එස් 5 පද්ධතිය


සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම්

LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය

 

ඇරඹුම

එස් 5 සඳහා සුදානම

 

මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම

මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අතර, දැනුම හා අවබෝධය උදෙසා ප්‍රදේශ කම්කරුවන් ද, ප්‍රාණවත් ඇසක් උදෙසා පිටස්තර කම්කරුවන් ද, කඩිනම් තීරණ සඳහා දෙපාර්තමේන්තු කළමනාකරුවෙකු ද, සහ මඟ පෙන්වීම සඳහා පහසුකම් සපයන්නෙකු ද ඇතුළත් විය යුතුය.

 

කණ්ඩායම් ප්‍රඥප්තිය භාවිතා කරමින් ව්‍යාපෘතියක් හඳුනාගැනීම

ඉලක්ක ප්‍රදේශයන් හි භූගෝලීය සීමාවන් හා එහි කටයුතු අර්ථ කථනය කරන්න.

 

සේවා ස්ථාන පිරික්සුමක් සිදු කිරීම

 • ප්‍රදේශයේ සීමා මායිම් ලකුණු කරන්න.
 • ප්‍රදේශ සිතියමක් සහ ඊතල රූප සටහනක් අඳින්න.
 • “පෙර” ඡායාරූප ගන්න.
 • ඔබේ වත්මන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සහ පාලන ලක්ෂ්‍යයන් මැනීම සඳහා සේවා ස්ථාන පිරික්සුම් ලැයිස්තුව භාවිතා කරන්න.

 

සේවා ස්ථාන පිරික්සුම් ප්‍රදර්ශනයක් නිර්මාණය

ප්‍රගතිය පෙන්වීම උදෙසා, “පෙර ඡායාරූප” හා පිරික්සුම් ප්‍රතිඵල මෙන්ම, “පසු” ඡායාරූප ද ප්‍රදර්ශනයට ඇතුළත් වේ. කාර්ය ප්‍රදේශයේ පළ කරන ලද ප්‍රදර්ශනය, මැදිහත්වීම හා අවබෝධය අනුබල ගන්වයි. මතක තබා ගන්න: ඔබ කටයුත්ත සිදු වන ස්ථානයට යා යුතුය! සම්මේලන කුටියක සිට එස් 5 ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකිය; ඔබ එම වැඩබිමට යා යුතු වේ.

 

 1.  සංවිධිත බව (SORT)

සංවිධානය සහ කරුණු විමසීම

 

සංවිධිත ක්‍රියාවලිය

 1. ප්‍රදේශයේ ඇති අයිතම අතුරින් සුසංහරණය.
 2. අවශ්‍ය දේ තබාගැනීම.
 3. අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කිරීම..
 4. දී ඇති ඕනෑම අවස්ථාවක, අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් අයිතම සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම.

 

සංවිධිත පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • රතු සලකුණ සඳහා නිර්ණායකය ලෙස අයිතම පැවරුම් ලැයිස්තුව සමාලෝචනය කර භාවිතා කිරීම.
 • රතු සලකුණ ඇතුළුව, අවශ්‍ය සැපයුම්එක් රැස් කිරීම.
 • රතු සලකුණු ග්‍රාහක ප්‍රදේශයක් සකස් කිරීම, පිහිටීම සලකුණු කිරීම, රතු සලකුණු ග්‍රාහක ප්‍රදේශ කළමනාකරුවෙකු හඳුනාගැනීම, අයිතම පැවරුම සඳහා ප්‍රමිතීන් සහ නීති රීති ලියා පළකිරීම.
 • අනවශ්‍ය අයිතම ප්‍රදේශය විරේචනය කිරීම සඳහා මූලික සංවිධිත සැලැස්මක් නිර්මාණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරන ලද සියලු අයිතමයන් ලැයිස්තුගත කරමින් ලඝු-සටහන් පත්‍රයක් පිරවීම.
 • අනෙක් එස් 5 පද්ධති පියවර ක්‍රියාත්මක කළ ලෙසින්ම, රතු සලකුණු කිරීම් තුළින් සංවිධානය කිරීම පවත්වාගෙන යාම.

 

 

 1. සුපිළිවෙළ (SET IN ORDER)

සුපිළිවෙළකරණය සහ සීමාවන් පැනවීම

 

සුපිළිවෙළකරණ ක්‍රියාවලිය

 1. සේවා ස්ථාන පිරික්සුම් ප්‍රදර්ශන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීම මගින් වර්තමාන තත්ත්වය විශ්ලේෂණය කිරීම.
 2. ඉලක්කගත සුවිශේෂී ගැටළු.
 3. දේවල් අයත් ස්ථාන නිර්ණය කිරීම.
 4. කොතැනක කෙසේ,දේවල් අයත් වේ ද යන්න දෘශ්‍යමය වශයෙන් පැහැදිලි කරගැනීම.

 

සුපිළිවෙළකරණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • ස්ථානගත අයිතමයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ නිර්ණායකය තීරණය කරන්න. ප්‍රතිස්ථාපනය පිළිබඳව සම්බන්ධ කරගත යුත්තේ කාවද, කවුරුන් විසින් සැබවින්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සිදු කරයිද, ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා කුමන ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පිළිවෙත් බලපායිද, සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා හොඳම වේලාව කුමක්ද?
 • අවශ්‍ය සැපයුම් (බඳුන්, ලේබල්, ටැග්, වර්ණපටි, ආදිය) හඳුනාගැනීම සහ රැස් කිරීම.
 • විශාල අයිතම හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. විශාල අයිතම සඳහා හොඳම ස්ථානය සොයා ගැනීමට ප්‍රදේශ සිතියම සහ ඊතල රූප සටහන භාවිතා කරන්න; අයිතම වල පිහිටීම වෙනස් කරන්න; පිහිටීම වෙනස් කර ඇති අයිතම සඳහා පිහිටුම් දර්ශක හඳුනාගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කුඩා අයිතම හඳුනාගැනීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. හොඳම ස්ථානය නිර්ණය කිරීම, පිහිටීම වෙනස් කිරීම, සහ පිහිටුම් දර්ශක හඳුනාගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

 

 1. සුපිරිසිදුකම (SHINE)

පිරිසිදුකරණය හරහා සුපිරිසිදුකම සහ පිරික්සීම

 

සුපිරිසිදුකරණ ක්‍රියාවලිය

 1. සෑම දෙයක්ම ස්ථානගත දැයි පරික්ෂා කර බැලීම.
 2. ඔබට යම් දෙයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය දැයි පරික්ෂා කිරීම.
 3. අත්‍යවශ්‍ය අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා විශේෂිත උපකරණ ඉලක්කයන් පරීක්ෂා කිරීම.
 4. සියල්ල පරීක්ෂා කරන්න; අධිකව පිරිසිදුකිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම,හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 5. සෑම මාරුවක්ම පිරිසිදුකරණය හරහා සුපිරිසිදුකම සහ පිරික්සීම.

 

සුපිරිසිදුකරණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • ක්‍රමානුකූලව ඉලක්ක හා පැවරුම් නිර්ණය කිරීම.
 • සියළුම කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ පැවරුම් දන්නා බවට වග බලාගැනීම.
 • සුදුසු පිරිසිදු ක්‍රම තීරණය කිරීම.
 • නිවැරදි මෙවලම් හා සැපයුම් ලබාගැනීම.
 • මූලික පිරිසිදු සැලැස්ම භාවිතා කරමින් ඉලක්ක වල මූලික පිරිසිදුකරණයන් සිදු කිරීම.
 • වයර්, නල, ටියුබ්, ආදිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.

 

 

 1. සම්මිතිය (STANDARDIZE)

තොරතුරු සම්මුතිය සහ බෙදුම්කරණය

 

සම්මිතිකරණ ක්‍රියාවලිය

 1. සම්මිතිය සඳහා තත්ත්වයක් හඳුනාගැනීම සහ වර්ගීකරණය.
 2. අධික චින්ත සන්තාප සහගත පාලන අදහස්.
 3. පාලන අදහස් තේරීම, පරීක්ෂණය, සහ අනුගමනය.
 4. තත්ත්වය නඩත්තු කිරීම සඳහා වගකීම් පැවරීම.
 5. මෙම තත්ත්වයන් පවත්වා ගෙනයාම සහ අධීක්ෂණය.

 

සම්මිතිකරණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • සම්මිතිකරණ සටහන සකස් කිරීම.
 • සම්මිතිකරණ ගැටළු හඳුනාගැනීම.
 • සංවිධිත බව, සුපිළිවෙළ, සහ සුපිරිසිදුකම සඳහා අපේක්ෂිත තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම සහ අත්කරගැනීම.
 • සියළු සම්මිතීන් පැහැදිලි සහ අන්වර්ථ කරගැනීම
 • සියළු සම්මිතීන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම.
 • තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සංවිධිත බව, සුපිළිවෙළ, සහ සුපිරිසිදුකම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

 

 1. ශික්ෂණය (SUSTAIN)

සංවිධානාත්මක සේවා ස්ථානයක් තිරසාර කිරීම

 

ශික්ෂණ ක්‍රියාවලිය

 1. සේවා ස්ථානය සුසම්පාදිත සහ ගිවිසී සම්මිතීන් මගින් පවත්වාගෙන යෑම තබාගැනීම සඳහා නීති රීති වලට පක්ෂව සිටින්න.
 2. සියළු කම්කරුවන්,පටිපාටි සඳහා පුහුණුකර ඇති බව තහවුරු කිරීම.
 3. එස් 5 සංකල්ප හා කුසලතා පුහුණුව, එස් 5 සන්නිවේදන මණ්ඩල, ඡායාරූප ප්‍රදර්ශන, ඒක-ලක්ෂ්‍ය පාඩම්, අධ්‍යයනය කණ්ඩායම්, සහ දිනපතා සහ සතිපතා එස් 5 ක්‍රියාකාරකම් හරහා, සහභාගීත්වය දැනුම් දීම සහ දිරිගැන්වීම.

 

ශික්ෂණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

 • තිරසාරත්වය සඳහා සැලසුමක් සාදාගැනීම.
 • සැලැස්ම සඳහා ඔබට කළමනාකරණ සහයෝගය තිබෙන බව තහවුරු කරගැනීම.
 • එස් 5 සම්මිතීන් හා ඒවායේ අරමුණු ගැන ප්‍රදේශයේ සියළු දෙනා දැනුවත් කිරීම.
 • ප්‍රදේශයේ සෑම කෙනෙකුටම එස් 5 පද්ධතිය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා, එස් 5 සන්නිවේදන මණ්ඩලයක් හා අනෙකුත් සන්නිවේදන උපකරණ සැදීම සහ නඩත්තු කිරීම.
 • විනාඩි 5ක් එස් 5 තුළින්, එස් 5 ක්‍රියාකාරකම්, දෛනික වැඩ කටයුතු වල කොටසක් කරගැනීම.
 • සම්මිතීන් පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා, සම්මිතීන් සහ දෘශ්‍ය ක්‍රමයන් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කිරීම.

සමස්ත සේවක සහභාගිත්වය (TEI) පවත්වාගෙන යාම.

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ‍්‍ර්‍්‍රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 වුවමනා නිර්මාණය කිරීම7 ආර්ථික කටයුත්තක් වීම 1. විකුණුම් හෝ හුවමාරුවීම් සිදු වීමසෑම ව්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා  ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය  සමාජයීය ව්‍යවසායකත්වය  හරිත ව්‍යවසායකත්වය  අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය    ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද,...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රමයන්  අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්‍රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්‍රමයන් කණ්ඩ  හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය.    * අවදානම් වැළැක්වීම. * අවදානම් බාරගැනීම. * අවදානම් පැවරීම. * අවධානම අවම කිරිම. ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අරමුණු වලට  බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම.  විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ඇත එම සංවිධානය ක්‍රම සෑම සංවිධානයක්ම එයටම අයත් වූ අරමුණු රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා සහිත පොදු සමාගම්ය.   කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගමකට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ විශාල ප්‍රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. ප්‍රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( Primary Share Market) ද්විතීයික කොටස් වෙළඳපොළ( Secondary Share Market)   ප්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ යි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ.   ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ වර්ග කොටස් වෙළඳපොළ සාංගමික ණයක...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ   කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයි එනම්, වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව ගණුදෙනු කිරීම සඳහා සංවිධානය වී ඇති වෙළඳපොළයි. මුදල් වෙළඳපො&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මූල්‍ය පද්ධතික් යනු   ආර්ථිකයක මූල්‍ය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්‍ය වෙළඳපොළ මූල්‍ය ආයතනල මූල්‍ය උපකරණ සහ මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්‍ය පද්ධතිය තුළ සිදුවන වැදගත් කාර්යභාර්ය වන්නේ මූල්‍ය අ...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර පදනම  කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස    01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න. අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
පාරිභෝගිකයා ගෙවන මුදලට සරිලන තෘප්තියක් ලබාදීම සහතික කිරීම පිණිස සලසා අැති නීතිමය ආවරණය හා පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම පාරිභෝගික ආරක්ෂණය යන්නෙන් අදහස් වේ. නූතන වෙලඳපල තුල පාරිභෝගිකයාට නොයෙකුත් වෙලඳ විශමාචාරයන්ට මුහුන දීමට සිදුවන බැවින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය අතීතය...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
රජයක් ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තීන් දෙකක් උපයෝගී කරගනු ලබයි. එනම් පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යි. මේ අතුරින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ විමසා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු යැයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලබන ගෙවීමක් බද්දක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකක් ඔස්සේ බදු වර්ග කල හැක.  1) බදු බර උසුලන පාර්ශවය අනුව 2) ආදායම අනුව බදු බර උසුලන පාර්ශ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
                           ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම  1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට 2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට3.උපරිම සම්පත් බා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කළමණාකරණය යනු යම් සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ කාර්යකෂම හා සඵලදායීව ඉටුකරගැනීම සදහා එම සංවිධානය සතුව පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය, සන්නිවේදනය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.  ඉහත නිර්වචනයට අනුව කළමණාකරණයේ ප්...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම් LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය   ඇරඹුම එස් 5 සඳහා සුදානම   මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මිනිස්බලය (MANPOWER)   නිවැරදි තනතුර සඳහා නිවැරදි සේවක පිරිස යනු සංවිධානාත්මක සඑලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇති ස්ථිර අවස්ථා තැන්පතුවක් වේ. කළමනාකරණයෙහි මිනිසා, මානව සම්පතක් ලෙස ආදේශ කෙරේ. සංවිධානයන්හි ඉලක්ක සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ද්‍රව්‍ය, යන්ත්&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
උපකාරක සේවා වාණිඡ්‍යය පහසු කරන සියලුම සේවාවන් උපකාරක සේවාවන්ය. බැංකු කටයුතු (Banking) බැංකුවක් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ මහජනයාගෙන් තැන්පතු භාර ගැනිම,එවාආරක්ෂා කිරිම,ණය පහසුකම් සැපයිම ආදි කටයුතු කරන ආයතනයකි.එ අනුව ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඡංගම ගිනුම් පවත්වා ගන...
Lahiru Kirieldeniya

උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙහි පළමු කොටස මෙතනින්කියවන්න. බ්රෙට්න්වුඞ්ස් සිටර්ස් නමින් හදුන්වන ජාත්යන්තර සංවිධාන දෙක මොනවා ද? යුරෝ මුදල් භාවිතා ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
1.ආර්ථිකවිද්යාව යනු සමාජය විසින් ඵලදායි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සදහා සම්පත් භාවිතා කරනු ලබන්නේ කෙසේ ද එලෙස නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා සමාජයේ විවිධ ...

උසස්පෙළ - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ ස්වරූපය වඩා ක්රමානුකූලව හඳුනාගැනීමට සන්නිවේදන ආකෘති ඉවහල් වේ.මෙකී ආකෘති මගින් යම් කරුණක් පරීක්ෂා කර බලා ඒ පිළිබඳව සමාජයට පිළිගත හැකි අදහස්,කරුණු,මත ආදිය ඉදිරිපත් කිරීමට ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සාමාන්ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය විෂයට නියමිත, සිංහල සාහිත්යය සංග්රහයේ එන "දෑතේ කරගැට සිඹසනසන්නට" නම් නිර්මාණය බිහි කළ සුප්රකට කලාකරුවා අන් කවරෙකුත් නොව මහගම ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය අනුරාධපුර යුගය තරම් ඈතට විහිද යන්නකි. ඓතිහාසික සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ෂි සීගිරි කුරුටු ලිපි අතරින් හමු වේ. හය ...

සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...