අක්ෂර වින්‍යාසය 02


 1. අග අකුර ද්විත්ව වන කල්හි යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ යන අකුරය.
  දේදුනු | ගනුදෙනු | නි | පිනි | ඔටුනු

 2. සන්ධි හෝ සමාස පදවල දී ‘ර‘ යන්නෙන් හෝ රකාරාංශයෙන් පර ව ව, හ, ප, ව යන අකුරකින් පර ව යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  කර්මානුරූප | ක්‍රමානුකුල


 3. ‘ගන්නවා‘ යන අර්ථය දෙන වචනවල යෙදෙන්නේ ‘න‘ යන අකුරයි.
  ගැනුම් මිල | අල්ලා ගැනී


 4. මාතෘ භාෂාවන්ට අයත් හා මවු බසින් බිදුණු මූර්ධජ ‘ණ‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  ලුණු | ණ | දෙදණ | ගුධර්ම | වාණි


 5. මාතෘ භාෂාවන්ට අයත් හෝ මවු බසින් බිදුණු දන්තජ ‘න‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  ගහය | ඉක්මනින් | පූරීක්ෂණ | කගාටු | කනිෂ්ඨ


 6. ‘පිළි‘ යන උපසර්ගය සහිත වචනවල යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  පිළිරැව | පිළිගැනීම | පිළිතුරු | පිළියන්දළ | පිළිසකර


 7. ප්‍රකෘතියේ  ‘ල‘  කාර දෙකක් ඇත්නම් මුල් ශබ්දය බොහෝ විට මූර්ධජ  ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  ළල | ළලා | ළල | ළලු | පූළුල් 


 8. සමූහයක් හගවන පදවල (පෙළ, රළ, මුල, වැල ආදී)  යෙ‍දෙන්නේ මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  තරුපෙළ | දෙවන පේළිය | මුවරළ | සොරමුළ | බලාවැ

 9. ළා, ළිද, ළය, ළග යන අර්ථ ඇති වචනයක මුල මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුර යෙදේ.
  ග | මයා | හිරු | පටි | ළි


 10. කරයි, මතුරයි, ආදී  ‘ර‘ කාරය සහිත ක්‍රියාවල අතීත කෘදන්ත පදවල දී මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුර යෙදේ.
  කෙළේය | විචාළ | හ | හළ | ගුගුළේ


 11. ස්ථානවාචී ‘පොළ‘ ශබ්දයේ දී මූර්ධජ ‘ළ‘ යෙදේ.
  වෙළෙදපොළ | වැඩපොළ | ගම්පොළ | මුරපොළ | ගුවන්තොටුපො

 12. ප්‍රකෘතියේ අවසාන ව්‍යංජනය ද්විත්ව වන වචන වල යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘ල‘ යන අකුරයි.
  සැකිලි | කඩුලු | කුරුලු | කැබැලි | බදුලු

 13. මාතෘ භාෂාවෙන් බිදුණු මූර්ධජ ‘ළ‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  මනාකරු | ප්‍රස්තාව පිරුළු | ළු බදුන | ගැපෙන | පපුරුදු


 14. මවු බසෙහි යෙදෙන හා බස ඇසුරෙන් බිදුණු දන්තජ ‘ල‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  කැණිය | සිත්කලු | අලුයම | පෙඔවීම | ඇගලුම්

අභ්‍යාස

අර්ථවත් වචන ගොඩනැගෙන සේ මුලින් දී සුදුසු රෑපය හිස්තැනෙහි යොදා අදාළ වචන සම්පූර්ණ කරන්න.

 1. න - නා - නැ - නි - නී - නු - න්
  ජනගහන _ ය | විමර්ශ _ ය | අනුවේද _ ය | ස _ තෝෂය | ගනුදෙ _ ව

  ලේඛ _ ය | සම්භාව _ ය | අගමැති _ ය | ප්‍රශ් _ ය | ගැහැ _ ය

 2. ණ - ණා - ණැ - ණි - ණී - ණු - ණ්
  තෙර _ වෝ    විශේ _ ය    නිර්මා _ ය   පැමි _ ම      ආකර්ශ _ ය

  ජයග්‍රහ _ ය     බලඇ _ ය  දඔදෙ _ ය    අ _ දක්නය  ර _ බිම

 3. ල - ලා - ලෑ - ලි - ලී - ලු - ලෝ - ල්
  ස _ කුණ | ගැට _ ළුව | ව _ තුළ | සිත්ක_ | බියගු_

  අරුණ _ | කුරු _ ගී | ම _ පුඩුව | කළු _ ල්ල | සැ _ කිලි

 4. ළ - ළා - ළැ - ළි - ළී - ළු - ළෝ - ළෙ
  රෙදිපි _ | බැබ _ යි | ප _ ත | _ දරුවා | ඇ _ දොළ

  විචා _ ය | අ _ බදුන | යහ _ ළුවෝ | වෙ _ දාම | වැඩ ක _
   

පීලි සහිත නිවැරදි වචන

* ඇලපිල්ල, රකාරාංශය, කොම්බුව ආදී පිලි සහාත වරදවා ලියන වචන රාශියක් ව්‍යවහාරයේ භාවිතා කරයි.

නිවැරදි වචනය වැරදි යෙදුම්
කණ්ඩායම කාණ්ඩායම
විද්‍යමාන විද්‍යාමන
සාම්ප්‍රදායික සම්ප්‍රදායික
ප්‍රාසංගික ප්‍රසාංගික
භාවිත කරයි භාවිතා කරයි
ස්වාභාවික ස්වභාවික
ව්‍යංග්‍යාර්ථ ව්‍යංගර්ථ
නීත්‍යානුකූල නීත්‍යානුකූල
රියැදුරා රියදුරා
අභ්‍යවකාශය අභ්‍යාවකාශය
ප්‍රශ්වාස ප්‍රාශ්වාස 
අත්‍යවශ්‍ය අත්‍යාවශ්‍ය
පෞද්ගලික පුද්ගලික
කෘත්‍රිම කෘතිම
ක්‍රෑර  කෘෘර
ඖෂධ ඹෞෂධ
ත්‍රෛමාසික ත්‍රයිමාසික  /  ත්‍රෛමාසික
සාමර්ථ්‍යය සාමාර්ථ්‍යය
අත්‍යලංකාර  අත්‍යාලංකාර
අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යංශය
විද්‍යාලයීය විද්‍යාලීය 
හෘදයංගම හෘදයාංගම
අන්තර්ධාන අන්ත්‍රස්ධාන
අන්තරාය අන්ත්‍රාව
අධ්‍යයනය අධ්‍යනය
අතිශෝක්තිය අතිශෝක්තිය
විස්මයජනක විශ්මයජනකලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Wed 21 Sep 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 3876

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...