මගේ ලිපි


සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
නමස්කාර ගාථා ත්රිවිධ රත්නයට මෙරුං විරාජිත සමං ...
12-වසර - නර්තනය (සිංහල)
වලියක් මංගල්යය මහනුවර දලදා මාලිගාවේ අවසාන රන්දොලි පෙරහැර නිම කිරීමෙන් පසු පසුදින දවල් පෙරහැර ගෙවදුනු ලැබේ. එසෙුම දවල් පෙරහැර සවස් වරුවේ ගෙවදිමත් සමග මාලිගාව අසල ඇති ...