඛ්‍යාව
 • පුද්ගල ජීවිත රටා

 

 • ගිණුම්කරණ පරිසර සාධකවල වෙනස්වීම ගිණුම්කරණයට බලපාන ආකාරය

 

පරිසර සාධක විචල්‍ය ගිණුම්කරණයට බලපාන ආකාරය
ආර්ථික හා දේශපාලන පරිසරය

පොලී අනුපාතය

පොලී අනුපාතිකය අඩු කිරීම නිසා බැංකු ණය ලබා ගැනීමට පෙළබේ. අතිරේක ණය ලබා ගැනීම වැඩිවී ව්‍යාපාර වර්ධනයක් ඇතිවී අදායම් වැඩිවේ.
ශිල්පීය හා වෘත්තීය පරිසරය

දේපල පිරියත හා උපකරණ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත අනුව ක්ෂය කිරීම

බොහෝ ව්‍යාපාර විවිධ ක්ෂය ක්‍රම අතුරින් සරල මාර්ග ක්ෂය ක්‍රමය භාවිතා කිරීම නිසා ගිණුම් තොරතුරු වල ඒකාකාරී බව ආරක්ෂා වීම තුලින් ගුණාත්මක බව වැඩිවීම.
නෛතික පරිසරය

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත

සෑම සීමිත සමාගමක්ම සමාගම් පනතට අනුව මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශ පිළියෙළ කළ යුතුවේ.
තාක්ෂණික පරිසරය

නව තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය

රත්‍රන් අලෙවි කිරීමේදී නව මිනුම් ක්‍රම භාවිතය නිසා වංචා වැළක්වී ආදායම ඉහල යාම.
සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය

පුද්ගල ජීවිත රටා

දේශීය ආහාර රටාවට ජනතාව වැඩි නැබුරුවක් දැක්වීම නිසා දේශීය ආහාර වර්ග නිපදවීමේ ව්‍යාපාර වැඩියෙන් ආරම්භ වීම හා එම ව්‍යාපාරවල අලෙවිය වැඩිවීම තුලින් අදායම ඉහල යාම.552 2

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
552

ලිපිය බෙදාගන්න


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ගිණුම්කරණය මගිනි.   ගිණුම්කරණයේ අරමුණ  ගිණුම්කරණ ඒකකය පිළිබඳ උනන...
12-වසර - ගිණුම්කරණය
විද්‍යාත්මක උපන්‍යාසයක් අනුභූතික පරීක්ෂණ වලට අනුව සත්‍ය වුවහොත් එය විද්‍යාවේ සාමාන්‍ය කාරණයක් බවට පත් වේ.එම සාමාන්‍යකරණය නියමයක් හෝ වාදයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ.නියම හා වාද අතර සමාන ලක්ෂණ මෙන්ම වෙනස්කම් ද ඇත. නියම හා වාද අතර ඇති වෙනස්කම් 1.නියම අනු...
Ashen Sandaruwan

12-වසර ගිණුම්කරණය

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය හා රංග කලාවෙි මුලික සංකල්ප ෴ සමාරෝපය (Impersonation ) ක්ෂණික නිරූපණය(Quick portray) අවස්ථා නිරූපණය(Situation portray ) භූමිකා නිරූපණය(Caractor portray) සමාරෝපය (Impersonation ) පවතින සැබෑ යථා ස්වරූපයෙන් බැහැරව වෙනත් අයෙකුගේ ව්ලිසය ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
අනුකරණය(Imitation) අනුකරණය ,ප්රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට පැවෙතෙන සහජ මානව ක්රියාවලියකි.මිනිසා විද්යාත්මක, තාර්කික චින්තනයෙන් ලෝකය හැසිරවීමට පටන් ගැනීමට පෙර මිත්යාවෙි දැඩිව එල්බ සිට්යේය. ස්වභාවධර්මයේ වස්තූන්ට හා ක්රියාවන්ට ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය ඉහත සඳහන් නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය යන මෙි වචන තුන නාට්ය ශාස්ත්රයේ යේදී ඇත්තේ ඊට ආවෙිණික විශේෂ අර්ථ පදනමි කරගෙනය. මෙ⁣ම වචන තුන සංස්කෘත "නෘත්" ධාතුවෙන් ද එසේත් ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
කලාව "කලාව"යන වචනය කවදත් විවිධ මත පළකරනු ලබන පදයකි.පැරණි බ්රාහ්මණ පඬිවරු කලාව,රසාස්වාදය සඳහා හේතුවන බව කීහ. කලාව(Art) යනු 'කුසලතාව'යි. කලාව පිළිබදව අර්ථ නිරූපනයට වෙහෙස වුවෝ ඒ ...

11-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
මුලින්ම කියන්න ඕන මේක මගේ පළවෙනි අධ්යාපනික ලිපිය අධ්යන පොදු සහතික පත්රයේ දී ලකුණු දහයක ප්රශ්නයක් වන ප්රස්තාර විස්තර කිරීම හෙවත් bar graph බොහෝ ළමුන් උනන්දුවක් ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...