ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නිමැවුම්වලට යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල තිබිය යුතු ගුණාංග