ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර


ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර

ස්කන්ධයක හෝ ස්කන්ධ සමූහයක ආකර්ෂණ බලය පැතිර පවතින ප්‍රදේශ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ලෙස හැදින්වේ. යම් ස්කන්ධයක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රායෝගිකව සීමාසහිත ප්‍රදේශයකට පැතිර පවති. නමුත් සෛද්ධාන්තිකව එය අනන්තය දක්වා පැතිර ඇතැයි සැලකිය හැක.

 

ගුරුත්වාකර්ෂණ බල රේඛා

ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රයක කුඩා ස්කන්ධයක් නිදහ කල විට එය ගමන් කිරීමට පෙලෙඹෙන මාර්ගය ගුරුත්වාකර්ෂණ බල රේඛායි.මෙම බල රේඛා සන්කල්පයක් පමණි.

1.මෙම බල රේඛා ස්කන්ධය දෙසට ක්‍රියා කරයි.

2.පෘෂ්ඨයට ලම්බකව ඇතුල් වේ.

 

ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තීවෘතාවය

ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයක යම් ලක්ෂයක තබන ලද ඒකක ස්කන්ධයක් මත ක්‍රියා කරන බලය එම ලක්ෂයෙහි ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තිවෘතාව ලෙස හැදින්වේ.මෙය දෛශික රාශියක් වේ.එනම් මෙයින් විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් නිරූපනය කරයි.

ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂෙත්‍ර තීවෘතාව E වන ලක්ෂයක තැබූ m ස්කන්ධයක් මත යෙදෙන බලය F නම්,

F=mE මෙම E බොහෝ විට g ලෙස සංකේතවත් කරයි.

එවිට F=mg වේ.ඕනෑම ස්කන්ධ දෙකක් අතර බල ඇතිවේ,මෙම බල ගුරුත්වාකර්ෂණ බල ලෙස හැදින්වේ.මේ පිළිබදව මුලින්ම 1666 දී අධ්‍යනය කල සර් අයිසැක් නිවිටන් විශ්වයේ පවතින ඕනෑම අංශු දෙකක් අතර ඇතිවන ආකර්ෂණ බලය පිළිබඳව සාර්වත්‍ර නියමයක් ඉදිරිපත්කරන ලදි.මේ ඇසුරින් ඔහු සුර්‍යයා වටා ග්‍රහලෝක වල චලිතය පෘථිවිය වටා සඳුගේ චලිතය පිළිබඳ අධ්‍යන කිරීමට සමත් වි.

 

නිව්ටන්ගේ සාර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය

"විශ්වයේ පවතින ඕනෑම ස්කන්ධ දෙකක් අතර පවතින ආකර්ෂණ බලය එම ස්කන්ධවල ගුණිතයට අනුලෝමවත් ඒව අතර දුරෙහි වර්ගයට ප්‍රතිලෝමවත් සමානුපාතික වේ. "

m හා M වන ස්කන්ධ දෙකක් කේන්ද්‍රයේ සිට එකිනෙකට r දුරින් ඇතැයි සලකමු.

ග්‍රහලෝකයක සිට යම් දුරකින් තැබූ ස්කන්ධයක් මත යෙදෙන බලය

M=ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය

m=වස්තුවේ ස්කන්ධය

d=ග්‍රහලෝකයේ කේන්ද්‍රයේ සිට m ට ඇති දුර

R=ග්‍රහලෝකයේ අරය

G=සර්වත්‍ර ගුරුත්වාකෂණ නියතය

සර්වත්‍ර ගුරුත්වාකෂණ නියතය(18 වැනි ශත වර්ෂයේ අග භාගයේ දී කැවේන්ඩිස් නම් විද්‍යාඥයා විසින් ගෝල 2 ක් අතර ආකර්ෂණ බලය සාර්ථකව මිනුම් කරන ලදී.ඒ අනුව ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය G සඳහා අගයක් නීරික්ෂණය කල ප්‍රථම විද්‍යාඥයා ලෙසින් ඔහු ඉතිහාසගත වේ.

මේ අනුව ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මතදී ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය

 

ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වජ ත්වරණය

ග්‍රහලෝකයක පෘෂ්ඨය මත වස්තුවක් තබා නිදහස් කල විට එයට ඇතිවන ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණයයි.

mස්කනධයට F=maයෙදීමෙන්

 

මේ අනුව ග්‍රහලෝකයක පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වජ ත්වරණය මුදාහරින අංශුවේ ස්කන්ධය මත රඳා නොපවතී.එය රඳා පවතිනුයේ ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය හා අරය මතය.

ස්කන්ධයක් වටා ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තිවෘතාව

නිව්ටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය අනුව,

ක්ෂේත්‍ර තිවෘතාවේ අර්ත්ථ දැක්විමට අනුව,

 

මෙය සිට ස්කන්ධයේ d දුරකින් ලක්ෂ්‍යයේ ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍ර තීවෘතවයයි.

මෙහි දිශාව ස්කන්ධයේ කේන්ද්‍රය දෙසට අරීයව ක්‍රියාකරයි.පෘථිවිය සැලකිමෙදී ගුරුත්වජ ත්වරණය ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ මෙම ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍ර තීවෘතාවයම වේ.

විවිධ ග්‍රහ වස්තූන්ට අයත් ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ඇත.එම ක්ෂේත්‍රවල තීවෘතාව දුරෙහි වර්ගයට ප්‍රතිලෝම ලෙස සමානුපතික වේ.මෙම ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වෙන්නේ පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට තෝරාගත් රේඛවක් දිගේ දුර සමඟ පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර තීවෘතාවය විචලනය වන ආකාරයයි.

පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට ඉහලට⟨r≥R⟩mස්කන්ධයක් සඳහා දුර r⟨r≥R⟩⟨පෘථිවියේ කේන්ද්‍රයේ සිට ⟩විශාල වන විට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය

Me =පෘථිවියේ ස්කන්ධය

අර්ථ දැක්විමට අනුව පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට rදුරකින් ගුරුත්වජ ත්වරණය g¹නම්,

එමනිසා

g¹අගය අඩු වන විට ප්‍රතිලෝම වර්ග නියමයට අනුව පෘථිවියේ සිට h උසකදී,

g=ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍ර තීවෘතවය පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතුපිටදී.

 

භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකා

සෑම විටම පෘථිවියේ දෙන ලද ලක්ෂ්‍යයකට සපෙක්ෂකව ස්ථාවරව පවතින පරිදි කක්ෂ ගතකර ඇති චන්ද්‍රිකා,භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකා ලෙස හදුන්වයි.මේවා බොහෝමයක් පෘථීවි සමකයට ඉහලින් පවතින පරිදි කක්ෂගත කර ඇත.භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකා වල ආවර්ථ කාලය පැය 24 ක් වන අතර සෑම විටම පෘථිවියට ඉහළින් එකම ලක්ෂයක ඇත්තාසේ පෙනේ.

භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකා වල පහත සඳහන් ලක්ෂණ ඇත

  1. ආවර්ත කාලය පැය 24 ක් වන අතර සෑම විටම පෘථිවියට ඉහලින් එකම ලක්ෂයක ඇත්තා ලෙස පෙනේ.

  2. පෘථිවියේ චලිත දිශාවටම චන්ද්‍රිකාවද චලනය වේ.

  3. චන්ද්‍රිකාවේ චලිත තලයද නිරක්ෂයේ තලය ම වේ.ඊට හේතු වන්නේ චන්ද්‍රිකාවේ ගුරුත්වාකර්ශණ බලය දිශාගතව ඇත්තේ පෘථිවි කේන්ද්‍රය වෙතටය.පෘථිවියේ ආවර්ත කාලයත් චන්ද්‍රිකාවේ ආවර්ත කාලයත් සාමන වේ.

 

උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) හතරවන කොටස - අවසන් කොටස තරල යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Fluid Mechanics ) ද්‍රව සහ වායු යන දෙවර්ගයම පොදුවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ තරල යන නමිනි.   ඝනත්වය ( Density ) ඒකක - kgm-3 මාන - ML-3 අදිශ රාශියකි. ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) තුන්වන කොටස කාර්යක්ෂමතාවය ( Efficiency ) ඒකක නැත. මාන නැත. අදිශ රාශියකි. කාර්යක්ෂමතාවය = Wout × 100% / Win   අයින්ස්ටයින්ගේ ශක්ති ස්කන්ධ සම්බන්ධය ( Einstein's Mass Energy Relation Ship ) ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) දෙවන කොටස බල යුග්මය ( Couple Of Force ) විශාලත්ව සමාන, සමාන්තර, අභිදිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ එකම ක්‍රියා රේඛාවේ නොපිහිටන බල දෙකක් බල යුග්මයක් ලෙස හඳුන්වයි. බල යුග්මයක සම්ප්‍රයුක්තය සෑම විටම ශුන්‍ය වේ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) පළමු කොටස විස්ථාපනය ( Dislacement ) තෝරාගත් අනුබද්ධ ලක්ෂයක සිට සලකනු ලබන වස්තුවට ඇති සරල රේඛීය දුර එම මොහොතේදී එම වස්තුවේ විස්ථාපනය වේ. ඒකක - m මාන - L දෛශික රාශියකි විස්ථාපන වෙනස (s) = d පසු - d පෙර  ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
පළමු ඒකකය - මිනුම් ( MEASUREMENTS )   භෞතික රාශී (Physical Quantities) සෘජුව හෝ වක්‍ර ආකාරයට රාශියකට ප්‍රමාණය නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ හැකි නම් එය භෞතික රාශියක් ලෙස හඳුන්වයි. මූලික භෞතික රාශි 7කි. එනම් දිග, ස්කන්ධය, කාලය, තාපගතික උෂ්ණත්වය, විද්‍යුත...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
~ හරිම සරල සිද්දින් මත දිග හැරෙන මහා පෙරලි කාර කතන්දරය ~ 1 සාපේක්ෂතා වාදය පටන්ගැන්ම 1.1 මුලින්ම සාපේක්ෂතා වාදය ගැන ලොකයට කියන්නෙ ගැලිලියෝ ගැලලි (Galileo Galilei),   ගැලිලියො ගැලලි කියන්නෙ සමාජයෙක් කොන් කරපු පුද්ගලයෙක්!. මොකද මෙයා තමයි විද්‍යා...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෝලන හා තරංග සරල අනුවර්තීය චලිතය යම් අංශුවක් යම් ලක්ෂයක් වටා දෙපසට චලිත වේනම් එය අනුවර්තීය චලිතයක් නම් වේ. අංශුවකට මේ ආකාරයෙන් අනුවර්තීය චලිතයක් සිදු කිරීමටනම් එම මධ්‍යස්ථ පිහිටුම දෙසට යොමු වූ බලයක් දිගටම ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. මෙහිදී මෙම වස්තුව මත ක්‍ර...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
පදාර්ථ හා විකිරණ ඝන ද්‍රව හෝ වායු වැනි කිසිම මාධ්‍ය සහභාගිත්වයකින් තොරව වුවද එනම් රික්තයක් තුලින් වුවද සිදුවන ශක්ති සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලිය විකිරණය ලෙස හැදින්වේ. සියලුම වස්තු අවට පරිසරයට විකිරණ විමෝචනය කරන අතරම පරිසරයෙන් විකිරණ අවශෝෂණය කරගනී. විකිරණ යන...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
                                                                   තරංග වල ගුණතරංග වල ගුණ පහක් පිලිබ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
නිදහස් කම්පන කම්පන චලිතයට එරෙහිව බලපෑමක් නොමැතිව සිදුවන කම්පනයක් නිදහස් කම්පනයක් ලෙස හැදින්වේ.මෙහිදි විස්තාරය කාලය සමග වෙනස් නොවි පවතින අතර පද්දතිය ස්වාභාවික සංඛයාතයෙන් කම්පනය වේ.එකම පද්ධතියක ස්ව්භාවික සංඛයාත එකකට වඩා වැඩි ගණනක් පැවතිය හැකිය.   පරිමන්දිත කම...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
විභව මානය ක්‍රමාංකනය කිරීම  Y කෝෂය සම්මත කෝෂයක් විය යුතුය.මේ සඳහා 1.018 V විද්‍යුත්ගාමක බලයක් සහිත වෙස්ටන් කැඩ්මියම් කෝෂයක් භාවිතා වේ. R1 යනු 1000 Ωපමණ විශාල ප්‍රතිරෝධයක් වේ.මෙම ප්‍රතිරෝධය ගැල්වනෝමීටරය හා සම්මත කෝෂය හරහා විශාල ධාරා ගැලීමෙන්...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ස්කන්ධයක හෝ ස්කන්ධ සමූහයක ආකර්ෂණ බලය පැතිර පවතින ප්‍රදේශ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ලෙස හැදින්වේ. යම් ස්කන්ධයක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රායෝගිකව සීමාසහිත ප්‍රදේශයකට පැතිර පවති. නමුත් සෛද්ධාන්තිකව එය අනන්තය දක්වා පැතිර ඇතැයි සැලකිය හැක. &...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
..........................චල අන්වීක්ෂය...................                  අපි මුලින් ම චල අන්වීක්ෂයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)-සිරස් වර්නියර් පරිමාණ සියුම් සීරුමාරු ඇණය 02.(B)-සිරස් ප්‍රධ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඝර්ෂණ බලය.....      ඝර්ෂණ බලය අධ්‍යනය කිරීම සඳහා ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුම භාවිතා කළ හැකිය.තුලා තැටියට ස්කන්ධයන් එකතු කරන විට තන්තුවෙහි ගොඩනැගෙන්නා වූ ආතතියෙ හි විශාලත්වය එමගින් වැඩි කළ හැකිය.(T=mg) එවිට M කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන්න...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
  ..............ගෝලාමානය...........   අපි මුලින් ම ගෝලාමානයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)-වට පරිමාණය- 02.(B)-ඉස්කුරුප්පු කඳ 03.(C)-ගෝලාමානයේ පාද 04.(D)-ප්‍රධාන පරිමාණය 05.(E)-ඉස්කුරුප්පු කඳ   කාසියක ඝනකම,අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම,උත්තල දර්පණයක වක්&...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය........ අපි මුලින් ම මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A) -කලම්ප 02.(B) -ඉද්ද 03.(C)- කිණිහිරිය 04.(D) - වට පරිමාණය 05.(E) - රේඛීය පරිමාණය 06.(F) - දිදාලය 07.(G) - දිදාල හිස   මයික්&...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
..............වර්නියර් කැලිපරය‍ ...............   අපි මුලින්ම වර්නියර් කැලිපරයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)ඇතුල් හනු: මේවා සිලින්ඩරයක් වැනි උපකරණයක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මැනීමට භාවිතා කරයි.           ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
උසස් පෙල ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව සඳහා එහි මූලික ලිපි පෙලේ පලමු වන කොටස(#1) සන්නායක හා පරිවාරක විවිද ද්‍රව්‍යවලට  විද්‍යුතය සන්නයනය කිරීමේ හැකියාව අනුව ඒවා සන්නායක හා පරිවාරක යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කල හැකිය.සියලුම ලෝහ වර්ගද මිනිරන් වැ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
සංකේත භාවිතයේදී සැලකිය යුතු කරුණු     පූද්ගල නාමයක් ඒකකය ලෙස භාවිතා කරනවිට සංකේතයේ මුල් අකුර සදහා ඉංග්‍රීසිකැපිටල් අකුරු භාවිතා කරයි. අනෙක් ඒකක වල සංකේත සදහා ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරුභාවිතා කරයි. උදා-A, W, K, Pa, m, s, cd   ඒකක දෙකක ගුණි...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඉහත මූලික ඒකක සහ පරිපූරක ඒකක පහත පරිදි අර්ථ දැක්වාඇත. මීටරය තප්පර 1/299 792 458 කාලයක් ඇතුලත, රික්තයක් තුළ ආලෝක කිරණයක් ගෙවායන පථයේදිග. කිලෝග්රෑම් කිලෝග්රෑමයේ අන්තර්ජාතික ප්‍රතිරූපකයේ ස්කන්ධය. තප්පරය සිසියම්-133 පරමාණුවෙහි භූමි අවස්ථාවෙහි අධිසූක්ෂ්...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඒකක (Units)   භෞතික විද්‍යාව ගණිතමය පදනමක් මත පිහිටා ඇති පරීක්ෂනාත්මක විද්‍යාවක් වේ. මෙයසදහා පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සටහන් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ නිගමනයන් කිරීමට නිවරද්‍යමිනුම් මූලික වේ. ක්‍රමවත්ව මිනුම් ලබාගැනීම සදහා ඒකක පද්ධතියක් තිබීම අත්‍යාව...
Bulathge Damith

උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
බහු මාධ්ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 1 වන කොටස වෙබ් අඩවි භාවිතය (Application of Web Site) වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්යතා තොරතුරු සන්නිවේදනය (Information Communication) එනම් අන්තර්ජාල ...

උසස්පෙළ - ගිණුම්කරණය
අසම්පූර්ණ සටහන් (Incomplete Recods) ව්යාපාර ආයතනයක හටගන්නා සියලු ගනුදෙනු හා සිදුවීම් ද්විත්ව සටහන් ක්රමය භාවිතාකර ක්රමවත්ව වාර්තා කර නොමැති තත්වයක් මින් අදහස් වේ. මෙවැනි තත්වයක් තුළ කාලච්ඡේදයක් ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
ප්රාග් බෞද්ධ භාරතීය ආගමික සමාජයේ පැවති ප්රධාන ආගමික සංස්කෘති 2 ක් වෙයි. 1. බ්රාහ්මණ ආගමික සංස්කෘතික සමාජය 2. ශ්රමණ ආගමික සංස්කෘතික සමාජය බෞද්ධ ත්රිපිටක ග්රන්ථවල බහුලව භාවිත පද ...

සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්රියාවලිය 1 කොටස පද්ධතියක් (System) යනු කුමක්ද? පද්ධතියක් යනුවෙන් හඳුන්වනේ යම්කිසි කාර්යයක් හෝ අරමුණක් සපුරා ගැනීම සඳහා අන්තර් සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව ක්රියාකරනු ලබන අවයව (Components) සමූහයක ...

12-වසර - නර්තනය (සිංහල)
තාලය යනු ........ භරත මුනිවරයාගේ නාට්ය ශාස්ත්රය නම් ග්රන්ථයේ තාලය තාල අධ්යාය යනුවෙන් සඳහන් වේ. එහෙත් එහි ඊට නිර්වචන සපයා නැත.එය සංස්තෘත භාෂාවෙන් තාලය යන්නට යෙදෙන ...

6-වසර - බුද්ධ ධර්මය
01.අසිරිමත් බෝසත් කුමරු1 අප මහා බෝසතානන් වහන්සේ තුසිත දිව්යලෝකයේදෙව්සිරි විදිමින් සිටි කාලයකි.එකල උන් වහන්සේගේ ...

උසස්පෙළ - සිංහල
මං ශිෂ්ටාචාරය සමතික්රමණය කරමින් මානව ශිෂ්ඨාචාරය ක්රමයෙන් වර්ධනය වූ බව සැබවි. මනුෂ්යයා ශීර්ෂයත් කශේරුකාවක් සිරස වඩා ගැනීමෙන් තිරස්චිනයන්ගෙන් මිදුනෙ වී යනු සැබවි. මන්ද බුද්ධික භාවයේ ...

උසස්පෙළ - සිංහල
නාට්ය ප්රබේද කිහිපයකි. එනම් : ලෝකධර්මී - (ස්වභාවික) නාට්යධර්මී - (ශෛලීගත) අර්ධ ශෛලීගත 01. ස්වභාවික නාට්ය ස්වභාවික නාට්ය යනු ලෝකධර්මී නාට්ය සම්ප්රධායයි. මෙයට විරුද්ධ වන්නේ නාට්ය ධර්මී හෙවත් ශෛලීගත නාට්ය ...