4 - දේවස්ථානයේ පවුල

(ක්‍රියා 2 : 46-47)

ඉරිදා දවස කිතුනු අපට ඉතා ම වැදගත්.

සැම ඉරිදාවක ම අපි පවුල් වශයෙන් එක් වී දේවස්ථානයට යමු.

අපි පවුලක් ලෙස එකමුතු ව දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු.

නමස්කාර කරමු.

දේව වචනය ඉගෙන ගනිමු.

එකිනෙකාට උදවු කරමු.

දේවස්ථානය තුළ සිටින අපි සැම එක ම පවුලක් වෙමු.

එකමුතු පවුලට මම ආදරෙයි.