ව්‍යාපාර පදනම පාඩම ඇසුරෙන් කෙටි ප්‍රශ්න


ව්‍යාපාර පදනම 

(පළමු පාඩම )

 

01. ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්දැයි නිවැරැදිව අර්ථ දක්වන්න.

ලාභ හො ලාභ නොවන කිසියම් අරමුණක් ඉටුකරගැනීම සඳහා  මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ව්‍යාපාරයකි .

 

02. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය යනු කුමක්ද ? පොදු නිර්වචනය සඳහන්     කරන්න .

ගතික පරිසර පසුබිමක් තුල ව්‍යාපාර සංවිධාන පිහිටුවීම හා ඒ තුල  තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අධ්‍යනය කිරිම ව්‍යාපාර අධ්‍යනය ය.

 

03. අලෙවිකරණ  විශ්ලේෂක ෙයක් වු Phlip kotler ට අනුව     අවශ්‍යතා යනු කුමක්ද ?

යම්කිසි මුලික ත ෘප්තියක්  නොලැබීමෙන් දැනෙන අඩුපාඩුවක් පිළිබඳ තත්ත්වයක් අවශ්‍යතා  ලෙස හැඳින්වේ .

 

04. අවශ්‍යතා යන්නට  පොදු නිර්වචනයක් සපයන්න.

සෑම අ ෙ යක්ම අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත  යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයක් අවශ්‍යතා ය.

 

05. අවශ්‍යතාවන් සඳහා උදාහරණ 04 ක් සපයන්න .

• ආහාර 

• ඇඳුම් 

• නිවාස 

• අධ්‍යාපනය 

 

06. වුවමනා යන්නට  පොදු නිර්වචනයක් සපයන්න .

අවශ්‍යතා සපුරා ගැනිමටත් ත ෘප්තිය වැඩි කර ගැනිමට  මිනිසා  විසින් තෝරා ගනු  ලබන විවිධ ස්වරූප  ක්‍රම හා ආකාර වුවමනා ෙ ව්.

 

07. ව්‍යාපාරයක ප්‍රධානතම කාර්යභාරය වන්නේ කුමක් ද ?

මිනිස් අවශ්‍යතා හා  වුවමනා ඉටුකිරීම.

 

08. ලාභ  නොවන අරමුණින් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර 04 ක්   නම්  කරන්න .

• රාජ්‍ය  දෙපාර්තමේන්තු

• සමුපකාර 

• මරණාධාර සමිති

• පරිසරය සුරැකීමේ සංවිධාන

 

09. ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක වන අරමුණු     03  ක් නම් කරන්න .

• සමාජික සුබසාධනය 

• සමාජ සුබසාධනය 

• පරිසර සංරක්ෂණය 

 

10. අවශ්‍යතා  හි ප්‍රධාන ලක්ෂණ 04 ක් නම් කරන්න .

• ප්‍රථමිකය .

• සීමිත ය.

• පොදු ය.

• ජිවත්  විමට අත්‍යවශ්‍යය .

 

11. වුවමනා වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ 04 ක්  නම් කරන්න.

• ද්විතීයික ය.

• අසීමිත ය.

• විවිධ ය.

• ජිවත් විමට අත්‍යවශ්‍ය  නොවේ .

 

12. වුවමනා විවිධ විම  කෙරෙහි බලපාන සාධක 04 ක් නම්   කරන්න .

• මිනිසාගේ රුචි අරුචිකම් 

• ජාතිය 

• ආදායම් මට්ටම 

• ස්තී පුරුෂ භාවය.

 

13 . අවශ්‍යතා හා වුවමනා අතර දැකිය හැකි සමානකම් 02 ක්   නම්  කරන්න .

• අවශ්‍යතා හා වුවමනා 02 ම අවශ්‍ය වන්නේ මිනිසාට ජිවත් විමට ය.

• අවශ්‍යතා නිසා වුවමනා හටගනි.

 

14. නිෂ්පාදිතයක් යනු කුමක්ද ?

මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ත ෘප්තිමත් කිරිමට  සැකසී ඇති ඕනෑම  දෙයක් 

 

15. නිෂ්පාදිතයේ මුලික  කොටස් 02 කි. නම් කරන්න .

• ස්පෘශ්‍ය 

• අස්පෘශ්‍ය 

 

16. සඵල ඉල්ලුම යනු කුමක්ද ?

කිසියම් භාණ්ඩයක්  හො  සෙ වාවක් සඳහා  පුද්ගලයකු  තුල ඇතිවන්නා වුවමනාවත් , ඊට මිලක්   ගෙවිමට  ඇති හැකියාව හා මිලදි ගැනිමට ඇති සුදානම යි.

 

17. නිෂ්පාදනය යනු ?

මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරලී සඳහා භාණ්ඩ හා  සෙවා බිහිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය යි.

 

18.  උපයෝගීතාවය යනු ?

යම් භාණ්ඩයකට හො සෙ වා වකට මිනිස් අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට ඇති හැකියාව

 

19. වෙළෙඳපොළ යනු ? 

ගැනුම්කරුවන් හා විකුනුම්කරුවන් සම්බන්ධ  කෙරෙන ඕනෑම අවස්ථාවක්

 

20. ප්‍රධාන  වෙළෙඳපොළවල්  වර්ග 3 කි. නම් කරන්න .

• පාරිභෝගික 

• කාර්මික 

• සේවා 

 

21. ව්‍යාපාර ආයතනයක දැක්ම යනු ?

අනාගතයේ දි ව්‍යාපාරය කවර තත්ත්වයකට පත්විය යුතු ද යන්න පිළිබඳ දර්ශනය දැක්ම යි.

 

22. ව්‍යාපාරයක මෙහෙවර ප්‍රකාශය යනු කුමක්ද ?

ව්‍යාපාරයක් අවසන් වශයෙන් ඉටුකිරීමට අපේක්ෂිත  දැ ඉතා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරිම .

 

23. ව්‍යාපාරයක අරමුණු ( Goals ) යනු ?

ව්‍යාපාරයක් දිගු කාලයක් තුලදී ලඟා කර ගැනිමට අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල  වෙ.

 

24. ව්‍යාපාර වල අරමුණු 4 ක් ලියන්න .

• ලාභය උපරිම කිරිම.

• සමාජ සුබසාධනය 

• නව්‍යතා සම්පාදනය 

• වෙළෙඳපොළ නායකත්වය ලබා ගැනිම.

 

25. පරමාර්ථ යනු ?

පුළුල් අරමුණකට අදාල අරමුණු වඩාත් නිශ්චිත ආකාරයකින් ප්‍රකාශ කිරිම.

 

26. පරමාර්ථ වල තිබිය යුතු මුලික ලක්ෂණ නම් කරන්න .

• නිශ්චිත බව  ( Specific )                              - S

• මැනිය හැකි බව ( Measurable )                 - M

• සපුරා ගැනීමේ හැකියාව (Achievable )    - A

• තාත්වික බව ( Realistic )                            - R

• නිශ්චිත කාලය ( Timely )                           - T

 

27. පරමාර්ථවල අවශ්‍යතාවන් 2 ක් සඳහන් කරන්න.

තිරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හා විකල්ප උපායමාර්ග  තෙරිමට.

• සංවිධානය තුළ එක් එක් භූමිකා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දිමට.

 

12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර පදනම  (පළමු පාඩම )   01. ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්දැයි නිවැරැදිව අර්ථ දක්වන්න. ලාභ හො ලාභ නොවන කිසියම් අරමුණක් ඉටුකරගැනීම සඳහා  මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ව්‍යාපාරයකි .   02. ව්‍යාපාර අධ්&zwj...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ඉල්ලුමපුද්ගලයකු තම අවශ්‍යතා හා වුවමනා නිශ්පාදිත වලින් ඉටු කරනු ලබයි . ඒ අනුව මිලදි ගැනිමේ හැකියාව හා මිලදි ගැනිමේ සැලසුම් කිරිම සහිතව පාරිභෝගිකයාට මිලදි ගැනිමේ කැමැත්ත ඉල්ලුම වේ .0 ඉල්ලුම සාර්තක විම සදහා මුලික කොන්දේසි 3 සම්පුර්ණ විය යුතුයි. භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභ...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
        ව්‍යාපාර පදනම ව්‍යාපාර අධ්‍යනයේ වැදගත්කම /අරමුණු ව්‍යාපාර ලෝකය පිළිබද දැණුම ලබා ගත හැකි විම. පුද්ගල අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කර ගැනිමෙදි තාර්කික පාරිබෝගිකයේකු ලෙස කටයුතු කිරිම. වෙනස් වන ව්‍යාපාර පර...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
                                                                          ...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර සංකල්ප..... ව්‍යාපාර යන සංකල්පයට පොදුවේ පිලිගත් නිර්වචනයක් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් වී නොමැත.. එය විවාදයට භාජනය වෙමින් පවතී . ව්‍යාපාර යන පදයේ නිරුක්තිය වන්නේ කාර්‍යබහුල තත්වයක සිටීමයි. (State o...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
බද්ධ ව්‍යාපාර Joint Ventures කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යාම සදහා නිශ්චිත කාලයකට ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එක්ව පිහිටුවා ගන්නා සන්ධානයකි. එය මුල් ව්‍යාපාර වලින් වෙන්වු නව සංවිධාන ඒකකයකි. බද්ධ ව්‍යාපාරයක් සෙසු ව්‍යාපාර වලින් වෙනස් වන්නේ නි...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
හවුල් ව්‍යාපාර (Partnership) ලාභ ලැබිමේ පරමාර්ථය මත ව්‍යාපාරයක් පොදුවේ පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය හවුල් ව්‍යාපාර ලෙස හදුන්වනු ලබයි.    හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළ හැකි ප්‍රධාන ආකාර ඇගවිමෙන් (Conduct / Implied)හවුල්ක...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර (Proprietorships) හිමිකාරිත්වය තනි පුද්ගලයෙකු සතු වන ඔහු විසින් ප්‍රාග්ධනය යොදා ලාභ තනිව භුක්ති විදිමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරයයි. එනම් අයිතිකරුට හවුල්කරුවන් නොමැති ව්‍යාපාරයි. “Sole Proprietor” යන ඉංග්‍රීසි ප...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර සංවිධාන - හැදින්වීම ව්‍යාපාර සංවිධානයක් (Business Organization­) යනු. ලාභ ඉපැයිම හෝ සමාජ සුභසාධනය අරමුණු කරගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිම සදහා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරිම, වෙළදාම හා අනුබද්ධිත සේවා සැපයීම පුද්ගලයෙකු වශයෙන්...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ව්‍යාපාර අධ්‍යනය   01.පහත සඳහන් දෑ අතුරින් මිනිස් අවශ්‍යතාවයක් වනුයේ, 1) මිල මුදල් 2) ආහාර පාන 3) පොත් පත් 4) බත් සහ පාන්   02.භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයේ පැවති දුර්වලතාවයක් නොවන්නේ, 1) ද්වීක...
සපුනි සෙව්වන්දි

12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය සිදුවූ නව ප්රවණතා.= භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේදී කිරීමේදී ප්රථමයෙන්ම කෘෂි ආර්ථිකයේ සැලකිල්ල පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය කෘෂි ආර්ථිකයේ ගොආර්ථිකයේ ගොවිතැන ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
වජ්ජි රාජ්යය = සොළොස් මහා ජනපද අතරින් ප්රශස්ත සමූහාණ්ඩුව හෙවත් ගණ පත්ර පාලනයක් පැවති රාජ්ය වශයෙන් වජ්ජි රාජ්යය දැක්විය හැකිය.උතුරින් කෝසලය ද ...

12-වසර - සිංහල
පූජාවලිය ග්රන්ථ රචනා කළ අය කවුරුන් හෝ වේවා. ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් හෝ වේවා. කවුරුන් විසින් ලියන ලද වුවත් එම ග්රන්ථය රචනා කළ අයට සුවිශේෂීත අරමුනක් ...

4-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
My country is Sri Lanka. It is an island situated in the Indian Ocean. It is known as the Pearl of the Indian Ocean. It ...

5-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 13 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ශ්රී ලංකාවේ යම් ප්රදේශයක් නාය යාමේ තර්ජනයක් ඇත.එම ප්රදේශයෙන් ජනතාව ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමට දැනුවත් ...

උසස්පෙළ - සිංහල
සද්ධර්මරත්නාවලිය අනුරාධපුර මහා විහාරය ආශ්රිතව වැඩ සිටිී බුද්ධඝෝෂාචාර්යයන් වහන්සේ විසින් ලියන ලද පාලි ධම්මපදට්ඨ කථාව සිංහලයට පරිවර්තනය කිරීමෙන් "සද්ධර්මරත්නාවලිය "ග්රන්ථය සිංහල ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
සාමාන්ය සිමෙන්ති කොන්ක්රීට් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති, රළු සමාහාර, සියුම් සමාහාර හා ජලයයි.කොන්ක්රීට් සකස් කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්රියාවලියට අනුව සකස් කරයි. අදාල අනුපාතයන්ට සියුම් සමාහාර ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෝටර් රථයක රෝද කෙලින්ම චෙසියට සම්බන්ධ කර තිබුණහොත් එය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මාර්ගයේ ඇති විෂමතාවන් නිසා ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වලට භාජනය වේ. මෙම ගැස්සීම් ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
බුද්ධ ප්රතිමාවල ආසන බුද්ධ ප්රතිමා නෙළීමේදිශිල්පියාගේ අවදානය යොමු වූ ලක්ශණයක් ලෙස ප්රතිමා කලාව සම්බන්ද වී ඇති ආසන හදුන්වා දිය හැකිය."ආසන"යන වචනයේ සාමාන්ය තේරුම හිදගැනීම සදහා පාවිච්චි ...

5-වසර - සිංහල
ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ගසේ නම නොකියවෙන මල් වර්ගයක් වන්නේ? (1) පනා මලය (2) මයිල මලය (3) දෙමට මලය (2)බොරු මල් හා ගෙඩි මල් යනුවෙන් මල් වර්ග දෙකක් ...