අක්ෂර වින්‍යාසය 1


ණ, න, ල, ළ අකුරැ යෙදීම

 1. නාම පදයක ‘ර‘ කාරයට පසු ව යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  සාධාරණ   විවරණය   හොරණ     ආභරණ     අනුස්මරණ


 2. ‘ර්‘ අකුරට පසුව යෙදෙන්නේ ද ‘ණ‘ කාරයයි.
  පූර්ණ      සංකිර්ණ    අවතීර්ණ     ස්වර්ණ     කර්ණාභරණ


 3. රකාරාංශයට පසුව යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  මිශ්‍රණය    ප්‍රණාමය     ශ්‍රේණිය     මුද්‍රණාලය   සම්මන්ත්‍රණය


 4. ‘ර‘ යන්නෙන් හෝ රකාරාංශයෙන් පර ව (ම, හ, ප, ව) යන අකුරක් යෙදුණ ද ඊට පසු ව එන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  ප්‍රමාණය   අරමුණ       ශ්‍රමණ      ආක්‍රමණය    රමණීය   නිරෑපය   රෝපය   රැහුණු

 5. ‘ආණ‘ , ‘අණු‘, ‘අණී‘ යන ගෞරවාර්ථය ප්‍රත්‍යය සහිත වචනවල යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ අකුරයි.
  හිමිපාන්     මෑණියෝ   තෙරණුවෝ   රජතුමාණෝ     බෑනණුවන්


 6. අතීත කෘදන්ත පද වල යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  පිබිදුණු        වැටුණි       තේරැණු     බැබළුණා ය    පැමිණියේ ය


 7. ‘ෂ‘ කාරයට පසු ව යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ ශබ්දයයි.
  ෂ්ණත්වය    අධීක්ෂය    පෝෂණය   ආකර්ෂය    විශේෂණ


 8. බින්දුව සදහා ‘ට‘ වර්ගයේ ( ට, ඨ, ඩ, ඪ, ණ ) අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ අකුරයි.
  ණ්ඩුව    ඝණ්ටාව   කණ්ටක    වෙඩි උණ්ඩය   නෑනණ්ඩි    පුතණ්ඩ

 9. ස්ථානවාචී ‘ද්‍රෝණී‘ හෙවත් ‘දෙණී‘  ශබ්දයෙහි ‘ණ‘ යෙදේ.
  ඌව ද්‍රෝණිය    පේරාදෙණිය   දඹදෙණිය    කරන්දෙණිය රන්දෙණිගල


 10. ‘ගණන් කරනවා‘ යන වචන වල යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ණ‘ කාරයයි.
  ණිතය     ගකාධිකාරී   පරිගකය    සංගනය   ඇගිලි ගණිමින්


 11. ‘සෘ‘ කාරයට පෙර යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ණ‘ කාරයයි. ඒ වචනවලින් නිපන් තත්භව වචනවල ද ‘ණ‘ යෙදේ.
  තෘ - ත        සෘ - ය          භෘ - බ

 12. අග අකුර ද්විත්ව  නොවන ප්‍රකෘතිවල බොහෝ විට යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ණ‘ කාරයයි.
  කාණු      ලණු      කුණු

 13. වර්තමාන කෘදන්ත හා විධි ක්‍රියා පදවල ‘ර‘ කාරයෙන් පර ව යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  පුපුරනවා    හදාරනවා      ඉරනවා    සූරනවා    දරන   කරනු

 14. ‘ත‘ වර්ගයේ  (ත, ථ, ද, ධ, න ) අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘න‘ අකුරයි.
  න්තිය   සංක්‍රාන්තිය    ග්‍රන්ථ   දන්තජ       කන්ථ


 15. සන්ධි, සමාස පදවල හා උපසර්ග සහිත පදවල රකාරයෙන් හා රකාරාංශයෙක් පර ව යෙදෙන්නේ ‘න‘ කාරයයි.
  ධාරානිපාත   නිර්නාමික     අමරනාත්   පිරිනමයි    යන්ත්‍රානුසාරයෙන්  සුර


 16. ‘ර‘ කාරයෙන් පර ව හල් අකුර ලෙස යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  මිනිරන්   රත්රන්    බිහිරන්    නාරන්   ඒබරන්   වරෙන්

 17. තාලුජ ‘ශ’ සමග යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ යන්නයි.
  විමර්ශය   දර්ශය    ප්‍රකාශය   විදර්ශනා   දේශ


 18. ස්ත්‍රී ලිංගාර්ථයෙහි ‘ඉනි‘ ප්‍රත්‍යෙයහි යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ අකුරයි
  ඇතිනි      සභාපතිනි      මැතිනි    රැජීනි      ජනාධිපතිනි
      

  අකුරැ උපදින තැන්

  1 ) කණ්ඨජ අක්ෂර ( උගුරෙන් උපදින ශබ්ද )

        අ , ආ ,  ක ,  ඛ ,  ග ,  ඝ ,  ඞ , (අං)

       * මේ ශබ්ද උච්චාරණයේ දී උගුර ( කණ්ඨක ) දෙසට දිවේ මුල කොටස ළං වෙයි.

  2 ) තාලුජ අක්ෂර ( තල්ලෙන් උපදින ශබ්ද )

        ඉ  ඊ  ච  ඡ  ජ  ඣ  ඤ  ය  ශ

       * දිවේ මැද කොටස තල්ල ( තාලුව ) වෙත සමීප වීම මේ ශබ්ද උච්චාරණයේ දී සිදු වේ.

  3 ) මූර්ධජ අක්ෂර ( මුදුනෙන් උපදින ශබ්ද )

        ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ර  ෂ  ළ  ඍ  ඎ

       * මූර්ධජ හෙවත් මුදුන වෙත දිවේ අග කොටස සමීප වීම මේ අකුරැ උච්චාරණයේ දී සිදු වේ.

  4 ) දන්තජ අක්ෂර  ( දත්වලින් උපදින ශබ්ද )

        ත  ,  ථ  ,  ද  , ධ  , න  ,  ල , ස

       * දිවේ අග  කොටස උඩුදත් වැටිය වෙත ළං වීමෙන් උච්චාරණය වන්නේ ඉහත දැක්වු අකුරැ දන්තජ නම් පමණයි.

  5 ) ඕෂ්ඨජ අක්ෂර ( තොල්වලින් උපදවන ශබ්ද )

        උ  ,  ඌ  ,  ප  ,  ඵ  ,  බ  ,  භ  ,  ම

       * යටිතොල උඩු තොල හා ස්පර්ෂ වීමේ දී මේ අකුරැ උච්චාරණය වේ.

  6 ) කණ්ඨ - තාලුජ අක්ෂර

        ඇ  ,  ඈ  ,  එ  ,  ඒ  , ඓ

        * උගුර ( කණ්ඨක ) හා තල්ල ( තාලුව ) ඇසුරැ  කොට උපදින ඉහත දැක්වෙන අක්ෂර  ශබ්ද කණ්ඨ - තාලුජාක්ෂර වේ.

  7 ) කණ්ඨ - ඕෂ්ඨජ අක්ෂර

        ඔ  ,  ඕ  ,  ඖ

       * උගුර ( කණ්ඨක ) හා තොල් ( ඔෂ්ඨය ) ඇසුරෙන් උපදින ශබ්ද හදුන්වන්නේ කණ්ඨ - ඕෂ්ඨජාක්ෂර නමින් වේ

  8 ) දන්ත - ඕෂ්ඨජ අක්ෂර

        ව  ,  ෆ

       * දත් ( දන්ත ) හා තොල් ( ඕෂ්ඨ ) ආශ්‍රය කොට උපදින ශබ්ද දන්ත - ඕෂ්ඨජාක්ෂර නම් වේ.

   

   
ලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Tue 15 Nov 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 5576

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව
(ECON with විසින් 2018-12-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...


යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-12-14 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඓතිහාසික පසුබිම (Historical background) පුරාණ කාලයේ දී ආසියාවේ ප්රදේශ යුරෝපයේ හා අප්රිකාවේ සමහර කොටස් සමඟ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. මුල් කාලයේ නාමික ජනතාව සැලකිය යුතු දුරකින් ...


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

4 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...


ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි
(medhanga විසින් 2018-12-04 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ගඩොල් (Brick) ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අතුරෙන් ප්රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු මැටි පවතී.මේවාට අවශ්ය ...

1 නෙක් කැමතියි

විජය සිට මහසෙන් රජ සමය දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්‍ර වල වටිනාකම
(Samishka විසින් 2018-11-24 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්ර වල වටිනාකම ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී දේශීය හා විදේශීය සාහිත්ය මූලාශ්ර ද පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්ර ද ...


සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-23 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශ නිරීක්ෂකයකු වූ ඇල්බට් ගෝව් විසින් 1952 අගෝස්තු 14 ලියන ලද ලිපියක "තුන්වන ලෝකය" (Third world) යන වචනය සඳහන් වේ. එය ප්රංශ විප්ලව සමයේදී එමානුවෙල් ...

1 නෙක් කැමතියි

3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-11-20 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වැරදි නිවැරදි කරගත් අයට යහපත් පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව සනාථ කරන බුදු දහමේ එන උදාහරණයකි අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. කුඩා කල අහිංසක නම් වූ ...


චෝල නාවික කටයුතු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-20 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දියාව මුල් කරගනිමින් සමුද්රාන්තර අධිරාජ්යක් ගොඩ නැංවූ රාජ වංශයක් ලෙස චෝල රාජවංශය හැඳින්විය හැකිය. ක්රි.ව 1013 සියවස් අතර කාලය තුළදී චෝළ අධිරාජ්යය ව්යාප්තව පැවතුණි. නමුත් ...

1 නෙක් කැමතියි

බදු
(තරුෂි විසින් 2018-11-19 දින 10-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

...