සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
සබරගමු වන්නම් වල ඉතිහාසය පහතරට සිංදු වන්නම් සේම සබරගමු වන්නම් පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගත හැකි ඓතිහාසික මූලාශ්ර විරලය. සබරගමු නර්තනයට අයත් වන්නම් සංඛ්යාව පිළිබඳව විවිධ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
පහතරට වන්නම්වල ඉතිහාසය සිංදු වන්නම් යන නාමයකින් ද හැඳින්වෙන පහතරට වන්නම් ගණන 32 කි. විවිධ ගුරුකුල හා පරම්පරා වලට අනුව පද කොටස් හා වන්නම් නාමාවලියේ යම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
උඩරට වන්නම් වල ඉතිහාසය මහනුවර යුගයේ රජකම් කළ ශ්රි විරපරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ මෙම වන්නම් රචනා කරන ලද බව කියැවේ. කෙසේ වෙතත් උඩරට වන්නම් රචනා කළ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් වාක්යාර්ථය වන්නේ - වැනුම , වර්ණනාව ( යමක ස්වරූපය විස්තර කිරීමක් මින් සිදු වේ.) උදාහරණ - උඩරට නර්තන සම්ප්රධායේ හනුමා වන්නම ˝ යෙනින් මෙලෙස ඉසි මතින් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කංකාරිය තුළ දක්නට ලැබෙන සාමුහිකත්වය අද්යතන සමාජයෙන් ගිලිහී යන ඇතැම් වැදගත් චාරිත්ර සමූහයක් කංකාරියේ අන්තර්ගත වේ. මිනිසුන්ගේ සිරිත් විරිත් හා විශ්වාස එකිනෙකින් වෙන් කළ නොහැකි ලෙස ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කොහොඹා යක් කංකාරියේ දක්නට ලැබෙන සමානාත්මතාව හා වැරදි නිවැරෙදි කිරීම වර්තමානයේ මෙන් විනෝදාස්වාදය ගෙන දෙන මාර්ග සුලභ නොවූ වකවානුවක පොදු ජනයාට වින්දනයක් ලැබුණේ ගැමි නාටක හා ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
01 අම්ල ආග්නේය පාෂාණ සිලිකා සංයුතිය සියයට 65 කට වඩා වැඩි වූ විට එය අම්ල ආග්නේය පාෂාණයකි. සිලිකා යනුවෙන් හැදින්වෙන සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් හැරුණු විට ඇලුමීනියම් ඔක්සයිඩ් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ප්රශස්ති ගායනා 01. තුරු රත්න සිරි ලෙසිනා තිළින නෙක දෙන නිත්ය සන්තොසිනා // උදුල කළ දිගු නයන දිගු ගෙල පබල යස හර කමල කල රැදි විපුල උරතල ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ජන කවිය සාහිත්යය නම් පාඨක සිත් සතන් තුළ රසවත් හැගීම් ඇතිවන පරිද්දෙන් නිර්මාණය කරන ලද ගද්ය හා පද්ය කෘතියයි. සාහිත්ය කරුවගෙ අරමුණ රස නිෂ්පත්තිය යි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
පෘථිවි ව්යුහය හා පාෂාණ වර්ග පෘථිවි අභ්යන්තරය 05 දෙවනුව පාෂාණයන්ගේ දුර්වල මරු රේඛාවන් දිගේ හෝ පැලුම් මාර්ග දිගේ හෝ මැග්මා ආක්රාන්තය ඇති වී ඉතා ඉක්මනින් සිසිල්ව ඝන ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
පෘථිවි ව්යුහය හා පාෂාණ වර්ග පෘථිවි අභ්යන්තරය 04 ආග්නේය පාෂාණ ආග්නේය යන නමින්ම හැගී යන පරිදි අග්නි හෙවත් රත් වූ මැග්මා නමින් හැදින්වෙන උණු වූ පාෂාණ ද්රව්යයන් නොයකුත් ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
පෘථිවි ව්යුහය හා පාෂාණ වර්ග පෘථිවි අභ්යන්තරය 03 කෙසේ වුවද මෙය ස්ථිර වශයෙන්ම කිව නොහැක්කක් නිසා පෘථිවියේ අභ්යන්තර ඝර්භෙයහි ඇති පාෂාණ ඝණ ස්වභාවයකින් පවතීද? ද්රව ස්වාභාවයකින් පවතීද? ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
පෘථිවි ව්යුහය හා පාෂාණ වර්ග පෘථිවි අභ්යන්තරය 02 පෘෂ්ඨයේ සිට ඉහළට විහිදෙන මෙතෙක් විස්තර වූ භූතල ස්තරයන් යට පිහිටා ඇත්තේ පෘථිවි හරය නැතහොත් පෘථිවි ගර්භයයි. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
පෘථිවි ව්යුහය හා පාෂාණ වර්ග 01 පෘථිවි අභ්යන්තරය පෘථිවියේ නැගෙනහිර - බටහිර විෂ්කම්භය එහි උතුරු - දකුණු විශ්කම්භයට වඩා මඳක් දීර්ඝ වුවද, අපට දළ ලෙස පෘථිවිය ගෝලාකාර ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
තාරකා රාත්රි කාලයට අහස දෙස බැලූ විට ග්රහ ලෝක හා තාරකා අපට වෙන් වෙන් ව හඳුනාගත හැක. ග්රහ ලෝක බබළමින් නිශ්චලව පෙනේ. තාරකා චංචල වෙමින් බබළයි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
චන්ද්රයෝ මීට කලින් මා කියූ පරිදි නීල් ආම්ස්ට්රෝං හා එඩ්වඩ් ඔල්ඩ්රින් යන ඇමෙරිකානුවන් දෙදෙනා සඳ මතට පා තැබීමෙන් අනතුරුව චන්ද්රයා පිළිබඳව මෙතෙක් රහසක්ව පැවති කරුණු රාශියක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
පෘථිවිය ඇති වූ හැටි අවුරුදු කෝට් ගණනකට පූර්වයෙහි විශාල අභ්යවකාශයෙහි ශීඝ්ර ලෙස භ්රමණය වෙමින් පැවතිණි. එහි භ්රමණ වේගය නිසා ඉන් කැබලි සමහරක් ඉවතට විසිවී ගියේ ය. ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ශාන්තිකර්මවල කප සිටුවීම මගින් මූර්තිමත් වන සශ්රිකත්වය "ඩැක්කි බෙර නද කොම්බු හොරණෑ දවුල් තම්මැට ගෙන සොඳේ එක්වි සැමදෙන දෙමළ සිංහල ගී නාද කරමින් සොඳේ එක් හඬින් මෙහි ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
පහන් මඩුව ශාන්තිකර්මයේ කප සිටුවීමේ අවස්ථාව සබරගමු නර්තන සම්ප්රදාය පවතින සියලු ම පුදේශවල පිහිටා ඇති පත්තිනි දේවාලවල වර්ෂයක් පාසා අනිවාර්ය චාරිත්රයක් ලෙස පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයක් අතීතයේ පවත්වා ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය අනුපිළිවෙළ අනුව මෙය සංඛ්යාවෙන් හතකි. යහන් දැක්ම නැටීමෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ හත්පද පෙළපාළියයි. විචිත්ර රංගනයකින් යුත් පූජා පෙළකි. එකී පාළි හත නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය අනුපිළිවෙළ අනුව මෙය සංඛ්යාවෙන් හතකි. යහන් දැක්ම නැටීමෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ හත්පද පෙළපාළියයි. විචිත්ර රංගනයකින් යුත් පූජා පෙළකි. එකී පාළි හත නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
සූර්ය ග්රහ මණ්ඩලය හා පෘථිවිය 01 සූර්යයා සූර්යයා ප්රධාන කොට ඇති නවග්රහ මණ්ඩලය සූර්ය ග්රහ මණ්ඩලය නැතහොත් සෞර ග්රහ මණ්ඩලය යන නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. මෙයින් ල්රධාන වන ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
මංගලම් නර්තනය තිත - තුන් සුළු දෙමහ පස් තිත ( 2 + 2 + 2 + 4 + 4 ) බෙර පදය - දොං තකු දොං ජිංතක තරිකිට ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
මංගලම් නර්තනය තිත - තුන් සුළු දෙමහ පස් තිත ( 2 + 2 + 2 + 4 + 4 ) බෙර පදය - දොං තකු දොං ජිංතක ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
දුනුමාලප්පුව ආලාර්තිය තග්ගජිං /// තකජිං............. කුංත ගත ගත // කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුකුද ගත ගත // කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කෝල්පාඩුව ආලාර්තිය තග්ගජිං තග්ගජිං තග්ගජිං තකජිං............. කුංත ගත ගත කුංත ගත ගත කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුකුද ගත ගත කුකුද ගත ගත කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ආවැන්දුම ආලාර්තිය තග්ගජිං /// තකජිං............. කුංත ගත ගත // කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුකුද ගත ගත // කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
උඩරට මඟුල් බෙර 1 වන වට්ටම දේව පදය - කුජිං තත් ජිං තත් ජිං තක ජිංගත කුදගත් ජිං තක තරිකිට කුද ගත ගත කුකුජි කුද ගජිං ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
සබරගමුව පහන් මඩු ශාන්තිකර්මයේ උපත් කථා කවියෙන් දිනිදු කුල අගප ත් දිගා සව්සිරි දී සෙ ත් කාවේරි පුර මහ ත් සේරමාන නිරිඳු වැජඹෙ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
දෙවොල් ගොඩ බැසීම දවුල් පදය - ජිංකිටි තත් තත් කිටි තක අඩුකෝල් පදය - දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
දළුමුර පාලිය තිත - 3 + 2 + 2 තාලය දවුල් පදය - ජිම්ත් තක්කිට තකට ජිංකිටි කිටිතක තානම - තාන තන තන තාන තන තන තාන තන තම් දානෙනා තනෙන ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කෙණ්ඩි පාලිය තිත - 4 + 4 ( මහ තනි තිත ) දවුල් පදය - දෝංත දොද් දොං තකරොං තත් තත් දෝං තත් තත් දොමිකිට කිටිතක කවිය - නීල මැටියෙන් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
මල් පදය ආශිර්වාද කවි - සව් සත් පිරි මිතුරා පිළිවෙල තරඟ බෝ කරා සඟ ගණ මුණි ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
අත්මිණි උපත අඩුකෝල් පදය - දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් හර්ද ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
අනිලා වන්නම තිත - මැදුම් තනි තිත ( 3 + 3 ) දවුල් පදය - ජිමිත කුදත් දොම් තානම - තනෙනා තන තාන තනම් දන තනෙනා තන තාන තනම් දන ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
සුරබා වල්ලිය දෑතින් පන්දු ගෙ න අහසට දමා අල්ල න මේ සබ තුළනට න සුරබා වල්ලිය බලන් සසෝබ න...... තිත - 3 + 3 ( මැදුම් තනි තිත ) ( ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කහදියර පදය ආරම්භක පදය - දොම් ගත ගුද ගත් දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිං තිත - 2 + 4 තාලය (1 2 + 1 2 3 ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
දේවාරාධනාව තිත - 3 + 4 ( 1 2 3 + 1 2 3 4 ) බෙර පදය - දොං ජිං ජිං තකට දොං තක තානම - තනා නත් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කොහොඹා හෑල්ල කෙටි කවි ආයුබෝ වේවා - කළසෙත් මුදුන් වේවා දෝෂ දුරු වේවා - සක්රමහ බඹු ආයුබෝ වා ගණපති දෙති නුවණ - මිහිකත රකිති මෙ දෙරණ දෙන්නෙ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
පා සරඹ දේශිය නර්තන සම්ප්රදායන් අතර උඩරට නර්තන සම්ප්රදාය හදාරනු ලබන ආධුනිකයකු පළමුව ප්රගුණ කරනුයේ පා සරඹයි. මෙය දණ්ඩිකඳ ආධාරයෙන් අභ්යාස කරනු ලබයි. එබැවින් මෙම සරඔ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ගොඩ සරඹ 1 අඩිය - පදය - දොමි කිත කිත දොම් දොමි කිත කිත දොම් දොමි කිත කිත දොම් දොමි කිත කිත දොම් කස්තිරම - තත් ජිත් තොං ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
අස්නෙ ආලාර්තිය තග්ගජිං /// තකජිං............. කුංත ගත ගත // කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුකුද ගත ගත // කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
හනුමා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
සුරපති වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
සිංහරාජ වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
සැවුලා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වෛරොඩි වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
මුෂලඩි වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
මයුරා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
නෛයඩි වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
තුරගා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ගාහක වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ගණපති වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ගජගා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
උරගා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
උදාර වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
උකුසා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ඊරඩි වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කිරළා වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ ශ්රි වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
අසදෘස වන්නම උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන සම්ප්රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
කොතල පදය ආලාර්තිය තග්ගජිං තග්ගජිං තග්ගජිං තකජිං............. කුංත ගත ගත කුංත ගත ගත කුංත ගත ගත කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුකුද ගත ගත කුකුද ගත ගත ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
යක් ඇනුම ආලාර්තිය තග්ගජිං තග්ගජිංතග්ගජිං තකජිං............. කුංත ගත ගත කුංත ගත ගතකුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුකුද ගත ගතකුකුදගත ගත කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං කුංත ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
ගිරි දේවිය ආරම්භක පදය - දොම්ගත ගුද ගත් දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිං ප්රධාන පදය - ගත්ත ගදිත ගත ගුම් ර්.... රිම් ගත ගදිගත ගදිත ගතම් දිතගත ගත්තම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - බුද්ධ ධර්මය
දිවි මග ජය ගෙනෙන දේව පිහිට ඇතමුන් දෙවියන් කෙරේ භක්තිමත් වෙති. එදිනෙදා කටයුතුවල දී දේවශිර්වාදය පතති. පින් පමුණුවති. ඔවුන් නිබඳ දේව පිහිට ලබති. එහෙත් ඇතමුන්ට දෙවියන් ...
සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
තිත - 2+2+4(දෙසුළු මහ තුන්තිත ) වට්ටම් පිරීම - කුදාංත ගත කුද දොමිකිට තරිකිට කුංදත් තා 01 පදය - කුදාංත ගත දොම් කස්තිරම - තත් ජිත් ...