මගේ ගිණුම


උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
6.0 අනුමාන ප්රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්යවූහගත රචනා - ප්රශ්න සහ පිළිතුරු 21 01. පරිගණකයක මධ්ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) පහත දක්වා ඇති කවරකින් සමන්විත වන්නේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක විද්යා පද විවරණය - 1 කොටස 01. 16 bit: දත්ත බසයක (Data bus) ප්රමාණය විස්තර කිරීමට යොදන පදයකි. ඕනෑම මොහොතක බිටු 16 ක දත්ත එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පද්ධති ආශ්රිත ප්රශ්න - නව නිර්දේශය 01. පද්ධතියක් (System) යනු කුමක්ද? පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අන්තර් ක්රියාකරීත්වයෙන් යුක්තව සාමුහිකව ක්රියා කරන්නාවූ සම්පත් සමුහයකි. 02. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 27. පරිගණක ආශ්රිත දත්ත සන්නිවේදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? පරිගණක ජාලයක් යනු පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් එක් කොට ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 22. සාම්ප්රධායික දත්ත සන්නිවේදන ක්රම වල අවාසි මොනවා ද? පණිවුඩය හරියාකාරවම අදාල පුද්ගලයා වෙත ලඟාවූයේ ද නැද්ද යන්න දැනගත නොහැකි වීම ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 17. දත්ත සම්ප්රේෂණ විධි (Data Transmission modes) 3 ලියා දක්වන්න. එක් එක් විධියක් පිළිබඳව කෙටි සටහන් දෙන්න. ඒකපථ (Simplex): දත්ත ගමන් කරනුයේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 08. සමමුහුර්තකරණය (Synchronization) යන්නෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද? දත්ත සන්නිවේදනයේදී දත්ත ග්රාහකය වෙත ලැබෙන සෑම දත්ත බිටුවකම හෝ දත්ත ඒකකයකම ආරම්භක බිටුව ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 01. දත්ත සන්නිවේදනය යනු කුමක් ද? දත්ත එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්රේෂණය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 27. පරිගණක ආශ්රිත දත්ත සන්නිවේදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? පරිගණක ජාලයක් යනු පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් එක් කොට ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 22. සාම්ප්රධායික දත්ත සන්නිවේදන ක්රම වල අවාසි මොනවා ද? පණිවුඩය හරියාකාරවම අදාල පුද්ගලයා වෙත ලඟාවූයේ ද නැද්ද යන්න දැනගත නොහැකි වීම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 17. දත්ත සම්ප්රේෂණ විධි (Data Transmission modes) 3 ලියා දක්වන්න. එක් එක් විධියක් පිළිබඳව කෙටි සටහන් දෙන්න. ඒකපථ (Simplex):දත්ත ගමන් කරනුයේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 08. සමමුහුර්තකරණය (Synchronization) යන්නෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද? දත්ත සන්නිවේදනයේදී දත්ත ග්රාහකය වෙත ලැබෙන සෑම දත්ත බිටුවකම හෝ දත්ත ඒකකයකම ආරම්භක බිටුව ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්රිත ගැටළු 01. දත්ත සන්නිවේදනය යනු කුමක් ද? දත්ත එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
41. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති (LMS Learning Management System) මගින් ගුරුවරුන් හට සැලසෙන සේවාවන් / වාසි මොනවා ද? ගුරුවරයාට පාසලේ දී ඉගෙන්වීම් ආධාරකයක් ලෙස තොරතුරු සන්නිවේදන ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රයේ (SDLC Software Development Life Cycle) ක්රියාකාරකම් මොනවා ද? පද්ධති හදුනාගැනීම (System Investigation) පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis) පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System Design) පද්ධති සංවර්ධනය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්රයේ (SDLC Software Development Life Cycle) ක්රියාකාරකම් මොනවා ද? පද්ධති හදුනාගැනීම (System Investigation)පද්ධති විශ්ලේෂණය (System Analysis)පද්ධති සැලසුම් කිරීම (System ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
29. දත්ත සම්ප්රේෂණ මාධ්ය වර්ග 2 කි. නියමු මාධ්ය (Guided Medium) නියමු නොවන මාධ්ය (Un Guided Medium) 30. නියමු මාධ්ය (Guided Medium) සාමාන්ය ආකාරයේ වයර / ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
16.ආචයනයේ ප්රධාන කොටස්: ප්රාථමික ආචයනය (Primary storage) ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage) ප්රාථමික ආචයනය (Primary storage) ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage) උපාංග නිෂ්පාදනය කරනුයේ අර්ධ සන්නායක මගිනි. උපාංග නිෂ්පාදනය කරනුයේ චුම්භක, ප්රකාශ තාක්ෂණය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පරිගණකයක් යනු: දත්ත, තොරතුරු බවට පත් කරන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණයකි. 02. පරිගණකයේ සුවිශේෂීත: වේගය ඉහළයි, නිරද්යතාවය වැඩිය, කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිය, බහුකාර්යය වේ, තැපත් කල දේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
05. සකසන (Processors) නිෂ්පාදනය කරන ආයතන : Intel AMD Cyrix Motorola NEC 06. පරිගණක පරම්පරාවන් සහ භාවිත කළ තාක්ෂණික උපාංග පරම්පරාව භාවිත කළ තාක්ෂණය / උපකරණය 1. පළමු වන පරම්පරාවේ පරිගණක රික්තක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. දත්ත: කිසිදු ආකාරයකට සකස් කිරීමකට ලක් නොකල කරුණු වේ. 02. දත්ත පැවතිය හැකි ආකාර: ලිඛිත සටහන් (Text) දෘශ්ය (Video) ශ්රව්ය (Audio) රූප (Images) 02. තොරතුරු : ලබන්නාට ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
28. රජය මගින් ව්යාපාර වලට (G2B Government to Business) ලබා දෙන සේවාවන් මොනවා ද? මුදල් ගෙවීම් සේවා බැංකු තොරතුරු ව්යාපාර ලියාපදිංචිය ව්යාපාර සහ ආයෝජන වාණිජ සංවිධාන තොරතුරු 39. රජය මගින් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
19. ගුණාත්මක තොරතුරක ලක්ෂණයක් වන්නේ අදාලත්වය (Relativeness). උදාහරණයක් ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්න. යම් සංඛ්යාවක වර්ගමූලය දශමස්ථාන 4 කට සෙවීමට ගණිතඥයෙකුට අවශ්ය වුව ද සාමාන්ය පුද්ගලයෙකුට එය අවශ්ය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
11. වර්ථමානයේ ඇතැම් ආයතන වල සුලභව දැකිය හැකි උපාංගයක් වන්නේ ඇඟීලි සලකුණු කියවන යන්ත්රය (Finger Print Reader). මෙය සේවකයින් ගේ පැමිණීම (Employee attendance) සටහන් කිරීම ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1. දත්ත (Data) යනු මොනවා ද? වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. 02. පද්ධතියක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
161. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ, චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage) ය. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) ය. ඒඩා ඔගස්ටා ලෝවිලස් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
151. ට්රාන්සිස්ටරය(Transistors) භාවිතා වනුයේ, පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක තුළයි පිළිතුරු: ට්රාන්සිසිටරය දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක වල භාවිතා විය. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
144. අංක තාක්ෂණය යෙදූ හැඳුනුම්පතක් (Digitalized Identity Card) ලබා දී භාවිතා කිරීම මගින් රජයට හෝ සමාජයට ලැබියහැකි වාසියක් නොවන්නේ, තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම අවශ්ය බවයි වැඩි ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
137. ලෝකයේ ප්රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස නම් කෙරෙනුයේ, ඇනී ඔගස්ටා ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස් වුලී බෙන්ජමින් චාල්ස් බැබේජ් පිළිතුරු: ලෝකයේ ප්රථම පරිගණක වැඩසටහන් ශිල්පිනිය (Programmer) ලෙස ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
125. ඉංජිනේරු විද්යාව(Engineering) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කළ හැකිය. මෙහිදී භාවිතා කරන CAM යන්නෙහි තේරුම වනුයේ, පරිගණක සහායක වෙළඳාම (Computer Aided Marketing) පරිගණක සහායක කළමනාකරණය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
116. ලොව ප්රථමවිද්යුත් සංඛ්යාංක පරිගණකය (Electrical Digital Computer) වනුයේ, 1. UNIVAC 1 2. ABC 3. IBM704 4. ENIAC පිළිතුරු: ලොව ප්රථමවිද්යුත් සංඛ්යාංක පරිගණකය ENIAC ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
111. අන්තර්ජලය ඔස්සේ මෙරට හෝ පිටරටක ඇති වෙළඳ ආයතන විසින් භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීමත්, පාරිභෝගිකයින් විසින් භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගැනීමත් හඳුන්වන තනි නාමය වන්නේ, විද්යුත් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
106. CCTV යන්නෙහි දිගු නාමය වන්නේ, Closed Circuit TV Computer Controlled TV Controlled Circuit TV Closed Controlled TV පිළිතුරු: CCTV යන්නෙහි දිගු නාමය වන්නේ වේ. ආයතනවල හෝ නිවාස වල හෝ ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
101. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය, කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture) සමග සම්බන්ධ වීම තුලින් සැලසෙන වාසිය නොවන්නේ, විවිධ කෘෂි කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය සහ ඉලෙක්ට්රොනිකතැපෑල භාවිතය. කෘෂිකර්මාන්තයට අත්යවශ්යවන කාලගුණික දත්ත හුවමාරුව. ගොවියාට සිය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
96. සෞඛ්ය ක්ෂේත්රයේ දී තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයන් පිළිබඳව අඩංගු නොවන පිළිතුර වන්නේ, දුරස්ථ සෞඛ්ය රැකවරණය (Telemedicine) නිවසේ සිට අධීක්ෂණය විශේෂඥ උපදෙස් ලබා ගැනීම. රුධිර පීඩනය සහ හෘද ස්පන්දන ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
91. MRI ස්කෑනර් යන්ත්රයයනු x- ray භාවිතා නොකර ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වල පින්තූර (Images) ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපකරණයකි. මෙහි දිගු නාමය වනුයේ, Magnetic ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
86. හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ හෘදයේ සිට ශරීරයේ අනෙකුත් ඉන්ද්රියයන් වෙත රුධිරය සැපයීමේ දී ඇති වන විද්යුත් ස්පන්දනයට අනුව නිපදවන තරංග ප්රස්ථාරිකව කඩදාසියක ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
81. ඉගෙනීම හෝ ඉගැන්වීම තොරතුරු සන්නිවේදන මෘදුකාංග / උපාංග ඇසුරින් සිදු කිරීම වර්ථමාන්යේ දී මෙන්ම අනාගතයේදී ද අප සමාජයේ දැකිය හැකි නැඹුරුවකි. මේ සඳහා දිය ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
75.තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග ම ඕනෑම රටක සිට , තමන්ට කැමති ආකාරයට අධ්යාපන ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීම තුළින් ඉතා අඩු වියදමකින් උසස් පාඨමාලාවක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
71. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් (LMS Learning Management System) මගින් පාසල් කළමනාකරණ අංශයට සැලසෙන සේවාවක් වන්නේ, පාසල් පැවරුම් නිවසේ දී ම නිමා කර එසැණින් උඩුගත (Upload) ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
66. වර්ථමාන ලෝකයේ වෙබ් අඩවි උපයෝගී කර ගනිමින් අධ්යාපනය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා ස්වයං අධ්යයනයේ යෙදීමට පුළුවන. එසේ ම නිවසේ සිට ම අන්තර්ජාලය යොදා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
60.පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද? අ.පො.ස සාමාන්ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
56. රජයක් , තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන් , සමාගම්, රාජ්ය හා රාජ්ය නොවන සංවිධාන සහ වෙනත් රටවල රාජ්යයන් සමග සම්බන්ධතා ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
50.ඉතාමත් හොඳ තොරතුරක ගති ලක්ෂණයක් නොවන්නේ, පරමාර්ථය සඳහා අදාල වීම භාවිතා කරන්නාට විශ්වාසයක් ඇතිවීම භාවිතා කරන්නාට සතුටක් ඇතිවීම අදාල කාර්යය සඳහා උචිත වීම. පිළිතුරු: තොරතුරු යනු ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
46. ආයතනයක සේවකයින් ගේ ඇතුළුවීමේ සහ පිටවීමේ වේලාව සටහන් කරන පහසු ක්රමවේදයක් ලෙස ඇඟිලි සලකුණු හඳුනා ගැනීමේ යන්ත්ර වර්තමානයේ බොහෝ ආයතන වල සුලභව දැකිය හැකිය. ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
41. පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් අසත්ය ප්රකාශය වන්නේ, පද්ධතියක් යනු ඒකායන අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අන්තර් ක්රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත ව සාමුහික ව ක්රියාකරන්නා වූ සම්පත් සමූහයක චකතුවකි. සෑම පද්ධතියක් ම ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
35. පහත සඳහන් දෑ අතුරින් තොරතුරු සමග සන්සන්දනය කිරීමේ දී දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ කුමක් ද? අ.පො.ස සාමාන්ය පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා එක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
31. පහත වගන්ති වලින් සාවද්ය වන්නේ +, -, x, / වැනි සලකුණු වෙන් වෙන් වශෙයෙන් ගත් කල අර්ථයක් ලබා නොදෙන අතර මෙම සලකුණු අංක සමග එක් ...