13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
එක්තරා සංවර්ධිත රටක වර්තමාන ආර්ථික ප්රතිපත්තිය ඇබෙනොමික්ස් යනුවෙන් ප්රසිද්ධියට පත් ව ඇත. එම රට කුමක් ද? රටට ලැබෙන විදේශ විනිමය ප්රමාණය ඉහළ යන විට පාවෙන විනිමය ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
කලාපීය සහයෝගීතාව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපෑ ඇති අයුරු උදාහරණ මගින් පැහැදිලි කරන්න. කලාපීය සහයෝගීතාව අනුකලන ක්රියාවලියක් වන අතර අසල්වැසි රාජ්යයන් සමඟ මෙහිදී ගිවිසුම්කට එළැඹේ. පොදු ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුල්ය ප්රතිපත්තියේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබද රූපසටහන් ඇසුරින් විමර්ශනය කරන්න. මහ බැංකුවේ මුල්ය ප්රතිපත්තිය යන්නෙන් අදහස් වනුයේ මුදල් සැපයුම,ණය සැපයුම හා පොලී අනුපාතිකය ආර්ථිකයට ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
මුදල් ගුණකය ගොඩනගා ගන්නා ආකාරය හා මුදල් ගුණකය හා මුදල් මැවීමේ ගුනකය අතර පවත්නා වෙනස පැහැදිලි කරන්න. මුදල් සැපයුම සම්බන්ධ ගුණකයන් දෙකකි.(මුදල් සැපයුම යනු යම් රටක ...
උසස්පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය
ප්රශ්න අංක 1 සමබර දාදු කැටයක් වරක් උඩ දැමූ විට ඉරට්ටේ අගයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. S = {1,2,3,4,5,6} n(A) ...
11-වසර - ගණිතය
සම්භාවිතාව (Probability) කිසියම් සිද්ධියක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම ස්ථිර වශයෙන් ප්රකාශ කල නොහැකිනම්,ඒ සදහා අනුමාන පිළිතුරු සැපයීම සම්භාවිතාවයයි.එනම්, යම් සිද්ධියක් සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ හෙවත් හැකියාව සම්භාවිතාවය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
1700 ශත වර්ෂයේ දී බ්රිතාන්යයෙන් ඇමෙරිකාවට ගමන් කල වෙළදුන් විසින් වෙනුසිල්වෙනියානු බැංකුව ආරම්භ කිරීමත් සමග ඇමෙරිකාවේ බැංකු ක්රමයේ ආරම්භය සනිටුහන් විය.මෙම බැංකුව පිහිටුවනු ලැබුයේ ඇමෙරිකානු ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ඉන්දීය බැංකු ක්රමය ගැන කතා කරන විට එය ප්රධාන වශයෙන් කාලයන් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.එනම්, 1.1992 ප්රතිසංවිධානයට පෙර කාලය 2.1992 ප්රතිසංවිධානයට පසු කාලය 1) 1992 ප්රතිසංවිධානයට පෙර කාලය 1992 ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
නම්යතාවය ප්රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.එනම්, 1.ඉල්ලුම් නම්යතාවය - ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන්ගේ වෙනසට ඉල්ලුම් ප්රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය වේ.එනම් ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන් වන:සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල,අනෙකුත් භාණ්ඩ වල ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ණය අරමුදල් හා ප්රාග්ධනය අලෙවි කිරීමට හා මිලදී ගැනීමට සංවිධානය වී ඇති වෙළදපොල මුල්ය වෙලදපොලයි.මුල්ය වෙළදපොලක් යම් ස්ථානයක භෞතිකව ක්රියාත්මක විය හැකි අතරම සමහර මුල්ය ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
19 හා 20 වන සියවස් වලදී යන්ත්රෝපකරණ හදුන්වා දීම නිසා විද්යාමාන වූ සුවිශේෂී ගතිලක්ෂණ මාලාවක් තමයිකාර්මික විප්ලවයකියන්නේ. මේ විප්ලවය මුලින්ම ඇති වුනේ බ්රිතාන්යයෙයි ඒ අනුව ...
8-වසර - බුද්ධ ධර්මය
අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ උපත අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ නිජබිම වුයේ කවදත් සිරිලකට වීරවරයන් දායාද කල දකුණුලක හිත්තැටිය ග්රාමයයි.පියා මාතර දොන් කරෝලිස් හේවාවිතාරණය.මව දොන් අන්දිරිස් ධර්ම ගුණවර්ධන ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
න්යාසයක් යනු අවයව වල හතරැස් පිළියෙළ කිරීමක් වේ.අවයව බොහෝ විට සංඛ්යා හෝ සංකේත විය හැකිය.න්යාසයක් සංකේතවත් කිරීම සදහා[ ] කොටු වරහන් දෙකක් භාවිතා කෙරේ. මෙහි තිරස්ව ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
සාර්ව ආර්ථික විද්යාව තුලදී ආර්ථිකයේ ප්රධාන වශයෙන්ම පැතිකඩයන් දෙකක් සාකච්චා කරනු ලබයි.එනම්, 1.ආර්ථිකයේ කෙටි කාලින හැසිරීම 2.ආර්ථිකයේ දිගු කාලින හැසිරීම ඉහත සදහන් ආර්ථිකයේ පැතිකඩයන් අතුරින් ආර්ථිකයේ දිගු කාලින ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
2*2 න්යාසයක නිශ්චායකය පේලි දෙකක් හා තීරු දෙකක් සහිත න්යාසයක නිශ්චායකය වන්නේ ප්රධාන විකර්නයෙහි සංඛ්යා දෙකෙහි ගුනිතයෙන් ඊට ඉහලින් සහ පහලින් පිහිටි සංඛ්යා දෙකෙහි ගුණිතය අඩු ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථිකයේ පොදු මිල මට්ටම එනම් සාමාන්ය මිල මට්ටම විවිධ කාල පරිච්ඡේද වලදී විවිධ වෙනස්වීම් වලට ලක් වේ.මෙම ලිපියෙන් එම වෙනස්වීම් පිළිබද සලකා බැලීමට නියමිතය. දෙන ලද ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ අවකලනයේ මූලික නීතිරීති සම්බන්ධවයි. F(x) = xn මෙම ශ්රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කල විට පිළිතුර වනුයේ, F|x = nxn-1 වේ. තවත් උදාහරණ - 1.F(x) = ...
13-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
ප්රකාශන දෙකක් සහිත සමගාමී සමීකරණයක විසදුම් සොයා ගැනීම සදහා න්යාස මාර්ගයෙන් ක්රම දෙකක් ඇත.එනම්, ක්රැමර්ගේ නිතිය ප්රතිලෝම න්යාස භාවිතය මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ ක්රැමර්ගේ නිතිය හාවිතයෙන් ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු වන්නේ ආර්ථික විද්යාව යනු කුමක්ද?, එහි වැදගත්කම , ආර්ථික විද්යාවේ ක්රමෙව්දය හා ස්වභාවික විද්යා හා සමාජයීය විද්යා අතර වෙනස පිළිබදවය. ආර්ථික විද්යාව ...
10-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
Font Dialog box Launcher 1 අවශ්යය අකුරු highlight කරන්න 2 Home Tab එක ක්ලික් කරන්න 3 Font Dialog box Launcher මත ක්ලික් කරන්න 4 අවශ්යය සැකසිම් සිදුකර ok කරන්න Word ...
12-වසර - ගිණුම්කරණය
විද්යාත්මක උපන්යාසයක් අනුභූතික පරීක්ෂණ වලට අනුව සත්ය වුවහොත් එය විද්යාවේ සාමාන්ය කාරණයක් බවට පත් වේ.එම සාමාන්යකරණය නියමයක් හෝ වාදයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ.නියම හා වාද අතර ...
10-වසර - ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය
ශේෂ පත්රය - කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවක ව්යාපාර ආයතනයක වත්කම්, බැරකම් හා හිමිකම් වල ප්රමාණය නිරුපනය කෙරෙන ප්රකාශනය ශේෂ පත්රය වේ. පොත් තැබීම - මුදලින් මැනිය හැකි ...
13-වසර - කොරියන් භාෂාව
විද්යාත්මක ක්රමය යනු කුමක්ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමට නම් පළමුව විද්යාව යනු කුමක්ද යන්න හදුනා ගත යුතු වේ.විද්යාවන්ට භාවිත වන ඉංග්රීසි වචනය වනුයේ Science යන්න ...
13-වසර - දේශපාලන විද්‍යාව
මුලින්ම අපි බලමු ලිබරල්වාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලිබරල්වාදය යන්නෙහි සරල අර්ථය වනුයේ නිදහස නම් වේ. මේ අනුව ලිබරල්වාදය යනු නිදහස අගය කරන්නා වූ දේශපාලනික හා ආර්ථික ...
13-වසර - දේශපාලන විද්‍යාව
ප්රශ්නය - නිදහසින් පසු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කරන්න. ශ්රී ලංකාව 1948 දී බ්රිතාන්යයන්ගෙන් නිදහස ලබා ගත් පසු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
ප්රවාහනයේ ආරම්භය - ශ්රී ලංකාවේ දියුණු ප්රවාහන මාධ්යයන් පිළිබද තොරතුරු හම්බුවෙන්නේ බ්රිතාන්ය පාලන යුගය තුලයි.මෙහිදී විශේෂයෙන්ම කිව යුතු වන්නේ බ්රිතාන්යයන් මුල් කාලයේදී මහා මාර්ග තැනුවේ ...
11-වසර - ඉතිහාසය
ප්රංශය,ජර්මනිය හා රුසියාව යන රටවල් වල ආර්ථික,දේශපාලනික විග්රහය මුලින්ම ඉහත සදහන් රටවල් වල වැඩවසම් ක්රමය බිද වැටීමට හේතු විමසා බලමු. ප්රංශයේ වැඩවසම් ක්රමය බිද වැටීමට හේතු 1.14 වන ...
13-වසර - දේශපාලන විද්‍යාව
මාර්කස් වාදයේ පදනම වනුයේ ශ්රමය පිළිබද වටිනාකම් න්යායයි.මෙම න්යාය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සම්භාව්ය ආර්ථික විද්වතුන් විසින් ධනවාදී ආර්ථික චින්තනය යටතේය.මෙම න්යාය මගින් අදහස් වනුයේ භාණ්ඩයක ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙලට නියමිත ලෝක කෘෂිකර්මය පාඩමට අදාලව ලියන ලදී. හරිත විප්ලවය කෘෂි නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සදහා කෘෂිකාර්මික ශිල්පිය ක්රම වල තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණුවක් ඇති කල ක්රියාවලියකි හරිත ...
12-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත පරිසර පද්ධති පාඩම හා අදාළ වේ. ශ්රී ලංකාවේදී භූගත ජලය ලබා ගන්නා විවිධ ක්රම 1.නොගබුරු ළිං මගින් 2.නළ ළිං මගින් 3.ආටිසියානු ළිං මගින් 4.ගැබුරු ළිං මගින් 5.උල්පත් මගින් 6.උණුදිය ...
12-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත පරිසර පද්ධති පාඩම හා අදාළ වේ. ජලයේ ගුණාත්මක ලක්ෂණ 1.වර්ණය - පිරිසිදු ජලයේ වර්ණයක් නොමැත.නමුදු ජලයේ විනිවිද පෙනෙන ස්වරුපය අනුව හෝ වලාකුළු ස්වභාවය අනුව ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාල වේ. වායුගෝලයේ විශාල ප්රදේශයක දිගු කාල පරිච්චේදයක් තුලදී සිදුවන වෙනස්වීම් හෙවත් හැසිරීම දේශගුණය ලෙස හැදින්වේ. දේශගුණික වර්ගිකරණයක දී යොදා ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අනුරූප වේ. නිවර්තන ආර්ද්ර දේශගුණය ( ආර්ද්ර නිවර්තන දේශගුණය ) A 1.නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වර්ගය ( නිවර්තන තෙත් ) ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අනුරූප වේ. ආර්ද්ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C 1.වියලි ගිම්හාන උප නිවර්තන වර්ගය / මධ්යධරණී දේශගුණය - Cs ව්යාප්තිය - උතුරු අර්ධ ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාළවේ. වියලි දේශගුණය - B 1.පහල අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) Bwh මෙම කාන්තාර උෂ්ණ කාන්තාර හා ...
12-වසර - සිංහල
ධාතුවකට අගින් අර්ථවත් ප්රත්යයේ දී සෑදෙන්නා වූ පද කෘදන්ත යනුවෙන් හදුන්වනු ලැබේ. කෘදන්ත නාම කෘදන්ත පද නාම වශයෙන් හදුන්වන එකම ක්රියා පද වර්ගයයි. කෘදන්ත පද නාම වශයෙන් ...
12-වසර - සිංහල
1.ත්රෛකාලික ක්රියා අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන කාල තුනට අයත් ක්රියා ත්රෛකාලික ක්රියා ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. මෙම කල තුනට අදාලව ක්රියා වර නැගීමේදී යෙදෙන ප්රත්ය හදුනා ගත යුතුය. 01.අතීත ...
12-වසර - සිංහල
විශේෂණ සමාසය විශේෂණ විශේෂයක් වශයෙන් පවත්වන්නා වූ පද දෙකක් එකට එකතු කිරීමේදී විශේෂණ සමාසය හට ගනී. සිදත් සගරාවේ විශේෂණ සමාසය මෙසේ හදුන්වයි. විදැවතින් තොර සියදැවතට සමවන වෙසෙසා සබද සදවත වෙසෙසුත් ...
12-වසර - සිංහල
ප්රත්ය වලින් අර්ථ ගැන්වෙන්නා වූ නාම යන අර්ථයෙන් ප්රකෘර්තියේ අර්ථයට වඩා ප්රත්යහි අර්ථය ප්රභල වීමෙන් ප්රත්යර්ථ නාම නිර්මාණය වෙයි.වෙනත් නාම පද වල සහ ක්රියා පද ...
12-වසර - සිංහල
ද නිපාතයෙන් සම්බන්ධ වන වචන සමුහයක් ද නිපාතය ඉවත් කොට තනි පදයක් සේ ගලපා ගැනීම ද කාරාර්ථ සමාසය වේ. ද කාරාර්ථ සමාසය සිදත් සගරාවේ ...
12-වසර - සිංහල
කිසියම් කිරීමක් හෝ සිදුවීමක් හගවන පද ක්රියා පද ලෙස හදුන්වයි. නිදසුන් : වැටෙයි, දුවයි, පනියි, ලියයි යන ක්රියා පද යම් කිරීමකට උදාහරණ වන අතර පිපෙයි, බබලයි, මෝරයි, පායයි ...
12-වසර - සිංහල
ක්රියා පද අංක 01 ලිපිය මෙතැනින්කියවන්න. 4.ප්රයෝජ්ය ක්රියා ප්රයෝජ්ය ක්රියා යොදවන්නා වන අතර ප්රයෝජක යනු යෙදවෙන්නාය.ඒ අනුව ප්රයෝජ්ය හෙවත් යොදවන්නගේ ක්රියා ප්රයෝජ්ය ක්රියා නම් වේ. ප්රයෝජ්ය ක්රියා ...
12-වසර - සිංහල
න + ව්ය පද දෙක එකතු වීමෙන් අව්ය සමාසයට අනුව අව්ය යන පදය සැකසි ඇත.අව්ය යන පදයේ අර්ථය වන්නේ නැත යන අදහසයි. අව්ය පද හැර ...
10-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
ලෝකයේ විවිධත්වය අනුව හදුනාගත් ජනාවාස වර්ග තුනකි.එනම්, 1.ග්රාමීය ජනාවාස 2.නාගරික ජනාවාස 3.අර්ධ නාගරික ජනාවාස (ගැමිරික) 1.ග්රාමීය ජනාවාස පැළෑටි,සතුන් හා වෙනත් සම්පත් පරිහරණය කිරීමේදී මිනිසා විසින් ප්රයෝජනයට ගනු ලබන හෝ ඉදිකරනු ...
12-වසර - සිංහල
සිදත් සගරාවට අනුව විභක්ති සමාසය මෙසේ හැදින්විය හැකිය. පෙර පසු විබත් හැර සෙසු සත් විබත් අන් පද පර පද හා සමස් වන විබත් සමස් එවියු ප්රථමා සහ ආලපන විභක්ති හැර ...
10-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
හැදින්වීම: අතීතයේදී අත්යවශ්ය භාණ්ඩ රටවල් අතර හුවමාරු නොවීම නිසා දියුණු වෙළදාමක් රටවල් අතර නොපැවතියද මුතු මැණික්,සුවද විලවුන්,ඇත්දළ වැනි සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ වෙළදාමක් පෙර අපර දෙදිග රටවල් අතර ...
10-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
1.කුඩා ගම් කුඩා ගම් කෘෂිකර්මන්තය පදනම් කර ගත ජනාවාස නිසා ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් ඇති ස්ථාන වල බිහි විය.කෘෂිකාර්මික කටයුතු අතර වී ගොවිතැන,කුරක්කන්.මෙනේරි වැනි ධාන්ය වගාවන් ...
10-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
හැදින්වීම : මිනිසුන් හෝ භාණ්ඩ එක තැනක සිට තවත් තැනකට ගෙන යාම ප්රවාහනය නමින් හැදින්වේ.අතීතයේදී ප්රවාහනය සදහා මිනිස් ශ්රමය හා සත්ව ශ්රමය යොදා ගනු ලැබුවද නුතන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ආර්ථික විද්යාව මුදල් හා බැංකු පාඩම හා සැසදේ Rose හා Frankel සදහන් කරන ආකාරයට මුදලේ අගය 25% පහත වැටීම මුල්ය අර්බුදයක් ලෙස හැදින්වේ. ලෝක ආර්ථිකය ...
10-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
භෞතික පරිසරයේ වරින්වර හට ගන්නා හදිසි වෙනස්වීම් නිසා ඇතිවන විනාශකාරී ප්රතිඵල ස්වභාවික උපද්රව ලෙස හැදින්වේ. ජන සංඛ්යාව වැඩි වීමත් සමග මිනිස් අවශ්යතා වැඩි වීමත් සිදු වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ආර්ථික විද්යාව විදේශ වෙළදාම පාඩම හා සැසදේ ගෝලීයකරණය යනු ජාතික ආර්ථිකයන් විදේශ වෙළදාම,විදේශ ආයෝජන,සන්නිවේදනය සහ තාක්ෂණය යන අංශ තුලින් ලෝක ආර්ථිකයට ඒකාබද්ධ වීම හා ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
මෙම ලිපියෙන් ප්රධාන කේන්ද්රික ප්රවණතා මිනුම් 03 වන මධ්යන්යය,මධ්යස්ථය හා මාතය යන මිනුම් පිළිබදව අධ්යනයය කරනු ලැබේ. සංඛ්යා සමූහයක් ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට විශාලත්වය අනුව පිළියෙළ ...
11-වසර - ඉතිහාසය
මෙම ලිපියෙන් බ්රිතාන්ය ආර්ථික ඉතිහාසය තුල සිදු වූ වැඩවසම් ක්රමය,ධාන්ය නීති,කෘෂිකාර්මික විප්ලවය පිළිබදව සාකච්චා කරනු ලබයි. වැඩවසම් ක්රමය බ්රිතාන්ය වැඩවසම් ක්රමයේ ලක්ෂණ : වැඩවසම් යුගයේදී මිනිස් සබදතා පැවැත්වුයේ ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
ස්වභාවික පරිසරයට අනුකුලව ඉබේ වැඩෙන ශාක ස්වභාවික වෘක්ෂලතා වේ. වෘක්ෂලතා කෙරෙහි බලපාන ප්රධාන සාධක ලෙස දේශගුණය,පස,භුමියේ ස්වභාවය,මානව ක්රියාකාරකම් හදුන්වා දිය හැකිය. වනාන්තර වල ස්වරුපය වෙනස් වීම කෙරෙහි ...
11-වසර - ඉතිහාසය
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පසුබිම පිළිබද කතා කිරීමේදී වැදගත් වන විදේශීයජාතින් කිහිප දෙනෙකු සිටිති.එනම් පෘතුගීසින් ,ලන්දේසින් හා ඉංග්රීසින් වේ.මෙම විදේශ ජාතින් අතරින්ද පෘතුගීසින් හා ලන්දේසින් නිසා ...
11-වසර - ඉතිහාසය
වතු වගා ලෙස කුරුදු , කොපි ,සින්කෝනා, තේ , රබර් ,පොල් යනාදී බෝග වගාවන් අයත් වේ. මුලින්ම අපි ලංකාවේ වතු ආර්ථිකයේ නැග්මට හේතු වූ කාරනා සොයා ...
11-වසර - ගණිතය
සංඛ්යානමය විශ්ලේෂණය සහ විද්යාත්මක ක්රම පර්යේක්ෂණ තොරෝතුරු වඩාත් අර්ථවත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ කාර්යයන් සදහා සංඛ්යාන ක්රම ශිල්ප උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.තම දියත් කරන ...
11-වසර - ගණිතය
කවුද හොයා ගත්තේ ? ලොරෙන්ස් වක්රය හදුන්වා දෙන ලද්දේ ලොරෙන්ස් නමැති පුද්ගලයා විසිනි.මෙම වක්රය මගින් විචල්යයන් දෙකක් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය පිළිබද සොයා බැලිය හැකිය.විශේෂයෙන්ම විචල්යයන් දෙකක් ...
11-වසර - ගණිතය
සංඛ්යානයේදී ප්රධාන වශයෙන් දත්ත ඉදිරිපත් කරන ක්රම දෙකකි. 01.වගු මාර්ගයෙන් 02.රුප සටහන් / ප්රස්ථාර 01.දත්ත වගු ගත කිරීම පර්යේෂණයෙන් අප රැස් කර ගන්නා දත්ත විශාල ප්රමාණයකින් යුක්ත වන අතර ...
12-වසර - ගණිතය
සංඛ්යානය යන විෂය අවුරුදු සිය ගණනක් පැරණි වුවත් එය වර්තමානයේ පුළුල් ක්ෂේත්ත්රයක් තුල දිවයයි.කෙටියෙන් කියතොත් මෙම විෂය අපගේ එදිනෙදා ජිවිතයේ කොටසක් බවට පත්ව තිබේ.දිනපතා පුවත්පත්,සගරා ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
මිනිසාගේ පැවැත්මට හා අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට පරිසරයෙන් දායාද කොට ඇති සියළුම දෑ ස්වභාවික සම්පත් වේ. පරිසරයේ ඇති ස්වභාවික සම්පත් වලට වටිනාකමක් ලබා දෙන්නේ මිනිසාය.පරිසරයේ ඇති ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
ඓන්ද්රීය ද්රව්ය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දිරාපත් හා පාෂාණ ජීර්ණය මගින් සැපයෙන ජිර්ණවශේෂ මිශ්ර වීමෙන් පස නිමවේ. පෘතුවි කබොලේ ඉහලම ස්තරය පාංශු ස්ථරයයි. ශාක හා සතුන්ගේ පැවැත්මටද ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම කාලය පැය යි. මුළු ලකුණු 20 යි. ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. පිරිවැය ශ්රිතය අරමුණ - නිශ්පාදන ආයතන වල සහ කර්මාන්ත වල භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී නිෂ්පාදන පිරිවැය ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව ප්රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න ප්රශ්න සංඛ්යාව : 10 යි. කාලය : පැය 03 යි. 05. 1.කෙටිකාලින නිෂ්පාදනයේ අවධි බෙදා දක්වා,තර්කනුකුලව කටයුතු කරන නිෂ්පාදකයෙක් තම නිෂ්පාදනය පවත්වා ...
12-වසර - තර්ක ශාස්ත්‍රය
කැලණිය විශ්ව විද්යාලය - සාමජිය විද්යා පිඨය ශාස්ත්රවේදී (සාමාන්ය ) පළමු වසර 2014/2015 අධ්යන වසර සමාජ විද්යාව ප්රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න ප්රශ්න සංඛ්යාව : 07 යි. කාලය : පැය ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව ප්රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න ප්රශ්න සංඛ්යාව : 10 යි. කාලය : පැය 03 යි. 01.විෂයයේ ස්වභාවය,ක්රමවේදය සහ විෂය ක්ෂේත්රය වෙත අවධානය යොමු කරමින් ආර්ථික විද්යාව ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම නිෂ්පාදන ශ්රිතය කාලය විනාඩි 30 යි මුළු ලකුණු 25 යි අරමුණ - නිෂ්පාදන ආයතනයක හෝ කර්මාන්තයක නිමැවුම කෙරෙහි බලපාන සාධකත් එම සාධක වෙනස්වීම අනුව නිමැවුම වෙනස් ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම ඉල්ලුම් නම්යතාවය කාලය විනාඩි 30යි මුළු ලකුණු 30 යි අරමුණ - වෙළදපොලක භාණ්ඩ මිල වෙනස් වීමකට අනුකුලව සිදුවන වෙනස්කම් සහ භාණ්ඩ ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම ඉල්ලුම් නම්යතාවය කාලය විනාඩි 30 යි මුළු ලකුණු 40 යි අරමුණ - වෙළදපොලක භාණ්ඩ මිල වෙනස් වීමකට අනුකුලව සිදුවන වෙනස්කම් සහ භාණ්ඩ ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
කාලය පැය යි. මුළු ලකුණු 40 යි. තරගකාරී වෙලදපොලේ සමතුලිතය තිරණය වීම සහ වෙළදපොල සමතුලිතය වෙනස්වීම ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. අරමුණ - භාණ්ඩ වෙලදපොලේ ඉල්ලුම් සහ සැපයුම් බලවේගයන් ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම සැපයුම් න්යාය කාලය විනාඩි 30 යි මුළු ලකුණු 30 යි අරමුණ - වෙළදපොලක භාණ්ඩයක් අලෙවි කිරීමේදී මුහුණ දීමට සිදුවන තත්වයන් යටතේ භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් හැසිරෙන ආකාරය පිලිබදව ...
10-වසර - ගණිතය
නිශ්චිත වශයෙන් වෙන් කර ගත හැකි ද්රව්ය සමූහයක් කුලකයක් වේ. කුලක අංකනය කුලක අංකනය මගින් අදහස් වනුයේ කුලකයක් ලිය දැක්වීමට යොදා ගන්නා අංකන ක්රම වේ. කුලකයක් ක්රම 04 ...
වෙනත් -
පුස්තකාල වර්ධනය තුලින් සමාජ සංවර්ධනය මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්බයේ සිටම එක් පරපුරක් සතු දැනුම තවත් පරපුරක් වෙත උරුම කරමින් සමාජ සේවයක් ඉටු කරන ආයතනයක් ලෙස පුස්තකාලය හැදින්විය ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම කාලය පැය යි. මුළු ලකුණු 20 යි. අරමුණ - වෙළදපොලක භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී පාරිභෝගික හැසිරීම කෙරෙහි බලපාන සාධක පිලිබදව සහ මිනිසුන් ආර්ථිකමය වශයෙන් හැසිරෙන ආකාරය ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම මුලික ආර්ථික ප්රශ්න සහ විවිධ ආර්ථික ක්රම කාලය පැය යි. මුළු ලකුණු 40 යි. අරමුණ - ඕනෑම ආර්ථික ක්රමයකට පොදු මුලික ආර්ථික ප්රශ්න සහ එම ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම ආවස්ථික පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්රය කාලය පැය 1 යි. මුළු ලකුණු 25 යි. අරමුණ - මිනිසුන්ගේ විකල්ප වුවමනාවන් අතර තේරීමකින් යුක්තව ආර්ථික තීරණ ගැනීමේදී ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම ආර්ථික විද්යා විෂයේ ස්වභාවය, ක්රමවේදය සහ විෂය ක්ෂේත්රය කාලය පැය යි. මුළු ලකුණු 20 යි. අරමුණ - සමාජීය විද්යා විෂයක් වශයෙන් ආර්ථික විද්යා විෂයයේ වැදගත්කම ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යා මුලධර්ම මුලික ආර්ථික ප්රශ්න සහ විවිධ ආර්ථික ක්රම කාලය පැය යි. මුළු ලකුණු 20 යි. අරමුණ - ඕනෑම ආර්ථික ක්රමයකට පොදු මුලික ආර්ථික ප්රශ්න සහ එම ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
මුලික ගණිත සිද්ධාන්ත මෙම ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වනුයේ ගණිතයේදී අවශ්ය වන මුලික ගණිත කර්ම, සුත්ර ආදිය පිළිබද දැනුවත් කිරීමයි. 1. ප්රථමක සංඛ්යා යනු සාධක දෙකක් පමණක් ඇති සංඛ්යා ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
සංකරන හා සංයෝජන හැදෑරීමට ප්රථම ක්රමරෝපිත අංකනය පිලිබදව හැදෑරිය යුතු වේ. ක්රමරෝපිත අංකනය (!) මගින් සංකේතවත් වේ. ඒ අනුව,n!=n(n-1) (n-2)......3,2,1 ලෙස අර්ථ දක්වනු ලබන අතර ...
10-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1974 දී එක්සත් රාජධානියේදී තොරතුරු සාක්ෂරතාවය පිළිබද මුලින්ම සාකච්චාවට බදුන් විය. තොරතුරු සාක්ෂරතාවය පිළිබද මෙසේ සාකච්චාවට බදුන් වුයේ තොරතුරු බිහිවීමේ විප්ලවය නිසාත්, තාක්ෂණික වෙනස්කම් නිසාත්, ...
10-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු මුලාශ්ර කිහිපයක් පිලිබදව විමසා බලමු. 1. වෙළද සගරා TRADE JOURNALS වෙළද ව්යාපාර ක්ෂේත්රයට අදාලව පවතින තත්වය වාර්තා කරයි. ලිපි ලියනු ලබන්නේ විශේෂ දැනුමක් ඇති පිරිසක් ...
12-වසර - ගණිතය
මෙම ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වනුයේ න්යාස යොදා ගණන් සැදීම නොව න්යාස භාවිතයේදී බලපාන ගුණාංග පිලිබද බව සලකන්න. සංකීර්ණ ගණිත කර්ම පහසු කරලීම සදහා විජ ගණිතයේ භාවිත වන ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව තුල පෙන්නුම් කරන ආකාරයට ඕනෑම ආර්ථිකයකට මුහුණ දීමට සිදුවන මුලික ආර්ථික ප්රශ්නය වන සම්පත් හිගකම නිසා ඕනෑම ආර්ථිකයකට තෝරා ගැනීමේ ප්රශ්නයකට මුහුණ දීමට ...
12-වසර - ගණිතය
1.ax=N x යනු a පාදයට N ලැබීමේ ලඝුගණකයයි 2.LogaN=x ඉහත එකෙහි දර්ශක ආකාරයට දැක්වීමේදී බලය නැතිනම් දර්ශකය ලඝුගණකය වන බවයි. ඒ අනුව එම ප්රකාශනය ලඝුගණක ආකාරයෙන් ඉහත දෙකෙහි ...
11-වසර - ගණිතය
මෙහිදී ත්රිපදප්රකාශනයක වර්ගය පිළිබඳවවිමසා බලයි Ex- (x - 5y)2= x2- 10xy + 25y2 // (x + 3) = x2+ 6x + 9 // ඉහත උදාහරණ දෙස බැලීමේදී ද්විපද ප්රකාශනයක ...
11-වසර - ගණිතය
වීජීය ප්රකාශන එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම 1.සජාතිය පද එකතු කිරීම පිළිබද සැලකීමේදී පද කිහිපයක එකතුව ලෙස ලැබෙන්නේ තනි පදයකි.නමුත් වීජාතිය පද එකතු කිරීම පිළිබද සැලකීමේදී ...
11-වසර -
ගී රස වින්දනයට මිනිසත්කම එකම මව් කුසක පිළිසිද එකෙකු අනෙක නසන කාලෙක සොදුරු දම් කෙලෙසින් සොයම්දෝ සැන්දෑවක් බටහිර අහස ගැබින් හිරු නික්මෙද්දී මද පවනින් රන් වන ගොයම් නලවෙද්දී සිහින් පිනි පොදක් මා ගත දවටෙද්දී ශ්රවනය විය ...
උසස්පෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
භූගෝල විද්යාව කෙටි සටහන් උසස් පෙලට අත්වැලක් *කර්මාන්තයක් යනු අවශ්ෂ්ය අමුද්රව්ය යොදාගෙන ඊට වටිනාකමක් ආරෝපණය වන පරිදි පරිබෝගිකයට උපරිම උපයෝගිතාවක් ලබා දීම සදහා බාන්ඩහා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමේ ...
උසස්පෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
භූගෝල විද්යාව කෙටි සටහන් උසස් පෙලට අත් වැලක් *ලංකාවේ උපත පිලිබදව කරුණු ඉදිරිපත් කලේ ඇඩම්ස් මහතාය *හරිතාගාර ආචරණය පාලනය කල හැකි ක්රම 1.නැවත පරිහරණය කල හැකි බලශක්ති සම්පත් භාවිත කිරීම 2.කර්මාන්ත ...
වෙනත් -
1892 දී ඉන්දියාවේදී රන්ගනදන්ගේ උපත සිදු විය ඔහුගේ දෙමාපියන්ගේ ජිවොනොපය වුයේ කෘෂිකර්මන්තයි රන්ගනදන්ගේ කුඩා කාලයේදීම ඔහුගේ පිය මිය ගියේය එසේ වුවද මව සිතා ලක්ෂ්මි පුතුගේ අධයපනය දුෂ්කරතා මද්යය්යේ ...
10-වසර - විද්‍යාව හා තාක්ෂණය
1 කොටස වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තොරන්න 01 පාංශු ඛාදනය යනු කුමක්ද? 1.විශාල පස් කුට්ටි සියුම් කොටස් වලට කැඞී යාම 2.වර්ෂා ජලයේ පස සේදී යාම 3.ස්වාභාවික හේතු නිසා පස එක තැනක ...
10-වසර - විද්‍යාව හා තාක්ෂණය
51. අවතල දර්පණ භාවිතයට ගන්නා අවස්ථාවකි 1. රෝගීන්ගේ ඉහළ හනුවේ දත් පිරික්සීමට 2. රැුවුල කැපීමේ කණ්ණාඩි ලෙස 3. දුරේක්ෂවල සමාන්තර ආලෝක කදම්බ අභිසරණය කර ...
10-වසර - විද්‍යාව හා තාක්ෂණය
71. නිවසට විදුලිය සපයන රැහැන් යුගල නිවැරදිව දක්වා තිබෙන්නේ කවර පිළිතුරකද? 1. බ්ම් කානුදු රැහැන හා උදාසීන රැහැන නමිනි 2. සජීවී රැහැන හා උදාසීන රැහැන ...
10-වසර - විද්‍යාව හා තාක්ෂණය
26. අංශූ ශ්රේණියක මධ්ය රේඛාවේ හෙවත් මුල් පිහිටීමේ සිට පහළම ලක්ෂ්යයට ඇති විස්ථාපනය හදුන්වන්නේ පහත සදහන් කවර පදය මගින්ද? 1. විස්ථාරය මගින්ය 2. සංඛ්යාතය මගින්ය 3. තරංග ...
10-වසර - විද්‍යාව හා තාක්ෂණය
පහත දැක්වෙන පරශ්න වලට දී තිබෙන පිළිතුරු අතුරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ඒ යටින් ඉරක් අදින්න 01. එක් තැනක සිට තවත් තැනකට දඹයයක් තුළින් හෝ රික්තයක් ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්රශ්න. පරිපූරක වැය ඇස්තමේන්තුව යනු කුමක්ද?පහදන්න. අමාත්යංශයකට හෝ දෙපාර්තමේන්තුවකට විසර්ජන පනතින් වෙන්කර ඇති මුදල් පුමාණයයට අමතරව තවත් අතිරේක මුදල් ලබා ගැනීමට අවශ්ය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන වෙළද ගිවිසුම් 1.ආසියා ශාන්තිකර වෙළද ගිවිසුම පැරණිතම වෙළද ගිවිසුමයි1975 ආරම්භ වියබංගලාදේශය/ලංකාව/ඉන්දියාව/ලාඕසය/කොරියාව මුල් සාමාජිකයන් වේ. 2.දකුණු ආසියා නිදහස් වෙළද ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් වෙළදපල ආර්ථිකයක රජයේ කාර්යභාරය 1.පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම2.පෞද්ගලික දේපල අයිතිය සුරැකීම3.ආර්ථික වර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම4.වෙළදපල අසමත් වීම් ඉවත්කර කාර්යක්ෂමතාව නැංවීම යහපත් බදු ක්රමයක ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් මූල්ය පොළිය / නාමික පොළිය යනු ජනතාවගේ ඉතුරුම් වෙනුවෙන් ඒ රටේ ව්යවහාර මුදලින් ලැබෙන පොළී ප්රතිශතයයි.(සෑම විටම ධන අගයක් ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් දිලින්දන්ට හිතකර ආර්ථික වෘද්ධියක් ලබා ගැනීමට නම් 1.දිළිදු ජනතාවට අයත් මානව හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම2.දිළින්දන්ට අවාසිදායකව ක්රියාත්මක වන ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්රශ්න. වානිජ බැංකු වල ණය උපකරණ හා ඒවායේ ලක්ෂණ මොනවාද? 1.තැන්පතු සහතික මධ්ය කාලීනව ණය ලබා ගැනීමට වට්ටමක් සහිතව නිකුත් කරයි තැන්පත්කරුගේ නම සහතිකයේ සදහන් ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් මුල්ය පද්ධතියේ සංරචක 1.මධ්යම බැංකුව 2.මූල්ය වෙළදපල 3.මූල්ය ආයතන 4.මූල්ය යටිතල පහසුකම් 5.මූල්ය උපකරණ 6.අනෙකුත් නියාමන අධිකාරීන් මූල්ය උපකරණ කොටස් 3 කි 1.තැන්පතු 2.ණය 3.සමාගමික කොටස් රජයේ ණය උපකරණ 1.භාණ්ඩාගාර ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් සැ.යු : පාරිබෝගික ආදායමේ හට ගන්න වෙනසට ඉල්ලුම් ප්රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය ආදායම් ඉල්ලුම් නම්යතාවයි. මුදලේ කාර්යයන් 1.හුවමාරු මාධ්යයක් ලෙස ක්රියා කිරීම 2.වටිනාකමේ ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්රශ්න. පළමුව මා විසින් ලියා ඇති සියලු ලිපි අධ්යනය කර මෙම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න පරිපූරක වැය ඇස්තමේන්තුව යනු කුමක්ද? ශුද්ධ මූල්ය හිගය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන වෙළද ගිවිසුම් 3.ඉන්දු-ශ්රී ලංකා නිදහස් වෙළද ගිවිසුම 1998 ආරම්භ විය ශ්රී ලංකාව අවුරුදු 8 ක් ඇතුලතත් ඉන්දියාව අවුරුදු 3 ක් ඇතුලතත් තීරු බදු ඉවත් කිරීමට ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
මූල්ය ක්රමයේ ස්ථායීතාවය සදහා අවශ්ය සාධක 1.සාර්ව ආර්ථික ස්ථායීතාවය 2.ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් පැවතීම 3.ශක්තිමත් මූල්ය ආයතන පැවතීම 4.ශක්තිමත් මූල්ය යටිතල පහසුකම් පැවතීම වෙළදපල ආර්ථිකයක රජයේ කාර්යභාරය 1.පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 2.පෞද්ගලික දේපල අයිතිය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
නම්ය විනිමය අනුපාතිකයක වාසි(චල/පාවෙන) 1.විනිමය අනුපාතිකය අධි හෝ ඌණ තක්සේරුවක් නොවීම 2.ආර්ථික කළමනාකරනය පහසු වීම 3.විශාල විදේශ විනිමය සංචිත පවත්වාගෙන යාමට අවඔ්ය නොවේ නම්ය විනිමය අනුපාතිකයක අවාසි(චල/පාවෙන) 1.අවිනිශ්චිත භාවය වැඩි ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
මූල්ය පොළිය / නාමික පොළිය යනු ජනතාවගේ ඉතුරුම් වෙනුවෙන් ඒ රටේ ව්යවහාර මුදලින් ලැබෙන පොළී ප්රතිශතයයි.(සෑම විටම ධන අගයක් ගනී) මූර්ත පොළිය (ශූන්ය/ඝෘන) යනු උද්ධමන අනුපාතිකය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
සමෘද්ධිය 1995 සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භ විය සමෘද්ධි ව්යාපාරයේ ප්රධාන අංග 3 කි සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ සටහන කණ්ඩායම් ඉතුරුම් පදනම් කරගත් බැංකු ක්රමය ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය දරිද්රතා ඉම හෙවත් මායිම යනු ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන් 1.වාණිජ පත්රිකා කෙටි කාලීන ණය ලබා ගැනීමට පෞද්ගලික අංශ භාවිතා කරන උපකරණයකි ඉහල වටිනාකම් වලින් නිකුත් කරයි වට්ටමක් සහිතව හෝ ස්ථාවර පොළියක් ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
විකල්ප ප්රයෝජන අතරින් එක් විකල්පයක් තෝරා ගත් විට ඒ සදහා අහිමි වන ඊළඝ හොදම විකල්පයේ වටිනාකමයි. මෙය ආත්මගත සංකල්පයකි ඊළග හොදම විකල්පයේ වටිනාකම කිව හැක්කේ ආවස්ථික ...