වොන් නියුමාන් ආකෘතිය


2.3 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය

1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි මූලික අදහස වූයේ “පරිගණක යන්ත්‍රයක භෞතික වශයෙන් වෙනස්කම් නොකරමින් එහි තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් ආශ්‍රයෙන් එක් පරිගණකයක් මගින් විවිධාකාර වැඩ කටයුතු කළ යුතුය” යන්නයි. වර්ථමානයේ භාවිතා කරන පරිගණක යන්ත්‍ර සඳහා පදනම් වී ඇත්තේ මෙම තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පයයි.

von neuman architechture

වොන් නියුමාන් ආකෘතිය (Von Neummann Architecture) පහත ප්‍රධාන කොටස් වලින් සමන්විත වේ.

 • ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)
 • පාලන ඒකකය (Control Unit)
 • අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
 • ප්‍රධාන මතකය / ප්‍රාථමික මතකය (Main Memory / Primary Memory)
 • ද්විතීයක ආචයනය / සහායක මතකය (Secondary Storage / Auxiliary Storage )

යතුරු පුවරුව, මූසිකය වැනි ආදාන උපාංගයක් මගින් ආදානය කරනු ලබන දත්ත හෝ උපදෙස් මුලින්ම ගමන් කරනුයේ ප්‍රධාන මතකය හෙවත් ප්‍රාථමික මතකය වෙතටයි. ඉන්පසු මෙම දත්ත සැකසීම සඳහා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු වේ. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගින් සකස් කරන ලද දත්ත සහ උපදෙස්, තොරතුරු ලෙස නැවත යොමු වන්නේ ප්‍රාථමික මතකය වෙතටයි. එහි දී පරිගණක මොනිටරය හෝ මුද්‍රකය වැනි ප්‍රතිදාන උපාංගයක් මගින් එම තොරතුරු ප්‍රතිදානය කරනු ලබයි.

එසේම එම තොරතුරු තැන්පත් කිරීම සඳහා ද්විතීයක මතකය වෙත යොමුවීම ද ද්විතීයක මතකයේ ඇති තොරතුරු අවශ්‍ය වූ විට නැවත ප්‍රාථමික මතකය හරහා ප්‍රතිදානය වීම ද සිදුවේ. පාලන ඒකකය විසින් පරිගණක පද්ධතියක ඇති සියලු උපාංග වෙත පාලන සංඥා නිකුත් කරනු ලබයි.

 

පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කර පාලනය කිරීමේ සංකල්පය (Stored program control concept)

පරිගණකයක් යනු දී ඇති උපදෙස් මත ක්‍රියාකරණ යන්ත්‍රයකි. වෙනත් ඕනෑම යන්ත්‍රයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේම නිෂ්චිත කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන නමුත් පරිගණකයක් සැලසුම් කරන්නේ එහි මතකයට (Memory) ලබා දෙන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි. ඒ අනුව පරිගණකය යනු ක්‍රමලේඛයක් මත ක්‍රියාවලිය පාලනය කල හැකි යන්ත්‍රයකි. පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සඳහා දෙන ලද උපදෙස් සමූහයක් සරලව පරිගණක වැඩසටහනක් ලෙස හැඳින්විය හැක. ගබඩා කල වැඩසටහන් සංකල්පය (Stored program concept) හඳුන්වා දෙන ලද්දේ ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) මහතා විසිනි.

 

ආදාන ඒකක (Input Units)

පරිගණක පද්ධතිය වෙත දත්ත සහ උපදෙස් ලබා දෙනුයේ ආදාන ඒකක හෙවත් උපාංග මගිනි.

 • යතුරු පුවරුව (Keyboard)
 • මූසිකය (Mouse) - ලක්ෂීය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
 • ස්පර්ශක පෑඩය (Touch Pad) - ලක්ෂීය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
 • ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (Touch Screen) - ලක්ෂීය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
 • මෙහෙයුම් යටිය (Joy Stick) - ලක්ෂීය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
 • ආලෝක පෑන (Light Pen) - ලක්ෂීය උපාංගයකි / දැක්වීමේ උපාංගයකි
 • සංඛ්‍යාංක කැමරාව (Digital Camera)
 • වෙබ් කැමරාව (Web Camera)
 • සුපරීක්ෂක යන්ත්‍ර (Scanner)
 • තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)
 • චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR – Magnetic Ink Character Reader)
 • ප්‍රකාෂ අක්ෂර කියවනය (OMR – Optical Character Reader)
 • මයික්‍රෆෝනය (Microphone)

 

ප්‍රතිදාන ඒකක (Output Units)

පරිගණක පද්ධතිය විසින් සැකසූ තොරතුරු පිටතට ලබා දෙන ආකාර කිහිපයක්ම ඇත. එනම් මෘදු පිටපත් (Soft Copies), දෘඩ පිටපත් (Hard Copies) සහ ශබ්ද (Sounds) යන ආකාරයටයි.

 • පරිගණක තිරය (Monitor)
 • බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපක යන්ත්‍රය (Multimedia Projector)
 • මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Printer)
 • ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය (Speaker)47

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
47

ලිපිය බෙදාගන්න


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
2.3 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය 1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි මූලික අදහස වූයේ “පරිගණක යන්ත්‍රයක භෞතික වශයෙන් වෙනස්කම් නොකරමින් එහි තැන්පත් කරන ලද වැඩසටහන් ආශ්‍රයෙන...
12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
                                          තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙටි සටහන් 1- දත්ත යනු , නිගමන , තීන්දු වලට යොමු වීමට නොහැකි නමුත් ප්‍රමාණාත්මකව හෝ ගුණා...
12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
2.4 මතක ධුරාවලිය සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ වොන් නියුමන් නිර්මිතයට අනුව නිර්මාණය වූ පරිගණකයේ දී,  එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා මතක අත්‍යාවශ්‍ය වේ. පරිගණකයේ මතක යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ විශේෂයකි. පරිගණකයේ සමස්ථ ක්‍රියාවලියම මෙම මතක පදනම් කර ගනිමින් සිදු වේ.&...
12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
2.3 වොන් නියුමන් නිර්මිතය -Von Neumann Architecture 1945 දී ජෝන් වොන් නියුමන් නම් වූ ගණිතඥයා/ පරිගණක විද්‍යාඥයා විසින් පරිගණක නිර්මාණය සඳහා අදටත් භාවිත කරන වොන් නියුමන් ආකෘතිය හඳුන්වා දෙන ලදි . මෙය ආචයන ක්‍රමලේඛක සංකල්පය (stored-program computer concept) ලෙස හඳ...
12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධයෙන් පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආදාන උපාංග අත්යුරු ආදානය දත්ත ඇතුලත් කිරීම යම් පුද්ගලයකු විසින් කරනු ලබයි. මේ සඳහා යතුරු  පුවරුව , මූසිකය , ස්පර්ෂක තිර සහ වෙනත් උපාංග භාවිත කළ හැකිය. දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ දී දෝෂ ඇති වීම මෙ...
12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
2.1 පරිගණකයේ පරිණාමය පෙර යාන්ත්‍රික යුගය 1450 ට පෙර ඇබකසය නැමති උපකරණය මීට වසර 5000 කට පෙර චීනයේ භාවිත කරන ලදි. මෙය ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිත කල උපකරණයකි. සරල ගණිතයේ දී එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම මෙන්ම බෙදීම වැනි කාර්යයන් මෙම උපකරණය භාවිතයෙන් කළ හැකිය.   ...
12-වසර - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධයෙන් පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආදාන උපාංග අත්යුරු ආදානය දත්ත ඇතුලත් කිරීම යම් පුද්ගලයකු විසින් කරනු ලබයි. මේ සඳහා යතුරු  පුවරුව , මූසිකය , ස්පර්ෂක තිර සහ වෙනත් උපාංග භාවිත කළ හැකිය. දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ දී දෝෂ ඇති වීම මෙ...
Namal Priyadarshana

12-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි
10-වසර - ඉතිහාසය
මෙම ලිපිය මගින් පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්රයයන්ට අයත් කාසි හා පුරාණ නටඹුන් ආදිය පිළිබදව සාකච්ඡා කෙරේ. කාසි නාණක හෙවත් කාසි වර්ග ඉතා වැදගත් පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රයකි. මෙමගින්, ඒ ඒ වකවානුවල ලෝහ ...

10-වසර - ඉතිහාසය
පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්ර පුරාවිද්යාත්මක මූලාශ්රවලින් ලබා ගන්නා ඕනෑම වස්තුවක් මගින් පුරා විද්යාක්මක සාක්ෂි මතුකර ගත හැකි ය. කිසියම් සිදුවීමක් සිදු වූ කාලයේම සටහන් කර තැබූ හෝ එකල ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල(DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK) දත්ත සන්නිවේදනය(DATA COMMUNICATION) එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්රේෂණය කරනු ...

10-වසර - සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
01.සතරකන්මණ්ත්රණය 1.පන්සිය පනස් ජාතක පොත රචනා කලේකුමන කාලයේද? ................................................................................................................................................................. 2.මෙයට අනුග්රහය දැක්වූයේ කවුද ? .................................................................................................................................................................. 3.ජාතකපොත ඇසුරින් ලියවූග්රන්ථ 3ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 4.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත ගීකාව්ය 3ක්ලියන්න. ................................................................................................................................................................. 5.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත කාව්ය ග්රන්ථ 5ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 6.ජාතක ...

12-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2.3 වොන් නියුමාන් ආකෘතිය 1945 දී ගණිතඥයෙකු වූ ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neummann) පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි වූ නව සංකල්පයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේය. එහි ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...