19 - ජේසුස් වහන්සේ හා සාකෙවුස්

ශු. ලුක් 19 : 1-10

ජේසුස් වහන්සේ සුවිශේෂී ආකාරයට මිනිසුන් සමග ක්‍රියා කළ කෙනෙක් වූහ. උන්වහන්සේ සමාජය නොපිළිගත් අය පවා පිළි ගත් සේක. එපමණක් නොව, සමාජයේ පව්කාරයින් ලෙස නම් කළ අය සමග පවා එතුමා සුහද වූ සේක.

එකල සාකෙවුස් නම් ඉතා මිටි මනුෂ්‍යයෙක් විය. ඔහු ධනවත් අයකැමියෙකි. දිනක් ජේසුස් වහන්සේ ජෙරිකෝව නැමැති නගරයට පැමිණි බව ඔහුට ආරංචි විය. ජේසුස් වහන්සේ පව්කාරයින්ගේ හා සුංගම් අයකරන්නන්ගේ හොඳ මිත්‍රයෙකු වූ බව සෙනඟ දැන සිටියහ. එම නිසා සාකෙවුස්ට ද ජේසුස් වහන්සේ දැක ගැනීමේ මහත් ආශාවක් විය.

ජේසුස් වහන්සේ පැමිණ ගස උඩ බලා....


ජේසුස් වහන්සේ මුණගැසුණු පසු සාකෙවුස් .....

  • අවංකව පසුතැවිලි විය.
  • තම ජීවිතය වෙනස් කර ගත්තේ ය.
  • බොහෝ වෙනස් මනුෂ්‍යයෙක් විය.
  • ජේසුස් වහන්සේ අදහා ගත්තේ ය.
  • පාපයෙන් ගැලවීම ලැබුවේ ය.

යාච්ඤාව
ස්වාමීනී, ඔබ වහන්සේ අකැමැති සිතුවිලි සියල්ල මා තුළ
ඇති පාපයන් ය. මට සමා වුව මැනව. මා අතින් සිදු වූ වැරදි
පිළිගෙන යහපත් දරුවෙකු වන්නට ශක්තිය දුන මැනව.
ආමෙන්.