මගේ ගිණුම


සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
සායම ගියා - ගෞරවය කෙලෙසී ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
විවිධ භාෂා ව්යවහාරය * අපේ රටේ බොහෝ දෙනාගේ ප්රධානතම සන්නිවේදන මාධ්යය වන්නේ සිංහල භාෂාව වේ. * එක් එක් ප්රදේශයට ආවේණික භූගෝලීය ලක්ෂණ, ජීවනෝපය, පරම්පාරික ගුණාංග හා සංස්කෘතික ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
(අ) අන්තංස්ථාක්ෂර සහ ඌෂ්මාක්ෂර යෙදීම * ය, ර, ල, ව යනන්තංස්ථාක්ෂරත් ශ, ෂ, ස, හ යන ඌෂ්මාක්ෂරත් සිංහල හෝඩියේ සෙසු අකුරු සමග යෙදෙන අයුරු පහත පරිදි ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
(අ) අල්ප ප්රාණ අක්ෂර හා මහා ප්රාණ අක්ෂර යෙදීම * සිංහලයන්ගේ මාතෘ භාෂා වන පාලි හා සංස්කෘත භාෂාවන්ගේ පැමිණි වචන හා ඒ ඇසුරෙන් සැදුණු වචන විශාල ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
ණ, න, ල, ළ අකුරැ යෙදීම නාම පදයක ර කාරයට පසු ව යෙදෙන්නේ ණ කාරයයි.සාධාරණ විවරණය හොරණ ආභරණ අනුස්මරණය ර් අකුරට පසුව යෙදෙන්නේ ද ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
* ගුණෝත්තර ශ්රේඩීයක මුල් පදය a ලෙසද පොදු අනුපාතය r ලෙසද සංකේත මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. පදය වෙනුවෙන් T සංකේතය යෙදේ. මුල් පදය ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
(අ) සමාන්තර ශ්රේඩී පිළිබද දැනුම අලුත් කර ගන්න. a = මුල් පදය ; d = පොදු පදය ; l = අවසාන පදය ; Tn = n ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
සමාන්තර ශ්රේඩී 5 (අ) සමාන්තර ශ්රේඩීයක පිළිවෙළින් දෙන ලද අනුයාත පද සමුහයක ඓක්යය සෙවීම. මුල් පදය = a අවසාන පදය = l පද ගණන = n වු විට පද ගණනක ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
අග අකුර ද්විත්ව වන කල්හි යෙදෙන්නේ දන්තජ න යන අකුරය.දේදුනු| ගනුදෙනු|ඉනි|පිනි|ඔටුනු සන්ධි හෝ සමාස පදවල දී ර යන්නෙන් හෝ රකාරාංශයෙන් පර ව ව, හ, ප, ව ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
සමාන්තර මාධ්යන්යය T1 = a , T2 = a + d , T3 = a + 2d , වු විට T2 , T1 හි සහ T3 ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
සමාන්තර ශ්රේඩී 2 (අ) සමාන්තර ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
සමාන්තර ශ්රේණී 1 * සංඛ්යා අනුක්රමයක අනුයාත පද දෙකක් අතර නියත ...
උසස්පෙළ -
(1) If there is a will there is a way. - අධිෂ්ඨාන ශක්තියක් ඇත්නම් යා හැකි මගක්ද ඇත. (2) Absence makes the heart grow ...
උසස්පෙළ -
Simple ...
උසස්පෙළ -
Introducing Someone යම් පුද්ගලයකු හදුන්වාදීම (1) This is one of my class mate. මේ මගේ පන්තියේ මිතුරන්ගෙන් කෙනෙක්. (2) This is one of my ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
* එක් ප්රකාශනයක් තවත් ප්රකාශනයකට වඩා විශාල හෝ කුඩා බව දක්වන ප්රකාශන අසමානතා වේ. * අසමානතා ලිවීමේදී * , , , , යනසංකේත භාවිතා කරයි නිදසුන් අසමානතා ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
(අ) 0 හා 1 අතර සංඛ්යාවල ලඝුගණක නිදසුන 01 0.278 මෙය විද්යාත්මක අංකනයෙන් ලියු විට 2.78 10-1 එම නිසා lg 0.278 පූර්ණාංශය - වේ.දශමාංශය + වේ.මෙහි ලඝුගණක ලියුවිට, ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
වර්ගජ සමීකරණ * අඥාත රාශිය වර්ග පදයක් වු සමීකරණය වර්ගජ සමීකරණයක් වේ. (අ) සාධක මගින් වර්ගජ සමීකරණ විසදීම * පළමුව සමීකරණයේ සාධක සෙවිය යුතුය. එම සාධක වල ගුණිතය ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
(අ)ලඝුගණක වගු භාවිතය * 1 ට වැඩි ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්යාවක් 10 බලයක් ලෙස ලීවීමේ දී එහි 10 පාදයේ ලඝුගණකය ලබා ගත හැකිය. 10 = 101 = lg ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
...
7-වසර - ගණිතය
...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
* අඥාත රාශින් ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
...
7-වසර - ගණිතය
සාධක හා ගුණාකාර 2 (අ) පුර්ණ සංඛ්යාවක සාධක හා ගුණාකාර *කිසියම් පූර්ණ සංඛ්යාවක්, පූර්ණ සංඛ්යා දෙකක ගුණිතයක් ලෙස ලියූ විට, ඒවා එක එකක් මූල් සංඛ්යාවේ සාධක ලෙස ...
7-වසර - ගණිතය
සාධක හා ගුණාකාර 1 (අ) පූර්ණ සංඛ්යාවක් 3න්, 4න්, 6න්, හෝ 9න් බෙදේ දැයි පරික්ෂා කිරීම ...
7-වසර - ගණිතය
(අ) පූර්ණ සංඛ්යා දෙකක් අතර වූ ගණිත කර්ම 1. එකතු ...
7-වසර - ගණිතය
කුලකයක් යනු නිශ්චිත ප්රමාණයක් නියෝඡනය කෙරෙන පැහැදිලි ප්රකාශනයකි. කුලකයක් ඇතුලත් වන්නේ වෙන් කොට හදුනා ගත හැකි අවයව කිහිපයකි. සමහර විට එකකි. එක සමාන අවයව දෙකක් කුලකයක අඩංගු ...