ශබ්දකෝශය

English to සිංහල

සිංහල to Englisha alphabet හෝඩිය
n noun නාමපද
v verb ක්‍රියාපද
adj adjective නාම විශේෂණ
adv adverb ක්‍රියා විශේෂණ
pre preposition නිපාත පද
conj conjunction සම්බන්ධක පද
pron pronoun සර්ව නාම
int interjection විශ්මයාර්ථ පදය
arti article අව්‍ය පද
Ele Electronic ඉලෙක්ට්‍රොනික
Acc Accounting ගිණුම් කරණය
Law Law නීතිය
Mng Management කළමනාකරණය
Vt Transitive Verb Transitive Verb
Vti Intransitive Verb Intransitive Verb
Mat Math ගණිතය
Eco Economics ආර්ථික විද්‍යාව
Che Chemistry රසායන විද්‍යාව
Med Medical වෛද්‍ය
Prefix Prefix උපසර්ගය
Civ Civilian සිවිල්
Com Computer පරිගණක
idm idiom වාග් සම්ප්‍රදාය
vpp verb past participles verb past participles
VP Verb Past Tense අතීත ක්‍රියා
gram grammer ව්‍යාකරන
Oth Other වෙනත්
aux Auxiliary උපකාරක
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a
එක් දෙයක් විස්තර කිරීමට arti
ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ 1 වෙනි අකුර a
(an elephant / අලියෙක්)
(an egg / බිත්තරයක්)
ඉංග්‍රීසි ස්වර් (a, e, i, o u) ශබ්ධයකින් ආරම්භවන විටදි භාවිතාකරනු ලබයි.

(a cat / පූසෙක්)
a c
ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරාව Ele
(Alternating current යන්නෙහි කෙටි යෙදුම)
a c motor
ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා මෝටරය Ele
a d b
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව Acc
(Asian Development Bank යන්නෙහි කෙටි යෙදුම)
a few
කිහිපය n
(I have a few friends / මට යහළුවන් කිහිපදෙනෙක් සිටිනවා)
a good few
තරමක පිරිසක් adv
(a good few attended the seminar / සම්මන්ත්‍රණයට තරමක පිරිසක් සහභාගී වුණා. )
a man
මිනිභෙක් n
(A man should help another man / මිනිසෙක් තවත් මිනිසෙකුට උදව් කළ යුතුය)
a man of parts
දක්ෂයා n
(A man of parts gets jobs anywhere / දක්ෂයාට ඕනෑම තැනක රැකියාවක් ලැබේ)
a man of the world
සමාජයෙහි හැසිර පුරුදු තැනැත්තා n
(A man of the world can live anywhere in the world / ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ජීවත් විය හැකිය. )
a matter of course
අවශ්‍යයෙන් විය යුත්ත n
(Helping the disabled a matter of course / අබාධිතයන්ට උදව් කිරීම අවශ්‍යයෙන් විය යුත්තකි )
a mint of money
මුදල් රැසක් n
(Construction of a highway needs a mint of money / අධිවේගී මාර්ගයක් තැනීමට මුදල් රැසක් අවශ්‍යයි.)
a number of
රාශියක් n
සමූහයක් n
(a number of countries took part in ICC cricket match / අයි.සී.සී. ක්‍රිකට් තරගය සදහා රටවල් රාශියක් සහභාගී විය )

(a number of animals died during the floods / ගංවතුර නිසා සතුන් සමූහයක් මියගියහ)
a pretty penny
විශාල මුදලක් n
(Surgeon charged a pretty penny for the brain surgery /ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා මොළයේ ශල්‍යකර්මයක් සදහා විශාල මුදලක් අයකළා)
abacus
ගණක රාමුව n
(Abacus is an obsolete system of accounting / ගණක රාමුව යනු දැනට භාවිතා නොකරන භාවිතාවෙන් අත්හරින ලද ගණන් කිරීමේ උපකරණයකි)
abampere
ඇබැම්පියරය
abandon
අත්හරිනවා n
(We had to abandon the old house / පරණ ගෙය අත්හැරීමට අපට සිදු විය)
abandoned
අත්හළ n
(Thieves removed the tyres of the abandoned lorry / අත්හළ ලොරියේ ටයර් සොරුන් විසින් ගලවන ලදී)
abandoned cargo
අත්හල නෞභාරය Acc
(Abandoned cargo lie within the ship / නැව තුළ අත්හල නෞභාරය ඇත)
abandonedly
අත් හැර දැමූ ලෙස adv
(Treat the wreckage abandonedly / සුන්බුන් අත් හැර දැමූ ලෙස සලකන්න)
abandonment
අතහැර දැමීම n
(Abandonment of bad friends make you to be successful /නරක මිතුරන් අතහැර දැමීම තමාගේ දියුණුවට හේතුවේ)