කාර්යය, ශක්තිය, ක්ෂමතාව October සම්භාවිතාව October සම්භාවිතාව November සරල රේඛාව November December සරල රේඛාව December සම්භාවිතාවය සාපේක්ෂ ත්වරණය සරල ගැටුම් හා ආවේගය February March Aprial
උසස්පෙළ සංයුක්ත ගණිතය

අරුණ ගුරුගේ - සංයුක්ත ගණිතය 2021
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


අරුණ ගුරුගේ - සංයුක්ත ගණිතය 2021අරුණ ගුරුගේ - සංයුක්ත ගණිතය 2021