ඇතුලත් වීමට ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය සහ රහස් වචනය ඇතුලත් කරන්න.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම

මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් විය යුතුයි.


මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් වීමෙන් ඔබට,

  • අධ්‍යාපනික ලිපි ලිවීමට
  • අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු සැපයීමට
  • අධ්‍යාපනික ගැටළු විමසීමට
  • අප පවත් වන තරගවලට සහභාගී වීමට
  • සහ අදහස් යොමුකිරීමට හැකිවීම

ඇතුල්වන්න