3.2 - සරල ධාරාව හා ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරාව

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.