පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්Sathsara Dasanayaka - Grade 11 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 10 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 9 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 8 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 7 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sathsara Dasanayaka - Grade 6 ICT Class

Roshel Minidu
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2024 Temporary

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2023 Temporary

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Temporary

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2024 Theory Group Class

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2023 Theory Group Class

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2023 Theory Hall Class

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 TR

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Revision

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Theory

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත