ගණිත (4)
විද්‍යා (13)
තාක්ෂණවේදය (2)
වාණිජ (13)
කලා (1)