ශබ්දකෝශය

English to සිංහල

සිංහල to Englisha alphabet හෝඩිය
n noun නාමපද
v verb ක්‍රියාපද
adj adjective නාම විශේෂණ
adv adverb ක්‍රියා විශේෂණ
pre preposition නිපාත පද
conj conjunction සම්බන්ධක පද
pron pronoun සර්ව නාම
int interjection විශ්මයාර්ථ පදය
arti article අව්‍ය පද
Ele Electronic ඉලෙක්ට්‍රොනික
Acc Accounting ගිණුම් කරණය
Law Law නීතිය
Mng Management කළමනාකරණය
Vt Transitive Verb Transitive Verb
Vti Intransitive Verb Intransitive Verb
Mat Math ගණිතය
Eco Economics ආර්ථික විද්‍යාව
Che Chemistry රසායන විද්‍යාව
Med Medical වෛද්‍ය
Prefix Prefix උපසර්ගය
Civ Civilian සිවිල්
Com Computer පරිගණක
idm idiom වාග් සම්ප්‍රදාය
vpp verb past participles verb past participles
VP Verb Past Tense අතීත ක්‍රියා
gram grammer ව්‍යාකරන
Oth Other වෙනත්
aux Auxiliary උපකාරක
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ablow
පිපෙන n
(The flowers ablow spread a nice smell / පිපෙන කුසුම් හොද සුවදක් විහිදුවයි)
abnormal
අසාමාන්‍ය n
(He is an abnormal person / ‍ඔහු අසාමාන්‍ය මනුස්සයෙකි)
aboard
දුමි‍්‍රයේ adv
(They aboard Yaldevi train to go to Jaffna / ඔවුන් යාපනය යාමට යාල්දේවී දුම්රියට ගොඩවිය)
abode
වාසස්ථානය n
වාසස්ථානය n
(People got good abode in place of slum / මිනිස්සුන්ට මුඩුක්කු වෙනුවට හොද වාසස්ථාන ලැබුණා)
abolish
ඉවත් කරනවා v
(The abolish the old system / පරණ ක්‍රමය ඉවත් කරනවා)
aboriginal
ආදිවාසික adj
(Aboriginal peoples are kind / ආදිවාසික මිනිස්සු කාරුණිකය)
abort
නවත්වනවා v
(They decided to abort the project due to shortage of money / මුදල් අඩුපාඩුව නිසා ව්‍යාපෘතිය නැවැත්වීමට තීරණය කළා)
abortion
ගබ්සාව n
(Abortion is an illegal activity in Sri Lanka / ගබ්සාව කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවකි)
abound
අධිකව පවතිනවා v
. (fruits are Abound in our country / අපේ රටේ අධිකව පලතුරු තිබෙනවා)
about
ගැන pre
(newspapers bring various news about crimes / පුවත්පත් වලින් නොයෙක් අපරාධ ගැන තොරතුරු ගේනවා)
about to die
මරණාසන්න a
(the patient was about to die before taking to the hospital / රෝගියා රෝහලට ගෙනයාමට පෙර මරණාසන්නව සිටියා)
about to go
යන්නට හදන adv
(The man got in to the bus which was about to go / යන්නට හදන බස් එකට මිනිසා ගොඩ විය)
above
ඉහළින් adv
(there is an atmosphere above the earth / පොළවට ඉහළින් වායුගෝලක් ඇත)
above mentioned
ඉහත සඳහන් a
(above mentioned low is still valid / ඉහත සදහන් නීතිය තවමත් වලංගුය)
above the head
ඉහට උඩින් adv
(water level in the summing pool was above the head / පිහිනුම් තටාකයේ වතුර මට්ටම ඉහට උඩින් විය)
abridge
සංක්ෂිප්ත Acc
(the report given to courts should be abridge / උසාවිට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාව සංක්ෂිප්ත විය යුතුය)
abroad
පිටරට adv
(patient was taken abroad for treatment / රෝගියාට ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා පිටරට ගෙනයන ලදී)
abscess
සැරව ගෙඩිය Che
(surgeon removed the abscess / ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා සැරව ගෙඩිය ඉවත් කරන ලදී)
abscond
මඟ හරිනවා v
(the culprit abscond the police / වැරදිකාරයා පොලීසිය මගඅරිනවා)
absence
නොපැමිණීම n
(the worker has to inform his absence to the office / සේවකයා ඔහුගේ නොපැමිනීම ගැන කාර්යාලයට දැන්විය යුතුය)