4.2 - ජලය සිසිලන කාරකයක් ලෙස

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.