ආයුබෝවන් !

ආයුබෝවන්

මෙම විෂය යටතේ තවමත් ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත.

මෙම විෂය යටතේ නිර්මාණාත්ම්ක ලිපි, කෙටි සටහන් සම්පාදනය කර ඔබටත් පුළුවන් මුදල් උපයන්න.


කොන්දේසිලිපි සැකසීමේ සම්මත ආකෘතිය

3-වසර ඉස්ලාම් ධර්මය

අනෙකුත් ලිපි
මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝග්රැම් (ආඩ්ඊනෝ arduino) සරලව හදුනා ගනිමු.
(නිරෝෂා විසින් 2017-02-21 දින වෙනත් යටතේ Arduino විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආඩුඊනෝ යනු මයික්රෝ කොන්ට්රෝල් ප්රෝග්රෑමීං වැඩ කරගැනිමට ඇති දෘඞාංග හා මෘඳූකාංග අතුරු මුහුණත් ගණනාවක් අතරින් ඉතා ජනප්රිය එකයි. මයික්රෝ කොන්ට්රෝල් යනු. කුඩා හෙවත් මයික්රෝ කොම්පිටරයකි එහි. ප්රොසෙසරයක් (processor). රැම් ...


කෘදන්ත
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ධාතුවකට අගින් අර්ථවත් ප්රත්යයේ දී සෑදෙන්නා වූ පද කෘදන්ත යනුවෙන් හදුන්වනු ලැබේ. කෘදන්ත නාම කෘදන්ත පද නාම වශයෙන් හදුන්වන එකම ක්රියා පද වර්ගයයි. කෘදන්ත පද නාම වශයෙන් ...


කර්ම කාරක ක්‍රියා හා ත්‍රෛකාලික ක්‍රියා
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

1.ත්රෛකාලික ක්රියා අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන කාල තුනට අයත් ක්රියා ත්රෛකාලික ක්රියා ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. මෙම කල තුනට අදාලව ක්රියා වර නැගීමේදී යෙදෙන ප්රත්ය හදුනා ගත යුතුය. 01.අතීත ...


සමාස
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විශේෂණ සමාසය විශේෂණ විශේෂයක් වශයෙන් පවත්වන්නා වූ පද දෙකක් එකට එකතු කිරීමේදී විශේෂණ සමාසය හට ගනී. සිදත් සගරාවේ විශේෂණ සමාසය මෙසේ හදුන්වයි. විදැවතින් තොර සියදැවතට සමවන වෙසෙසා සබද සදවත වෙසෙසුත් ...


ප්‍රත්‍යර්ථ නාම
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රත්ය වලින් අර්ථ ගැන්වෙන්නා වූ නාම යන අර්ථයෙන් ප්රකෘර්තියේ අර්ථයට වඩා ප්රත්යහි අර්ථය ප්රභල වීමෙන් ප්රත්යර්ථ නාම නිර්මාණය වෙයි.වෙනත් නාම පද වල සහ ක්රියා පද ...


ද කාරාර්ථ සමාසය
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ද නිපාතයෙන් සම්බන්ධ වන වචන සමුහයක් ද නිපාතය ඉවත් කොට තනි පදයක් සේ ගලපා ගැනීම ද කාරාර්ථ සමාසය වේ. ද කාරාර්ථ සමාසය සිදත් සගරාවේ ...


ක්‍රියා පද
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කිසියම් කිරීමක් හෝ සිදුවීමක් හගවන පද ක්රියා පද ලෙස හදුන්වයි. නිදසුන් : වැටෙයි, දුවයි, පනියි, ලියයි යන ක්රියා පද යම් කිරීමකට උදාහරණ වන අතර පිපෙයි, බබලයි, මෝරයි, පායයි ...


ක්‍රියා පද 02
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රියා පද අංක 01 ලිපිය මෙතැනින් කියවන්න. 4.ප්රයෝජ්ය ක්රියා ප්රයෝජ්ය ක්රියා යොදවන්නා වන අතර ප්රයෝජක යනු යෙදවෙන්නාය.ඒ අනුව ප්රයෝජ්ය හෙවත් යොදවන්නගේ ක්රියා ප්රයෝජ්ය ක්රියා නම් වේ. ප්රයෝජ්ය ...


අව්‍ය පද
(Samith විසින් 2017-02-20 දින 12-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

න + ව්ය පද දෙක එකතු වීමෙන් අව්ය සමාසයට අනුව අව්ය යන පදය සැකසි ඇත.අව්ය යන පදයේ අර්ථය වන්නේ නැත යන අදහසයි. අව්ය පද හැර ...


සම්ප්‍රධායික හා වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වන ආහාර සංරක්ෂණය කරන ක්‍රම හා එම ක්‍රම වල වාසි අවාසි
(Hasitha විසින් 2017-02-17 දින උසස්පෙළ යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සම්ප්රධායික හා වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වන ආහාර සංරක්ෂණය කරන ක්රම හා එම ක්රම වල වාසි අවාසි විවිධ තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරමින් එළවළු, පලතුරු හා ධාන්ය සංරක්ෂණය ...