මගේ ගිණුම


12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ,A/L (Economics) 2011 වර්ෂයේ II කොටසේ (2) හි IV පිළිබඳවයි.මීට අදාළ ප්රශ්නය ඉහලින් ඔබට පින්තූර්යක් ආකාරයෙන් දිස්වේ. එම ප්රශ්නයේ ගණිතමය ගැටලු ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
මෙම ලිපියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සැපයුම් ලේඛනයක් ලබාදුන් විටසැපයුම් සමීකරණය හා ගොඩනගා ගන්නා ආකාරයයි. පහත දී තිබෙන්නේ සැපයුම්ලේඛනයකි.මෙහිසැපයුම් ප්රමාණය ඒකක වලින්ද මිල රුපියල් වලින්ද දැක් ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
මෙම ලිපියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉල්ලුම් ලේඛනයක් ලබාදුන් විට ඉල්ලුම් සමීකරණය හා ගොඩනගා ගන්නා ආකාරයයි. පහත දී තිබෙන්නේ ඉල්ලුම් ලේඛනයකි.මෙහි ඉල්ලුම් ප්රමාණය ඒකක වලින්ද මිල ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
එක්තරා සංවර්ධිත රටක වර්තමාන ආර්ථික ප්රතිපත්තිය ඇබෙනොමික්ස් යනුවෙන් ප්රසිද්ධියට පත් ව ඇත. එම රට කුමක් ද? රටට ලැබෙන විදේශ විනිමය ප්රමාණය ඉහළ යන විට පාවෙන විනිමය ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
කලාපීය සහයෝගීතාව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපෑ ඇති අයුරු උදාහරණ මගින් පැහැදිලි කරන්න. කලාපීය සහයෝගීතාව අනුකලන ක්රියාවලියක් වන අතර අසල්වැසි රාජ්යයන් සමඟ මෙහිදී ගිවිසුම්කට එළැඹේ. පොදු ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුල්ය ප්රතිපත්තියේ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබද රූපසටහන් ඇසුරින් විමර්ශනය කරන්න. මහ බැංකුවේ මුල්ය ප්රතිපත්තිය යන්නෙන් අදහස් වනුයේ මුදල් සැපයුම,ණය සැපයුම හා පොලී අනුපාතිකය ආර්ථිකයට ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
මුදල් ගුණකය ගොඩනගා ගන්නා ආකාරය හා මුදල් ගුණකය හා මුදල් මැවීමේ ගුනකය අතර පවත්නා වෙනස පැහැදිලි කරන්න. මුදල් සැපයුම සම්බන්ධ ගුණකයන් දෙකකි.(මුදල් සැපයුම යනු යම් රටක ...
උසස්පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය
ප්රශ්න අංක 1 සමබර දාදු කැටයක් වරක් උඩ දැමූ විට ඉරට්ටේ අගයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. S = {1,2,3,4,5,6} n(A) ...
11-වසර - ගණිතය
සම්භාවිතාව (Probability) කිසියම් සිද්ධියක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම ස්ථිර වශයෙන් ප්රකාශ කල නොහැකිනම්,ඒ සදහා අනුමාන පිළිතුරු සැපයීම සම්භාවිතාවයයි.එනම්, යම් සිද්ධියක් සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ හෙවත් හැකියාව සම්භාවිතාවය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
1700 ශත වර්ෂයේ දී බ්රිතාන්යයෙන් ඇමෙරිකාවට ගමන් කල වෙළදුන් විසින් වෙනුසිල්වෙනියානු බැංකුව ආරම්භ කිරීමත් සමග ඇමෙරිකාවේ බැංකු ක්රමයේ ආරම්භය සනිටුහන් විය.මෙම බැංකුව පිහිටුවනු ලැබුයේ ඇමෙරිකානු ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ඉන්දීය බැංකු ක්රමය ගැන කතා කරන විට එය ප්රධාන වශයෙන් කාලයන් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.එනම්, 1.1992 ප්රතිසංවිධානයට පෙර කාලය 2.1992 ප්රතිසංවිධානයට පසු කාලය 1) 1992 ප්රතිසංවිධානයට පෙර කාලය 1992 ...
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
නම්යතාවය ප්රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.එනම්, 1.ඉල්ලුම් නම්යතාවය - ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන්ගේ වෙනසට ඉල්ලුම් ප්රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය වේ.එනම් ඉල්ලුමට බලපාන සාධකයන් වන:සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල,අනෙකුත් භාණ්ඩ වල ...
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ණය අරමුදල් හා ප්රාග්ධනය අලෙවි කිරීමට හා මිලදී ගැනීමට සංවිධානය වී ඇති වෙළදපොල මුල්ය වෙලදපොලයි.මුල්ය වෙළදපොලක් යම් ස්ථානයක භෞතිකව ක්රියාත්මක විය හැකි අතරම සමහර මුල්ය ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
19 හා 20 වන සියවස් වලදී යන්ත්රෝපකරණ හදුන්වා දීම නිසා විද්යාමාන වූ සුවිශේෂී ගතිලක්ෂණ මාලාවක් තමයිකාර්මික විප්ලවයකියන්නේ. මේ විප්ලවය මුලින්ම ඇති වුනේ බ්රිතාන්යයෙයි ඒ අනුව ...
8-වසර - බුද්ධ ධර්මය
අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ උපත අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ නිජබිම වුයේ කවදත් සිරිලකට වීරවරයන් දායාද කල දකුණුලක හිත්තැටිය ග්රාමයයි.පියා මාතර දොන් කරෝලිස් හේවාවිතාරණය.මව දොන් අන්දිරිස් ධර්ම ගුණවර්ධන ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
න්යාසයක් යනු අවයව වල හතරැස් පිළියෙළ කිරීමක් වේ.අවයව බොහෝ විට සංඛ්යා හෝ සංකේත විය හැකිය.න්යාසයක් සංකේතවත් කිරීම සදහා[ ] කොටු වරහන් දෙකක් භාවිතා කෙරේ. මෙහි තිරස්ව ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
සාර්ව ආර්ථික විද්යාව තුලදී ආර්ථිකයේ ප්රධාන වශයෙන්ම පැතිකඩයන් දෙකක් සාකච්චා කරනු ලබයි.එනම්, 1.ආර්ථිකයේ කෙටි කාලින හැසිරීම 2.ආර්ථිකයේ දිගු කාලින හැසිරීම ඉහත සදහන් ආර්ථිකයේ පැතිකඩයන් අතුරින් ආර්ථිකයේ දිගු කාලින ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
2*2 න්යාසයක නිශ්චායකය පේලි දෙකක් හා තීරු දෙකක් සහිත න්යාසයක නිශ්චායකය වන්නේ ප්රධාන විකර්නයෙහි සංඛ්යා දෙකෙහි ගුනිතයෙන් ඊට ඉහලින් සහ පහලින් පිහිටි සංඛ්යා දෙකෙහි ගුණිතය අඩු ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථිකයේ පොදු මිල මට්ටම එනම් සාමාන්ය මිල මට්ටම විවිධ කාල පරිච්ඡේද වලදී විවිධ වෙනස්වීම් වලට ලක් වේ.මෙම ලිපියෙන් එම වෙනස්වීම් පිළිබද සලකා බැලීමට නියමිතය. දෙන ලද ...
12-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ අවකලනයේ මූලික නීතිරීති සම්බන්ධවයි. F(x) = xn මෙම ශ්රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කල විට පිළිතුර වනුයේ, F|x = nxn-1 වේ. තවත් උදාහරණ - 1.F(x) = ...
13-වසර - සංයුක්ත ගණිතය
ප්රකාශන දෙකක් සහිත සමගාමී සමීකරණයක විසදුම් සොයා ගැනීම සදහා න්යාස මාර්ගයෙන් ක්රම දෙකක් ඇත.එනම්, ක්රැමර්ගේ නිතිය ප්රතිලෝම න්යාස භාවිතය මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු කරනුයේ ක්රැමර්ගේ නිතිය හාවිතයෙන් ...
12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
මෙම ලිපියෙන් අවධානය යොමු වන්නේ ආර්ථික විද්යාව යනු කුමක්ද?, එහි වැදගත්කම , ආර්ථික විද්යාවේ ක්රමෙව්දය හා ස්වභාවික විද්යා හා සමාජයීය විද්යා අතර වෙනස පිළිබදවය. ආර්ථික විද්යාව ...
10-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
Font Dialog box Launcher 1 අවශ්යය අකුරු highlight කරන්න 2 Home Tab එක ක්ලික් කරන්න 3 Font Dialog box Launcher මත ක්ලික් කරන්න 4 අවශ්යය සැකසිම් සිදුකර ok කරන්න Word ...
12-වසර - ගිණුම්කරණය
විද්යාත්මක උපන්යාසයක් අනුභූතික පරීක්ෂණ වලට අනුව සත්ය වුවහොත් එය විද්යාවේ සාමාන්ය කාරණයක් බවට පත් වේ.එම සාමාන්යකරණය නියමයක් හෝ වාදයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ.නියම හා වාද අතර ...
10-වසර - ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය
ශේෂ පත්රය - කිසියම් නිශ්චිත අවස්ථාවක ව්යාපාර ආයතනයක වත්කම්, බැරකම් හා හිමිකම් වල ප්රමාණය නිරුපනය කෙරෙන ප්රකාශනය ශේෂ පත්රය වේ. පොත් තැබීම - මුදලින් මැනිය හැකි ...
13-වසර - කොරියන් භාෂාව
විද්යාත්මක ක්රමය යනු කුමක්ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමට නම් පළමුව විද්යාව යනු කුමක්ද යන්න හදුනා ගත යුතු වේ.විද්යාවන්ට භාවිත වන ඉංග්රීසි වචනය වනුයේ Science යන්න ...
13-වසර - දේශපාලන විද්‍යාව
මුලින්ම අපි බලමු ලිබරල්වාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලිබරල්වාදය යන්නෙහි සරල අර්ථය වනුයේ නිදහස නම් වේ. මේ අනුව ලිබරල්වාදය යනු නිදහස අගය කරන්නා වූ දේශපාලනික හා ආර්ථික ...
13-වසර - දේශපාලන විද්‍යාව
ප්රශ්නය - නිදහසින් පසු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කරන්න. ශ්රී ලංකාව 1948 දී බ්රිතාන්යයන්ගෙන් නිදහස ලබා ගත් පසු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික ...
11-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
ප්රවාහනයේ ආරම්භය - ශ්රී ලංකාවේ දියුණු ප්රවාහන මාධ්යයන් පිළිබද තොරතුරු හම්බුවෙන්නේ බ්රිතාන්ය පාලන යුගය තුලයි.මෙහිදී විශේෂයෙන්ම කිව යුතු වන්නේ බ්රිතාන්යයන් මුල් කාලයේදී මහා මාර්ග තැනුවේ ...
11-වසර - ඉතිහාසය
ප්රංශය,ජර්මනිය හා රුසියාව යන රටවල් වල ආර්ථික,දේශපාලනික විග්රහය මුලින්ම ඉහත සදහන් රටවල් වල වැඩවසම් ක්රමය බිද වැටීමට හේතු විමසා බලමු. ප්රංශයේ වැඩවසම් ක්රමය බිද වැටීමට හේතු 1.14 වන ...
13-වසර - දේශපාලන විද්‍යාව
මාර්කස් වාදයේ පදනම වනුයේ ශ්රමය පිළිබද වටිනාකම් න්යායයි.මෙම න්යාය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සම්භාව්ය ආර්ථික විද්වතුන් විසින් ධනවාදී ආර්ථික චින්තනය යටතේය.මෙම න්යාය මගින් අදහස් වනුයේ භාණ්ඩයක ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙලට නියමිත ලෝක කෘෂිකර්මය පාඩමට අදාලව ලියන ලදී. හරිත විප්ලවය කෘෂි නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සදහා කෘෂිකාර්මික ශිල්පිය ක්රම වල තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණුවක් ඇති කල ක්රියාවලියකි හරිත ...
12-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත පරිසර පද්ධති පාඩම හා අදාළ වේ. ශ්රී ලංකාවේදී භූගත ජලය ලබා ගන්නා විවිධ ක්රම 1.නොගබුරු ළිං මගින් 2.නළ ළිං මගින් 3.ආටිසියානු ළිං මගින් 4.ගැබුරු ළිං මගින් 5.උල්පත් මගින් 6.උණුදිය ...
12-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත පරිසර පද්ධති පාඩම හා අදාළ වේ. ජලයේ ගුණාත්මක ලක්ෂණ 1.වර්ණය - පිරිසිදු ජලයේ වර්ණයක් නොමැත.නමුදු ජලයේ විනිවිද පෙනෙන ස්වරුපය අනුව හෝ වලාකුළු ස්වභාවය අනුව ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාල වේ. වායුගෝලයේ විශාල ප්රදේශයක දිගු කාල පරිච්චේදයක් තුලදී සිදුවන වෙනස්වීම් හෙවත් හැසිරීම දේශගුණය ලෙස හැදින්වේ. දේශගුණික වර්ගිකරණයක දී යොදා ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අනුරූප වේ. නිවර්තන ආර්ද්ර දේශගුණය ( ආර්ද්ර නිවර්තන දේශගුණය ) A 1.නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වර්ගය ( නිවර්තන තෙත් ) ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අනුරූප වේ. ආර්ද්ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C 1.වියලි ගිම්හාන උප නිවර්තන වර්ගය / මධ්යධරණී දේශගුණය - Cs ව්යාප්තිය - උතුරු අර්ධ ...
13-වසර - භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාළවේ. වියලි දේශගුණය - B 1.පහල අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) Bwh මෙම කාන්තාර උෂ්ණ කාන්තාර හා ...
12-වසර - සිංහල
ධාතුවකට අගින් අර්ථවත් ප්රත්යයේ දී සෑදෙන්නා වූ පද කෘදන්ත යනුවෙන් හදුන්වනු ලැබේ. කෘදන්ත නාම කෘදන්ත පද නාම වශයෙන් හදුන්වන එකම ක්රියා පද වර්ගයයි. කෘදන්ත පද නාම වශයෙන් ...
12-වසර - සිංහල
1.ත්රෛකාලික ක්රියා අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන කාල තුනට අයත් ක්රියා ත්රෛකාලික ක්රියා ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. මෙම කල තුනට අදාලව ක්රියා වර නැගීමේදී යෙදෙන ප්රත්ය හදුනා ගත යුතුය. 01.අතීත ...
12-වසර - සිංහල
විශේෂණ සමාසය විශේෂණ විශේෂයක් වශයෙන් පවත්වන්නා වූ පද දෙකක් එකට එකතු කිරීමේදී විශේෂණ සමාසය හට ගනී. සිදත් සගරාවේ විශේෂණ සමාසය මෙසේ හදුන්වයි. විදැවතින් තොර සියදැවතට සමවන වෙසෙසා සබද සදවත වෙසෙසුත් ...
12-වසර - සිංහල
ප්රත්ය වලින් අර්ථ ගැන්වෙන්නා වූ නාම යන අර්ථයෙන් ප්රකෘර්තියේ අර්ථයට වඩා ප්රත්යහි අර්ථය ප්රභල වීමෙන් ප්රත්යර්ථ නාම නිර්මාණය වෙයි.වෙනත් නාම පද වල සහ ක්රියා පද ...
12-වසර - සිංහල
ද නිපාතයෙන් සම්බන්ධ වන වචන සමුහයක් ද නිපාතය ඉවත් කොට තනි පදයක් සේ ගලපා ගැනීම ද කාරාර්ථ සමාසය වේ. ද කාරාර්ථ සමාසය සිදත් සගරාවේ ...
12-වසර - සිංහල
කිසියම් කිරීමක් හෝ සිදුවීමක් හගවන පද ක්රියා පද ලෙස හදුන්වයි. නිදසුන් : වැටෙයි, දුවයි, පනියි, ලියයි යන ක්රියා පද යම් කිරීමකට උදාහරණ වන අතර පිපෙයි, බබලයි, මෝරයි, පායයි ...