මගේ ගිණුම


උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
දේශපාලන විද්යාවේ ස්වභාවය2 දේශපාලන විද්යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම දේශපාලන විද්යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් ගොඩනැගී තිබෙන රාජ්යය පිළිබඳ මතය ප්රතික්ශේප කරන කණ්ඩායමක් සිටී.එම කණ්ඩායම සඳහන් කරන්නේ ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
දේශපාලන විද්යාවේ ස්වභාවය 1 දේශපාලන විද්යාවේ ස්වභාවය සම්බන්දයෙන් නිෂ්චිත පොදු අදහසක් කිව නොහැකිය.එයට හේතුව වන්නේ දේශපාලන විද්යාව සමාජ විද්යාවන් ඝණයට අයත් වීමයි.සමාජ විද්යාවන් තුළදී අධ්යයනය කරනුයේ ...
උසස්පෙළ - ගිණුම්කරණය
භෞම පද්ධතිය පෘතිවියත් ඒවටා ඇති වායුගෝලයත් එහි ඇති අනෙකුත් අංගයනුත් අතර පවතින අන්යා්න්ය සම්බන්දතාවය භෞම පද්දතිය ලෙස සැලකේ.මෙහි ක්රියාකාරීත්වයට අවශ්ය ශක්තිය සූර්යයගෙන් සහ ගුරුත්වබලයෙන් ලැබේ.සූර්ය ...
උසස්පෙළ - භූගෝල විද්‍යාව
(උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා වැදගත් වෙයි) රැම්සා යනු කුමක්ද එහි කාර්යය සරල ව පැහැදිළි කරන්න. ආනවිලුන්දාව තෙත්බිම කුමන විධියේ පරිසර පද්ධතියක් ද එහි ශාක හා සත්ත්ව ප්රජාව ...