අක්ෂර වින්‍යාසය 02


 1. අග අකුර ද්විත්ව වන කල්හි යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ යන අකුරය.
  දේදුනු | ගනුදෙනු | නි | පිනි | ඔටුනු

 2. සන්ධි හෝ සමාස පදවල දී ‘ර‘ යන්නෙන් හෝ රකාරාංශයෙන් පර ව ව, හ, ප, ව යන අකුරකින් පර ව යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  කර්මානුරූප | ක්‍රමානුකුල


 3. ‘ගන්නවා‘ යන අර්ථය දෙන වචනවල යෙදෙන්නේ ‘න‘ යන අකුරයි.
  ගැනුම් මිල | අල්ලා ගැනී


 4. මාතෘ භාෂාවන්ට අයත් හා මවු බසින් බිදුණු මූර්ධජ ‘ණ‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  ලුණු | ණ | දෙදණ | ගුධර්ම | වාණි


 5. මාතෘ භාෂාවන්ට අයත් හෝ මවු බසින් බිදුණු දන්තජ ‘න‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  ගහය | ඉක්මනින් | පූරීක්ෂණ | කගාටු | කනිෂ්ඨ


 6. ‘පිළි‘ යන උපසර්ගය සහිත වචනවල යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  පිළිරැව | පිළිගැනීම | පිළිතුරු | පිළියන්දළ | පිළිසකර


 7. ප්‍රකෘතියේ  ‘ල‘  කාර දෙකක් ඇත්නම් මුල් ශබ්දය බොහෝ විට මූර්ධජ  ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  ළල | ළලා | ළල | ළලු | පූළුල් 


 8. සමූහයක් හගවන පදවල (පෙළ, රළ, මුල, වැල ආදී)  යෙ‍දෙන්නේ මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  තරුපෙළ | දෙවන පේළිය | මුවරළ | සොරමුළ | බලාවැ

 9. ළා, ළිද, ළය, ළග යන අර්ථ ඇති වචනයක මුල මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුර යෙදේ.
  ග | මයා | හිරු | පටි | ළි


 10. කරයි, මතුරයි, ආදී  ‘ර‘ කාරය සහිත ක්‍රියාවල අතීත කෘදන්ත පදවල දී මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුර යෙදේ.
  කෙළේය | විචාළ | හ | හළ | ගුගුළේ


 11. ස්ථානවාචී ‘පොළ‘ ශබ්දයේ දී මූර්ධජ ‘ළ‘ යෙදේ.
  වෙළෙදපොළ | වැඩපොළ | ගම්පොළ | මුරපොළ | ගුවන්තොටුපො

 12. ප්‍රකෘතියේ අවසාන ව්‍යංජනය ද්විත්ව වන වචන වල යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘ල‘ යන අකුරයි.
  සැකිලි | කඩුලු | කුරුලු | කැබැලි | බදුලු

 13. මාතෘ භාෂාවෙන් බිදුණු මූර්ධජ ‘ළ‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  මනාකරු | ප්‍රස්තාව පිරුළු | ළු බදුන | ගැපෙන | පපුරුදු


 14. මවු බසෙහි යෙදෙන හා බස ඇසුරෙන් බිදුණු දන්තජ ‘ල‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  කැණිය | සිත්කලු | අලුයම | පෙඔවීම | ඇගලුම්

අභ්‍යාස

අර්ථවත් වචන ගොඩනැගෙන සේ මුලින් දී සුදුසු රෑපය හිස්තැනෙහි යොදා අදාළ වචන සම්පූර්ණ කරන්න.

 1. න - නා - නැ - නි - නී - නු - න්
  ජනගහන _ ය | විමර්ශ _ ය | අනුවේද _ ය | ස _ තෝෂය | ගනුදෙ _ ව

  ලේඛ _ ය | සම්භාව _ ය | අගමැති _ ය | ප්‍රශ් _ ය | ගැහැ _ ය

 2. ණ - ණා - ණැ - ණි - ණී - ණු - ණ්
  තෙර _ වෝ    විශේ _ ය    නිර්මා _ ය   පැමි _ ම      ආකර්ශ _ ය

  ජයග්‍රහ _ ය     බලඇ _ ය  දඔදෙ _ ය    අ _ දක්නය  ර _ බිම

 3. ල - ලා - ලෑ - ලි - ලී - ලු - ලෝ - ල්
  ස _ කුණ | ගැට _ ළුව | ව _ තුළ | සිත්ක_ | බියගු_

  අරුණ _ | කුරු _ ගී | ම _ පුඩුව | කළු _ ල්ල | සැ _ කිලි

 4. ළ - ළා - ළැ - ළි - ළී - ළු - ළෝ - ළෙ
  රෙදිපි _ | බැබ _ යි | ප _ ත | _ දරුවා | ඇ _ දොළ

  විචා _ ය | අ _ බදුන | යහ _ ළුවෝ | වෙ _ දාම | වැඩ ක _
   

පීලි සහිත නිවැරදි වචන

* ඇලපිල්ල, රකාරාංශය, කොම්බුව ආදී පිලි සහාත වරදවා ලියන වචන රාශියක් ව්‍යවහාරයේ භාවිතා කරයි.

නිවැරදි වචනය වැරදි යෙදුම්
කණ්ඩායම කාණ්ඩායම
විද්‍යමාන විද්‍යාමන
සාම්ප්‍රදායික සම්ප්‍රදායික
ප්‍රාසංගික ප්‍රසාංගික
භාවිත කරයි භාවිතා කරයි
ස්වාභාවික ස්වභාවික
ව්‍යංග්‍යාර්ථ ව්‍යංගර්ථ
නීත්‍යානුකූල නීත්‍යානුකූල
රියැදුරා රියදුරා
අභ්‍යවකාශය අභ්‍යාවකාශය
ප්‍රශ්වාස ප්‍රාශ්වාස 
අත්‍යවශ්‍ය අත්‍යාවශ්‍ය
පෞද්ගලික පුද්ගලික
කෘත්‍රිම කෘතිම
ක්‍රෑර  කෘෘර
ඖෂධ ඹෞෂධ
ත්‍රෛමාසික ත්‍රයිමාසික  /  ත්‍රෛමාසික
සාමර්ථ්‍යය සාමාර්ථ්‍යය
අත්‍යලංකාර  අත්‍යාලංකාර
අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යංශය
විද්‍යාලයීය විද්‍යාලීය 
හෘදයංගම හෘදයාංගම
අන්තර්ධාන අන්ත්‍රස්ධාන
අන්තරාය අන්ත්‍රාව
අධ්‍යයනය අධ්‍යනය
අතිශෝක්තිය අතිශෝක්තිය
විස්මයජනක විශ්මයජනකලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Wed 21 Sep 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 4372

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව
(ECON with විසින් 2018-12-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...


යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-12-14 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඓතිහාසික පසුබිම (Historical background) පුරාණ කාලයේ දී ආසියාවේ ප්රදේශ යුරෝපයේ හා අප්රිකාවේ සමහර කොටස් සමඟ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. මුල් කාලයේ නාමික ජනතාව සැලකිය යුතු දුරකින් ...


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

4 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...


ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි
(medhanga විසින් 2018-12-04 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ගඩොල් (Brick) ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අතුරෙන් ප්රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු මැටි පවතී.මේවාට අවශ්ය ...

1 නෙක් කැමතියි

විජය සිට මහසෙන් රජ සමය දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්‍ර වල වටිනාකම
(Samishka විසින් 2018-11-24 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්ර වල වටිනාකම ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී දේශීය හා විදේශීය සාහිත්ය මූලාශ්ර ද පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්ර ද ...


සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-23 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශ නිරීක්ෂකයකු වූ ඇල්බට් ගෝව් විසින් 1952 අගෝස්තු 14 ලියන ලද ලිපියක "තුන්වන ලෝකය" (Third world) යන වචනය සඳහන් වේ. එය ප්රංශ විප්ලව සමයේදී එමානුවෙල් ...

1 නෙක් කැමතියි

3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-11-20 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වැරදි නිවැරදි කරගත් අයට යහපත් පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව සනාථ කරන බුදු දහමේ එන උදාහරණයකි අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. කුඩා කල අහිංසක නම් වූ ...


චෝල නාවික කටයුතු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-20 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දියාව මුල් කරගනිමින් සමුද්රාන්තර අධිරාජ්යක් ගොඩ නැංවූ රාජ වංශයක් ලෙස චෝල රාජවංශය හැඳින්විය හැකිය. ක්රි.ව 1013 සියවස් අතර කාලය තුළදී චෝළ අධිරාජ්යය ව්යාප්තව පැවතුණි. නමුත් ...

1 නෙක් කැමතියි

බදු
(තරුෂි විසින් 2018-11-19 දින 10-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

...