ත්‍රිකෝණමිතය October ත්‍රිකෝණමිතය November December ඒක තල බල පද්ධති 3 February March April
උසස්පෙළ සංයුක්ත ගණිතය

අරුණ ගුරුගේ - සංයුක්ත ගණිතය 2022
Course Myschool


PAID COURSE ඔබට මෙම පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම සදහා මුදල් ගෙවිය යුතුයි.

පාඨමාලාව හැදින්වීම


අරුණ ගුරුගේ - සංයුක්ත ගණිතය 2022අරුණ ගුරුගේ - සංයුක්ත ගණිතය 2022