මගේ ගිණුම


10-වසර - සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
01.සතරකන්මණ්ත්රණය 1.පන්සිය පනස් ජාතක පොත රචනා කලේකුමන කාලයේද? ................................................................................................................................................................. 2.මෙයට අනුග්රහය දැක්වූයේ කවුද ? .................................................................................................................................................................. 3.ජාතකපොත ඇසුරින් ලියවූග්රන්ථ 3ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 4.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත ගීකාව්ය 3ක්ලියන්න. ................................................................................................................................................................. 5.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත කාව්ය ග්රන්ථ 5ක්ලියන්න. .................................................................................................................................................................. 6.ජාතක ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
1)ස්වාභාවික බහුඅවයවකයක් නොවන්නේ? 1.D N A 2.රබර් 3.නයිලොන් 4.සෙලියුලෝස් 2)රෙප්ටීලියෙකු වන්නේ කුමන ජීවියා ද? 1.ගෙම්බා 2.ඉබ්බා 3.කූඩැල්ලා 4.ගැඩවිල් පණුවා 3)1dm3 ක් සමාන වන්නේ ? 1.1m3 ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
1)ස්වාභාවික බහුඅවයවකයක් නොවන්නේ? 1.D N A 2.රබර් 3.නයිලොන් 4.සෙලියුලෝස් 2)රෙප්ටීලියෙකු වන්නේ කුමන ජීවියා ද? 1.ගෙම්බා 2.ඉබ්බා 3.කූඩැල්ලා 4.ගැඩවිල් පණුවා 3)1dm3 ක් සමාන වන්නේ ? 1.1m3 ...