අක්ෂර වින්‍යාසය 1


ණ, න, ල, ළ අකුරැ යෙදීම

 1. නාම පදයක ‘ර‘ කාරයට පසු ව යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  සාධාරණ   විවරණය   හොරණ     ආභරණ     අනුස්මරණ


 2. ‘ර්‘ අකුරට පසුව යෙදෙන්නේ ද ‘ණ‘ කාරයයි.
  පූර්ණ      සංකිර්ණ    අවතීර්ණ     ස්වර්ණ     කර්ණාභරණ


 3. රකාරාංශයට පසුව යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  මිශ්‍රණය    ප්‍රණාමය     ශ්‍රේණිය     මුද්‍රණාලය   සම්මන්ත්‍රණය


 4. ‘ර‘ යන්නෙන් හෝ රකාරාංශයෙන් පර ව (ම, හ, ප, ව) යන අකුරක් යෙදුණ ද ඊට පසු ව එන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  ප්‍රමාණය   අරමුණ       ශ්‍රමණ      ආක්‍රමණය    රමණීය   නිරෑපය   රෝපය   රැහුණු

 5. ‘ආණ‘ , ‘අණු‘, ‘අණී‘ යන ගෞරවාර්ථය ප්‍රත්‍යය සහිත වචනවල යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ අකුරයි.
  හිමිපාන්     මෑණියෝ   තෙරණුවෝ   රජතුමාණෝ     බෑනණුවන්


 6. අතීත කෘදන්ත පද වල යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ කාරයයි.
  පිබිදුණු        වැටුණි       තේරැණු     බැබළුණා ය    පැමිණියේ ය


 7. ‘ෂ‘ කාරයට පසු ව යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ ශබ්දයයි.
  ෂ්ණත්වය    අධීක්ෂය    පෝෂණය   ආකර්ෂය    විශේෂණ


 8. බින්දුව සදහා ‘ට‘ වර්ගයේ ( ට, ඨ, ඩ, ඪ, ණ ) අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ණ‘ අකුරයි.
  ණ්ඩුව    ඝණ්ටාව   කණ්ටක    වෙඩි උණ්ඩය   නෑනණ්ඩි    පුතණ්ඩ

 9. ස්ථානවාචී ‘ද්‍රෝණී‘ හෙවත් ‘දෙණී‘  ශබ්දයෙහි ‘ණ‘ යෙදේ.
  ඌව ද්‍රෝණිය    පේරාදෙණිය   දඹදෙණිය    කරන්දෙණිය රන්දෙණිගල


 10. ‘ගණන් කරනවා‘ යන වචන වල යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ණ‘ කාරයයි.
  ණිතය     ගකාධිකාරී   පරිගකය    සංගනය   ඇගිලි ගණිමින්


 11. ‘සෘ‘ කාරයට පෙර යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ණ‘ කාරයයි. ඒ වචනවලින් නිපන් තත්භව වචනවල ද ‘ණ‘ යෙදේ.
  තෘ - ත        සෘ - ය          භෘ - බ

 12. අග අකුර ද්විත්ව  නොවන ප්‍රකෘතිවල බොහෝ විට යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ණ‘ කාරයයි.
  කාණු      ලණු      කුණු

 13. වර්තමාන කෘදන්ත හා විධි ක්‍රියා පදවල ‘ර‘ කාරයෙන් පර ව යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  පුපුරනවා    හදාරනවා      ඉරනවා    සූරනවා    දරන   කරනු

 14. ‘ත‘ වර්ගයේ  (ත, ථ, ද, ධ, න ) අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘න‘ අකුරයි.
  න්තිය   සංක්‍රාන්තිය    ග්‍රන්ථ   දන්තජ       කන්ථ


 15. සන්ධි, සමාස පදවල හා උපසර්ග සහිත පදවල රකාරයෙන් හා රකාරාංශයෙක් පර ව යෙදෙන්නේ ‘න‘ කාරයයි.
  ධාරානිපාත   නිර්නාමික     අමරනාත්   පිරිනමයි    යන්ත්‍රානුසාරයෙන්  සුර


 16. ‘ර‘ කාරයෙන් පර ව හල් අකුර ලෙස යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  මිනිරන්   රත්රන්    බිහිරන්    නාරන්   ඒබරන්   වරෙන්

 17. තාලුජ ‘ශ’ සමග යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ යන්නයි.
  විමර්ශය   දර්ශය    ප්‍රකාශය   විදර්ශනා   දේශ


 18. ස්ත්‍රී ලිංගාර්ථයෙහි ‘ඉනි‘ ප්‍රත්‍යෙයහි යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ අකුරයි
  ඇතිනි      සභාපතිනි      මැතිනි    රැජීනි      ජනාධිපතිනි
      

  අකුරැ උපදින තැන්

  1 ) කණ්ඨජ අක්ෂර ( උගුරෙන් උපදින ශබ්ද )

        අ , ආ ,  ක ,  ඛ ,  ග ,  ඝ ,  ඞ , (අං)

       * මේ ශබ්ද උච්චාරණයේ දී උගුර ( කණ්ඨක ) දෙසට දිවේ මුල කොටස ළං වෙයි.

  2 ) තාලුජ අක්ෂර ( තල්ලෙන් උපදින ශබ්ද )

        ඉ  ඊ  ච  ඡ  ජ  ඣ  ඤ  ය  ශ

       * දිවේ මැද කොටස තල්ල ( තාලුව ) වෙත සමීප වීම මේ ශබ්ද උච්චාරණයේ දී සිදු වේ.

  3 ) මූර්ධජ අක්ෂර ( මුදුනෙන් උපදින ශබ්ද )

        ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ර  ෂ  ළ  ඍ  ඎ

       * මූර්ධජ හෙවත් මුදුන වෙත දිවේ අග කොටස සමීප වීම මේ අකුරැ උච්චාරණයේ දී සිදු වේ.

  4 ) දන්තජ අක්ෂර  ( දත්වලින් උපදින ශබ්ද )

        ත  ,  ථ  ,  ද  , ධ  , න  ,  ල , ස

       * දිවේ අග  කොටස උඩුදත් වැටිය වෙත ළං වීමෙන් උච්චාරණය වන්නේ ඉහත දැක්වු අකුරැ දන්තජ නම් පමණයි.

  5 ) ඕෂ්ඨජ අක්ෂර ( තොල්වලින් උපදවන ශබ්ද )

        උ  ,  ඌ  ,  ප  ,  ඵ  ,  බ  ,  භ  ,  ම

       * යටිතොල උඩු තොල හා ස්පර්ෂ වීමේ දී මේ අකුරැ උච්චාරණය වේ.

  6 ) කණ්ඨ - තාලුජ අක්ෂර

        ඇ  ,  ඈ  ,  එ  ,  ඒ  , ඓ

        * උගුර ( කණ්ඨක ) හා තල්ල ( තාලුව ) ඇසුරැ  කොට උපදින ඉහත දැක්වෙන අක්ෂර  ශබ්ද කණ්ඨ - තාලුජාක්ෂර වේ.

  7 ) කණ්ඨ - ඕෂ්ඨජ අක්ෂර

        ඔ  ,  ඕ  ,  ඖ

       * උගුර ( කණ්ඨක ) හා තොල් ( ඔෂ්ඨය ) ඇසුරෙන් උපදින ශබ්ද හදුන්වන්නේ කණ්ඨ - ඕෂ්ඨජාක්ෂර නමින් වේ

  8 ) දන්ත - ඕෂ්ඨජ අක්ෂර

        ව  ,  ෆ

       * දත් ( දන්ත ) හා තොල් ( ඕෂ්ඨ ) ආශ්‍රය කොට උපදින ශබ්ද දන්ත - ඕෂ්ඨජාක්ෂර නම් වේ.

   

   
ලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Tue 15 Nov 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 4831

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...