ඇතුලත් වීමට ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය සහ රහස් වචනය ඇතුලත් කරන්න.

ලබා දුන් විස්තර වැරදී. කරුණාකර නැවතත් පරීක්ෂා කරන්න.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම

මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් විය යුතුයි.


මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් වීමෙන් ඔබට,

  • අධ්‍යාපනික ලිපි ලිවීමට
  • අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු සැපයීමට
  • අධ්‍යාපනික ගැටළු විමසීමට
  • අප පවත් වන තරගවලට සහභාගී වීමට
  • සහ අදහස් යොමුකිරීමට හැකිවීම

ඇතුල්වන්න