පාඨමාලා

Myschool.lk

පාඨමාලා

වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමුසිසු දරුවන්ගේ Online තක්සලාවේ
පාඨමාලා එකතුව.


වෙනත් පාඨමාලාවන්අරුණ ගුරුගේ - 2025 Theory Maths

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

Samuel Udayanga | 2025 | Physics | Theory

Samuel Udayanga
අවසර නොමැත

අරුණ ගුරුගේ - 2023 Revision

Aruna Guruge
අවසර නොමැත

ICET Computer Institute Course 02 2022

Devikab Jayawardana
අවසර නොමැත

ICET Computer Institute 2022 Course 01

Devikab Jayawardana
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2024 Temporary

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2023 Temporary

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Temporary

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2024 Theory Group Class

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2023 Theory Group Class

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2023 Theory Hall Class

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 TR

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Revision

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

Sanjeewa Rajapaksha - Accounting - 2022 Theory

Sanjeewa Rajapaksha
අවසර නොමැත

අරුණ ගුරුගේ - 2024

Aruna Guruge
අවසර නොමැත